ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

persevering

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -persevering-, *persevering*, persever
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
persevering[ADJ] ซึ่งมีความพากเพียร, See also: บากบั่น, ขยันหมั่นเพียร, อุตสาหะ, Syn. active, assiduous, diligent, sedulous
perseveringly[ADV] อย่างพากเพียร, See also: อย่างบากบั่น, อย่างอุตสาหะ, อย่างขยันหมั่นเพียร, อย่างไม่ท้อถอย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the other frog missed his friend, of course, saddened by his loss, but he kept right on going, persevering, swimming, persevering, sim- persevering, swimming with determi...แต่กบอีกตัวนึง แน่นอนล่ะ ว่ามันก็คิดถึงเพื่อนของมัน เศร้าโศกจากการสูญเสียเพื่อน Loving Annabelle (2006)
Not in denial; I'm persevering.ไม่ได้ปฏิเสธ แต่ผมกำลังป้องกันตัว The Bones That Weren't (2010)
Persevering.- ป้องกันตัวไว้กอน The Bones That Weren't (2010)
Because as I observe him by his side, there could be no producer as determined, as persevering.เพราะว่าฉันเห็นเมื่อตอนที่ฉันอยู่กับเค้า คงไม่มีผู้ผลิตคนไหนที่มุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังอย่างเค้า Episode #1.9 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอาการเอางาน[ADJ] diligent, See also: persevering, Syn. ขยัน, เอาการ, เอางานเอาการ, Ant. ขี้เกียจ, Example: เขาเป็นคนเอาการเอางาน และไม่นิยมใส่ร้ายป้ายสี หรือมองคนอื่นในแง่ร้าย, Thai definition: ตั้งใจทำการงานด้วยความขยันขันแข็ง
เอางานเอาการ[ADJ] diligent, See also: persevering, Syn. ขยัน, เอาการเอางาน, Ant. ขี้เกียจ, Example: ผู้บังคับการทางหลวงได้ชื่อว่าเป็นข้าราชการทเอางานเอาการคนหนึ่ง, Thai definition: ตั้งใจทำการงานด้วยความขยันขันแข็ง
เอาถ่าน[ADJ] diligent, See also: persevering, Syn. ใช้การได้, เอาการเอางาน, รักดี, Example: เขาคาดหน้าว่า ผมเป็นคนไม่เอาถ่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึด[X] (eut) EN: enduring ; persevering ; persistent ; tough   FR: endurant ; fort ; tenace ; impassible

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
persevering    (v) pˌɜːʴsɪvˈɪəʴrɪŋ (p @@2 s i v i@1 r i ng)
perseveringly    (a) pˌɜːʴsɪvˈɪəʴrɪŋliː (p @@2 s i v i@1 r i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坚忍[jiān rěn, ㄐㄧㄢ ㄖㄣˇ, / ] persevering, #44,794 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
我慢強い;がまん強い[がまんづよい, gamanduyoi] (adj-i) (very) patient; persevering [Add to Longdo]
継続は力なり[けいぞくはちからなり, keizokuhachikaranari] (exp) persevering through something difficult makes one stronger; whatever doesn't kill us only makes us stronger; slow but steady wins the race [Add to Longdo]
倦まず弛まず[うまずたゆまず, umazutayumazu] (exp) tirelessly; perseveringly; without letting up [Add to Longdo]
腰が強い[こしがつよい, koshigatsuyoi] (exp) (See 腰の強い) firm; flexible and hard to break; persevering [Add to Longdo]
腰の強い[こしのつよい, koshinotsuyoi] (adj-i) (See 腰が強い) firm; persevering; flexible and hard to break [Add to Longdo]
根の良い[こんのよい, konnoyoi] (n) enduring; persevering [Add to Longdo]
執拗[しつよう, shitsuyou] (adj-na) persistent; obstinate; tenacious; relentless; insistent; importunate; persevering; stubborn [Add to Longdo]
辛抱強い[しんぼうづよい, shinbouduyoi] (adj-i) patient; persevering [Add to Longdo]
忍耐強い[にんたいづよい, nintaiduyoi] (adj-i) persevering; very patient [Add to Longdo]
粘り強い(P);ねばり強い[ねばりづよい, nebariduyoi] (adj-i) tenacious; persevering; persistent; stubborn; steadfast; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Persevering \Per`se*ver"ing\, a.
   Characterized by perseverance; persistent. --
   {Per`se*ver"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Persevere \Per`se*vere"\, v. i. [imp. & p. p. {Persevered}; p.
   pr. & vb. n. {Persevering}.] [F. pers['e]v['e]rer, L.
   perseverare, fr. perseverus very strict; per + severus
   strict, severe. See {Per-}, and {Severe}.]
   To persist in any business or enterprise undertaken; to
   pursue steadily any project or course begun; to maintain a
   purpose in spite of counter influences, opposition, or
   discouragement; not to give or abandon what is undertaken.
   [1913 Webster]
 
      Thrice happy, if they know
      Their happiness, and persevere upright. --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To {Persevere}, {Continue}, {Persist}.
 
   Usage: The idea of not laying aside is common to these words.
      Continue is the generic term, denoting simply to do as
      one has done hitherto. To persevere is to continue in
      a given course in spite of discouragements, etc., from
      a desire to obtain our end. To persist is to continue
      from a determination of will not to give up. Persist
      is frequently used in a bad sense, implying obstinacy
      in pursuing an unworthy aim.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 persevering
   adj 1: quietly and steadily persevering especially in detail or
       exactness; "a diligent (or patient) worker"; "with
       persevering (or patient) industry she revived the failing
       business" [syn: {diligent}, {persevering}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top