ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มูลนิธิ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มูลนิธิ-, *มูลนิธิ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูลนิธิ(n) foundation, Example: มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือคนพิการด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ ตลอดทั้งหางานให้ทำ, Thai Definition: ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น โดยมิได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน และได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว, Notes: (กฎหมาย), (บาลี)
มูลนิธิคุ้มครองเด็ก(n) Child Protection Foundation, Example: ครอบครัวเราร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับมูลนิธิคุ้มครองเด็ก, Thai Definition: มูลนิธิที่ทำหน้าที่ป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กไทยที่ประสบภาวะทุกข์ยากลำบาก ถูกทอดทิ้งในสังคม
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ(n) Foundation for Handicapped Children, See also: FHC, Example: มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้เริ่มโครงการฟื้นฟูผู้พิการโดยชุมชนเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ณ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา, Thai Definition: องค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีแนวคิดในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะเด็กพิการที่ด้อยโอกาส
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน(n) Hand-In-Hand Foundation, Syn. มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม, Example: มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันได้ก่อตั้งขึ้น โดยปณิธานของ ดร. ภูษณ ปรีย์มาโนช อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, Thai Definition: องค์กรที่มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนในการปลูกฝังให้ประชาชนประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ และสนับสนุนภาครัฐและเอกชนให้เข้ามาร่วมแก้ไข บรรเทาปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก(n) Foundation of the protection of children's Rights, See also: CPCR, Example: ชมรมครอบครัวเป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก, Thai Definition: องค์กรที่สนับสนุนการคุ้มครองเด็ก ในด้านกฎหมายและสังคมสงเคราะห์แก่เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิในกรณีต่างๆ
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม(n) the harry durance foundation for education in Thailand, See also: foundation/charity/philanthropy for education, Syn. องค์กรการศึกษา
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(n) The Education for Development Foundation, See also: EDF, Example: มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาได้มีการจัดการประชุมสรุปผลการทำงานประจำปีขึ้น ที่สวนเพชรรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี, Thai Definition: องค์กรอาสาสมัครที่ไม่แสวงหาผลกำไร ให้ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ต้องการเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ครอบครัวไม่สามารถจะสนับสนุนให้เรียนต่อได้ อันเนื่องมาจากความยากจน
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์(n) Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen, Example: ท่านประธานนำเงินบริจาคจำนวน 60, 000 บาทไปมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์(n) Wildlife fund Thailand, See also: WFT, Example: มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชพรรณแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับทุนสนับสนุนโดยการบริจาคของประชาชน องค์กร และหน่วยงานธุรกิจ มาโดยตลอด, Thai Definition: หน่วยงานเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ที่จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชน ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มูลนิธิ(มูนละ-, มูน-) น. ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น โดยมิได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน และได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
foundationมูลนิธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
authorized foundationมูลนิธิที่ได้รับอำนาจแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Community foundationsมูลนิธิชุมชน [TU Subject Heading]
Rockefeller foundationsมูลนิธิร้อคกี้เฟลเลอร์ [TU Subject Heading]
ASEAN Foundationมูลนิธิอาเซียน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้าง จิตสำนึกของความเป็นอาเซียนในหมู่ประชาชน และเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกอาเซียนอย่างเท่าเทียมกัน มีสำนักงานอยู่ที่กรุงจาการ์ตา [การทูต]
Foundationsมูลนิธิ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A tragedy like this can't help but shake the world of boxing to its very foundations.โศกนาฏกรรมเช่นนี้ไม่สามารถช่วย แต่เขย่าโลกของมวยกับมูลนิธิมาก Pulp Fiction (1994)
Not only is Willie Williams' organization nonprofit he personally pays over six figures in income tax every year.มูลนิธิวิลลี่ วิลเลี่ยมส์ไม่ได้แค่ ไม่รับผลตอบแทนเท่านั้น แต่ตัวเขาเอง จ่ายภาษีจำนวน 6 หลักทุก ๆ ปี Oh, God! (1977)
If there's some health foundation for people like you, let me know.ถ้าเขาเปิดมูลนิธิรักษาคนประสาท อย่างคุณเมื่อไร บอกด้วยนะ As Good as It Gets (1997)
- Check again under "Pope Foundation".-เช็คดูอีกทีนะจาก "มูลนิธิโป๊ป" The Red Violin (1998)
I'm trying to raise money to buy Jefferson new computers.ฉันกำลังหาเงินไปช่วยซื้อคอมพิวเตอร์ให้มูลนิธิเจฟเฟอร์สันอยู่ A Walk to Remember (2002)
I want an interview.มูลนิธิ ฉันต้องการให้สัมภาษณ์ Contact (1997)
But while our foundation arm has a mandate to support experimental programs, your proposal seems less like science, and more like science fiction.แต่ในขณะที่แขนของมูลนิธิ ของเรามีคำสั่งให้การสนับสนุน โปรแกรมทดลองข้อเสนอของคุณ ดูเหมือนว่าน้อยเช่นวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ เช่นเดียวกับนิยายวิทยาศาสตร์ Contact (1997)
Shouldn't you contact the police or child welfare, or something?ทำไมเธอไม่ไปหาตำรวจ, มูลนิธิเด็ก หรืออะไรพวกนั้นไม่ได้เหรอ? Nobody Knows (2004)
Hello? Memo to Bigweld: We're not a charity.มันเป็นตำนานไปหมดแล้ว เราไม่ได้ทำมูลนิธินะ Robots (2005)
The wife of our representative for aid effectiveness?ภริยาของตัวแทนมูลนิธิช่วยเหลือ The Constant Gardener (2005)
That's what the agencies are here for.นั่นเป็นหน้าที่ของพวกมูลนิธิต่างๆ The Constant Gardener (2005)
That and her African women's charity.ทั้งบ้านนั่น และก็มูลนิธิสตรีแอฟริกันด้วย The Constant Gardener (2005)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A tragedy like this can't help but shake the world of boxing to its very foundations.โศกนาฏกรรมเช่นนี้ไม่สามารถช่วย แต่เขย่าโลกของมวยกับมูลนิธิมาก Pulp Fiction (1994)
Not only is Willie Williams' organization nonprofit he personally pays over six figures in income tax every year.มูลนิธิวิลลี่ วิลเลี่ยมส์ไม่ได้แค่ ไม่รับผลตอบแทนเท่านั้น แต่ตัวเขาเอง จ่ายภาษีจำนวน 6 หลักทุก ๆ ปี Oh, God! (1977)
If there's some health foundation for people like you, let me know.ถ้าเขาเปิดมูลนิธิรักษาคนประสาท อย่างคุณเมื่อไร บอกด้วยนะ As Good as It Gets (1997)
- Check again under "Pope Foundation".-เช็คดูอีกทีนะจาก "มูลนิธิโป๊ป" The Red Violin (1998)
I'm trying to raise money to buy Jefferson new computers.ฉันกำลังหาเงินไปช่วยซื้อคอมพิวเตอร์ให้มูลนิธิเจฟเฟอร์สันอยู่ A Walk to Remember (2002)
I want an interview.มูลนิธิ ฉันต้องการให้สัมภาษณ์ Contact (1997)
But while our foundation arm has a mandate to support experimental programs, your proposal seems less like science, and more like science fiction.แต่ในขณะที่แขนของมูลนิธิ ของเรามีคำสั่งให้การสนับสนุน โปรแกรมทดลองข้อเสนอของคุณ ดูเหมือนว่าน้อยเช่นวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ เช่นเดียวกับนิยายวิทยาศาสตร์ Contact (1997)
Shouldn't you contact the police or child welfare, or something?ทำไมเธอไม่ไปหาตำรวจ, มูลนิธิเด็ก หรืออะไรพวกนั้นไม่ได้เหรอ? Nobody Knows (2004)
Hello? Memo to Bigweld: We're not a charity.มันเป็นตำนานไปหมดแล้ว เราไม่ได้ทำมูลนิธินะ Robots (2005)
The wife of our representative for aid effectiveness?ภริยาของตัวแทนมูลนิธิช่วยเหลือ The Constant Gardener (2005)
That's what the agencies are here for.นั่นเป็นหน้าที่ของพวกมูลนิธิต่างๆ The Constant Gardener (2005)
That and her African women's charity.ทั้งบ้านนั่น และก็มูลนิธิสตรีแอฟริกันด้วย The Constant Gardener (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มูลนิธิ[mūlanithi = mūnlanithi] (n) EN: philanthropic foundation ; foundation  FR: oeuvre philanthropique [ f ] ; fondation [ f ]
มูลนิธิ[mūnlanithi] (n) EN: philanthropic foundation ; foundation  FR: fondation charitable [ f ] ; oeuvre philanthropique [ f ] ; fondation [ f ]
มูลนิธิสัตว์[mūnlanithi sat] (n, exp) EN: animal charity  FR: fondation animale [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charity(n) มูลนิธิ, See also: กิจการกุศล, งานบุญ, งานกุศล, Syn. charitable institution, fund, foundation
foundation(n) สถาบัน (ที่ก่อตั้งขึ้นมาจากกองทุน), See also: มูลนิธิ, องค์กร, องค์การ, สมาคม
philanthropy(n) มูลนิธิ, See also: องค์การกุศล, Syn. charity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charityแช'ริที) n. ความใจบุญ, การกุศล, ภราดรภาพ, ความรักของพระผู้เป็นเจ้า, เงินทำทาน, งานสงเคราะห์, มูลนิธิสงเคราะห์, สถาบันสงเคราะห์, Syn. benevolence
foundation(เฟาเด'เชิน) n. รากฐาน, พื้นฐาน, การก่อ, การสร้าง, การสถาปนา, มูลนิธิ, กองทุนมูลนิธิ, ผู้ก่อตั้ง, คณะผู้ก่อตั้ง, เครื่องรัดลำตัวผู้หญิง., See also: foundationary adj., Syn. basis
philanthropy(ฟิแลน'ธระพี) n. ความมีใจบุญสุนทาน, ความมีใจรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน, พฤติกรรมในลักษณะทำบุญ, ลักษณะมูลนิธิ, องค์การทำบุญสุนทาน

English-Thai: Nontri Dictionary
foundation(n) การสถาปนา, รากตึก, รากฐาน, การสร้าง, มูลนิธิ, หลักฐาน, พื้นฐาน
fund(n) เงินทุน, มูลนิธิ, ทุน, กองทุน, ใบกู้เงิน, เงินฝาก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The National Elephant Conservation Foundationมูลนิธิอนุรักษ์ช้างภาคเหนือ

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. unterstützt etw.(vt) สนับสนุน, เกื้อกูล, เกื้อหนุน เช่น Suse unterstützt eine neu gegründete Stiftung. บริษัทซูซีสนับสนุนมูลนิธิหนึ่งที่เพิ่งก่อตั้งใหม่, See also: Related: unterstützen

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top