Search result for

sentimental

S EH2 N T AH0 M EH1 N T AH0 L   
62 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sentimental-, *sentimental*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sentimental[ADJ] ซึ่งรู้สึกมากกว่าปกติ, See also: ซึ่งรู้สึกเกินควร, ซึ่งสะเทือนอารมณ์, ซึ่งซาบซึ้ง, Syn. emotional, idealistic, susceptible
sentimentalist[N] คนมีอารมณ์อ่อนไหว, Syn. romanticist
sentimentality[N] ความมีอารมณ์อ่อนไหว
sentimentalize[VI] มีอารมณ์อ่อนไหว, See also: มีความรู้สึกมากกว่าปกติ
sentimentalize[VT] ทำให้มีอารมณ์อ่อนไหว, See also: ทำให้รู้สึกมากกว่าปกติ
sentimentalization[N] การมีอารมณ์อ่อนไหว, See also: การมีความรู้สึกมากกว่าปกติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sentimental(เซนทะเมน'เทิล) n. รู้สึกมากกว่าปกติ,รู้สึกเกินควร,มีอารมณ์อ่อน ไหว,ซาบซึ้ง,สะเทือนอารมณ์ได้ง่าย,เห็นอกเห็นใจ, Syn. warm,sympathetic,loving

English-Thai: Nontri Dictionary
sentimental(adj) ซาบซึ้ง,เห็นใจ,มีอารมณ์อ่อนไหว
sentimentalist(n) ผู้มีอารมณ์อ่อนไหว
sentimentality(n) ความซาบซึ้ง,ความเห็นอกเห็นใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sentimental comedyสุขนาฏกรรมเร้าอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sentimental lossความสูญเสียค่าทางใจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sentimental novelนวนิยายเร้าอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sentimentalityการเร้าอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm just as sentimental as the next fella. I know he's only 18.ฉันแค่เป็นอารมณ์เป็นหนุ่มต่อไป ฉันรู้ว่าเขาเป็นเพียง 18 12 Angry Men (1957)
I have a sentimental weakness for my children, and I spoil them.ฉันมีความอ่อนแออารมณ์สำหรับเด็กของฉันและฉันเสียพวกเขา The Godfather (1972)
Don't get sentimental now Dad.อย่าพึ่ง รู้สึกซาบซึ้งในตอนนี้ พ่อ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Don't go sentimental on me now.อย่าไปมีอารมณ์อ่อนไหวที่ฉันตอนนี้ In the Name of the Father (1993)
He was a sentimental person.พ่อเป็นคนที่อ่อนไหว Everybody Has a Little Secret (2004)
Sentimental children, had a little whining...เด็กอ่อนไหว ส่งเสียงร้องครวญคราง Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Now he's got custody of his stepdaughter and not for sentimental reasons.ตอนนี้เขาได้สิทธิดูแลลูกเลี้ยง... ...ไม่ใช่เพราะด้วยความรัก The Brave One (2007)
SIGN SENTIMENTAL CARDS...เขียนการ์ดบอกความในใจ Mother Said (2008)
And he took something of mine with great sentimental value.และเขาได้เอาบางสิ่งของข้า ที่มีค่ามากไปด้วย The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
I'm sentimental because I don't want to murder our son?ฉันรู้สึกว้าวุ่นเพราะฉันไม่อยากฆ่าลูกของเรา? Chapter Eight 'Villains' (2008)
Because it consisted of a tragically sentimental story.เพราะมันเป็นเรื่องของโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้า Iljimae (2008)
You can call me sentimental if you want to, buddy...นายจะบอกว่าฉันอารมณ์อ่อนไหวก็ได้นะ Body of Lies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sentimentalAs the popping sound of the firework stopped it suddenly became quiet around me. The smell of gunpowder somehow put me in a sentimental mood.
sentimentalIt is the border-line cases that are always in danger: the dignified buildings of the past which may possess no real artistic or historic value, but which people have become sentimentally attached to and have grown to love.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความดื่มด่ำ[N] impression, See also: sentimentality, indulgence, Syn. ความซาบซึ้ง, Example: การเน้นการศึกษาตัวบทวรรณคดีก็น่าจะทำให้เกิดความดื่มด่ำในการเขียนได้ดีกว่าศึกษาทฤษฎีอย่างโดดๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซาบซึ้ง[adj.] (sāpseung) EN: heartfelt ; sentimental   
ตื่นตันใจ[adj.] (teūntanjai) FR: émouvant ; sentimental

CMU English Pronouncing Dictionary
SENTIMENTAL    S EH2 N T AH0 M EH1 N T AH0 L
SENTIMENTAL    S EH2 N AH0 M EH1 N T AH0 L
SENTIMENTAL(2)    S EH2 N T AH0 M EH1 N AH0 L
SENTIMENTAL(3)    S EH2 N AH0 M EH1 N AH0 L
SENTIMENTALITY    S EH2 N T AH0 M EH0 N T AE1 L IH0 T IY0
SENTIMENTALITY    S EH2 N AH0 M EH0 N T AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sentimental    (j) sˌɛntɪmˈɛntl (s e2 n t i m e1 n t l)
sentimentally    (a) sˌɛntɪmˈɛntəliː (s e2 n t i m e1 n t @ l ii)
sentimentalist    (n) sˌɛntɪmˈɛntəlɪst (s e2 n t i m e1 n t @ l i s t)
sentimentality    (n) sˌɛntɪmɛntˈælɪtiː (s e2 n t i m e n t a1 l i t ii)
sentimentalize    (v) sˌɛntɪmˈɛntəlaɪz (s e2 n t i m e1 n t @ l ai z)
sentimentalists    (n) sˌɛntɪmˈɛntəlɪsts (s e2 n t i m e1 n t @ l i s t s)
sentimentalized    (v) sˌɛntɪmˈɛntəlaɪzd (s e2 n t i m e1 n t @ l ai z d)
sentimentalizes    (v) sˌɛntɪmˈɛntəlaɪzɪz (s e2 n t i m e1 n t @ l ai z i z)
sentimentalizing    (v) sˌɛntɪmˈɛntəlaɪzɪŋ (s e2 n t i m e1 n t @ l ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heimatfilm {m}sentimental film with regional background [Add to Longdo]
Sentimentalität {f}sentimentality [Add to Longdo]
Sentimentalität {f}; Rührseligkeit {f}sentiment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おセンチ;おせんち[, o senchi ; osenchi] (n,adj-na) (uk) (col) (abbr) (See センチメンタル) sentimental; sentimentality [Add to Longdo]
ほろり[, horori] (adv-to) (on-mim) (also ほろりとする) being moved (to tears); being touched by; becoming sentimental [Add to Longdo]
センチ[, senchi] (n) (1) centimeter; (n,pref) (2) centi-; 10^-2; (adj-na) (3) (abbr) sentimental; (P) [Add to Longdo]
センチメンタリスト[, senchimentarisuto] (n) sentimentalist [Add to Longdo]
センチメンタリズム[, senchimentarizumu] (n) sentimentalism [Add to Longdo]
センチメンタル[, senchimentaru] (adj-na,n) sentimental; (P) [Add to Longdo]
感傷[かんしょう, kanshou] (n) sentiment; sentimentality [Add to Longdo]
感傷劇[かんしょうげき, kanshougeki] (n) (See パセティックドラマ) sentimental drama [Add to Longdo]
感傷主義[かんしょうしゅぎ, kanshoushugi] (n) sentimentalism [Add to Longdo]
感傷主義者[かんしょうしゅぎしゃ, kanshoushugisha] (n) sentimentalist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sentimental \Sen`ti*men"tal\, a. [Cf. F. sentimental.]
   1. Having, expressing, or containing a sentiment or
    sentiments; abounding with moral reflections; containing a
    moral reflection; didactic. [Obsoles.]
    [1913 Webster]
 
       Nay, ev'n each moral sentimental stroke,
       Where not the character, but poet, spoke,
       He lopped, as foreign to his chaste design,
       Nor spared a useless, though a golden line.
                          --Whitehead.
    [1913 Webster]
 
   2. Inclined to sentiment; having an excess of sentiment or
    sensibility; indulging the sensibilities for their own
    sake; artificially or affectedly tender; -- often in a
    reproachful sense.
    [1913 Webster]
 
       A sentimental mind is rather prone to overwrought
       feeling and exaggerated tenderness.  --Whately.
    [1913 Webster]
 
   3. Addressed or pleasing to the emotions only, usually to the
    weaker and the unregulated emotions.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Romantic.
 
   Usage: {Sentimental}, {Romantic}. Sentimental usually
      describes an error or excess of the sensibilities;
      romantic, a vice of the imagination. The votary of the
      former gives indulgence to his sensibilities for the
      mere luxury of their excitement; the votary of the
      latter allows his imagination to rove for the pleasure
      of creating scenes of ideal enjoiment. "Perhaps there
      is no less danger in works called sentimental. They
      attack the heart more successfully, because more
      cautiously." --V. Knox. "I can not but look on an
      indifferency of mind, as to the good or evil things of
      this life, as a mere romantic fancy of such who would
      be thought to be much wiser than they ever were, or
      could be." --Bp. Stillingfleet.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sentimental
   adj 1: given to or marked by sentiment or sentimentality
   2: effusively or insincerely emotional; "a bathetic novel";
     "maudlin expressions of sympathy"; "mushy effusiveness"; "a
     schmaltzy song"; "sentimental soap operas"; "slushy poetry"
     [syn: {bathetic}, {drippy}, {hokey}, {maudlin}, {mawkish},
     {kitschy}, {mushy}, {schmaltzy}, {schmalzy}, {sentimental},
     {soppy}, {soupy}, {slushy}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 sentimental
  sentimental

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top