Search result for

หน่วงเหนี่ยว

(44 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หน่วงเหนี่ยว-, *หน่วงเหนี่ยว*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
延误[yán wù, ㄧㄢˊ ˋ] หน่วงเหนี่ยวจนเสียเวลา, เสียเวลา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วงเหนี่ยว[V] delay, See also: obstruct, detain, hinder, impede, hold up, block, restrain, Syn. ถ่วง, ยื้อ, หน่วง, ขัดขวาง, Example: ไพร่พลช่วยกันหน่วงเหนี่ยวทัพพม่าไม่ให้เข้าไปถึงเมืองหลวง, Thai definition: ถ่วงเวลาไว้ (ใช้ในการรบ)
หน่วงเหนี่ยว[V] hold (someone) back, See also: stop, prevent, obstruct, delay, Syn. รั้ง, ถ่วง, เหนี่ยวรั้ง, ยื้อ, หน่วง, ฉุดรั้ง, Example: เธออย่าไปหน่วงเหนี่ยวเขาไว้เลย มันไม่มีประโยชน์อะไรกับคนที่ไม่รักเรา, Thai definition: ดึงถ่วงไว้, ฉุดรั้งเอาไว้
หน่วงเหนี่ยว[V] hold back, See also: detain, retain, Syn. ดึง, ถ่วง, กัก, หน่วง, รั้ง, ยื้อ, Ant. ปล่อย, Example: บิดามารดาที่ฉลาดไม่ควรหน่วงเหนี่ยวเด็กไว้หรือใช้อำนาจเด็ดขาด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หน่วงเหนี่ยว(หฺน่วงเหฺนี่ยว) ก. รั้งตัวไว้, ดึงถ่วงไว้, กักไว้, เช่น เขาถูกฟ้องฐานะที่หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น.
ดึงหน่วงเหนี่ยวไว้ เช่น ดึงเรื่องไว้ตรวจสอบให้ละเอียดก่อน อย่าเพิ่งปล่อยผ่านออกไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hahn, and I have a court order for the immediate release of all women being detained in this institution under the designation code 1 2 pending a formal inquiry into the reasons for their detainment;ผมมีหมายศาล มีคำสั่งให้ปล่อยตัวผู้หญิงทุกคน ออกจากที่นี่้ ตามที่ระบุไว้ ในข้อ 12 จากการสืบสวนทราบว่า มีการกักขังหน่วงเหนี่ยวอย่างผิดกฏหมาย Changeling (2008)
Peter Petrelli has joined Matt Parkman as priority one.ปีเตอร์ พีเทรลลี่ ได้เข้าร่วมกับ แมต พาร์กแมน เป็นเป้าหมายระดับแรก ถูกตั้งข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยว และทำร้ายร่างกาย Chapter Five 'Exposed' (2009)
And holding her against her will.และกักขังหน่วงเหนี่ยว Protect Them from the Truth (2010)
Th-though he was unfairly incarcerated, he has chosen...เนื่องจากเขาถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวโดยมิชอบ เขาจึงเลือก... Down the Block There's a Riot (2010)
Excessive use of force, unlawful detention, abuse of authority.ใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุ กักขังหน่วงเหนี่ยวอย่างผิดกฏหมาย ใช้อำนาจไปในทางมิชอบ The Fugitive: Plan B (2010)
But Patrick's in jail for arson.แล้วแพททริคก็ถูกจับข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยว Business as Usual (2011)
When he was at Duke, his future wife Isobel filed a restraining order against him twice.ตอนเขาอยู่ที่ดุ๊ด ว่าที่ภรรยาเขาอิโซเบล ฟ้องเขาข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยวถึง 2 ครั้ง 1912 (2012)
He held and restrained his victims for days, so he would need a contained space to do that.เขากักขังหน่วงเหนี่ยวเหยื่อไว้หลายวัน เขาจึงต้องการพื้นที่เพื่อที่จะลงมือ Profiling 101 (2012)
Kidnapping, false imprisonment of an officer.ลักพาตัว กักขังหน่วงเหนี่ยว เจ้าหน้าที่ Basic Instinct (2012)
Kidnapping, unlawful imprisonment, coercion!ลักพาตัว กักขังหน่วงเหนี่ยว ข่มขู่กรรโชก Reasonable Doubt (2013)
If he will not cooperate, we cannot, under any circumstances, attempt to detain him.หากเขาไม่ยอมให้ความร่วมมือ ภายใต้สถานการณ์ใดๆพวกเราไม่สามารถ หน่วงเหนี่ยวเขาเอาไว้ได้ IV. (2014)
Seeing as our every word only prolongs my stay in this cesspool,รู้ดีว่าทุกถ้อยคำของเราจะเป็นแค่การหน่วงเหนี่ยว ในการอยู่ในบ่อขี้นี้ของข้าเท่านั้นเอง IV. (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน่วงเหนี่ยว[v.] (nūang-nīo) EN: hold back ; hold s.o. back   
หน่วงเหนี่ยว[v.] (nūang-nīo) EN: delay   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detain[VT] กักขัง, See also: หน่วงเหนี่ยว, กักตัว, เหนี่ยวรั้ง, Syn. retain, hold, confine, Ant. discard, lose
retard[VT] ทำให้ช้า, See also: หน่วงเหนี่ยว, Syn. hinder, restrain, slow down
temporize[VI] หน่วงเหนี่ยว, Syn. delay, hedge, stall

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defer(ดีเฟอร์') {deferred,deferring,defers} v. คล้อย,อนุโลม,เชื่อตาม,ทำตาม,ยึดเวลา,หน่วงเหนี่ยว,ผลัดผ่อน,ทำให้ล่าช้า, See also: deferable adj. ดูdefer deference n. ดูdefer
detain(ดีเทน') vt. กักตัว,หน่วงเหนี่ยว,ทำให้ช้า,ยับยั้ง., See also: detainable adj. detainment n., Syn. keep
dissuade(ดิสเวด') vt. ชักชวนไม่ให้ทำ,หน่วงเหนี่ยว,ห้ามปราม,ยับยั้ง., See also: dissuadable adj. ดูdissuade dissuader n. ดูdissuade, Syn. discourage,avert,warn ###A. encourage
dissuasion(ดิสเว'เชิน) n. การชักชวนไม่ให้ทำ,การหน่วงเหนี่ยว,การห้ามปราม,การยับยั้ง
dissuasive(ดิสเว'ซิฟว) adj. ซึ่งหน่วงเหนี่ยว,ซึ่งห้ามปราม,ซึ่งยับยั้ง., See also: dissuasiveness n. ดูdissuasive
foe(โฟ) n. ศัตรู,ข้าศึก,ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้หน่วงเหนี่ยว,ผู้ต่อต้าน,สิ่งที่เป็นภัย
impede(อิมพีด') vt. ต้าน, ต้านทาน, ขัดขวาง, หน่วงเหนี่ยว., See also: impeder n., Syn. retard
impedient(อิมพี' เดียนทฺ) adj. ซึ่งต้าน, ซึ่งได้ขวาง, ซึ่งหน่วงเหนี่ยว. -n. สิ่งที่ต้าน, สิ่งที่ขัดขวาง, สิ่งที่หน่วงเหนี่ยว, Syn. impeding
impediment(อิมเพด' ดะเมินทฺ) n. การต้านทาน, การขัดขวาง, การหน่วงเหนี่ยว, อุปสรรค, การพูดติดอ่าง, ความบกพร่องในการพูด, สิ่งที่ขัดขวางการแต่งงาน (โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางครอบครัว), See also: impedimental, impedimentary adj., Syn. barr
keep(คีพ) {kept,kept,keeping,keeps} v. เก็บ,สงวนไว้,กักขัง,ป้องกันรักษา,หน่วงเหนี่ยว,ธำรงไว้,ผดุงไว้,กักตัว,ดำเนินกิจการ,ยังคงเป็นอยู่ การรักษาไว้,การสนับสนุน,ตัวตึกที่แข็งแรงที่สุดของปราสาทสมัยกลาง,ส่วนที่แข็งแกร่ง แน่นหนาที่สุด,คุก. -Phr. (forkeeps ด้วยควา

English-Thai: Nontri Dictionary
dissuade(vt) ยังยั้ง,หน่วงเหนี่ยว,ห้ามปราม,ปราม
dissuasion(n) การหน่วงเหนี่ยว,การยับยั้ง,การห้ามปราม,การปราม
impede(vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,หน่วงเหนี่ยว,ต้านทาน
procrastinate(vt) รีรอ,ชักช้า,หน่วงเหนี่ยว,ผัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อน
procrastination(n) การหน่วงเหนี่ยว,การผัดวันประกันพรุ่ง,การเลื่อน
retard(vt) ถ่วงเวลา,ทำให้ช้า,หน่วงเหนี่ยว,เป็นอุปสรรค
retardation(n) การถ่วง,การหน่วงเหนี่ยว,ความชักช้า
stay(vt) ให้ที่พัก,ทำให้หยุด,ระงับ,ยับยั้ง,หน่วงเหนี่ยว,สกัด,คอย
stint(n) การหน่วงเหนี่ยว,การจำกัด,ปริมาณจำกัด,การควบคุม
stint(vt) หวง,จำกัด,ทำให้หยุดชะงัก,หน่วงเหนี่ยว

German-Thai: Longdo Dictionary
aufhalten(vt) |hält auf, hielt auf, hat aufgehalten| หยุดยั้ง, รั้ง, ยั้ง, หน่วงเหนี่ยว เช่น Wir können ihn beim Jammern nie aufhalten. พวกเราไม่เคยสามารถยั้งเขาขณะที่เขาบ่นได้เลย , See also: abhalten

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top