ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gushy

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gushy-, *gushy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gushy[ADJ] ซึ่งเยินยอมากไป, See also: ที่พูดพล่าม, Syn. effusive, sentimental, Ant. unsentimental

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gushy(กัช'ชี) adj. พูดมาก,พูดพล่าม, See also: gushily adv. gushiness n., Syn. effusive

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ha. You know us. We're pretty gushy folks.คุณก็รู้หนิ เราเป็นพวกชอบชมกัน Thanksgiving II (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
überschwänglich; überschwenglich [alt]; überspannt {adj} | überschwänglicher; überspannter | am überschwänglichsten; am überspanntestengushy | gushier | gushiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 gushy \gushy\ adj.
   1. extravagantly demonstrative; gushing[2]; as, to write
    unrestrained and gushy poetry.
 
   Syn: effusive, emotional, gushing(prenominal).
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gushy
   adj 1: extravagantly demonstrative; "insincere and effusive
       demonstrations of sentimental friendship"; "a large
       gushing female"; "write unrestrained and gushy poetry"
       [syn: {effusive}, {gushing(a)}, {gushy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top