Search result for

กีดขวาง

(47 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กีดขวาง-, *กีดขวาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กีดขวาง[V] obstruct, See also: hinder, block, bar, impede, retard, Syn. ขัดขวาง, ขวาง, Example: เมื่อพึ่งตนเองได้แล้วก็ไม่มีอุปสรรคกีดขวาง ทำให้เป็นอิสระและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Thai definition: ขวางกั้นไว้, ขวางเกะกะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กีดขวางก. ขวางกั้นไว้, ขวางเกะกะ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Until shortly after death. And that seems like an obstacle.จนกว่าจะรู้ว่าตายเมื่อไหร่ และมันดูเหมือนเครื่องกีดขวาง Not Cancer (2008)
That's a bathroom you're barricading.นั่นมันห้องน้ำ คุณกำลังกีดขวางมัน Last Resort (2008)
Obstruction ahead, obstruction ahead!มีสิ่งกีดขวางข้างหน้า ย้ำ มีสิ่งกีดขวางข้างหน้า The Dark Knight (2008)
Poverty rebellion is an obstruction to the country's current policies.การประท้วงเรื่องความจน เป็นสิ่งกีดขวาง นโยบายของประเทศในปัจจุบัน Episode #1.9 (2008)
The blocking of neurotransmitters by certain toxins has been proven to cause hallucinations, asphyxiation and paralysis.การกีดขวางสารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท โดยสารพิษชนิดหนึ่ง ที่ทำให้เกิดภาพหลอน ขาดอากาศหายใจและเป็นอัมพาต The Happening (2008)
This new neurotoxin is basically flipping the preservation switch, blocking neurotransmitters in a specific order, causing specific self-damaging and catastrophic effects.สารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทชนิดใหม่นี้ ทำการพลิกสวิตช์การป้องกันตัวเอง กีดขวางสารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท ในทางหนึ่ง ทำให้เกิดการทำร้ายตัวเอง และผลกระทบที่ร้ายแรงนี้ The Happening (2008)
Underwater ridge ahead.มีสันดอนใต้น้ำข้างหน้า! เรากำลังเจอสิ่งกีดขวาง กัปตัน! 2012 (2009)
Get behind the barricade.ได้หลังสิ่งกีดขวาง Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
What if the rocks looked back?มีอะไรกีดขวางอยู่ แต่เราก็ขึ้นไปบนนั้นจนได้ The Cove (2009)
We need this barricade up before any more creatures can come through.เราต้องการสิ่งกีดขวาง ก่อนที่จะมีสัตว์ประหลาดออกมาอีก Episode #3.1 (2009)
- lundy was an obstacle.-ลันดี้ เสมือนสิ่งกีดขวาง Dirty Harry (2009)
The hospital doesn't need us clogging things up.ทางโรงพยาบาลไม่ต้องการ ให้เรากีดขวางทางเข้าออก Scary Monsters and Super Creeps (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กีดขวาง[v.] (kitkhwāng) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; impede ; retard   FR: obstruer ; barrer ; entraver

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
block[VT] กีดขวาง, Syn. obstruct
back up[PHRV] กั้นขวาง, See also: กีดขวาง
cumber[VT] ขัดขวาง, See also: กีดขวาง, Syn. hamper, hinder
encumber with[PHRV] กีดขวาง, See also: กั้นขวางด้วย, ถ่วงด้วย, ทำให้เป็นภาระด้วย
encumber[VT] กีดขวาง, See also: ขัดขวาง, Syn. hamper, hinder, impede
get between[PHRV] กั้นขวาง, See also: กีดขวาง, Syn. come between, stand between
in something's way[IDM] ขวางทาง, See also: กีดขวาง
impede[VT] กีดขวาง, See also: กั้นขวาง, ขัดขวาง, ขวาง, Syn. hamper, hinder, obstruct
obstruct[VT] ขวางทาง, See also: กีดขวางเส้นทางไม่ให้เดินทางผ่านไปได้, ขวางกั้น, Syn. block, bar, oppose, Ant. advance, further
pinch[VT] ขัดขวาง, See also: กีดขวาง, กั้นขวาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barricade(บาร์'ริเคด) {barricaded,barricading,barricades} n. สิ่งกีดขวาง,สิ่งกั้น. vt. กีดขวาง,กั้น, See also: barricader n. ดูbarricade, Syn. blockade,barrier
barrier(แบร์'รีเออะ) n. สิ่งกีดขวางทางผ่าน,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค, Syn. obstacle
block(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ท่อนไม้,ท่อนหิน,ก้อนใหญ่,ชิ้นใหญ่,ห่อดินระเบิด,แท่นโลหะ,เขียง,แม่พิมพ์,ลูกรอก,ตะแลงแกง,ตึกที่แบ่งออกเป็นส่วน,เครื่องกีดขวาง,ทั้งแถว,ทั้งก้อน,ทั้งปีก,ตึกใหญ่,คฤหาสน์ใหญ่,อุปสรรค,การขัดขวาง,เขตหนึ่งของตัวเมือง,เขตห่างไกลท
bunker(บัง'เคอะ) {bunkered,bunkering,bunkers} n. ภาชนะขนาดใหญ่สำหรับใส่ถ่านหิน,หีบหรือลังใส่ถ่านหิน,สิ่งกีดขวาง (ในสนามกอล์ฟ) ป้อมปราการใต้ดิน vt. ตีลูกกอล์ฟเข้าสิ่งกีดขวาง
deterrence(ดิเทอร์'เรินซฺ) n. การยับยั้ง,การกีดขวาง, Syn. deterring
deterrent(ดิเทอ'เรินทฺ) adj. ซึ่งยับยั้ง,ซึ่งกีดขวาง n. ตัวยับยั้ง,ตัวกีดขวาง, See also: deterrence n.
dike(ไดคฺ) {diked,diking,dikes} n. เขื่อน,กำแพงกั้นน้ำ,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,หญิงที่รักร่วมเพศ,เลสเบี้ยน,vt. สร้างเขื่อน,ยับยั้ง,ป้องกัน, Syn. dyke
drawback(ดรอ'แบค) n. อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,จุดบกพร่อง,การถอนคืน,การถอนเงิน,การคืนภาษี,การคืนเงิน, Syn. hindrance
embarrass(เอมแบ'เริส) {embarrassed,embarrassign,embarrasses} vt. ทำให้ขวยเขิน,ทำให้ลำบากใจ,เป็นอุปสรรค,กีดขวาง vi. อึดอัดใจ,ลำบากใจ., See also: embarrassedly adv. ดูembarrass embarrassingly adv. ดูembarrass embarrassment n. ดูembarrass คำที่มีควา
encumber(เอนคัม'เบอะ) vt. กีดขวาง,ขีดขวาง,เกะกะ,ทำให้ช้าลง,ถ่วง,ทำให้หนักใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
barricade(n) สิ่งกีดขวาง,เครื่องกั้น,อุปสรรค
barrier(n) สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ด่านศุลกากร
block(n) ท่อนไม้,ตึกทั้งแถว,แม่พิมพ์,เครื่องกีดขวาง
clog(vt) ขัดขวาง,ถ่วง,ทำให้ตัน,อุด,กีดขวาง
deter(vt) ขัดขวาง,กีดกั้น,กีดขวาง,ยับยั้ง,ป้องกัน
dike(n) เขื่อน,กำแพงกั้นน้ำ,สิ่งกีดขวาง
drawback(n) ความเสียเปรียบ,ข้อบกพร่อง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,การคืนเงิน,การถอนเงิน
encumber(vt) เป็นภาระ,กีดขวาง,ทำให้หนักใจ,ทำให้กังวล
encumbrance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,สิ่งที่เป็นภาระ,เครื่องกีดขวาง
entanglement(n) ความยุ่งเหยิง,ความพัวพัน,สิ่งพัวพัน,สิ่งกีดขวาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
邪魔[じゃま, jama] (n adj) กีดขวาง, เกะกะ, เสือก

German-Thai: Longdo Dictionary
Verhinderung(n) |die, pl. Verhinderungen| อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สิ่งกีดกั้น, See also: S. Verwehrung

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top