ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guzzle

G AH1 Z AH0 L   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guzzle-, *guzzle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guzzle[VT] ดื่ม (เบียร์) อย่างตะกละ, See also: สวาปาม, Syn. gulp, devour, overeat
guzzled[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
guzzle down[PHRV] ดื่มมากเกินไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guzzle(กัซ'เซิล) vi.,vt. ดื่มหรือกินอย่างตะกละตะกลาม, See also: guzzler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
guzzle(vi) ดื่มจัด,กินอย่างตะกรุมตะกราม,กินมูมมาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're just sittin' in your gas guzzlers.นั่งอยู่ในรถซดน้ำมันเปล่าๆ ลาก่อน ไอ้พวกโง่ I Heart Huckabees (2004)
Not to mention the oil guzzled in the production process and transport.นี่ยังไม่รวมน้ำมันที่ถูกผลาญไปในกระบวนการผลิตและขนส่ง Home (2009)
Whatever our friend Jeffery here doesn't guzzle down his throat,อะไรก็ช่าง, เจฟฟรี่ย์ไม่ได้อยู่ที่นี่ เพื่อจิบเบียร์แน่ Chuck Versus the Best Friend (2009)
Guzzle!ล่อ ! I Spit on Your Grave (2010)
And guzzle him down right in front of you.และสวาปามเขาต่อหน้าเธอ Interpretive Dance (2010)
But were you or were you not happily out of the family racket until Dean showed back up in that gas guzzler?แต่เจ้าก็มีความสุขที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวใช่ไหม จนกระทั่งดีนโผล่มาพร้อมกับปืนไฟ Defending Your Life (2011)
You'd think that a car like that is a gas guzzler.คุณคงคิดว่า รถแบบนั้น มันซดน้ำมันอย่างกับเบียร์เลย De Marathon (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
guzzleThis car of yours is a real gas guzzler.

CMU English Pronouncing Dictionary
GUZZLE    G AH1 Z AH0 L
GUZZLER    G AH1 Z L ER0
GUZZLES    G AH1 Z AH0 L Z
GUZZLERS    G AH1 Z AH0 L ER0 Z
GUZZLERS    G AH1 Z L ER0 Z
GUZZLER'S    G AH1 Z AH0 L ER0 Z
GUZZLER'S    G AH1 Z L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guzzle    (v) gˈʌzl (g uh1 z l)
guzzled    (v) gˈʌzld (g uh1 z l d)
guzzler    (n) gˈʌzlər (g uh1 z l @ r)
guzzles    (v) gˈʌzlz (g uh1 z l z)
guzzlers    (n) gˈʌzləz (g uh1 z l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
高燃費車[こうねんぴしゃ, kounenpisha] (n) gas-guzzler; gas-guzzling car; vehicle with high fuel consumption [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guzzle \Guz"zle\, v. t.
   To swallow much or often; to swallow with immoderate gust; to
   drink greedily or continually; as, one who guzzles beer.
   --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guzzle \Guz"zle\, n.
   An insatiable thing or person.
   [1913 Webster]
 
      That sink of filth, that guzzle most impure. --Marston.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guzzle \Guz"zle\ (g[u^]z"z'l), v. i. [imp. & p. p. {Guzzled}
   (g[u^]z"z'ld), p. pr. & vb. n. {Guzzling} (g[u^]z"zl[i^]ng).]
   [OP. gosillier, prob. orig., to pass through the throat; akin
   to F. gosier throat; cf. It. gozzo a bird's crop.]
   To swallow liquor greedily; to drink much or frequently.
   [1913 Webster]
 
      Those that came to guzzle in his wine cellar. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Well-seasoned bowls the gossip's spirits raise,
      Who, while she guzzles, chats the doctor's praise.
                          --Roscommon.
   [1913 Webster]
 
      To fat the guzzling hogs with floods of whey. --Gay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guzzle
   v 1: drink greedily or as if with great thirst; "The boys
      guzzled the cheap vodka"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top