ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gush

G AH1 SH   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gush-, *gush*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gush[N] การพูดยกยอมากไป, See also: การพูดพล่าม, Syn. jet, spray, spout, flow
gush[VI] พุ่ง, See also: พลุ่ง, ทะลัก, ไหลออก, Syn. flow, stream, rush, Ant. dribble, drip
gush[VI] พูดมาก, See also: พูดพล่าม, Syn. prate, spout
gush[N] การทะลักออก, See also: การไหลออก, การพุ่งออก, Syn. stream, flood, torrent, Ant. drip
gushy[ADJ] ซึ่งเยินยอมากไป, See also: ที่พูดพล่าม, Syn. effusive, sentimental, Ant. unsentimental
gusher[N] บ่อน้ำมันที่มีน้ำมันไหลพุ่งขึ้นมา, See also: คนพูดมาก, คนพูดพล่าม
gushing[ADJ] ซึ่งเยินยอเกินไป
gush out[PHRV] (ของเหลว) ไหลทะลักออกมาจาก, See also: ทะลักจาก, พุ่งออกมาจาก, Syn. gush forth
gush from[PHRV] (ของเหลว) ไหลทะลักออกมาจาก, See also: ทะลักจาก, พุ่งออกมาจาก
gush from[PHRV] พรั่งพรู (น้ำตา), See also: ไหลพราก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gush(กัช) vi.,vt.,n. (การ) ไหลพุ่ง,ไหลบ่า,ทะลัก,ปะทุ,หลาก,พูดพล่าม,พูดมากเกินไป., See also: gushingly adv., Syn. spurt,spout
gusher(กัช'เชอะ) n. บ่อน้ำมันที่ไหลพุ่งขึ้น,คนพูดมาก,คนพูดพล่าม
gushy(กัช'ชี) adj. พูดมาก,พูดพล่าม, See also: gushily adv. gushiness n., Syn. effusive

English-Thai: Nontri Dictionary
gush(n) การไหลพุ่ง,การไหลหลาก,การไหลบ่า
gush(vi) ไหลพุ่ง,ไหลหลาก,ไหลบ่า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gushHer eyes gushed with tears.
gushWhen I unplugged the bathroom sink the water gushed down the drain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลั่งไหล[V] flow in, See also: gush in, Example: หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 แล้ว อิทธิพลของสังคมตะวันตกได้หลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทยมากขึ้น, Thai definition: ไหลมาเทมา
พรั่ง[V] gush, See also: flood, surge, Syn. พรั่งพรู, พรู, Example: พลังน้ำจากน้ำตกต่างระดับหลายชั้นกระแสน้ำที่พรั่งพรูออกไปจะไปหมุนเครื่องกังหัน, Thai definition: รวมกันอยู่มาก
พรั่งพรู[V] gush, See also: flood, pour, surge, Syn. พรั่ง, พรู, Example: สมองของคนตะวันตกเวลาคิดอะไรได้ ความคิดต่อๆ มาก็จะพรั่งพรูออกมาอย่างรวดเร็ว, Thai definition: เข้าหรือออกพร้อมๆ กันอย่างเนืองแน่น
พลุ่ง[V] gush, See also: shoot up, sent out/up/forth, puff, jet, Syn. พ่น, พุ่ง, Example: แรงดันของไอน้ำเดือดจากหม้อน้ำเหล็กดำมะเมื่อมขนาดใหญ่พลุ่งผ่านท่อลิ้นพ่นออกจากปล่องเหนือหลังคา, Thai definition: อาการที่ควันพุ่งขึ้นจากน้ำเดือด
พุ[V] gush up, See also: spout, Syn. ปะทุ, Example: น้ำร้อนพุขึ้นมาจากพื้นดิน โดยมีควันจางๆ ลอยอยู่ด้วย, Thai definition: อาการที่ผุดขึ้น
พุ่ง[V] spout, See also: gush, jet, Syn. ฉีด, พ่น, ทะลัก, พวยพุ่ง, Example: น้ำที่ท่อฉีดพุ่งออกมาอย่างแรงจนต้องช่วยกันจับท่อไว้หลายคน, Thai definition: อาการที่น้ำหรือไฟพวยพุ่งออกไป
ทะลัก[V] gush out, See also: flow out, spurt out, Syn. ล้น, Example: เลือดทะลักออกจากบาดแผล ตามจังหวะการเต้นของหัวใจ, Thai definition: อาการที่สิ่งที่แออัดกันอยู่หรือถูกกีดกั้นผลุดหรือหลุดออกมาโดยแรง เมื่อสิ่งกีดกั้นแตกหรือพังทลายลง
การพ่น[N] spurting, See also: gushing, spraying, squirting, puff, bursting, spit, Example: เขาแสดงอาการเบื่อโดยการพ่นลมออกจากปาก, Thai definition: การใช้กำลังลมทำให้ของในปากหลุดออกมาเป็นฝอย, อาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น พ่นไฟ พ่นสี, (ปาก) พูดมาก
พรั่งพรู[ADV] effusively, See also: gushingly, Syn. พรั่ง, พรู, Example: ขณะนั่งดูอัลบั้ม ความทรงจำต่างๆ มันไหลพรั่งพรูเข้ามาไม่ขาดสาย, Thai definition: เข้าหรือออกพร้อมๆ กันอย่างเนืองแน่น
พรู[ADV] pouringly, See also: gushingly, Syn. พรั่งพรู, Example: อ้อมปล่อยน้ำตาไหลพรูออกมาอีก สะอื้นฮักๆ ไม่หยุด, Thai definition: ร่วงลงมาพร้อมกันมากๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระฉูด[v.] (krachut) EN: gush ; spout ; jet ; spurt ; well   FR: jaillir ; gicler
โกรก[v.] (krōk) EN: leach ; pour ; wash ; rush down ; gush down   FR: verser
หลั่ง[v.] (lang) EN: pour ; flow ; gush ; flood ; spring   FR: s'écouler ; se répandre
พลุ่ง[v.] (phlung) EN: gush ; shoot up ; sent out/up/forth ; puff ; jet   FR: monter dans le ciel
พุ่ง[v.] (phung) EN: spout ; gush ; jet ; ejaculate   FR: jaillir ; gicler

CMU English Pronouncing Dictionary
GUSH    G AH1 SH
GUSHED    G AH1 SH T
GUSHER    G AH1 SH ER0
GUSHES    G AH1 SH IH0 Z
GUSHERS    G AH1 SH ER0 Z
GUSHING    G AH1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gush    (v) gˈʌʃ (g uh1 sh)
gushed    (v) gˈʌʃt (g uh1 sh t)
gusher    (n) gˈʌʃər (g uh1 sh @ r)
gushes    (v) gˈʌʃɪz (g uh1 sh i z)
gushers    (n) gˈʌʃəz (g uh1 sh @ z)
gushing    (v) gˈʌʃɪŋ (g uh1 sh i ng)
gushingly    (a) gˈʌʃɪŋliː (g uh1 sh i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涌流[yǒng liú, ㄩㄥˇ ㄌㄧㄡˊ, ] gush, #65,379 [Add to Longdo]
固始[Gù shǐ, ㄍㄨˋ ㄕˇ, ] Gushi county in Xinyang 信陽|信阳, Henan, #67,367 [Add to Longdo]
固始县[Gù shǐ xiàn, ㄍㄨˋ ㄕˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] Gushi county in Xinyang 信陽|信阳, Henan, #88,041 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐしゃぐしゃ;グシャグシャ[, gushagusha ; gushagusha] (adv-to,adv,adj-na,vs) (on-mim) soggy; mushy; crumpled [Add to Longdo]
ぐしゃっ[, gushatsu] (adv-to) (on-mim) crushed flat; squashed to a pulp; squished; crumpled [Add to Longdo]
ぐしょぐしょ;ぐちょぐちょ[, gushogusho ; guchogucho] (n,adj-no) (See ぐしょ濡れ) sopping; soaking [Add to Longdo]
ぐしょ濡れ[ぐしょぬれ, gushonure] (n,adj-no) (See びしょ濡れ) sopping wet; sodden; wet to the skin [Add to Longdo]
ぐし縫[ぐしぬい, gushinui] (n) running stitch [Add to Longdo]
ごぼごぼ[, gobogobo] (adv) (on-mim) sound of gushing water [Add to Longdo]
ざぶざぶ;ザブザブ[, zabuzabu ; zabuzabu] (adv) (on-mim) gushing (of water, etc.) [Add to Longdo]
しっぺ返し;竹箆返し;竹篦返し[しっぺがえし;しっぺいがえし(竹箆返し;竹篦返し), shippegaeshi ; shippeigaeshi ( take hera kaeshi ; take sukigushi kaeshi )] (n) returning tit for tat; retaliating [Add to Longdo]
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.) [Add to Longdo]
せきを切ったよう;堰を切ったよう;関を切ったよう(iK)[せきをきったよう, sekiwokittayou] (exp,adj-na) gushing forth; bursting out [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オペレーティングシステム[おぺれーていんぐしすてむ, opere-teingushisutemu] OS, operating-system [Add to Longdo]
オペレイティングシステム[おぺれいていんぐしすてむ, opereiteingushisutemu] OS, operating system [Add to Longdo]
ディスクオペレーティングシステム[でいすくおぺれーていんぐしすてむ, deisukuopere-teingushisutemu] disk operating system (DOS) [Add to Longdo]
ネットワークオペレーティングシステム[ねっとわーくおぺれーていんぐしすてむ, nettowa-kuopere-teingushisutemu] network operating system [Add to Longdo]
フラグシーケンス[ふらぐしーけんす, furagushi-kensu] flag sequence [Add to Longdo]
プログラミングシステム[ぷろぐらみんぐしすてむ, puroguramingushisutemu] programming system [Add to Longdo]
核具象構文[かくぐしょうこうぶん, kakugushoukoubun] core concrete syntax [Add to Longdo]
規格参照具象構文[きかくさんしょうぐしょうこうぶん, kikakusanshougushoukoubun] reference concrete syntax [Add to Longdo]
具象構文[ぐしょうこうぶん, gushoukoubun] concrete syntax (of SGML) [Add to Longdo]
具象構文引数[ぐしょうこうぶんひきすう, gushoukoubunhikisuu] concrete syntax parameter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
具象的[ぐしょうてき, gushouteki] konkret, koerperlich [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gush \Gush\ (g[u^]sh), v. i. [imp. & p. p. {Gushed} (g[u^]sht);
   p. pr. & vb. n. {Gushing}.] [OE. guschen, cf. Icel. gusa and
   gjsa, also D. gucsen; perh. akin to AS. ge['o]tan to pour, G.
   giessen, Goth. giutan, E. gut. Cf. {Found} to cast.]
   [1913 Webster]
   1. To issue with violence and rapidity, as a fluid; to rush
    forth as a fluid from confinement; to flow copiously.
    [1913 Webster]
 
       He smote the rock that the waters gushed out. --Ps
                          ixxviii 20.
    [1913 Webster]
 
       A sea of blood gushed from the gaping wound.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a sentimental or untimely exhibition of affection;
    to display enthusiasm in a silly, demonstrative manner.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gush \Gush\, v. t.
   1. A sudden and violent issue of a fluid from an inclosed
    plase; an emission of a liquid in a large quantity, and
    with force; the fluid thus emitted; a rapid outpouring of
    anything; as, a gush of song from a bird.
    [1913 Webster]
 
       The gush of springs,
       An fall of lofty foundains.      --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. A sentimental exhibition of affection or enthusiasm, etc.;
    effusive display of sentiment. [Collog.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gush
   n 1: a sudden rapid flow (as of water); "he heard the flush of a
      toilet"; "there was a little gush of blood"; "she attacked
      him with an outpouring of words" [syn: {flush}, {gush},
      {outpouring}]
   2: an unrestrained expression of emotion [syn: {effusion},
     {gush}, {outburst}, {blowup}, {ebullition}]
   v 1: gush forth in a sudden stream or jet; "water gushed forth"
      [syn: {spurt}, {spirt}, {gush}, {spout}]
   2: praise enthusiastically; "She raved about that new
     restaurant" [syn: {rave}, {gush}]
   3: issue in a jet; come out in a jet; stream or spring forth;
     "Water jetted forth"; "flames were jetting out of the
     building" [syn: {jet}, {gush}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top