Search result for

bursting

(39 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bursting-, *bursting*, burst
English-Thai: Longdo Dictionary
bursting(adj ) กระหายหรืออยากทำมาก เช่น I was bursting to tell her the news. , S. eager,
bursting(adj ) ล้นเหลือ (เต็มไปด้วยอารมณ์หรือคุณภาพจนแทบบรรจุไว้ไม่ได้) เช่น bursting with energy , S. overflowing,
bursting(adv ) กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ กลั้นน้ำตาไม่อยู่ เช่น bursting into tears; I usually pee quite a bit during the course of the morning, I have read this is when the body detoxes. In the afternoon less already, but am bursting by the time I get to the pool. So when I get in the water my bladder is empty., S. with full bladder,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bursting[N] การระเบิดหรือแตกออก, Syn. blast

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's just bursting with ideas.เข้าเพิ่งได้ความคิดใหม่ Crime Doesn't Pay (2009)
Well, as much as I enjoy bursting your bubble,มากเท่าที่ฉันชอบทำฟองสบู่ของเธอแตก The Grandfather (2009)
What if they start bursting out of our stomachs?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเริ่มระเบิดมัน ออกจากปอดของเรา Water (2009)
Humid and hot summer, narrow roads, and full to bursting with people.เหนอะหนะแล้วก็ร้อน ทางก็แคบ คนก็มีแต่ทะเลาะกัน Summer Wars (2009)
My appendix is bursting. What?- ไส้ติ่งฉันอักเสบ Home Economics (2009)
My appendix is bursting.ใช่ ไส้ติ่งอักเสบฉับพลัน Home Economics (2009)
"I can make kimbap without bursting the ends now."ตอนนี่, แม่ทำคิมบับไม่ไหม้ได้แล้วนะ Postman to Heaven (2009)
The truth that Mal is bursting through your subconscious.ความจริงที่ Mal เป็นระเบิดผ่านจิตใต้สำนึกของคุณ Inception (2010)
Filled to bursting.Filled to burstingWhore (2010)
I sit in Glee Club and I watch a couple of imperfect performances and a litany of criticisms just start building up inside of me like a volcano and I keep telling myself to hold it in and then it just comes bursting out.ตอนอยู่ชมรม ฉันนั่งดูการแสดงแย่ๆ ฉันห้ามใจตัวเองไว้ แต่มันก็ระเบิดออกมา Bad Reputation (2010)
Esposito and Annie Oakley come bursting through the door.เอสโปซิโด้และแอนนี่ โอ็คลี่\ พังประตูเข้ามา A Deadly Affair (2010)
But you know, you could also make the choice to be happy that we're a part of a Glee club that is bursting at the seams with talent.แต่เธอรู้มั้ย เธอเลือกที่จะมีความสุขได้ เราเป็นส่วนหนึ่งของชมรมซึ่งเป็น ที่ที่เธอได้แสดงความสามารถ Special Education (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
burstingHe was bursting to go home.
burstingHe was bursting with fury.
burstingHis head was bursting with new idea.
burstingShe could not help bursting into tears.
burstingShe couldn't help bursting into laughter.
burstingShe was bursting with health.
burstingThe bag was bursting with corn.
burstingThe bursting of Japan's so-called bubble economy sent shockwaves through international markets.

CMU English Pronouncing Dictionary
BURSTING    B ER1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bursting    (v) (b @@1 s t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berstfestigkeit {f} [techn.]bursting strength; resistance to bursting [Add to Longdo]
Berstscheibe {f} [techn.]bursting disc [Add to Longdo]
energiegeladen {adj}bursting with energy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せきを切ったよう;堰を切ったよう;関を切ったよう(iK)[せきをきったよう, sekiwokittayou] (exp,adj-na) gushing forth; bursting out [Add to Longdo]
はち切れる[はちきれる, hachikireru] (v1,vi) to be filled to bursting; to burst [Add to Longdo]
ぱんぱん;パンパン[, panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII) [Add to Longdo]
めらめら[, meramera] (adv,adv-to) (on-mim) flaring up; bursting into flames [Add to Longdo]
パチパチ[, pachipachi] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) pleasant clapping sound; (2) sound of something hot bursting open (i.e. popcorn); (3) incessant blinking; (P) [Add to Longdo]
パンク[, panku] (n,vs) (1) (abbr) puncture; flat tyre (tire); bursting; (n) (2) punk; (P) [Add to Longdo]
決水[けっすい, kessui] (n) water bursting through (a dike) [Add to Longdo]
飛び込み(P);飛込み[とびこみ, tobikomi] (n) (1) jump; plunge; dive; (n,adj-no) (2) appearing without an appointment; bursting in; arriving unannounced; cropping up suddenly; (P) [Add to Longdo]
噴飯[ふんぱん, funpan] (n,vs) bursting out laughing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Burst \Burst\, v. i. [imp. & p. p. {Burst}; p. pr. & vb. n.
   {Bursting}. The past participle bursten is obsolete.] [OE.
   bersten, bresten, AS. berstan (pers. sing. berste, imp. sing.
   b[ae]rst, imp. pl. burston, p. p. borsten); akin to D.
   bersten, G. bersten, OHG. brestan, OS. brestan, Icel. bresta,
   Sw. brista, Dan. briste. Cf. {Brast}, {Break}.]
   1. To fly apart or in pieces; of break open; to yield to
    force or pressure, especially to a sudden and violent
    exertion of force, or to pressure from within; to explode;
    as, the boiler had burst; the buds will burst in spring.
    [1913 Webster]
 
       From the egg that soon
       Bursting with kindly rupture, forth disclosed
       Their callow young.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Note: Often used figuratively, as of the heart, in reference
      to a surcharge of passion, grief, desire, etc.
      [1913 Webster]
 
         No, no, my heart will burst, an if I speak:
         And I will speak, that so my heart may burst.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
   2. To exert force or pressure by which something is made
    suddenly to give way; to break through obstacles or
    limitations; hence, to appear suddenly and unexpectedly or
    unaccountably, or to depart in such manner; -- usually
    with some qualifying adverb or preposition, as forth, out,
    away, into, upon, through, etc.
    [1913 Webster]
 
       Tears, such as angels weep, burst forth. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       And now you burst (ah cruel!) from my arms. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       A resolved villain
       Whose bowels suddenly burst out.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We were the first that ever burst
       Into that silent sea.         --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
       To burst upon him like an earthquake. --Goldsmith.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top