ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fundament

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fundament-, *fundament*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fundamental(adj) ซึ่งเกี่ยวกับรากฐาน, See also: ซึ่งเกี่ยวกับพื้นฐาน, Syn. basal, basic, underlying
fundamental(n) รากฐาน, See also: หลักเบื้องต้น, พื้นฐาน
fundamentally(adv) โดยเป็นรากฐาน, See also: โดยพื้นฐาน, Syn. basically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fundament(ฟัน'ดะเมินทฺ) n. รากฐาน, มูลฐาน, พื้นฐาน, ตะโพก, ก้น
fundamental(ฟันดะเมน'เทิล) adj. ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ, เป็นรากฐาน, แท้จริง, เป็นแหล่งแรกเริ่ม, มูลฐาน., See also: fundamentality, fundamentalness n. fundamentally adv., Syn. basic, chief

English-Thai: Nontri Dictionary
fundamental(adj) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ, เป็นรากเหง้า, โดยสันดาน, เป็นมูลฐาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fundamentalหลักมูล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fundamental breachการทำผิดสัญญาในข้อพื้นฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fundamental frequencyความถี่มูลฐาน [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
fundamental lawกฎหมายหลัก, กฎหมายพื้นฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fundamental lawกฎหมายพื้นฐาน, กฎหมายหลัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fundamental rightsสิทธิพื้นฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fundamental tastes; tastes, elementaryแม่รส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fundamental tissueเนื้อเยื่อพื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fundamental analysisการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน, Example: เป็นวิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบหนึ่ง การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมุ่งจะประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ในปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและราคาหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะขายได้ในอนาคต ผลจากการวิเคราะห์นี้จะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจคือ จะซื้อหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าตามพื้นฐานที่คำนวณได้ และจะขายหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าตามพื้นฐาน ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะวิเคราะห์ถึงภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงาน รวมทั้งฐานะทางเงินของบริษัทผู้ออกหุ้น วิธีวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค (technical analysis) ซึ่งมุ่งวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสำคัญ เพื่อคาดหมายแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Fundamental Conditionเงื่อนไขหลัก [การแพทย์]
Fundamental educationการศึกษาขั้นพื้นฐาน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fundamentalist[げんりしゅぎしゃ] (n) ผู้คนที่ยึดถือหลักความเชื่อดั้งเดิมของคริสต์ศาสนา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fundamentAs a rule, the more fundamental a new truth, the greater will be its practical possibilities.
fundamentFreedom is so fundamental that its importance cannot be over-emphasized.
fundamentFundamental instincts will not go away.
fundamentIt covers everything from the fundamentals of microbiology to the latest news.
fundamentLanguage is a fundamental problem of international marriage.
fundamentLet us turn now to the fundamental issue.
fundamentNeedless to say, fundamental human rights should be respected.
fundamentOn the political level the response was the nationalist and fundamentalist revolt of the Maccabees.
fundamentRespect for law is fundamental to our society.
fundamentThanks to a fundamental restructuring, our surplus has swelled three-fold.
fundamentThank to a fundamental restructuring, our surplus has swelled threefold.
fundamentThe government must make fundamental changes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน(n) fundamental rights and freedoms, Example: สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิด ไม่มีใครพรากจากตัวมนุษย์ได้
พื้นความรู้(n) background knowledge, See also: fundamental knowledge, basic of knowledge, Example: การส่งเสริมศีลธรรมจรรยาของประชาชนควรจะคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ จิตใจ และอัธยาศัยของบุคคลแต่ละคนเป็นพิเศษ, Thai Definition: ระดับความรู้ที่มีอยู่เดิม
พื้นฐาน(adj) primary, See also: fundamental, Syn. ขั้นพื้นฐาน, Example: การขยายโอกาสเด็กไทยให้ได้เรียน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ, Thai Definition: รากฐาน, หลักเบื้องต้น
เป็นพื้น(adv) basically, See also: fundamentally, mainly, principally, Syn. เป็นหลัก, Example: ขนมไทยใช้แป้งและน้ำตาลเป็นพื้น, Thai Definition: เป็นส่วนสำคัญ
ปฐมภูมิ(n) primary, See also: fundamental, Syn. แรก, ดั้งเดิม, เบื้องต้น, Example: แสงสีแดง แสงสีเขียวและแสงสีน้ำเงินเป็นแม่สีหรือสีปฐมภูมิกล่าวคือเป็นสีที่แยกออกเป็นสีอื่นไม่ได้
ชั้นเตรียม(n) pre-elementary level, See also: fundamental level, Syn. ชั้นมูล, Example: ในสมัยก่อนเด็กนักเรียนชั้นเตรียม และประถมที่ 1 ยังใช้กระดานชนวน เขียนด้วยดินสอหิน
ชั้นมูล(n) pre-elementary level, See also: fundamental level, Thai Definition: ระดับชั้นสำหรับเด็กที่เริ่มเรียน
เบี้องต้น(adj) fundamental, See also: basic, elementary, primary, essential

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน[kān wikhrǿ patjai pheūnthān] (n, exp) EN: fundamental analysis
ความรู้เบื้องต้น[khwāmrū beūangton] (n, exp) EN: introduction ; principles ; fundamental knowledge  FR: introduction [ f ] ; éléments [ mpl ] ; principes [ mpl ] ; connaissance élémentaire [ f ]
หลัก[lak] (adj) EN: main ; basic ; fundamental ; principal ; essential ; major ; chief  FR: principal ; primordial ; fondamental ; essentiel ; basique
หลักภาษาไทย[lak phāsā Thai] (n, exp) EN: fundamentals of teh Thai language  FR: bases de la langue thaïe [ fpl ]
มูลฐาน[mūnlathān = mūnthān] (n) EN: root ; fundament element ; cause ; origin ; source ; original cause ; basic cause  FR: cause [ f ] ; origine [ f ] ; source [ f ] ; principe [ m ]
มูลฐาน[mūnlathān = mūnthān] (adj) EN: elemental ; elementary ; fundamental ; main ; essential  FR: fondamental ; essentiel
เป็นพื้น[pen pheūn] (adv) EN: for the most part ; basically ; fundamentally ; mainly ; principally  FR: pour la majeure partie ; fondamentalement
พื้น[pheūn] (adj) EN: basic ; fundamental ; superficial ; simple ; common
พื้นฐาน[pheūnthān] (adj) EN: fundamental ; primary ; basic  FR: fondamental ; essentiel ; basique ; élémentaire
สิทธิขั้นพื้นฐาน[sitthi khanpheūnthān] (n, exp) EN: basic right ; fundamental right  FR: droit fondamental [ m ] ; droit élémentaire [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FUNDAMENTAL F AH2 N D AH0 M EH1 N T AH0 L
FUNDAMENTAL F AH2 N D AH0 M EH1 N AH0 L
FUNDAMENTALS F AH2 N D AH0 M EH1 N T AH0 L Z
FUNDAMENTALS F AH2 N D AH0 M EH1 N AH0 L Z
FUNDAMENTALLY F AH2 N D AH0 M EH1 N AH0 L IY0
FUNDAMENTALLY F AH2 N D AH0 M EH1 N T AH0 L IY0
FUNDAMENTALIST F AH2 N D AH0 M EH1 N T AH0 L IH0 S T
FUNDAMENTALISM F AH2 N D AH0 M EH1 N AH0 L IH2 Z AH0 M
FUNDAMENTALISM F AH2 N D AH0 M EH1 N T AH0 L IH2 Z AH0 M
FUNDAMENTALIST F AH2 N D AH0 M EH1 N AH0 L IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fundamental (n) fˌʌndəmˈɛntl (f uh2 n d @ m e1 n t l)
fundamentals (n) fˌʌndəmˈɛntlz (f uh2 n d @ m e1 n t l z)
fundamentally (a) fˌʌndəmˈɛntəliː (f uh2 n d @ m e1 n t @ l ii)
fundamentalism (n) fˌʌndəmˈɛntəlɪzəm (f uh2 n d @ m e1 n t @ l i z @ m)
fundamentalist (n) fˌʌndəmˈɛntəlɪst (f uh2 n d @ m e1 n t @ l i s t)
fundamentalists (n) fˌʌndəmˈɛntəlɪsts (f uh2 n d @ m e1 n t @ l i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
根本[gēn běn, ㄍㄣ ㄅㄣˇ, ] fundamental; basic; root; simply; absolutely (not); (not) at all, #842 [Add to Longdo]
基本原理[jī běn yuán lǐ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ, ] fundamental principle, #21,745 [Add to Longdo]
基频[jī pín, ㄐㄧ ㄆㄧㄣˊ, / ] fundamental frequency, #93,336 [Add to Longdo]
基波[jī bō, ㄐㄧ ㄅㄛ, ] fundamental (wave), #93,573 [Add to Longdo]
基音[jī yīn, ㄐㄧ ㄧㄣ, ] fundamental tone, #113,926 [Add to Longdo]
人民基本权利[rén mín jī běn quán lì, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] fundamental civil rights [Add to Longdo]
代数基本定理[dài shù jī běn dìng lǐ, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] fundamental theorem of algebra [Add to Longdo]
基本定理[jī běn dìng lǐ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, ] fundamental theorem [Add to Longdo]
基谐波[jī xié bō, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˊ ㄅㄛ, / ] fundamental frequency; base harmonic [Add to Longdo]
微积分基本定理[wēi jī fēn jī běn dìng lǐ, ㄨㄟ ㄐㄧ ㄈㄣ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] fundamental theorem of calculus [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fundament { n }; Unterbau { m } [ arch. ]foundation; foundations [Add to Longdo]
Fundament { n }ground work [Add to Longdo]
Fundament { n }footing [Add to Longdo]
Fundament { n }; Maschinenfundament { n }; Gerätefundament { n }plinth [Add to Longdo]
Fundament { n }; Grundlage { f }foundation [Add to Longdo]
Fundament { n }grounding [Add to Longdo]
Fundament { n }basement [Add to Longdo]
Fundament { n } (für Motor) [ naut. ]mount [Add to Longdo]
Fundamentalismus { m }fundamentalism [Add to Longdo]
Fundamentalist { m } | Fundamentalisten { pl }fundamentalist | fundamentalists [Add to Longdo]
Fundamentbolzen { m }foundation bolt; plinth bolts [Add to Longdo]
Fundamenterder { m }concrete-footing ground [Add to Longdo]
Fundamentgraben { m }foundation trench [Add to Longdo]
Fundamentplatte { f }foundation plate; plinth plate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さしすせそ[sashisuseso] (n) the five fundamental seasonings used in Japanese cooking [Add to Longdo]
イスラム原理主義[イスラムげんりしゅぎ, isuramu genrishugi] (n) Islamic fundamentalism [Add to Longdo]
タリバン[tariban] (n) Taliban (Afghani fundamentalist Muslim group); Taleban [Add to Longdo]
ハマス[hamasu] (n) Hamas (Palestinian Islamic fundamentalist group) [Add to Longdo]
ファンダメンタリスト[fandamentarisuto] (n) fundamentalist [Add to Longdo]
ファンダメンタリズム[fandamentarizumu] (n) (See 原理主義) fundamentalism [Add to Longdo]
ファンダメンタル[fandamentaru] (adj-na) fundamental [Add to Longdo]
ファンダメンタルズ[fandamentaruzu] (n) fundamentals; (P) [Add to Longdo]
伊呂波[いろは(P);イロハ, iroha (P); iroha] (n) (1) (uk) traditional ordering of the Japanese syllabary; (2) fundamentals; the ABCs of ...; (P) [Add to Longdo]
灰釉[はいぐすり, haigusuri] (n) ash glaze (type of fundamental glaze used in ancient times made from the ashes of raw materials such as unhulled rice, straw, oak and pine) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基本周波数[きほんしゅうはすう, kihonshuuhasuu] fundamental frequency [Add to Longdo]
初歩的[しょほてき, shohoteki] fundamental, elementary [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いしずえ, ishizue] Fundament, Grundstein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fundament \Fun"da*ment\, n. [OE. fundament, fundement,
   fondement, OF. fundement, fondement, F. fondement, fr. L.
   fundamentum foundation, fr. fundare to lay the bottom, to
   found, fr. fundus bottom. See {Fund}.]
   1. Foundation. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. The part of the body on which one sits; the buttocks;
    specifically (Anat.), the anus. --Hume.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fundament
   n 1: the fundamental assumptions from which something is begun
      or developed or calculated or explained; "the whole
      argument rested on a basis of conjecture" [syn: {basis},
      {base}, {foundation}, {fundament}, {groundwork},
      {cornerstone}]
   2: the fleshy part of the human body that you sit on; "he
     deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on
     your fanny and do nothing?" [syn: {buttocks}, {nates},
     {arse}, {butt}, {backside}, {bum}, {buns}, {can},
     {fundament}, {hindquarters}, {hind end}, {keister},
     {posterior}, {prat}, {rear}, {rear end}, {rump}, {stern},
     {seat}, {tail}, {tail end}, {tooshie}, {tush}, {bottom},
     {behind}, {derriere}, {fanny}, {ass}]
   3: lowest support of a structure; "it was built on a base of
     solid rock"; "he stood at the foot of the tower" [syn:
     {foundation}, {base}, {fundament}, {foot}, {groundwork},
     {substructure}, {understructure}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Fundament /fundamɛnt/ 
  basement; footing; foundation; grounding; seating

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 fundament /fɵndamɛnt/
  element; foundation

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 fundament
  element; foundation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top