ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fourth

F AO1 R TH   
86 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fourth-, *fourth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fourth[N] หนึ่งในสี่ส่วน
fourth[ADJ] ที่สี่, See also: ลำดับที่สี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fourth(ฟอร์ธ) adj.,adv. ที่ 4
fourth estateฐานันดรที่ 4 (นักหนังสือพิมพ์,อาชีพนักหนังสือพิมพ์), Syn. press
fourth generation computeคอมพิวเตอร์ยุคที่สี่คอมพิวเตอร์ในยุคที่สี่นี้มีขนาดของหน่วยความจำเล็กกว่ายุคที่สามลงไปอีก มีการนำไอซี (IC หรือ integrated circuit) หรือวงจรเบ็ดเสร็จมารวมกันเป็นแผงใหญ่ ๆ เรียกว่าแผงวงจรรวมความจุสูง (large scale integrated circuit) หรือบางทีเรียกกันว่าชิป (chip) ทำให้สร้างคอมพิวเตอร์ได้เล็กลงมาก จึงทำให้เกิดมีไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) หรือพีซีขึ้น ราคาขายในท้องตลาดก็ลดลงได้มาก ทำให้เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในหมู่คนทั่วไป ไม่เฉพาะแต่นักคอมพิวเตอร์ ต่อมาปลายยุคที่สี่นี้ มีการนำพีซีหลาย ๆ เครื่องมาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย (network) ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปอีกดู generation ประกอบ
fourth of julyn. วันอิสรภาพหรือวันชาติของสหรัฐอเมริกา., Syn. Independence Day
fourthly(ฟอร์ธ'ลี) adv. ที่ 4,ลำดับ 4

English-Thai: Nontri Dictionary
fourth(adj) ที่สี่
fourth(n) อันดับที่สี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fourth estateฐานันดรที่ ๔ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fourth ventricleโพรงสมองที่สี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Fourth Worldโลกที่ ๔ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
fourth-generation languages( 4GLs )โฟร์ทจีแอล, กลุ่มของภาษาที่แตกต่างจากภาษาเชิงกระบวนความ ที่เน้นให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลได้โดยง่าย ภาษาจะมีความคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษที่ใช้กันอยู่ ตัวอย่างของภาษา 4GL เช่น ภาษาเอสคิวแอล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fourth[ฟอร์ธ] (adj ) ที่สี่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One bait was down 40 fathoms, the second was at 75... ... and the third and fourth were down in the blue water at 100 and 125 fathoms.หนึ่งในเหยื่อที่ถูกลง 40 ไสวที่ สอง เป็นที่ 75 และคนที่สามและสี่ ลดลง ในน้ำทะเลสีฟ้าที่ 100 และ 125 ไสว The Old Man and the Sea (1958)
Third Troop, Fourth Musketeers.กองร้อยที่สามที่สี่ ทหารถือปืน คาบศิลา มาในมาในมาใน How I Won the War (1967)
Third Troop, Fourth Musketeers.กองร้อยที่สามที่สี่ ทหารถือปืน คาบศิลา มาในมาใน How I Won the War (1967)
Fourth Muskets, aren't you?ประการที่สี่ปืนไม่ได้ใช่ไหม? คุณชาย รับการคาดหวังให้คุณ How I Won the War (1967)
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู How I Won the War (1967)
The Fire Chief wants you to go over the Fourth of July...หัวหน้าหน่วยดับเพลิง ต้องการให้คุณทบทวนงานวันชาติ... Jaws (1975)
You yell, "Shark!"... we've got a panic on our hands on the Fourth of July.เเต่ถ้าตะโกนว่า "ฉลาม!"... เราก็จะได้ความโกลาหลฉลองวันชาติ Jaws (1975)
It's not until the Fourth of July. Till then, it's you and me.นั่นมันวันที่ 4 กรกฎาฯ ตอนนี่ มืเเต่นายกับฉัน Jaws (1975)
Opening the beaches on the Fourth of July is like ringing the dinner bell.เปิดหาดวันที่ 4 กรกฎาฯ ก็เหมือนสั่นกระดิ่งเรียกให้มากินเลย Jaws (1975)
August? For Christ's sake, tomorrow's the Fourth of July!สิงหาฯ เหรอ ให้ตายสิ พรุ่งนี่วันที่ 4 กรกฎาฯ นะ! Jaws (1975)
Take the fourth step, that we may be ever full ofjoy.ก้าวที่สี่ เราจะมีความสุขด้วยกัน Gandhi (1982)
Fourth floor, storeroom, in the back.- ตรงไหน *batteries not included (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fourthAbout three fourths of the earth's surface consists of water.
fourthActually this will be my fourth question.
fourthApril is the fourth month of the year.
fourthFourth, my homeroom class in Japan included students of a wide range of abilities.
fourthGNP increased at a seasonally adjusted annual rate of 4.5% in the fourth quarter.
fourthHe is in fourth grade of elementary school.
fourthHis house is somewhere about Fourth Street.
fourthI come here every Fourth of July.
fourthI have put aside one fourth of my salary for the last three years.
fourthIn the fourth place, even if we succeeded in carrying off the bear cubs, we could not run up a mountain without stopping to rest.
fourthIn the fourth place, I do not want people to think that I am afraid of anything.
fourthMy apartment is on the fourth floor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถาะ[N] the Year of Rabbit, See also: fourth year of the Thai animal cycle, Syn. ปีเถาะ, ปีกระต่าย, Example: ที่จริงบุคคลนั้นเกิดปีมะโรงแต่เขาไปผูกดวงเป็นปีเถาะ, Thai definition: ชื่อปีที่ 4 ของรอบปีนักษัตร มีกระต่ายเป็นเครื่องหมาย
ฐานันดรที่สี่[N] fourth estate, Example: นักหนังสือพิมพ์ถือตัวว่าเป็นฐานันดรที่สี่ เป็นคนที่มีเกียรติและปรารถนาจะทำงานอย่างอิสระ, Thai definition: คำเรียกผู้มีอาชีพในการทำหนังสือพิมพ์ ทำข่าว
จัตวา[ADJ] four, See also: fourth, Example: นายพอลลีนมียศทางทหารเป็นพลจัตวา, Thai definition: สี่, ชั้นที่สี่ (ใช้เกี่ยวกับลำดับชั้นหรือชั้นของยศตำแหน่ง ต่ำกว่า ตรี), Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ดุสิต[N] fourth land of heaven
ที่สี่[N] fourth, Syn. ลำดับที่สี่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นจัตวา[n. exp.] (chan jattawā) EN: fourth class ; fouth grade ; fouth level ; fouth rate   FR: quatrième classe [f]
ดุสิต[X] (dusit) EN: the fourth heaven   
จำนวนหนึ่งในสี่[n. exp.] (jamnūan neung nai sī) EN: one fourth   
จัตวา (–๋)[n.] (jattawā) EN: jattawa (fourth tonal accent in the Thai language)   FR: jattawa [m] (quatrième accent tonal du thaï)
จัตวา[adj.] (jattawā) EN: fourth   FR: quatrième ; du quatrième degré ; de quatrième classe
ลำดับที่ 4 = ลำดับที่สี่[adj.] (lamdap thī sī) EN: fourth   
แม่กน[n. exp.] (maē kon) EN: [the fourth of the Eight Word Ending Protocols in Thai grammar]   
หนึ่งในสี่[X] (neung nai sī) EN: a quarter ; one fourth   FR: un quart ; le quart
เศษหนึ่งส่วนสี่[n. exp.] (sēt neung suan sī) EN: one-fourth   FR: un quart
ฐานันดรที่สี่ = ฐานันดรที่ 4 = ฐานันดรที่ ๔[n. exp.] (thānandøn thī sī) EN: The Fourth Estate ; news persons   FR: presse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOURTH    F AO1 R TH
FOURTHS    F AO1 R TH S
FOURTHS    F AO1 R S
FOURTH'S    F AO1 R TH S
FOURTHLY    F AO1 R TH L IY0
FOURTHQUARTER    F AO0 R TH K W AO1 R T ER0
FOURTHQUARTER    F AO0 R TH K AO1 R T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fourth    (n) fˈɔːθ (f oo1 th)
fourths    (n) fˈɔːθs (f oo1 th s)
fourthly    (a) fˈɔːθliː (f oo1 th l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
第四代[dì sì dài, ㄉㄧˋ ㄙˋ ㄉㄞˋ, ] fourth generation, #30,928 [Add to Longdo]
第四纪[dì sì jì, ㄉㄧˋ ㄙˋ ㄐㄧˋ, / ] fourth period; quaternary (geological period covering the recent ice ages over the last 180,000 years), #57,640 [Add to Longdo]
丁卯[dīng mǎo, ㄉㄧㄥ ㄇㄠˇ, ] fourth year D4 of the 60 year cycle, e.g. 1987 or 2047, #58,503 [Add to Longdo]
第三级[dì sì jí, ㄉㄧˋ ㄙˋ ㄐㄧˊ, / ] fourth level, #58,944 [Add to Longdo]
四环路[sì huán lù, ㄙˋ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, / ] Fourth ring road (Beijing), opened in 2001, #60,285 [Add to Longdo]
汉文帝[Hàn wén dì, ㄏㄢˋ ㄨㄣˊ ㄉㄧˋ, / ] fourth Han emperor Han Wendi (202-157 BC), personal name Liu Heng 劉恆|刘恒 reigned 180-157 BC, #74,991 [Add to Longdo]
五四[wǔ sì, ˇ ㄙˋ, ] fourth of May, cf 五四運動|五四运动, national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
四次[sì cì, ㄙˋ ㄘˋ, ] fourth; four times; quartic [Add to Longdo]
大四[dà sì, ㄉㄚˋ ㄙˋ, ] fourth year university student [Add to Longdo]
第四[dì sì, ㄉㄧˋ ㄙˋ, ] fourth; number four [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ独立記念日[アメリカどくりつきねんび, amerika dokuritsukinenbi] (n) American Independence day; Fourth of July [Add to Longdo]
ギアラ[, giara] (n) abomasum (fourth compartment of the stomach of a ruminant); maw; rennet-bag [Add to Longdo]
[う;ぼう, u ; bou] (n) fourth sign of Chinese zodiac (The Hare, 5am-7am, east, February) [Add to Longdo]
卯月[うづき;うつき(ik);うずき(ik), uduki ; utsuki (ik); uzuki (ik)] (n) (obs) fourth month of the lunar calendar [Add to Longdo]
花残月;花残し月[はなのこしづき, hananokoshiduki] (n) (See 卯月) fourth lunar month [Add to Longdo]
忌寸[いみき, imiki] (n) (arch) (See 八色の姓) Imiki (fourth highest of the eight hereditary titles) [Add to Longdo]
[きん, kin] (n,n-suf) (1) gold; golden (color); metaphor for (most) valuable; gold (medal, cup); (2) money (written before an amount); (3) (abbr) (See 金曜) Friday; (4) (See 五行・1) metal (fourth of the five elements); (5) Jin (dynasty of China; 1115-1234 CE); (6) (abbr) (See 金将) gold general (shogi); (7) (abbr) (col) (See 金玉・きんたま) testicles; (suf,ctr) (8) karat; carat; (P) [Add to Longdo]
言論界[げんろんかい, genronkai] (n) the press; journalism; fourth estate [Add to Longdo]
甲乙丙丁[こうおつへいてい, kouotsuheitei] (n) A, B, C and D; first, second, third and fourth [Add to Longdo]
高学年[こうがくねん, kougakunen] (n) (See 低学年,中学年) upper grades of primary school (sixth, fifth, and sometimes fourth grades); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fourth \Fourth\, a. [OE. fourthe, ferthe, feorthe, AS.
   fe['o]r[eth]a, fr. fe['o]wer four.]
   1. Next in order after the third; the ordinal of four.
    [1913 Webster]
 
   2. Forming one of four equal parts into which anything may be
    divided.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fourth \Fourth\, n.
   1. One of four equal parts into which one whole may be
    divided; the quotient of a unit divided by four.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) The interval of two tones and a semitone, embracing
    four diatonic degrees of the scale; the subdominant of any
    key.
    [1913 Webster]
 
   3. One coming next in order after the third.
    [1913 Webster]
 
   {The Fourth}, specifically, in the United States, the fourth
    day of July, the anniversary of the declaration of
    American independence; as, to celebrate the Fourth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fourth
   adv 1: in the fourth place; "fourthly, you must pay the rent on
       the first of the month" [syn: {fourthly}, {fourth}]
   adj 1: coming next after the third and just before the fifth in
       position or time or degree or magnitude; "the quaternary
       period of geologic time extends from the end of the
       tertiary period to the present" [syn: {fourth}, {4th},
       {quaternary}]
   n 1: following the third position; number four in a countable
      series
   2: one of four equal parts; "a quarter of a pound" [syn: {one-
     fourth}, {fourth}, {one-quarter}, {quarter}, {fourth part},
     {twenty-five percent}, {quartern}]
   3: the musical interval between one note and another four notes
     away from it

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top