ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สกัด

   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สกัด-, *สกัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สกัด[V] chisel, See also: gouge, carve, Example: ช่างใช้สิ่วสกัดหัวตะปูออก, Thai definition: ตัดของแข็งให้เป็นร่องรอยหรือให้ขาดออกจากกัน, Notes: (เขมร)
สกัด[V] distill, Syn. แยก, Example: มอร์ฟีนสกัดมาจากฝิ่น, Thai definition: เค้นแยกเอาออกมา, Notes: (เขมร)
สกัด[V] intercept, See also: block, catch, interrupt, obstruct, stop, head off, Syn. กั้น, ขวาง, Example: ตำรวจตั้งด่านเพื่อสกัดคนร้ายไม่ให้หนีออกนอกประเทศ, Notes: (เขมร)
สกัดกั้น[V] intercept, See also: cut off, Syn. ขวาง, ขัดขวาง, กัน, ยับยั้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สกัดก. กั้น, ขวาง, เช่น สกัดหน้า
สกัดตัดหรือกะเทาะของแข็งเช่นเหล็ก หิน ให้เป็นร่อง รอย ทะลุ หรือให้ขาดจากกัน, เรียกเหล็กที่ใช้ตัดหรือกะเทาะของแข็งเช่นนั้น ว่า เหล็กสกัด
สกัดเค้นหรือแยกเอาออกมา เช่น สกัดนํ้ามัน สกัดน้ำหอมจากดอกกุหลาบ.
สกัดแคร่น. โคลงทวารประดับ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extraction, Solventสกัดด้วยตัวทำละลาย,การสกัด,วิธีสกัดด้วยตัวทำละลาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yesterday, our European sections intercepted a German communiqué that was sent from Cairo to Berlin.บ่ายเมื่อวาน, คนของเราจากภาคพื้นยุโรป สกัด คอมมิวนิตเยอรมัน คนหนึ่ง... ? ้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You say Ramica and Ray were forced to retreat by a Dampiel?พวกเจ้าจะบอกว่า รามิก้ากับเรย์ถูกสกัด โดยเจ้าลูกครึ่งงั้นเหรอ? Vampire Hunter D (1985)
Later, I found out it's a building that blocks the power of vampires.ต่อมาฉันจึงได้รู้ว่า สถานที่นั้นสามารถ สกัดกั้นพลังของแวมไพร์ได้ Vampire Hunter D (1985)
And he's managed to string allow all aid from the outside.พวกมันจัดการสกัดกั้นความช่วยเหลือจากภายนอก Rambo III (1988)
Soviets intercepted the team, just over the border.พวกโซเวียตเข้าสกัดทีมของเราตรงชายแดน Rambo III (1988)
I just halted the spread of neo-fascism in America ...เรย์ ฉันพึ่งสกัดกั้นระบบเผด็จการยุคใหม่ ในอเมริกา คุณกลับพูดเรื่อง... Field of Dreams (1989)
I'd like to put in an application to get all my teeth extracted.ผมอยากจะใส่ในใบสมัคร เพื่อรับทั้งหมดฟันสกัด In the Name of the Father (1993)
After that, we'll have to break the connection to avoid any danger to the system.ถ้าเกินนั้น, เราต้องตัดการติดต่อเพื่อสกัดกั้น ความเสียหายที่อาจเกิดกับระบบ Ghost in the Shell (1995)
The one that's kind of green, and you scrape it off the sourwood tree.อันแรกสีเขียวๆ ที่สกัดออกมาจาก ต้นเซาวเออร์วู้ด The Education of Little Tree (1997)
- Accounted for.- สั่งสกัดแล้ว The Truman Show (1998)
-They'll try to cut us off.เขาจะสกัดเรา The Man in the Iron Mask (1998)
Stop them before they reach the river!สกัดไว้ อย่าให้ลงแม่น้ำ The Man in the Iron Mask (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สกัด[n.] (sakat) EN: chisel   FR: ciseau [m] ; burin [m]
สกัด[v.] (sakat) EN: chisel   FR: ciseler
สกัด[v.] (sakat) EN: separate ; extract   FR: extraire ; séparer
สกัด[v.] (sakat) EN: stop ; intercept   FR: intercepter
สกัดกั้น[v.] (sakatkan) EN: intercept ; cut off ; bar ; thwart   FR: intercepter ; arrêter
สกัดน้ำมัน[v. exp.] (sakat nāmman) EN: extract oil   FR: extraire l'huile

English-Thai: Longdo Dictionary
decaffeination(n.) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก
interception(n) การดัก, การสกัดกั้น
meal(n) กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape)
raffinate(n) ของเหลวที่เหลือจากการสกัด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anti[PRF] ต่อต้าน, See also: สกัด, ขจัด, Syn. against, opposed to
chip[VT] ถาก, See also: สกัด, แกะ
chisel[VT] สกัดด้วยสิ่ว, See also: สลัก, แกะ
chisel[VI] สกัดด้วยสิ่ว, See also: สลัก, แกะ
extract from[PHRV] เอามาจาก, See also: สกัดมาจาก, ดึงมาจาก, ถอนมาจาก, Syn. excerpt from
damp[VT] ยับยั้ง, See also: สกัดกั้น, กีดกัน, Syn. inhibit
decoction[N] การต้มสกัดเอาส่วนที่สำคัญออกมา, See also: สกัด, Syn. extract
extract[VT] สกัดออกมา
foil[VT] ขัดขวาง (อุบาย, แผนการ), See also: สกัดกั้น, ทำลาย, Syn. thwart, oppse, impede, Ant. support, help
hold back[PHRV] สกัดกั้น, See also: ยับยั้ง, กั้นขวาง, Syn. keep back

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amalgamation(อะแมลกะเม' เชิน) n. การรวมกับปรอท, ผลที่เกิดจากการรวมกับปรอท, การรวมบริษัทกัน, การร่วมกันทางชีวภาพของเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต, การสกัดโลหะจากแร่ด้วยปรอท (union, blend)
anti-(คำเสริมหน้า) = ต่อต้าน', สกัด, ขจัด ('against , opposite of)
backfire(แบค'ไฟเออะ) {backfired,backfiring,backfires} vi.,n. (การ) ระเบิดถัง (เครื่องยนต์ที่มีเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่สมบูรณ์) ,เผาบริเวณหนึ่งเพื่อสกัดการลุกลามของไฟที่กำลังมา,เกิดผลที่ไม่ต้องการให้เกิด, Syn. boomerang ###A. succeed
blunt(บลันทฺ) {blunted,blunting,blunts} adj. ทื่อ,ทู่,ไม่คม,ไม่ว่องไว,อึดอาด,เถรตรงเกินไป,ไม่เฉียบแหลม,ขวานผ่าซาก vt. ทำให้ทู่ทำให้ไม่คม,สกัด,บรรเทา,ลดลง,ทำลาย -n. อาวุธที่ทู่,เงินสด
chasten(เช'เซิน) {chastened,chastening,chastens} vt. ตักเตือน,สั่งสอน,ลงโทษ,สกัด,ระงับ,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้เบาบาง, See also: chasteningly adv. chastener n. chastenment n.
check(เชค) {checked,checking,checks} vt. หยุด,รั้ง,ดึง,ตรึง,สกัด,ทำลาย,ตรวจสอบ,สำรวจ,ทำเครื่องหมายตรวจสอบ,ฝากเก็บ,รุกฆาต (หมากรุก) ,ทำให้เกิดรอยแตก,ปลูกพืชเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกัน (ถูกต้อง) ,ตรวจสอบ,แตกเป็นช่อง,ร้าวเป็นช่อง,หยุด -Phr. check in (ลงชื่อ (เข้าพักในโรงแ
chip(ชิพ) 1. {chipped,chipping,chips} n. เศษไม้,เศษหิน,ชิ้น,แผ่นตัด,เศษ,เบี้ย,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,สิ่งที่ไร้ค่าหรือมีค่าน้อย,ไม้ตอก,ก้อนมูลแห้ง,เงิน vt. ตัด,เลาะ,แกะ,แชะ,ขูด,สกัด,เจาะ,ทำปากแหว่ง,เฉือนเป็นแผ่นบาง ๆ ,พูดเหน็บแนม,พูดสอด,จิกให้ไข่แตก vi. แหว่ง,เป็นรอยร้า 2. n. หมายถึงวงจรรวม (integrated circuit) ทำหน้าที่ เหมือนสาร กึ่งตัวนำ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำในไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน มีชิปแบบวีแอลเอสไอ (VLSI หรือ Very large scale integrated circuit) ซึ่งจะมีทรานซิสเตอร์เป็นพัน ๆ ตัว แต่มีขนาดเล็กนิดเดียว ราคาถูกลงทุกวัน แต่มีประสิทธิภาพสูงมาก ถ้าชิปใดมีทั้งหน่วยความจำ หน่วยคำนวณ และตรรกะ เราจะเรียกชิปนั้นว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ (micro processor) ปัจจุบัน เราใช้ชิปกันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข นาฬิกา เครื่องมือแพทย์ ฯ ดู microprocessor ประกอบ
chipper(ชิพ'เพอะ) {chippered,chippering,chippers} adj. ร่างเริง,อารมณ์ดี,เป็นสุข vi. พูดสอด,พูดแทรก,คุย,ส่งเสียงร้องจ๊อก ๆ ,พูดจ้อ n. เครื่องตัด,เครื่องสกัดสว่าน
choke(โชค) vt. ทำให้หายใจขัด,ทำให้สำลัก,สกัด,กลั้น,จุกแน่น,ดับ,ห้าม,ยับยั้ง vi. สำลัก,ถูกอุด,ถูกสกัด,ตัน -n. การสำลัก,การอุดตัน, Syn. garrotte, See also: choker n.
de-fat(ดีแฟท') vt. เอาไขมันออก,สกัดเอาไขมันออก

English-Thai: Nontri Dictionary
bar(vt) สกัดกั้น,กีดกั้น,ขวาง,ห้าม
block(vt) สกัด,กีดกัน,ขัดขวาง,ต้าน,ปิดล้อม
decoct(vt) ผสมขึ้น,ต้มยา,เคี่ยวยา,สกัดยา
distil(vt) กลั่น,สกัด
distill(vt) กลั่น,สกัด
distillation(n) การกลั่น,การสกัด,ขบวนการกลั่น
excerpt(n) ข้อความที่ตัดตอนมา,สิ่งที่สกัดมา,ข้อความที่คัดลอกมา
excerpt(vt) ตัดตอนมา,คัดลอกมา,สกัดมา
extract(n) สารสกัด,ส่วนที่คัดลอก
extract(vt) สกัด,ดึง,ถอน,ตัดออกมา,แยกออก,คัดลอก,ได้มาจาก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
extract (vt ) สกัด
stemสกัดกั้น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
殺す[ころす, korosu] Thai: สกัดกั้น

German-Thai: Longdo Dictionary
Wiederstand leistenต่อต้าน, ขัดขวาง, สกัดกั้น, See also: wiederstehen
extrahieren(vt) |extrahierte, hat extrahiert| สกัดออกมา, แยกออกมา เช่น Daten werden regelmäßig extrahiert und in XML-Formate transformiert., Cumarin kann aus ihrer Lösung durch Äther nicht extrahiert werden.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top