Search result for

four

(172 entries)
(0.0311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -four-, *four*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
four[ADJ] สี่
four[N] จำนวนสี่
fourth[N] หนึ่งในสี่ส่วน
fourth[ADJ] ที่สี่, See also: ลำดับที่สี่
foursome[N] กลุ่มที่มี4คน
foursome[N] การเล่นกอล์ฟ 4 คน แบ่งเป็น 2 คู่ (ทางกีฬากอล์ฟ)
fourteen[N] จำนวน 14
four-eyes[SL] คนใส่แว่นตา (เป็นคำหยาบถ้าใช้เป็นคำเรียก)
fourscore[ADJ] จำนวน 80 (คำโบราณ), See also: เลข 80, Syn. eighty
foursquare[ADJ] มั่นคง, See also: หนักแน่น, แน่นอน, Syn. determined, firm, steady

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
four(ฟอร์,โฟร์) n.,adj. สี่ -Phr. (on all fours คลาน) . -Phr. (a fourเรือกรรเชียง4) . -Phr. (form foursจัดเป็น4แถว)
fourscore(ฟอร์'สคอร์) adj. แปดสิบ,สี่คูณยี่สิบ
fourteen(ฟอร์'ทีน) adj.,n. สิบสี่
fourth(ฟอร์ธ) adj.,adv. ที่ 4
fourth estateฐานันดรที่ 4 (นักหนังสือพิมพ์,อาชีพนักหนังสือพิมพ์), Syn. press
fourth generation computeคอมพิวเตอร์ยุคที่สี่คอมพิวเตอร์ในยุคที่สี่นี้มีขนาดของหน่วยความจำเล็กกว่ายุคที่สามลงไปอีก มีการนำไอซี (IC หรือ integrated circuit) หรือวงจรเบ็ดเสร็จมารวมกันเป็นแผงใหญ่ ๆ เรียกว่าแผงวงจรรวมความจุสูง (large scale integrated circuit) หรือบางทีเรียกกันว่าชิป (chip) ทำให้สร้างคอมพิวเตอร์ได้เล็กลงมาก จึงทำให้เกิดมีไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) หรือพีซีขึ้น ราคาขายในท้องตลาดก็ลดลงได้มาก ทำให้เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในหมู่คนทั่วไป ไม่เฉพาะแต่นักคอมพิวเตอร์ ต่อมาปลายยุคที่สี่นี้ มีการนำพีซีหลาย ๆ เครื่องมาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย (network) ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปอีกดู generation ประกอบ
fourth of julyn. วันอิสรภาพหรือวันชาติของสหรัฐอเมริกา., Syn. Independence Day
fourthly(ฟอร์ธ'ลี) adv. ที่ 4,ลำดับ 4
all foursแขนขาทั้ง 4 (ในคน) ขาทั้ง 2 (ในสัตว์)

English-Thai: Nontri Dictionary
four(adj) สี่
four(n) สี่,เลขสี่,เครื่องยนตร์สี่สูบ
fourfold(adj) สี่เท่า,สี่หน,มีสี่ส่วน
fourscore(n) แปดสิบ
foursquare(adj) เป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่า,เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส,มีสี่มุมฉาก
foursquare(n) สี่เหลี่ยมจัตุรัส,สี่เหลี่ยมด้านเท่า
fourteen(adj,n) สิบสี่
fourteenth(adj) ที่สิบสี่
fourteenth(n) อันดับที่สิบสี่
fourth(adj) ที่สี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
four levels of meaningความหมายสี่ระดับ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
four meaningsความหมายสี่อย่าง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
four partiesจตุภาคี, จตุรภาคี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
four-barrel carburetorคาร์บูเรเตอร์แบบสี่ท่อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
four-colour problemข้อปัญหาสี่สี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
four-cycle engine; four-stroke cycle engine; four-stroke engineเครื่องยนต์สี่จังหวะ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
four-cycle engine; four-stroke engine; four-stroke cycle engineเครื่องยนต์สี่จังหวะ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
four-cycle; four-stroke; four-stroke cycleวัฏจักรสี่จังหวะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
four-cycle; four-stroke; four-stroke cycleวัฏจักรสี่จังหวะ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
four-cycle; four-stroke; four-stroke cycleวัฏจักรสี่จังหวะ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Four Fold Rising4เท่าของค่าเดิม [การแพทย์]
Four Noble Truthsอริยสัจ [TU Subject Heading]
Fourfold Risingสี่เท่าจากเดิม [การแพทย์]
Fourier analysisการวิเคราะห์ฟูเรียร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fourier seriesอนุกรมฟูเรียร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fourier seriesอนุกรมฟูริเยร์ [TU Subject Heading]
Fourier transform infrared spectroscopyฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fourier transformationsการแปลงแบบฟูเรียร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fourier transformationsผลการแปลงฟูริเยร์ [TU Subject Heading]
fourth-generation languages( 4GLs )โฟร์ทจีแอล, กลุ่มของภาษาที่แตกต่างจากภาษาเชิงกระบวนความ ที่เน้นให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลได้โดยง่าย ภาษาจะมีความคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษที่ใช้กันอยู่ ตัวอย่างของภาษา 4GL เช่น ภาษาเอสคิวแอล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
four[ฟอ] (n ) สี่
four-leaf clover (n ) พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งซึ่งแตกต่างจากใบโครเวอร์โดยปกติที่มีสามแฉก โดยชนิดนี้จะมีใบสี่แฉก ซึ่งเชื่อกันว่ามันจะนำโชคดีมาให้แก่ผู้ที่หามันพบเพราะความบังเอิญ
See also: R. clover
fource[ฟอซ] (adv ) สี่ครั้ว
fourlif[ฟอร์'ลิฟ] (n ) สิบสี่
fourlifce[ฟอ'ลิฟซฺ] (adv ) สิบสี่ครั้ง
fourlifth[ฟอ'ลิฟธฺ] (adj ) ที่สิบสี่
fourteen[ฟอร์'ทีน] (n ) สิบสี่
fourteence[ฟอร์'ทีนซฺ] (adv ) สิบสี่ครั้ง
fourteenth[ฟอร์'ทีนธฺ] (conj ) ที่สิบสี่
fourth[ฟอร์ธ] (adj ) ที่สี่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Four.- สี่ Day of the Dead (1985)
Four?4 เหรอคะ? The Fourth Man in the Fire (2008)
- Four.- สี่ตัว Partial Eclipse of the Heart (2012)
The seventh image moves forward by the power of four every six cycles.พลังทั้ง4คนทุกทุกวงจรทั้ง6 Odyssey (2008)
Four fully dead.สี่lคนตายไปแล้ว Not Cancer (2008)
A.N.A. At autopsy of all four victims were normal.ผลการชันสูตรศพเหยื่อทั้งหมด เป็นปกติ Not Cancer (2008)
Four autopsies and about 1,000 lab tests say It's not cancer.ผลชันสูตรศพทั้ง 4 ประมาณ 1,000 ผลการทดสอบในห้องแลบ บอกชัดเจนว่า มันไม่ใช่มะเร็ง Not Cancer (2008)
Redo the thousand tests and the four autopsies.ทดสอบทั้ง 1,000 เทสนั่นใหม่ แล้วก็ชันสูตรทั้ง 4 ศพนั่นด้วย Not Cancer (2008)
He's been dead for four years. I assume his home's been rented to someone else by now.เขาตายไปแล้วตั้ง 4 ปี ฉันว่าคงมีคนเช่าบ้านนั้นไปแล้ว Not Cancer (2008)
She had a kid four years ago.เธอคลอดลูกเมื่อ 4 ปีก่อน Not Cancer (2008)
From four different angles.ที่ถ่ายจากมุมที่ต่างๆกันถึง 4 มุม Not Cancer (2008)
Four of them had digital cameras, Which i composited like nasa did4 คนในนั้นมีกล้องดิจิตอล ซึ่งฉันทำเหมือนเวลาที่นาซ่า Not Cancer (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fourThe tree is four feet around.
fourGive us two knives and four forks, please.
fourHis car got no more than fourteen miles.
fourCome to my room between three and four.
fourVoters cast their ballots for mayor every four years.
fourDid you ever find a four-leaf clover?
fourYou should stay in bed for three or four days.
fourI asked her to pick me up around four.
fourI am going to be fourteen.
fourThe rain lasted four days.
fourJapan consists of four major islands and over 3,000 small islands, and is about equal to California in area.
fourMy mother has four brothers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จตุรพักตร์[N] four-faced, See also: the creator of the Universe, Syn. พระพรหม, สี่หน้า, Example: จตุรพักตร์ หมายถึงพระพรหม, Thai definition: ผู้มี 4 หน้า คือ พระพรหม
จตุรพิธ[ADJ] four fold, Syn. สี่อย่าง, สี่ประการ, Thai definition: มี 4 อย่าง
จตุรภูมิ[N] Four Places, Thai definition: ภูมิ 4 คือ 1. กามาวจรภูมิ ภูมิของผู้ท่องเที่ยวในกามภพ 2. รูปาวจรภูมิ ภูมิของผู้ท่องเที่ยวในรูปภพ 3. อรูปาวจรภูมิ ภูมิของผู้ท่องเที่ยวในรูปภพ 4. โลกุตรภูมิ ภูมิอันพ้นจากโลก
ปัจจัยสี่[N] four requisites, Example: เรามีปัจจัยครบสี่แล้วเป็นการดี ถ้าปัจจัยสี่นี้ยิ่งสมบูรณ์เท่าไรก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น, Count unit: ปัจจัย, Thai definition: เครื่องอาศัยของบรรพชิต 4 อย่าง ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่ ยารักษาโรค
พรหมวิหาร[N] four principles virtuous existence, See also: sublime states of mind, Example: ผู้บังคับบัญชาควรใช้หลักพรหมวิหารสี่ในการปกครองคน, Thai definition: ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ มี 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา, Notes: (บาลี)
อิทธิบาท[N] Four Rddhippada, See also: effective means to attain successes, Example: เขารักที่จะสืบทอดเจตน์จำนงค์ของบิดาผู้เป็นบุรพาจารย์ของตนด้วยอำนาจของอิทธิบาท 4, Thai definition: คุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์ 4 อย่าง คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
เถาะ[N] the Year of Rabbit, See also: fourth year of the Thai animal cycle, Syn. ปีเถาะ, ปีกระต่าย, Example: ที่จริงบุคคลนั้นเกิดปีมะโรงแต่เขาไปผูกดวงเป็นปีเถาะ, Thai definition: ชื่อปีที่ 4 ของรอบปีนักษัตร มีกระต่ายเป็นเครื่องหมาย
ฐานันดรที่สี่[N] fourth estate, Example: นักหนังสือพิมพ์ถือตัวว่าเป็นฐานันดรที่สี่ เป็นคนที่มีเกียรติและปรารถนาจะทำงานอย่างอิสระ, Thai definition: คำเรียกผู้มีอาชีพในการทำหนังสือพิมพ์ ทำข่าว
กระจับปี่[N] four-stringed lute, Count unit: คัน, Thai definition: เครื่องดีดชนิดหนึ่งมี 4 สาย
มหาภูต[N] four principle elements (earth, wind, fire, water), Thai definition: ธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อริยสัจ 4[n. exp.] (Ariyasat sī) EN: the four Noble Thruths   FR: les quatre Nobles vérités
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: give birth to ; bear ; conceive   FR: produire ; fournir
บานเย็น[n.] (bānyen) EN: Four-o’clocks ; Marvel of Peru ; False Jalap   
ชั้นจัตวา[n. exp.] (chan jattawā) EN: fourth class ; fouth grade ; fouth level ; fouth rate   FR: quatrième classe [f]
ดง[n.] (dong) EN: clump ; grove ; thicket   FR: fourré [m] ; massif [m] ; bosquet [m]
ดุสิต[X] (dusit) EN: the fourth heaven   
ฝัก[n.] (fak) EN: sheath ; scabbard ; case   FR: gaine [f] ; fourreau [m]
อิทธิบาท[n.] (itthibāt) EN: Four Rddhippada ; four foundations for accomplishment ; effective means to attain successes ; basis for success   FR: base d'accomplissement [f] ; chemin vers le pouvoir [m]
จ่าย[v.] (jāi) EN: distribute ; supply ; provide ; dispense ; issue   FR: distribuer ; fournir
จำนวนหนึ่งในสี่[n. exp.] (jamnūan neung nai sī) EN: one fourth   

CMU English Pronouncing Dictionary
FOUR    F AO1 R
FOURS    F AO1 R Z
FOUR'S    F AO1 R Z
FOURTH    F AO1 R TH
FOURTHS    F AO1 R S
FOURTHS    F AO1 R TH S
FOURNET    F UH0 R N EH1 T
FOURMAN    F AO1 R M AH0 N
FOURTOU    F AO0 R T UW1
FOURTEEN    F AO0 R T IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
four    (n) (f oo1 r)
fours    (n) (f oo1 z)
fourth    (n) (f oo1 th)
fourths    (n) (f oo1 th s)
four-ply    (j) - (f oo1 - p l ai)
fourfold    (j) (f oo1 f ou l d)
foursome    (n) (f oo1 s @ m)
fourteen    (n) (f oo2 t ii1 n)
fourthly    (a) (f oo1 th l ii)
four-part    (j) - (f oo1 - p aa t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fourierreihe {f} [math.]Fourier series [Add to Longdo]
Fouriertransformation {f} [math.] | schnelle Fourier-Transformation {f}Fourier transformation; Fourier transform | Fast Fourier Transformation [Add to Longdo]
Viermächtebesprechung {f} | Viermächtebesprechungen {pl}four power talk | four power talks [Add to Longdo]
Vierrad {n}four wheel [Add to Longdo]
Vierzeiler {m} | Vierzeiler {pl}four lined stanza | four lined stanzas [Add to Longdo]
vierfachfour fold [Add to Longdo]
vierfüßigfour footed [Add to Longdo]
vierhändigfour handed [Add to Longdo]
vierhundertfour hundred [Add to Longdo]
vierjährigfour years old [Add to Longdo]
viermalfour times [Add to Longdo]
viermotorig {adj}four engined [Add to Longdo]
vierrädrig {adj}four wheeled [Add to Longdo]
vierseitigfour sided [Add to Longdo]
vierspännigfour in hand [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
fourchette(n) |f, pl. -s| ส้อม

Japanese-English: EDICT Dictionary
24時間;二十四時間[にじゅうよじかん, nijuuyojikan] (n) 24 hours; twenty-four hours [Add to Longdo]
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle) [Add to Longdo]
FFT[エフエフティー, efuefutei-] (n) fast-fourier-transform; FFT [Add to Longdo]
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
お膳[おぜん, ozen] (n) (uk) four-legged tray for festive food [Add to Longdo]
かじ付きフォア;舵付きフォア[かじつきフォア, kajitsuki foa] (n) coxed-four (rowing) [Add to Longdo]
アミメカゲロウ目;網目蜉蝣目[アミメカゲロウもく(アミメカゲロウ目);あみめかげろうもく(網目蜉蝣目), amimekagerou moku ( amimekagerou me ); amimekageroumoku ( amime kagerou me )] (n) Neuroptera (order of insects with four membranous wings) [Add to Longdo]
アメリカ独立記念日[アメリカどくりつきねんび, amerika dokuritsukinenbi] (n) American Independence day; Fourth of July [Add to Longdo]
エリホシベニハゼ[, erihoshibenihaze] (n) four-eye pygmy goby (Trimma hayashii, found from Japan to the Solomons) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丁丑[dīng chǒu, ㄉㄧㄥ ㄔㄡˇ, ] fourteenth year D2 of the 60 year cycle, e.g. 1997 or 2057 [Add to Longdo]
丁卯[dīng mǎo, ㄉㄧㄥ ㄇㄠˇ, ] fourth year D4 of the 60 year cycle, e.g. 1987 or 2047 [Add to Longdo]
中国古代四大美女[Zhōng guó gǔ dài sì dà měi nǚ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄩˇ, / ] Four legendary beauties of ancient China, namely Xi Shi 西施, Wang Zhaojun 王昭君, Diaochan 貂蟬|貂蝉 and Yang Yuhuan 楊玉環|杨玉环 or Yang Guifei 楊貴妃|杨贵妃 [Add to Longdo]
之乎者也[zhī hū zhě yě, ㄓ ㄏㄨ ㄓㄜˇ ㄧㄝˇ, ] four common characters of classical Chinese (成语 saw); fig. semi-incomprehensible talk; double Dutch; all Greek to me [Add to Longdo]
五四[wǔ sì, ˇ ㄙˋ, ] fourth of May, cf 五四運動|五四运动, national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
元曲四大家[Yuán qǔ sì dà jiā, ㄩㄢˊ ㄑㄩˇ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, ] Four great Yuan dramatists, namely Guan Hanqing 關漢卿|关汉卿, Zheng Guangzu 鄭光祖|郑光祖, Ma Zhiyuan 馬緻遠|马致远 and Bai Pu 白樸|白朴 [Add to Longdo]
六朝四大家[liù cháo sì dà jiā, ㄌㄧㄡˋ ㄔㄠˊ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, ] Four Great Painters of the Six dynasties, namely Cao Buxing 曹不興|曹不兴, Gu Kaizhi 顧愷之|顾恺之, Lu Tanwei 陸探微|陆探微 and Zhang Sengyou 張僧繇|张僧繇 [Add to Longdo]
加减乘除[jiā jiǎn chéng chú, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ ㄔㄨˊ, / ] four rules of arithmetic; addition, subtraction, multiplication and division [Add to Longdo]
北宋四大部书[Běi Sòng sì dà bù shū, ㄅㄟˇ ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨ, / ] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華| [Add to Longdo]
十四[shí sì, ㄕˊ ㄙˋ, ] fourteen; 14 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フーリエ変換[フーリエへんかん, fu-rie henkan] Fourier transform [Add to Longdo]
逆高速フーリエ変換[ぎゃくこうそくフーリエへんかん, gyakukousoku fu-rie henkan] inverse fast Fourier transform [Add to Longdo]
高速フーリエ変換[こうそくフーリエへんかん, kousoku fu-rie henkan] Fast Fourier Transform, FFT [Add to Longdo]
四則演算[しそくえんざん, shisokuenzan] the four basic arithmetic operators (addition, subtraction, multiplication, division) [Add to Longdo]
二次元高速フーリエ変換[にじげんこうそくフーリエへんかん, nijigenkousoku fu-rie henkan] two dimensional fast Fourier transform [Add to Longdo]
離散フーリエ変換[りさんフーリエへんかん, risan fu-rie henkan] Discrete Fourier Transform, DFT [Add to Longdo]
高速フリエ変換[こうそくふりえへんかん, kousokufuriehenkan] FFT, fast fourier transform [Add to Longdo]
フーリェ変換[フーリェへんかん, fu-rie henkan] fourier transform [Add to Longdo]
逆フーリェ変換[ぎゃくふーりぇへんかん, gyakufu-riehenkan] inverse fourier transform [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Four \Four\, n.
   1. The sum of four units; four units or objects.
    [1913 Webster]
 
   2. A symbol representing four units, as 4 or iv.
    [1913 Webster]
 
   3. Four things of the same kind, esp. four horses; as, a
    chariot and four.
    [1913 Webster]
 
   {All fours}. See {All fours}, in the Vocabulary. Fourb

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Four \Four\ (f[=o]r), a. [OE. four, fower, feower, AS.
   fe['o]wer; akin to OS. fiwar, D. & G. vier, OHG. fior, Icel.
   fj[=o]rir, Sw. fyra, Dan. fire, Goth. fidw[=o]r, Russ.
   chetuire, chetvero, W. pedwar, L. quatuor, Gr. te`ttares,
   te`ssares, pi`syres, Skr. catur. [root]302. Cf. {Farthing},
   {Firkin}, {Forty}, {Cater} four, {Quater-cousin}, {Quatuor},
   {Quire} of paper, {tetrarch}.]
   One more than three; twice two.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 four
   adj 1: being one more than three [syn: {four}, {4}, {iv}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of three and one [syn:
      {four}, {4}, {IV}, {tetrad}, {quatern}, {quaternion},
      {quaternary}, {quaternity}, {quartet}, {quadruplet},
      {foursome}, {Little Joe}]
   2: a playing card or domino or die whose upward face shows four
     pips [syn: {four-spot}, {four}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 four [fur]
   furnace; kiln; oven; stove
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top