ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surge

S ER1 JH   
129 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surge-, *surge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surge[VI] ขึ้นๆลงๆ, See also: เป็นระลอก, ซัดไปมา, Syn. billow, heave, rise
surge[VI] เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, See also: เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน, Syn. increase suddenly
surge[N] ลักษณะขึ้นๆลงๆ, See also: การกระเพื่อมขึ้นลง, การแกว่งไปมา, Syn. billow, roller, wave
surge[N] การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, See also: การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน, Syn. sudden increase
surge[N] การเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้าอย่างฉับพลัน, Syn. power increase
surgeon[N] ศัลยแพทย์, Syn. surgical expert
surgery[N] ศัลยกรรม, See also: การผ่าตัด, Syn. surgical operation
surgery[N] ศัลยศาสตร์, See also: วิชาศัลยศาสตร์, วิชาการผ่าตัด
surgery[N] ห้องผ่าตัด, See also: ห้องทำศัลยกรรม, Syn. operating room
surgery[N] ห้องแพทย์, Syn. doctor's office

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surge(เซิร์จฺ) n. คลื่นแรง,คลื่นยักษ์,ลักษณะขึ้น ๆ ลง ๆ ,กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง,คลื่นรบกวนมาก,การวน vi. ขึ้น ๆ ลง ๆ ,กระเพื่อม,พล่าน,ซัดไปมา,โซเซ,เป็นระลอก,เพิ่ม,ขึ้นอย่างฉับพลัน,แกว่งไปมาอย่างรุนแรง,รวน
surgeon(เซอ'เจิน) n. ศัลยแพทย์
surgeon generaln. เจ้ากรมการแพทย์ทหาร,Surgeon General ผ.อ.สำนักUS Bureau of Public Health pl. surgeons general
surgery(เซอ'จะรี) n. ศัลยกรรม,ศัลยศาสตร์,ห้องศัลยกรรม
insurgence(อินเซอ'เจินซฺ) n. การจลาจล,การกบฏ, Syn. rebellion
insurgency(อินเซอ'เจินซี) n. การจลาจล,การกบฏ,
insurgent(อินเซอ'เจินทฺ) n. ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ก่อการกบฏ,adj. จลาจล,กบฏ,ลุกลาม,เป็นระลอก, Syn. rebellious
neurosurgery(นิวโรเซอ'เจอรี) n. ศัลยกรรมระบบประสาท
plastic surgeryn. ศัลยกรรมตกแต่ง
resurge(รีเซิร์จ') vt. ลุกขึ้นมาอีก,คืนชีพ,ฟื้นคืน, Syn. revive

English-Thai: Nontri Dictionary
surge(n) การรวน,ลูกคลื่น,การเซ,การไถล,การกระเพื่อม
surge(vi) เป็นระลอก,ขึ้นๆลงๆ,ซัดไปมา,รวน,เซ,กระเพื่อม
surgeon(n) ศัลยแพทย์
surgery(n) ศัลยกรรม,ศัลยศาสตร์
insurgence(n) การกบฏ,การจลาจล,การลุกลาม,การกำเริบ
insurgent(adj) เป็นกบฏ,จลาจล,กำเริบ,ลุกลาม
insurgent(n) กบฏ,อาการกำเริบ,ผู้ก่อการจลาจล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surge drumหม้อลดจังหวะความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
surge injectorเครื่องจุดอาร์กซ้ำด้วยแรงดันกระโชก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
surge protectorเครื่องกันไฟกระชาก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
surge protectorเครื่องกันไฟกระชาก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
surge reignitionการจุดอาร์กซ้ำด้วยแรงดันกระโชก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
surgeon, thoracicศัลยแพทย์ทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surgery๑. ศัลยกรรม๒. ศัลยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surgery, abdominalศัลยกรรมช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surgery, arthroscopicศัลยกรรมอาศัยกล้องสันธิทรรศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surgery, cosmeticศัลยกรรมเสริมสวย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surge lineเส้นลมเปลี่ยน [อุตุนิยมวิทยา]
surge protectorเครื่องป้องกันไฟกระชาก, อุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างคอมพิวเตอร์กับกระแสไฟฟ้าบ้าน และป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์เสียหายจากกระแสไฟฟ้าที่กระชากขึ้นสูง โดยกระทันหัน อย่างไรก็ตามเครื่องนี้จะไม่สามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าตก หรือไฟฟ้าดับได้ [คอมพิวเตอร์]
surge tanksurge tank, ถังลดแรงกระแทก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Surgeonsศัลยแพทย์ [TU Subject Heading]
Surgeryศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Surgery, Militaryศัลยกรรมทางการทหาร [TU Subject Heading]
Surgery, Minorศัลยกรรมย่อย [TU Subject Heading]
Surgery, Oralศัลยกรรมช่องปาก [TU Subject Heading]
Surgery, Plasticศัลยกรรมตกแต่ง [TU Subject Heading]
Surgery, Veterinaryศัลยกรรมสัตว์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Kapos, just like the SS surgeons, try their hand as well.พวกคาโปว ก็มาใช้ที่นี่เช่นกัน Night and Fog (1956)
- I'm a perfect surgeon.ฉันคือศัลยแพทย์ที่สมบูรณ์แบบ หือ? Help! (1965)
- I'm a perfect surgeon.บนเขาก็ถามว่าจะเอามันขึ้นมาคุณจะ รู้ว่า Help! (1965)
There's been marvellous advances in surgery, thanks to war.มีความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ ในการผ่าตัดขอบคุณสงคราม How I Won the War (1967)
I should have been a surgeon with these hands.ฉันจะได้รับศัลยแพทย์ Mad Max (1979)
The heart is ready for surgery.หัวใจพร้อมสำหรับการผ่าตัดแล้ว Airplane! (1980)
We'll see if our computer brain surgeon and psychiatrist can put Hal back together again.เราจะดูว่าศัลยแพทย์ คอมพิวเตอร์สมองของเราและ จิตแพทย์สามารถใส่ แฮล กลับมารวมกันอีกครั้ง ที่จะบอกความจริงกับคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
And all that's required is 15 hours of fancy surgery... that only a handful of people are trained to do.แต่คุณต้องผ่าตัดตั้ง15ชม. กว่าจะได้ตัวที่ถูกฝึกแล้วซักตัว Day of the Dead (1985)
I'll show them that these creatures can be domesticated even without the surgery.ให้เห็นว่ามันเชื่องได้ แม้จะไม่ต้องผ่าตัด Day of the Dead (1985)
That's what the club fellas used to call my father. Can you imagine a surgeon called Bub?เป็นชื่อที่เพื่อนๆเรียกพ่อผม คิดดูสิ ศัลยแพทย์ชื่อ "บัฟ" Day of the Dead (1985)
The resident surgeon has been burning the midnight oils.ศัลยแพทย์ของเราทำบูชายัญกันมั้ง Day of the Dead (1985)
our new surgeons, Trowbridge and Greenbaum. doctor.นี่คือ ศัลยแพทย์ใหม่ของเรา ดร.Trowbridge และ ดร.Greenbaum Spies Like Us (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surgeA typical nurse will put urinal bottle to dick, and shave down there for surgery! [XXX]
surgeBesides being a surgeon, he was a famous writer.
surgeFor gall bladder surgery, go down this hall and take a right.
surgeFred grew up to be a surgeon.
surgeHe enjoys a good reputation as a specialist in brain surgery.
surgeHe is an excellent brain surgeon.
surgeHe is as skillful a surgeon as ever lived.
surgeHe is the foremost authority on heart surgery.
surgeHello, this is Dr Yamada's surgery.
surgeHis brother is all thumbs, but he is a skillful surgeon.
surgeI learned that you are in the hospital recovering from heart surgery.
surgeI see a surge in loan growth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศัลยแพทย์[N] surgeon, Example: หัวใจของเขาหยุดเต้นเป็นพักๆ ศัลยแพทย์จึงได้ทำการนวดหัวใจพร้อมกับดำเนินการผ่าตัดควบคู่ไปด้วย, Count unit: คน, Thai definition: หมอผู้เชี่ยวชาญทางการผ่าตัด
ศัลยกรรม[N] surgery, See also: surgical operation, Example: แม่พาลูกสาวไปทำศัลยกรรมใหม่ทั้งหน้าทั้งตัว, Thai definition: การรักษาโรคโดยวิธีผ่าตัด
ศัลยศาสตร์[N] surgery, Thai definition: วิชาว่าด้วยการรักษาโรคโดยวิธีผ่าตัด
หมอผ่าตัด[N] surgeon, See also: sawbones, Syn. หมอศัลยกรรม, ศัลยแพทย์, Example: เมื่อคนไข้ให้ผมแนะนำ หมอผ่าตัด เก่งๆ ให้สักคน ผมไม่มีปัญญาเพราะไม่ทราบว่าใครเก่งหรือไม่เก่ง, Count unit: คน, Thai definition: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการผ่าตัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
แช่แข็ง[v.] (chaēkhaeng) EN: freeze   FR: surgeler ; congeler
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition   FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebel ; insurgent ; revolutionary   FR: rebelle [m] ; insurgé [m]
ไก่แช่แข็ง[n. exp.] (kai chaēkhaeng) EN: frozen chicken   FR: poulet surgelé [m]
การผ่าตัด[n.] (kān phātat) EN: operation ; surgery   FR: opération (chirurgicale) [f] ; chirurgie [f]
การผ่าตัดเล็ก[n. exp.] (kān phātat lek) EN: minor surgery   FR: intervention chirurgicale légère [f] ; opération chirurgicale mineure [f]
การผ่าตัดใหญ่[n. exp.] (kān phātat yai) EN: major surgery   FR: intervention chirurgicale importante [f]
ขบถ[v.] (khabot) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray   FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever

CMU English Pronouncing Dictionary
SURGE    S ER1 JH
SURGED    S ER1 JH D
SURGES    S ER1 JH AH0 Z
SURGEON    S ER1 JH AH0 N
SURGERY    S ER1 JH ER0 IY0
SURGEONS    S ER1 JH AH0 N Z
SURGEON'S    S ER1 JH AH0 N Z
SURGEONS'    S ER1 JH AH0 N Z
SURGERIES    S ER1 JH ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surge    (v) sˈɜːʴʤ (s @@1 jh)
surged    (v) sˈɜːʴʤd (s @@1 jh d)
surges    (v) sˈɜːʴʤɪz (s @@1 jh i z)
surgeon    (n) sˈɜːʴʤən (s @@1 jh @ n)
surgery    (n) sˈɜːʴʤəriː (s @@1 jh @ r ii)
surgeons    (n) sˈɜːʴʤənz (s @@1 jh @ n z)
surgeries    (n) sˈɜːʴʤərɪz (s @@1 jh @ r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外科手术[wài kē shǒu shù, ㄨㄞˋ ㄎㄜ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] surgery, #24,121 [Add to Longdo]
外科医生[wài kē yī shēng, ㄨㄞˋ ㄎㄜ ㄧ ㄕㄥ, / ] surgeon, #31,324 [Add to Longdo]
外科学[wài kē xué, ㄨㄞˋ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] surgery, #43,748 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableiter {m}surge arrester [Add to Longdo]
Branden {n} (des Meeres)surge (of the sea) [Add to Longdo]
Spitzenstrom {m}surge current [Add to Longdo]
Stoßspannung {f}surge voltage [Add to Longdo]
Zerstörfestigkeit {f}surge immunity [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
surge(n) |m, pl. surgelés| อาหารแช่แข็ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
なだれ込む;傾れ込む;雪崩れ込む[なだれこむ, nadarekomu] (v5m,vi) to rush or crowd into; to surge into [Add to Longdo]
むかむか[, mukamuka] (adv,n,vs) (on-mim) nausea; queasy; surge of anger; (P) [Add to Longdo]
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific) [Add to Longdo]
アマシイラ科[アマシイラか, amashiira ka] (n) Luvaridae (family containing 1 extant species of perciform fish similar to a surgeonfish) [Add to Longdo]
イエローテール・タン;イエローテールタン[, iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish [Add to Longdo]
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador) [Add to Longdo]
イレズミニザ[, irezuminiza] (n) white-freckled surgeonfish (Acanthurus maculiceps, species of tang from the Indo-West Pacific); spot-face surgeon; pale-lined surgeonfish; yellow-freckled surgeon fish [Add to Longdo]
インディアンオーシャンミミックサージョンフィッシュ;インディアンオーシャンミミックサージャンフィッシュ[, indeian'o-shanmimikkusa-jonfisshu ; indeian'o-shanmimikkusa-janfisshu] (n) Indian Ocean mimic surgeonfish (Acanthurus tristis, species of tang from the Indian Ocean) [Add to Longdo]
オーシャンサージョン;オーシャンサージャン[, o-shansa-jon ; o-shansa-jan] (n) ocean surgeon (Acanthurus bahianus, species of Atlantic tang) [Add to Longdo]
オスジクロハギ;ダークサージャン;ダークサージョン;リングテールサージャンフィッシュ;リングテールサージョンフィッシュ[, osujikurohagi ; da-kusa-jan ; da-kusa-jon ; ringute-rusa-janfisshu ; ringute-rusa-j] (n) ringtail surgeonfish (Acanthurus blochii, species of tang from the Indo-Pacific); blue-banded pualu; dark surgeon; tailring surgeonfish [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サージ[さーじ, sa-ji] surge (vs) [Add to Longdo]
サージプロテクタ[さーじぷろてくた, sa-jipurotekuta] surge protector [Add to Longdo]
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] surge resistance [Add to Longdo]
サージ抵抗[サージていこう, sa-ji teikou] surge resistance [Add to Longdo]
トラヒックサージ[とらひっくさーじ, torahikkusa-ji] traffic surge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surge \Surge\, v. t. [imp. & p. p. {Surged}; p. pr. & vb. n.
   {Surging}.] [Cf. F. surgir to cast anchor, to land. Cf.
   {Surge}, n.] (Naut.)
   To let go or slacken suddenly, as a rope; as, to surge a
   hawser or messenger; also, to slacken the rope about (a
   capstan).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surge \Surge\, n. [L. surgere, surrectum, to raise, to rise; sub
   under + regere to direct: cf. OF. surgeon, sourgeon,
   fountain. See {Regent}, and cf. {Insurrection}, {Sortie},
   {Source}.]
   1. A spring; a fountain. [Obs.] "Divers surges and springs of
    water." --Ld. Berners.
    [1913 Webster]
 
   2. A large wave or billow; a great, rolling swell of water,
    produced generally by a high wind.
    [1913 Webster]
 
       He that doubteth is like the surge of the sea driven
       by the wind and tossed.        --James i. 6
                          (Rev. Ver.)
    [1913 Webster]
 
       He flies aloft, and, with impetuous roar,
       Pursues the foaming surges to the shore. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. The motion of, or produced by, a great wave.
    [1913 Webster]
 
   4. The tapered part of a windlass barrel or a capstan, upon
    which the cable surges, or slips.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surge \Surge\, v. i.
   1. To swell; to rise hifg and roll.
    [1913 Webster]
 
       The surging waters like a mountain rise. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To slip along a windlass.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surge
   n 1: a sudden forceful flow [syn: {rush}, {spate}, {surge},
      {upsurge}]
   2: a sudden or abrupt strong increase; "stimulated a surge of
     speculation"; "an upsurge of emotion"; "an upsurge in violent
     crime" [syn: {surge}, {upsurge}]
   3: a large sea wave [syn: {billow}, {surge}]
   v 1: rise and move, as in waves or billows; "The army surged
      forward" [syn: {billow}, {surge}, {heave}]
   2: rise rapidly; "the dollar soared against the yen" [syn:
     {soar}, {soar up}, {soar upwards}, {surge}, {zoom}]
   3: rise or move forward; "surging waves" [syn: {tide}, {surge}]
     [ant: {ebb}, {ebb away}, {ebb down}, {ebb off}, {ebb out}]
   4: rise or heave upward under the influence of a natural force
     such as a wave; "the boats surged" [syn: {scend}, {surge}]
   5: see one's performance improve; "He levelled the score and
     then surged ahead"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top