Search result for

equat

(110 entries)
(0.9711 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -equat-, *equat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equate[VT] แสดงให้เห็นว่าเท่ากัน, See also: กระทำโดยเท่าเทียมกัน, Syn. equalize
equator[N] เส้นศูนย์สูตร
equation[N] ความเท่าเทียมกัน, See also: ความสมดุล, Syn. balance, equality, equivalence
equation[N] สมการ (คณิตศาสตร์)
equate to[PHRV] เปรียบเทียบกับ, See also: เทียบกับ, Syn. compare to, compare with
equate with[PHRV] เทียบเท่า, See also: เท่ากับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equate(อี'เควท) vt. ทำให้เท่ากัน, ถือว่าเท่ากัน., See also: equatability n. ดูequate equatable adj. ดูequate, Syn. equalize,
equation(อีเคว'เชิน) n. สมการ,การทำให้เท่ากัน,ความเท่าเทียมกัน,ความสมดุล, Syn. equality
equator(อีเคว'เทอะ) n. เส้นศูนย์สูตรของโลก
equatorial(อีควะทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับเส้นศูนย์สูตรของโลก
adequate(แอด' ดิเควท) adj. เพียงพอ,เหมาะสม, สามารถพอที่จะทำได้, สามารถถึงขีด
inadequate(อินแดค' ดะเควท) adj. ไม่เพียงพอ., See also: inadequateness, inadequacy n. inadequately adv., Syn. unfit, wanting

English-Thai: Nontri Dictionary
equate(vt) ทำให้เท่าเทียมกัน,แบ่งให้เท่ากัน
equation(n) สมการ,ความสมดุล,ความเท่าเทียมกัน
equator(n) เส้นศูนย์สูตร
equatorial(adj) เกี่ยวกับเส้นศูนย์สูตร,ในแถบเส้นศูนย์สูตร,ในแถบอากาศร้อน
adequate(adj) เพียงพอ,เหมาะสม
inadequate(adj) ไม่พอเพียง,ไม่เพียงพอ,ไม่พอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
equateเข้าสมการ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equationสมการ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
equatorial orbitวงโคจรระนาบศูนย์สูตร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
equationสมการ, ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับ   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Equation of Stateสมการของสถานะ [การแพทย์]
Equation, Balancingสมการสมดุลย์ [การแพทย์]
Equation, Benesi-Hildebrandสมการของเบเนไซ-ฮิลเดแบรนด์ [การแพทย์]
Equation, Bornสมการของบอร์น [การแพทย์]
Equation, Braggสมการแบรกก์ [การแพทย์]
Equation, Clausius Clapeyronสมการคลอเซียส-คลาเปย์รอง [การแพทย์]
Equation, Combined Gas Lawสมการรวมกฎกาซ [การแพทย์]
Equation, Continuityสมการการไหลต่อเนื่อง [การแพทย์]
Equation, Eadie Hofsteeสมการอีดีฮอฟตี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And hospitals in equatorial guinea,และโรงพยาบาลในอิเควทอเรียลกินี There Might be Blood (2008)
- Easy won't be a part of the equation. - Promise.เราจะมีความเท่าเทียมซึ่งกันและกัน / ชัวร์ Bolt (2008)
By whose mathematical equation is this not feasible?อะไรคือสิ่งที่สมการคณิตเป็นไปไม่ได้ Saw VI (2009)
Why now? They're not part of A pattern or equation.มันไม่ใช่ส่วนนึงของรูปแบบ หรือสมการ Omnivore (2009)
Add drugs or alcohol To the equation And now we're dealing With eager victims.ว่าเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ หรือแม้กระทั่งมีอำนาจเหนือกว่าเหยื่อได้ Conflicted (2009)
Zero degrees north, heading south-southwest over the equator.ศูนย์องศา ทิศเหนือ มุ่งทิศใต้-ตะวันตกเฉียงใต้ เหนือเส้นศูนย์สูตร Today Is the Day: Part 1 (2009)
Christopher Garvin, on the 13th day of September, 2027, aboard U.S.S. Jimmy Carter, appeared at the Equator at latitude zero, longitude 180, entering into our royal domain, and having been inspected and found worthyคริสโตเฟอร์ การ์วิน วันที่ 13 กันยายน 2027 ลงเรือ ยูเอสเอส จิมมี่ คาร์เตอร์ ปรากฎขึ้น ณ เส้นศูนย์สูตร ที่เส้นรุ้งที่ 0 เส้นแวงที่ 180 เข้ามาสู่อาณาเขตหลักของเรา Today Is the Day: Part 1 (2009)
We'd best run through your equations again.เราจะทดสอบ สมการ ของคุณ อีกครั้งหนึ่ง Air: Part 1 (2009)
Some x-factor distance equation.ตัวประกอบ x - บางส่วน ระยะห่างที่เท่ากัน Air: Part 1 (2009)
It's the same. You can't solve an equation by giving up.ถ้ายอมแพ้ก็แก้สมการไม่ได้หรอก Summer Wars (2009)
To solve this equation.เพื่อแก้สมการนี้ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
But that equation describes something organic and highly radioactive.แต่นั่นเป็นค่าสมดุล ที่ใช้อธิบายในสารอินทรีย์ และถ้ามีค่ารังสีสูงขึ้น Earthling (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equatDistance per degree of longitude at equator.
equatFreedom is usually equated with doing whatever you like.
equatHe equates wealth with happiness.
equatI crossed the equator for the first time on my trip to Australia.
equatIf you calculate the electric field using this equation the result comes out like the following.
equatIn Singapore, practically right on the equator, the rainy and dry seasons aren't very clear cut.
equatIt is foolish to equate money with happiness.
equatQuito, Ecuador, is a little south of the equator.
equatSolar energy seems to offer more hope than any other source of energy, particularly because those areas most in need of water lie rather close to the equator and have a relatively clear atmosphere.
equatThat ship crossed the equator yesterday.
equatThe boy solved the simultaneous equation with ease.
equatThe capital of the state is right on the equator.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นศูนย์สูตร[N] equator, Syn. เส้นอีเควเตอร์, Example: ประเทศใกล้เส้นศูนย์สูตร แสงอาทิตย์จะมีความร้อนมากกว่าประเทศที่อยู่ห่างเส้นศูนย์สูตร, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นวงกลมสมมุติที่ลากตรงกึ่งกลางโลกโดยรอบ แบ่งโลกออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน คือ ส่วนซีกโลกเหนือกับส่วนซีกโลกใต้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำลังดี[adj.] (kamlangdī) EN: just right ; just perfect ; exact   FR: adéquat ; approprié ; ad hoc
ครบครัน[adj.] (khropkhran) EN: complete ; full ; perfect ; adequate   
ครบครัน[adv.] (khropkhran) EN: completely ; fully ; wholly ; adequately   
ไม่พอ[adj.] (mai phø) EN: insufficient ; inadequate   FR: insuffisant
ไม่พอเพียง[adj.] (mai phøphīeng) FR: inadéquat
ไม่สม[adj.] (mai som) FR: inapproprié ; inadéquat
มีอุปกรณ์ครบครัน[X] (mī uppakøn khropkhran) EN: adequately equipped   
งูเห่าทองพ่นพิษ[n. exp.] (ngū hao thøng phon phit) EN: Equatorial Spitting Cobra   
เพียงพอ[X] (phīengphø) EN: enough ; sufficient ; adequate   FR: suffisant ; assez ; suffisamment
พอ[v.] (phø) EN: be enough ; be sufficient ; be adequate ; suffice   FR: suffire

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUATE    IH0 K W EY1 T
EQUATED    IH0 K W EY1 T AH0 D
EQUATES    IH0 K W EY1 T S
EQUATOR    IH0 K W EY1 T ER0
EQUATING    IH0 K W EY1 T IH0 NG
EQUATION    IH0 K W EY1 ZH AH0 N
EQUATIONS    IH0 K W EY1 ZH AH0 N Z
EQUATORIAL    IY2 K W AH0 T AO1 R IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equate    (v) (i1 k w ei1 t)
equated    (v) (i1 k w ei1 t i d)
equates    (v) (i1 k w ei1 t s)
equator    (n) (i1 k w ei1 t @ r)
equating    (v) (i1 k w ei1 t i ng)
equation    (n) (i1 k w ei1 zh n)
equators    (n) (i1 k w ei1 t @ z)
equations    (n) (i1 k w ei1 zh n z)
equatorial    (j) (e2 k w @ t oo1 r i@ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
シュレーディンガー方程式[シュレーディンガーほうていしき, shure-deinga-houteishiki] (n) Schroedinger equation [Add to Longdo]
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity") [Add to Longdo]
マクスウェルの方程式[マクスウェルのほうていしき, makusuueru nohouteishiki] (n) Maxwell's equations (summarizing the classical properties of the electromagnetic field) [Add to Longdo]
一次[いちじ, ichiji] (adj-na,n,adj-no) first; primary; linear (equation); first-order [Add to Longdo]
一次方程式[いちじほうていしき, ichijihouteishiki] (n) linear equation [Add to Longdo]
運動方程式[うんどうほうていしき, undouhouteishiki] (n) equation of motion [Add to Longdo]
演算方式[えんざんほうしき, enzanhoushiki] (n) {comp} arithmetic equation [Add to Longdo]
化学方程式[かがくほうていしき, kagakuhouteishiki] (n) chemical equation [Add to Longdo]
過少資本[かしょうしほん, kashoushihon] (n) inadequate capital; undercapitalization [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反应式[fǎn yìng shì, ㄈㄢˇ ˋ ㄕˋ, / ] equation of a chemical reaction [Add to Longdo]
反赤道流[fǎn chì dào liú, ㄈㄢˇ ㄔˋ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, ] equatorial counter current [Add to Longdo]
方程式[fāng chéng shì, ㄈㄤ ㄔㄥˊ ㄕˋ, ] equation [Add to Longdo]
赤道[chì dào, ㄔˋ ㄉㄠˋ, ] equator (of the earth or astronomical body) [Add to Longdo]
赤道几内亚[Chì dào Jī nèi yà, ㄔˋ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄋㄟˋ ㄧㄚˋ, / ] Equatorial Guinea [Add to Longdo]
赤道逆流[chì dào nì liú, ㄔˋ ㄉㄠˋ ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, ] equatorial counter current [Add to Longdo]
运动方程[yùn dòng fāng chéng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, / ] equations of motion [Add to Longdo]
关系式[guān xì shì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄕˋ, / ] equation expressing a relation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
演算方式[えんざんほうしき, enzanhoushiki] arithmetic equation [Add to Longdo]
[かい, kai] solution (of an equation) [Add to Longdo]
解ける[とける, tokeru] to solve (an equation) [Add to Longdo]
左辺値[さへんち, sahenchi] left side value (of an equation) [Add to Longdo]
線形独立[せんけいどくりつ, senkeidokuritsu] linearly independent (e.g. equations) (an) [Add to Longdo]
線形方程式[せんけいほうていしき, senkeihouteishiki] linear equation [Add to Longdo]
微分方程式[びぶんほうていしき, bibunhouteishiki] differential equation [Add to Longdo]
連立方程式[れんりつほうていしき, renritsuhouteishiki] simultaneous equations [Add to Longdo]
方程式[ほうていしき, houteishiki] equation, formula [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top