Search result for

raze

(43 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raze-, *raze*. Possible hiragana form: らぜ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
raze    [VT] รื้อถอน, See also: ทำลายจนราบ, Syn. demolish, flatten
raze to    [PHRV] เผาทำลายราบคาบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
raze(เรซ) vt. รื้อถอน,ทำลายราบ,ลบล้าง,ขจัด, Syn. rase,demolish
braze(เบรซ) {brazed,brazing,brazes} vt. ทำด้วยทองเหลือง,ปกคลุมหรือประดับด้วยทองเหลือง,ใช้ทองแดงหรือสังกะสีเชื่อม
brazen(เบร'เซิน) {brazened,brazening,brazens} adj. ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ไร้ความอาย vt. กระทำอย่างไร้ยางอาย, See also: brazenness n. ดูbrazen
brazen-faced(เบร'เซินเฟสทฺ) adj. หน้าด้าน,ไร้ยางอาย
craze(เครซ) {crazed,crazing,crazes} vt. ทำให้บ้า,ทำให้ผิวหน้าแตกเป็นเส้นร่างแหเล็ก ๆ ,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสื่อม. vi. กลายเป็นบ้า,เกิดเป็นรอยร่างแห,แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย n. ความบ้า,ความนิยมที่แพร่หลาย,รอยเส้นแตกเป็นร่างแหบนเครื่องเคลือบซีแรมมิคส์ คำที่มีความห
graze(เกรซ) v. เลี้ยงหญ้า,ให้สัตว์เลี้ยงกินหญ้า,ดูแลสัตว์ที่อยู่บนทุ่งหญ้า,แตะหรือถูเบา ๆ ,ถากไป,เฉียดไป,เช็ด,ครูด,ทำให้ถลอก. n. การถูเบา ๆ ,การถากไป,การเฉียดไป,แผลถลอก,รอยข่วนเบา ๆ, See also: grazer n. grazingly adv., Syn. tou

English-Thai: Nontri Dictionary
raze(vt) ลบล้าง,ทำลาย,เผาผลาญ,ขจัด,รื้อถอน
brazen(adj) ทำด้วยทองเหลือง,หน้าด้าน,ทะลึ่ง
craze(n) ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความนิยม,รอยแตกลายงา
craze(vt) ทำให้บ้าคลั่ง,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้จิตเสื่อม,ทำให้ผิวแตก
graze(vi) เล็มหญ้า,กินหญ้า
graze(vt) เฉียดไป,ถากไป,ครูดไป,ทำให้ถลอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัดกรีทองเหลือง[v. exp.] (batkrī thøngleūang) EN: braze   
เฉียด[v.] (chīet) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near   FR: frôler ; effleurer
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip   FR: dépouiller ; raser
เห่อ[v.] (hoē) EN: be crazy about ; follow a craze ; be raving mad ; be mad about/on   
โจ่งแจ้ง[adv.] (jōngjaēng) EN: obviously ; openly ; flagrantly ; blatantly ; glaringly ; conspicuously ; brazenly   FR: ouvertement ; manifestement
คลั่ง[v.] (khlang) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic   
กรูด[v.] (krūt) EN: graze along   
เพ้อคลั่ง[v.] (phoēkhlang) EN: be mad ; be crazy ; be crazed ; be insane ; be morbid   FR: être fanatique
ระ[v.] (ra) EN: scrape grate ; graze ; brush against   
แซง[v.] (saēng) EN: scrape ; graze   

CMU English Pronouncing Dictionary
RAZE    R EY1 Z
RAZED    R EY1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
raze    (v) (r ei1 z)
razed    (v) (r ei1 z d)
razes    (v) (r ei1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけしゃあしゃ[, ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly [Add to Longdo]
いけしゃあしゃあ[, ikeshaashaa] (adv,adv-to) brazenly [Add to Longdo]
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
アストラゼネカ[, asutorazeneka] (n) AstraZeneca (212-atenolol) [Add to Longdo]
グレーズ[, gure-zu] (n,vs) (1) glaze; (vs) (2) graze [Add to Longdo]
フルニトラゼパム[, furunitorazepamu] (n) flunitrazepam (hypnotic drug formerly marketed as Rohypnol); roofies (flunitrazepam used as a date-rape drug) [Add to Longdo]
ラー油;辣油[ラーゆ(ラー油);らーゆ(辣油);らぜゆ(辣油), ra-yu ( ra-abura ); ra-yu ( ratsu abura ); razeyu ( ratsu abura )] (n) (uk) Chinese red chile oil (chile, chilli) (chi [Add to Longdo]
海外留学熱[かいがいりゅうがくねつ, kaigairyuugakunetsu] (n) craze for studying abroad [Add to Longdo]
乾咳;空咳[からせき;からぜき, karaseki ; karazeki] (n) (1) dry cough; hacking cough; (2) (esp. 空咳) intentional cough (i.e. to get someone's attention) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rase \Rase\ (r[=a]z), v. t. [imp. & p. p. {Rased} (r[=a]zd); p.
   pr. & vb. n. {Rasing}.] [F. raser, LL. rasare to scrape
   often, v. freq. fr. L. radere, rasum, to scrape, shave; cf.
   Skr. rad to scratch, gnaw, L. rodere to gnaw. Cf. {Raze},
   {Razee}, {Razor}, {Rodent}.]
   1. To rub along the surface of; to graze. [Obsoles.]
    [1913 Webster]
 
       Was he not in the . . . neighborhood to death? and
       might not the bullet which rased his cheek have gone
       into his head?            --South.
    [1913 Webster]
 
       Sometimes his feet rased the surface of the water,
       and at others the skylight almost flattened his
       nose.                 --Beckford.
    [1913 Webster]
 
   2. To rub or scratch out; to erase. [Obsoles.]
    [1913 Webster]
 
       Except we rase the faculty of memory, root and
       branch, out of our mind.       --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. To level with the ground; to overthrow; to destroy; to
    raze. [In this sense {raze} is generally used.]
    [1913 Webster]
 
       Till Troy were by their brave hands rased,
       They would not turn home.       --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word, rase, may be considered as nearly obsolete;
      graze, erase, and raze, having superseded it.
      [1913 Webster]
 
   {Rasing iron}, a tool for removing old oakum and pitch from
    the seams of a vessel.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To erase; efface; obliterate; expunge; cancel; level;
     prostrate; overthrow; subvert; destroy; demolish; ruin.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raze \Raze\ (r[=a]z), n. [See {Race}.]
   A Shakespearean word (used once) supposed to mean the same as
   race, a root. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raze \Raze\, v. t. [imp. & p. p. {Razed} (r[=a]zd); p. pr. & vb.
   n. {Razing}.] [F. raser. See {Rase}, v. t.] [Written also
   {rase}.]
   1. To erase; to efface; to obliterate.
    [1913 Webster]
 
       Razing the characters of your renown. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To subvert from the foundation; to lay level with the
    ground; to overthrow; to destroy; to demolish.
    [1913 Webster]
 
       The royal hand that razed unhappy Troy. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To demolish; level; prostrate; overthrow; subvert;
     destroy; ruin. See {Demolish}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 raze
   v 1: tear down so as to make flat with the ground; "The building
      was levelled" [syn: {level}, {raze}, {rase}, {dismantle},
      {tear down}, {take down}, {pull down}] [ant: {erect}, {put
      up}, {raise}, {rear}, {set up}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top