Search result for

spout

(62 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spout-, *spout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spout[VI] พ่น, See also: พุ่ง, ฉีด, ปล่อยเต็มที่, Syn. discharge, spurt
spout[VT] พ่น, See also: พุ่ง, ฉีด, ปล่อยเต็มที่, Syn. discharge, spurt
spout[VI] พูดมาก, See also: พูดน้ำไหลไฟดับ, Syn. gush, expound
spout[N] ท่อพ่น, See also: หัวฉีด, พวย, Syn. nozzle, tube
spout[N] รางลาด, See also: รางน้ำ, Syn. chute
spout[N] น้ำที่พุ่งขึ้น, Syn. jet, stream
spout off[PHRV] พูดไม่ระวังปาก
spout from[PHRV] พุ่งออกจาก, See also: ไหลพุ่งจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spout(สเพาทฺ) n. พวยกา,พวยกาน้ำ,รางน้ำ,รางลาด,ท่อพ่น,หลอดพ่น,โรงรับจำนำ,ลำน้ำ,น้ำที่พุ่งขึ้น,น้ำที่พุ่งไหลvt.,vi. พ่น,พุ่ง,ไหลพุ่ง,พูดแบบน้ำไหลไฟดับ, Syn. stream,flow,spew
rainspout(-สเพาทฺ) n.ท่อน้ำฝน,ท่อระบายน้ำ
waterspout(วอ'เทอะสเพาทฺ) n. ท่อระบายน้ำ,ส่วนของเมฆรูปกรวยที่แตะพื้นผิวน้,มองดูคล้ายลำน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
spout(n) พวยกา,รางน้ำ,ลำน้ำ,ท่อพ่น
spout(vi,vt) พ่นน้ำ,ฉีดน้ำ,พุ่ง,ปล่อยออก
waterspout(n) ท่อน้ำ,น้ำพุกลางทะเล,ท่อระบายน้ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spoutสเปาท์ [อุตุนิยมวิทยา]
Spouted bed processesกระบวนการสเปาเต็ดเบด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They come over here, spouting' all that shit.พวกนันมานี แลวกอเรืองวุน Rambo (2008)
The kid keeps spouting off about "if I talk, they'll kill me."ไอ้พวกเด็กที่พูดอะไรไม่ระวังปาก บอกว่าถ้าผมรับคดีนี้ พวกมันจะฆ่าผม ฉอดๆๆๆ Better Call Saul (2009)
She came in yesterday spouting the same lies you told.นังนั้นมาเมื่อวานนี้ ตอแหลทุกอย่างเหมือนแกนั้นแหละ Timebomb (2009)
Stop spouting nonsense.หยุดพูดอะไรไร้สาระซะที Orutorosu no inu (2009)
All that stuff he was spouting in there, you think he was telling the truth?ทุกๆสิ่ง ที่เขากำลังได้ปลดปล่อยที่นั่น Changing Channels (2009)
And the itsy bitsy spider went up the spout againหนูมาลีไปเที่ยวที่ใด ลูกแมวตามไปทันที Carriers (2009)
He just shows up, spouting all kinds of crazy things.เขาโผล่มา พล่ามโน่นนี่ เรื่องบ้า ๆ Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
Here is my handle Here is my spout.มีหูจับ และพวยกา Batman: Under the Red Hood (2010)
You come on my property, spouting some kind of crazy --นายเข้ามาพูดเรื่องบ้าๆในร้านของฉัน 99 Problems (2010)
Spouting that optimistic rubbish.Spouting that optimistic rubbish. Confessions (2010)
I'm a psychologist, and the reason I'm talking to you is that every time the FBI agent I work with asked you a question, you spouted Shakespearean verse at him.ผมเป็นนักจิตวิทยา และเหตุผลที่ผมต้องมา คุยกับคุณคือในทุกครั้ง ที่ทางเจ้าหน้าที่ FBI ที่ผมทำงานด้วย เข้ามาสอบปากคำคุณ The Bones That Weren't (2010)
If she's gonna start spouting off the truth?ว่าเธอเสือกจะอยากพูด ความจริงเอาขึ้นมาตอนนี้? Rose (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spoutWater spouted from the broken faucet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พวย[V] spout, See also: jet, gush, Syn. พุ่ง, พวยพุ่ง, Example: เรามักจะนึกถึงภาพภูเขาไฟว่าเป็นภูเขารูปกรวยคว่ำขนาด ใหญ่ที่เปลวไฟ ก๊าซ และก้อนหินพวยปลิวขึ้นไปในท้องฟ้า, Thai definition: พุ่งไปโดยเร็ว
พวย[N] spout, Syn. พวยกา, Example: ตัวตะเกียงเป็นรูปกลมแบบสำหรับใส่น้ำมัน และส่วนพวยที่ยื่นต่อออกมาสำหรับสอดไส้ตะเกียง, Thai definition: ส่วนของกาหรือป้านที่ยื่นออกมาสำหรับรินน้ำ
พุ[V] gush up, See also: spout, Syn. ปะทุ, Example: น้ำร้อนพุขึ้นมาจากพื้นดิน โดยมีควันจางๆ ลอยอยู่ด้วย, Thai definition: อาการที่ผุดขึ้น
พุ่ง[V] spout, See also: gush, jet, Syn. ฉีด, พ่น, ทะลัก, พวยพุ่ง, Example: น้ำที่ท่อฉีดพุ่งออกมาอย่างแรงจนต้องช่วยกันจับท่อไว้หลายคน, Thai definition: อาการที่น้ำหรือไฟพวยพุ่งออกไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระฉูด[v.] (krachut) EN: gush ; spout ; jet ; spurt ; well   FR: jaillir ; gicler
พ่น[v.] (phon) EN: blow ; puff ; emit ; spit ; spout ; eject ; gas ; brag ; spray ; spurt   FR: projeter ; éjecter ; rejeter
พ่นน้ำ[v. exp.] (phon nām ) EN: spout   
พุ[v.] (phu) EN: spring ; spout ; break out   FR: jaillir
พวย[n.] (phūay) EN: spout ; nozzle   FR: bec verseur [m]
พุ่ง[v.] (phung) EN: spout ; gush ; jet ; ejaculate   FR: jaillir ; gicler
ราง[n.] (rāng) EN: gutter ; waterspout ; rainspout ; downspout ; water trough ; spout   FR: gouttière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOUT    S P AW1 T
SPOUTED    S P AW1 T AH0 D
SPOUTING    S P AW1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spout    (v) (s p au1 t)
spouts    (v) (s p au1 t s)
spouted    (v) (s p au1 t i d)
spouting    (v) (s p au1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
雨樋;雨どい[あまどい, amadoi] (n) drainspout; rain gutter [Add to Longdo]
急須の口[きゅうすのくち, kyuusunokuchi] (n) spout of a teapot [Add to Longdo]
呼び樋[よびどい, yobidoi] (n) elbow; gooseneck; rainspout [Add to Longdo]
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) [Add to Longdo]
縦樋;竪樋[たてどい, tatedoi] (n) downpipe; drainspout; water pipe [Add to Longdo]
吹き出す(P);噴き出す(P);吹出す;噴出す[ふきだす, fukidasu] (v5s,vi) (1) to spout out; to spurt out; to gush out; to jet out; (2) to sprout; to bud; (3) to burst into laughter; (4) (esp. 吹き出す) to blow (smoke, etc.); (5) to send out shoots (of a tree); (P) [Add to Longdo]
吹き出る;噴き出る;吹出る;噴出る[ふきでる, fukideru] (v1,vi) to blow out; to spout out [Add to Longdo]
吹き上げる;噴き上げる[ふきあげる, fukiageru] (v1,vt) to blow up (i.e. wind); to blow upwards; to spout into the air [Add to Longdo]
吹く(P);噴く[ふく, fuku] (v5k) (1) to blow (wind, etc.); to play a wind instrument; (2) to emit; to spout; (3) to whistle; (P) [Add to Longdo]
水口[みずぐち, mizuguchi] (n) a spout; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喷出[pēn chū, ㄆㄣ ㄔㄨ, / ] spout; spray; belch; to well up; to puff out; to spurt out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spout \Spout\ (spout), v. t. [imp. & p. p. {Spouted}; p. pr. &
   vb. n. {Spouting}.] [Cf. Sw. sputa, spruta, to spout, D.
   spuit a spout, spuiten to spout, and E. spurt, sprit, v.,
   sprout, sputter; or perhaps akin to E. spit to eject from the
   mouth.]
   1. To throw out forcibly and abundantly, as liquids through
    an orifice or a pipe; to eject in a jet; as, an elephant
    spouts water from his trunk.
    [1913 Webster]
 
       Who kept Jonas in the fish's maw
       Till he was spouted up at Ninivee?  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Next on his belly floats the mighty whale . . .
       He spouts the tide.          --Creech.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter magniloquently; to recite in an oratorical or
    pompous manner.
    [1913 Webster]
 
       Pray, spout some French, son.     --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   3. To pawn; to pledge; as, to spout a watch. [Cant]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spout \Spout\, v. i.
   1. To issue with violence, or in a jet, as a liquid through a
    narrow orifice, or from a spout; as, water spouts from a
    hole; blood spouts from an artery.
    [1913 Webster]
 
       All the glittering hill
       Is bright with spouting rills.    --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. To eject water or liquid in a jet.
    [1913 Webster]
 
   3. To utter a speech, especially in a pompous manner.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spout \Spout\, n. [Cf. Sw. spruta a squirt, a syringe. See
   {Spout}, v. t.]
   1. That through which anything spouts; a discharging lip,
    pipe, or orifice; a tube, pipe, or conductor of any kind
    through which a liquid is poured, or by which it is
    conveyed in a stream from one place to another; as, the
    spout of a teapot; a spout for conducting water from the
    roof of a building. --Addison. "A conduit with three
    issuing spouts." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In whales . . . an ejection thereof [water] is
       contrived by a fistula, or spout, at the head. --Sir
                          T. Browne.
    [1913 Webster]
 
       From silver spouts the grateful liquors glide.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. A trough for conducting grain, flour, etc., into a
    receptacle.
    [1913 Webster]
 
   3. A discharge or jet of water or other liquid, esp. when
    rising in a column; also, a waterspout.
    [1913 Webster]
 
   {To put up the spout}, {To shove up the spout}, or {To pop up
   the spout}, to pawn or pledge at a pawnbroker's; -- in
    allusion to the spout up which the pawnbroker sent the
    ticketed articles. [Cant]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spout
   n 1: an opening that allows the passage of liquids or grain
   v 1: gush forth in a sudden stream or jet; "water gushed forth"
      [syn: {spurt}, {spirt}, {gush}, {spout}]
   2: talk in a noisy, excited, or declamatory manner [syn: {rant},
     {mouth off}, {jabber}, {spout}, {rabbit on}, {rave}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top