ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

groundwork

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -groundwork-, *groundwork*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
groundwork(n) พื้นฐาน, See also: รากฐาน, ฐาน, Syn. base, basis, bottom, foundation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
groundwork(เกราดฺ'เวิร์ค) n. รากฐาน, พื้นฐาน, การเตรียมตัว, Syn. basis

English-Thai: Nontri Dictionary
groundwork(n) รากฐาน, พื้นฐาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As 34 nations of the western hemisphere gathered to draft a far reaching trade agreement one that would lay the groundwork to privatize every resource and service imaginable thousands of people from hundreds of grassroots organizations joined to oppose it.ขณะที่ 34 ชาติในซีกโลกตะวันตกมาชุมนุมกัน เพื่อร่างข้อตกลงการค้าที่มีประเด็นครอบคลุมกว้างขวาง ข้อตกลงที่จะวางรากฐาน The Corporation (2003)
Just laying the groundwork for his insanity plea, I'm sure.แค่โกหกเพื่อเป็นการปูพื้นฐาน ว่าเขาเสียสติ ฉันว่านะ Demons (2011)
And it was Bill Walden who laid the groundwork for the operations that took out Osama Bin Laden and Abu Nazir.และคือ บิล วาลเดน ผู้ชื่ง ปูพื้นการทำงานใต้ดิน ไปสู่การปฎิบัติการ ซึ่งทำให้ได้ตัว โอซามา บิล ลาเดน The Choice (2012)
Halley laid the groundwork for the science of population statistics.แหลี วางรากฐาน สำหรับวิทยาศาสตร์สถิติประชากร When Knowledge Conquered Fear (2014)
I made myself indispensable... and all the while, I laid the groundwork of my revenge.ฉันทำเองที่ขาดไม่ได้ และทั้งหมดในขณะที่ฉัน วางรากฐานของการแก้แค้นของฉัน Rogue One: A Star Wars Story (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
groundwork

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
groundwork

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorarbeit { f }; Grundlage { f } | die Vorarbeit für etw. leistengroundwork | to do the groundwork for sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P) #17,483 [Add to Longdo]
グラウンドワーク[guraundowa-ku] (n) groundwork [Add to Longdo]
根回し[ねまわし, nemawashi] (n, vs) making necessary arrangements; laying the groundwork; (P) [Add to Longdo]
事前工作[じぜんこうさく, jizenkousaku] (n) preparatory operations; measure taken in advance; doing the groundwork [Add to Longdo]
地均し[じならし, jinarashi] (n, vs) ground levelling (leveling); laying groundwork; smoothing the way [Add to Longdo]
地固め[じがため, jigatame] (n, vs) ground leveling; ground levelling; groundwork; laying foundations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Groundwork \Ground"work`\ (ground"w[^u]rk`), n.
   That which forms the foundation or support of anything; the
   basis; the essential or fundamental part; first principle;
   as, development of a convenient DNA sequencing technique
   layed the groundwork for many of the subsequent advances in
   molecular genetics. --Dryden.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 groundwork
   n 1: the fundamental assumptions from which something is begun
      or developed or calculated or explained; "the whole
      argument rested on a basis of conjecture" [syn: {basis},
      {base}, {foundation}, {fundament}, {groundwork},
      {cornerstone}]
   2: lowest support of a structure; "it was built on a base of
     solid rock"; "he stood at the foot of the tower" [syn:
     {foundation}, {base}, {fundament}, {foot}, {groundwork},
     {substructure}, {understructure}]
   3: preliminary preparation as a basis or foundation; "we are
     prepared today because of groundwork that was done ten years
     ago"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top