Search result for

raze

(55 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raze-, *raze*
Possible hiragana form: らぜ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
raze[VT] รื้อถอน, See also: ทำลายจนราบ, Syn. demolish, flatten
raze to[PHRV] เผาทำลายราบคาบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
raze(เรซ) vt. รื้อถอน,ทำลายราบ,ลบล้าง,ขจัด, Syn. rase,demolish
braze(เบรซ) {brazed,brazing,brazes} vt. ทำด้วยทองเหลือง,ปกคลุมหรือประดับด้วยทองเหลือง,ใช้ทองแดงหรือสังกะสีเชื่อม
brazen(เบร'เซิน) {brazened,brazening,brazens} adj. ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ไร้ความอาย vt. กระทำอย่างไร้ยางอาย, See also: brazenness n. ดูbrazen
brazen-faced(เบร'เซินเฟสทฺ) adj. หน้าด้าน,ไร้ยางอาย
craze(เครซ) {crazed,crazing,crazes} vt. ทำให้บ้า,ทำให้ผิวหน้าแตกเป็นเส้นร่างแหเล็ก ๆ ,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสื่อม. vi. กลายเป็นบ้า,เกิดเป็นรอยร่างแห,แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย n. ความบ้า,ความนิยมที่แพร่หลาย,รอยเส้นแตกเป็นร่างแหบนเครื่องเคลือบซีแรมมิคส์ คำที่มีความห
graze(เกรซ) v. เลี้ยงหญ้า,ให้สัตว์เลี้ยงกินหญ้า,ดูแลสัตว์ที่อยู่บนทุ่งหญ้า,แตะหรือถูเบา ๆ ,ถากไป,เฉียดไป,เช็ด,ครูด,ทำให้ถลอก. n. การถูเบา ๆ ,การถากไป,การเฉียดไป,แผลถลอก,รอยข่วนเบา ๆ, See also: grazer n. grazingly adv., Syn. tou

English-Thai: Nontri Dictionary
raze(vt) ลบล้าง,ทำลาย,เผาผลาญ,ขจัด,รื้อถอน
brazen(adj) ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ทะลึ่ง
craze(n) ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความนิยม,รอยแตกลายงา
craze(vt) ทำให้บ้าคลั่ง,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้จิตเสื่อม,ทำให้ผิวแตก
graze(vi) เล็มหญ้า,กินหญ้า
graze(vt) เฉียดไป,ถากไป,ครูดไป,ทำให้ถลอก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A big earthquake razed my village so we had to leave.แผ่นดินไหวครั้งใหญ่มันทำลายหมู่บ้านฉันไม่มีเหลือเลย เราเลยต้องอพยพออกจากที่นั้น Cyborg Girl (2008)
[That the town will be razed to the ground] [that in the mountains ***][นั่นคือเมืองที่กำลังจมดำดิ่ง] [สิ่งนั้นอยู่ในภูเขา... ] Blame It on Rio Bravo (2010)
Hey, Raze, real quick. Do you got any jumper cables?เฮ้รื้อรวดเร็วจริง คุณได้รับสายจัมเปอร์ใด ๆ Grudge Match (2013)
Thank you, Raze!ขอขอบคุณรื้อ! Grudge Match (2013)
We're good, Raze. Let's go.พวกเราดีรื้อ ให้เป็นไป Grudge Match (2013)
- Raze?- RazeGrudge Match (2013)
You must raze the fields.เจ้าต้องรื้อถอนให้หมด Tiny (2013)
And when you razed Athens... you set fire to the only thing of value in this country.และเมื่อคุณปรับระดับเอเธนส์ ... ... นำคุณไฟสิ่งเดียว ... ... ของมูลค่าในประเทศนี้ 300: Rise of an Empire (2014)
Thomas and Martha Wayne had a plan for their city, a progressive development plan that would raze Arkham's shanty towns and, in its place, build new, affordable housing... for Gotham's less fortunate.โธมัสและมาร์ธา เวย์น มีแผนงานสำหรับเมืองนี้ แผนพัฒนาแบบก้าวหน้า จะรื้อถอนเขตโกโรโกโสอย่างอาร์คัมทิ้งไป Arkham (2014)
- I'll raze this place to hell!-ผมจะทำลายที่นี่ให้ราบ! Trace Decay (2016)
Wyatt's is to claim this earth or raze it to the ground.ของไวแอทคือการยึดครองโลกใบนี้ หรือไม่ก็ทำลายมันให้สิ้นซากซะ Trace Decay (2016)
He also razed out the major private military group.แล้วปราบกลุ่มทหารรับจ้างแตกกระเจิง The King (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัดกรีทองเหลือง[v. exp.] (batkrī thøngleūang) EN: braze   
เฉียด[v.] (chīet) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near   FR: frôler ; effleurer
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip   FR: dépouiller ; raser
เห่อ[v.] (hoē) EN: be crazy about ; follow a craze ; be raving mad ; be mad about/on   
โจ่งแจ้ง[adv.] (jōngjaēng) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly   FR: ouvertement ; manifestement
คลั่ง[v.] (khlang) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic   
กรูด[v.] (krūt) EN: graze along   
เพ้อคลั่ง[v.] (phoēkhlang) EN: be mad ; be crazy ; be crazed ; be insane ; be morbid   FR: être fanatique
ระ[v.] (ra) EN: scrape grate ; graze ; brush against   
แซง[v.] (saēng) EN: scrape ; graze   

CMU English Pronouncing Dictionary
RAZE    R EY1 Z
RAZED    R EY1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
raze    (v) (r ei1 z)
razed    (v) (r ei1 z d)
razes    (v) (r ei1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけしゃあしゃ[, ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly [Add to Longdo]
いけしゃあしゃあ[, ikeshaashaa] (adv,adv-to) brazenly [Add to Longdo]
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
アストラゼネカ[, asutorazeneka] (n) AstraZeneca (212-atenolol) [Add to Longdo]
グレーズ[, gure-zu] (n,vs) (1) glaze; (vs) (2) graze [Add to Longdo]
フルニトラゼパム[, furunitorazepamu] (n) flunitrazepam (hypnotic drug formerly marketed as Rohypnol); roofies (flunitrazepam used as a date-rape drug) [Add to Longdo]
ラー油;辣油[ラーゆ(ラー油);らーゆ(辣油);らぜゆ(辣油), ra-yu ( ra-abura ); ra-yu ( ratsu abura ); razeyu ( ratsu abura )] (n) (uk) Chinese red chile oil (chile, chilli) (chi [Add to Longdo]
海外留学熱[かいがいりゅうがくねつ, kaigairyuugakunetsu] (n) craze for studying abroad [Add to Longdo]
乾咳;空咳[からせき;からぜき, karaseki ; karazeki] (n) (1) dry cough; hacking cough; (2) (esp. 空咳) intentional cough (i.e. to get someone's attention) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rase \Rase\ (r[=a]z), v. t. [imp. & p. p. {Rased} (r[=a]zd); p.
   pr. & vb. n. {Rasing}.] [F. raser, LL. rasare to scrape
   often, v. freq. fr. L. radere, rasum, to scrape, shave; cf.
   Skr. rad to scratch, gnaw, L. rodere to gnaw. Cf. {Raze},
   {Razee}, {Razor}, {Rodent}.]
   1. To rub along the surface of; to graze. [Obsoles.]
    [1913 Webster]
 
       Was he not in the . . . neighborhood to death? and
       might not the bullet which rased his cheek have gone
       into his head?            --South.
    [1913 Webster]
 
       Sometimes his feet rased the surface of the water,
       and at others the skylight almost flattened his
       nose.                 --Beckford.
    [1913 Webster]
 
   2. To rub or scratch out; to erase. [Obsoles.]
    [1913 Webster]
 
       Except we rase the faculty of memory, root and
       branch, out of our mind.       --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. To level with the ground; to overthrow; to destroy; to
    raze. [In this sense {raze} is generally used.]
    [1913 Webster]
 
       Till Troy were by their brave hands rased,
       They would not turn home.       --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word, rase, may be considered as nearly obsolete;
      graze, erase, and raze, having superseded it.
      [1913 Webster]
 
   {Rasing iron}, a tool for removing old oakum and pitch from
    the seams of a vessel.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To erase; efface; obliterate; expunge; cancel; level;
     prostrate; overthrow; subvert; destroy; demolish; ruin.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raze \Raze\ (r[=a]z), n. [See {Race}.]
   A Shakespearean word (used once) supposed to mean the same as
   race, a root. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raze \Raze\, v. t. [imp. & p. p. {Razed} (r[=a]zd); p. pr. & vb.
   n. {Razing}.] [F. raser. See {Rase}, v. t.] [Written also
   {rase}.]
   1. To erase; to efface; to obliterate.
    [1913 Webster]
 
       Razing the characters of your renown. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To subvert from the foundation; to lay level with the
    ground; to overthrow; to destroy; to demolish.
    [1913 Webster]
 
       The royal hand that razed unhappy Troy. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To demolish; level; prostrate; overthrow; subvert;
     destroy; ruin. See {Demolish}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 raze
   v 1: tear down so as to make flat with the ground; "The building
      was levelled" [syn: {level}, {raze}, {rase}, {dismantle},
      {tear down}, {take down}, {pull down}] [ant: {erect}, {put
      up}, {raise}, {rear}, {set up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top