Search result for

pig

(127 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pig-, *pig*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pig ball (n) ลูกชิ้นหมู

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pig    [N] หมู, See also: สุกร, Syn. hog
pig    [N] คนสกปรก (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนมูมมาม, คนที่เหมือนหมู, คนตะกละตะกลาม
pig    [N] ตำรวจ (คำสแลง), Syn. cop, police
pig    [VI] ออกลูกหมู
pig    [VT] กินอย่างตะกละตะกลาม (คำไม่เป็นทางการ), See also: กินอย่างมูมมาม
pig    [N] เตาหลอมโลหะ
pig    [N] โลหะที่ออกจากเตาหลอม
piggy    [N] ลูกหมู, See also: ลูกสุกร, Syn. piglet, shoat
piggy    [ADJ] เหมือนหมู, See also: คล้ายกับหมู, อย่างกับหมู, Syn. hoggish, piggish, swinish
piggy    [ADJ] มูมมาม, See also: ตะกละตะกลาม, สกปรก, Syn. hoggish, piggish, swinish

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pigeon breast; chest, keeled; chest, pigeon; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigeon chest; breast, pigeon; chest, keeled; pectus carinatum; pectus gallinatumอกไก่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigeonhole principleหลักการช่องนกพิราบ [มีความหมายเหมือนกับ Dirichlet drawer principle และ shoebox principle] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pigeonholingการถ่วงร่างกฎหมาย, การแช่เย็นร่างกฎหมาย (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
piggybackอาศัยไปด้วย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pigment๑. สารสี๒. ยาป้ายผิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigmentสารสี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pigmentสารสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pigmentary retinopathyจอตาเสื่อมมีสารสี [มีความหมายเหมือนกับ retinitis pigmentosa; primary degeneration of retina] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigmentationการมีสารสีจับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pigอุปกรณ์ซึ่งอาจเป็นลูกยางแข็ง ลูกพลาสติก หรือแท่งโลหะ, อุปกรณ์ซึ่งอาจเป็นลูกยางแข็ง ลูกพลาสติก หรือแท่งโลหะ ที่ใส่ไว้ในท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ (pipeline) เพื่อใช้ทำความสะอาดท่อส่ง
โดยมันจะไหลไปในท่อตามแรงดันของน้ำมันหรือก๊าซที่ไหลไป และจะติดอุปกรณ์สำหรับตรวจดูว่าส่วนใดของท่อสึกกร่อนหรือชำรุดด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Pigeon racingการแข่งนกพิราบ [TU Subject Heading]
Pigeonsนกพิราบ [TU Subject Heading]
Pigmentสารให้สีที่ไม่ละลายในยาง เติมลงไปในยางที่ไม่มีผงเขม่าดำเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ยางที่ได้มีสีสันตามความ ต้องการของผู้ผลิต แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผงสีอินทรีย์และผงสีอนินทรีย์ [เทคโนโลยียาง]
pigmentสี, สารสี, สารมีสีที่ทำให้วัตถุอื่นมีสีได้ ไม่ละลายในตัวทำละลาย แต่สามารถแขวนลอยอยู่ได้  ใช้ทำสีเคลือบผิว ผงสีแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวในการดูดกลืนและสะท้อนแสงสี จึงทำให้เห็นเป็นสีต่าง ๆ ได้   ในเซลล์พืชหรือสัตว์จะพบสารสีได้  เช่น พบที่คลอโรฟิลล์ เป็นสารสีเขียวซึ่งท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pigment cellเซลล์สารสี, เซลล์ที่มีสารสีอยู่ภายใน เป็นเซลล์ที่ทำให้เกิดสีในส่วนต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น สีที่ผิวหนังของสัตว์ทั่ว ๆ ไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pigmentsสารสี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pigThat guy is walking pigeon-toed.
pigWhy are you with a pig?
pigKeeton put magnets on the heads of his pigeons.
pigThis is why birds like the pigeon or the Arctic tern can find their way around the world.
pigIt's not a pig; it's a monkey.
pigThis room looks like a pigsty.
pigAnd on sunny days all the pigeons flew home.
pigThere are many pigeons in the City Square.
pigDon't eat like a pig.
pigSo the pigeon can feel the magnetic field on its head, but it can't feel the Earth's magnetic field.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pig(พิก) n. หมู,สุกร,หมูป่า,เนื้อหมู,คนสกปรก,คนมูมมาม,คนที่เหมือนหมู,คนรั้น,ตำรวจ,นักสืบ,หญิงที่มั่วโลกีย์,ม้าเลว,โลหะที่เอาออกมาจากเตาหลอม,กลีบผลส้ม. vi. ออกลูกหมู,อยู่กันอย่างหมู
pigeon(พิจ'เจิน) n. นกพิราบ
pigeon breastn. อกไก่,อกแฟบ., Syn. pigeon chest
pigeon-hearted(พิจ'เจินฮาร์'ทิด) adj. ใจเสาะ,ขี้ขลาด, Syn. timid,meek
pigeon-livered(พิจ'เจินลิฟเวิร์ด) adj. อ่อนโยน,ถ่อมตัว,นิ่มนวล, Syn. meek-tempered,mild
pigeonhole(พิจ'เจินโฮล) n. ช่องสำหรับนกพิราบเข้าไปอาศัย,ช่องเล็ก ๆ ของตู้หรือโต๊ะสำหรับใส่กระดาษ จดหมายและอื่น ๆ vt. เก็บไว้อ้างอิง,เอาซุกไว้,ใส่ในช่อง,แยกออกเป็นพวก ๆ, Syn. timid
piggish(พิก'กิช) adj. คล้ายหมู,เหมือนหมู,จะกละ,สกปรก., See also: piggishness n., Syn. greedy,filthy
piggy(พิก'กี) n. หมูตัวเล็ก ๆ ,ลูกหมู
pigheaded(พิก'เฮดดิด) adj. ดื้อรั้น,หัวแข็ง., See also: pigheadedness n.
pigment(พิก'เมินทฺ) n. รงควัตถุ,สีย้อม vt. ย้อมสี,ใส่สี., See also: pigmentary adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
pig(n) หมู,สุกร,คนสกปรก,คนตะกละ,คนมูมมาม
pigeon(n) นกพิราบ
pigeonhole(n) รังนกพิราบ
piggish(adj) เหมือนหมู,ตะกละ,มูมมาม,สกปรก
pigheaded(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,หัวแข็ง
pigment(n) สี,สีย้อม,รงควัตถุ
pigmy(n) คนแคระ,คนเตี้ย
pigskin(n) หนังหมู
pigsty(n) คอกหมู,เล้าหมู
pigtail(n) ผมเปีย,หางเปีย,หางหมู

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุกร    [N] pig, Syn. หมู, Example: ชาวบ้านเลี้ยงสุกรเอาไว้ขาย เพื่อเป็นอาชีพเสริม, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ป็นสัตว์กีบคู่ ตัวอ้วน จมูกและปากยื่นยาว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หมู    [N] pig, Example: ชาวชนบทบางแห่งจะแบ่งส่วนใต้ถุนไว้เลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด, ไก่, หมู ฯลฯ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดในวงศ์ Suidae เป็นสัตว์กีบคู่ ตัวอ้วน จมูกและปากยื่นยาว มีทั้งที่เป็นสัตว์เลี้ยงและเป็นสัตว์ป่า หาอาหารโดยใช้จมูกดุด
ไข่ดันหมู [N] pig's kidney, Syn. ไตหมู, Example: คนส่วนใหญ่มักไม่นิยมบริโภคไข่ดันหมูเพราะเกรงว่าจะมีสารพิษตกค้าง, Count unit: ลูก
พิราบ    [N] pigeon, Syn. นกพิราบ, Example: เขามีอาชีพฝึกพิราบแข่งโดยเฉพาะ, Count unit: ตัว, Thai definition: นกในวงศ์ Columbidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับนกเขา รูปร่างคล้ายกันแต่ขนาดใหญ่กว่า ส่วนใหญ่ลำตัวสีเทาปนฟ้า ชอบหากินบนพื้นดิน กินเมล็ดพืช ที่พบทั่วไป คือ ชนิด Columba livia
ผมเปีย    [N] pigtail, See also: plaits, braid, queue, Syn. เปีย, หางเปีย, Example: หล่อนถักผมเปียเส้นผอมเหมือนรูปร่างนั่งกินข้าวคนเดียวมุมห้องเงียบๆ เหงาๆ, Thai definition: ผมที่ถักห้อยยาวลงมา
กระปุกออมสิน    [N] piggy bank, Syn. ออมสิน, Example: เขาสอนให้ลูกรู้จักออมตั้งแต่เล็กโดยมีกระปุกออมสินให้คนละหนึ่งใบ, Count unit: ใบ, ลูก
หัวหมู    [N] pig's head, See also: boar's head, hog's head, Example: ชาวบ้านใช้หัวหมูในการทำพิธีบายศรี, Count unit: หัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muang khem) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
เชื้อรา[n.] (cheūarā) EN: mold ; fungus   FR: moisissure [f] ; champignon [m]
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty   FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ดื้อดึง[adj.] (deūdeung) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed   FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu
เฟือง[n.] (feūang) EN: cog ; gear wheel ; cogwheel   FR: engrenage [m] ; roue dentée [f] ; pignon [m]
หางเปีย[n.] (hāngpīa) EN: pigtail ; queue   FR: natte [f] ; tresse [f]
เห็ด[n.] (het) EN: mushroom ; toad-stool ; fungus ; fungi (pl.)   FR: champignon [m]
เห็ดหอม[n. exp.] (het høm) EN: Chinese mushroom ; Shiitake Mushroom ; shiitake   FR: champignon noir [m]
เห็ดเมา [n. exp.] (het mao) EN: hallucinogenic mushroom   FR: champignon hallucinogène [m] ; psilocybe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PIG    P IH1 G
PIGS    P IH1 G Z
PIGG    P IH1 G
PIGMY    P IH1 G M IY0
PIGUE    P IY1 G
PIGGY    P IH1 G IY0
PIG'S    P IH1 G Z
PIGLET    P IH1 G L AH0 T
PIGEON    P IH1 JH AH0 N
PIGMAN    P IH1 G M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pig    (v) (p i1 g)
pigs    (v) (p i1 g z)
piggy    (n) (p i1 g ii)
pigmy    (n) (p i1 g m ii)
pigeon    (n) (p i1 jh @ n)
pigged    (v) (p i1 g d)
piglet    (n) (p i1 g l i t)
pigsty    (n) (p i1 g s t ai)
pigboat    (n) (p i1 g b ou t)
pigeons    (n) (p i1 jh @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
üppig(adj) ล้นหลาม, อุดมสมบูรณ์ เช่น Der Mann trägt einen üppigen Bauch vor sich her. ผู้ชายคนนี้มีพุงห้อยมาเชียว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Roheisen {n}pig iron [Add to Longdo]
Molchsystem {n}pig trap system [Add to Longdo]
Molchstopper {m}pig trap station [Add to Longdo]
Schweinezucht {f} [agro.]pig breeding [Add to Longdo]
Schweinezüchter {m} [agro.]pig breeder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おさげ髪;お下げ髪[おさげがみ, osagegami] (n) pigtails; two plaits hanging about one's shoulders; two plaits hanging down one's back; queue [Add to Longdo]
ねちっこい;ねちこい[, nechikkoi ; nechikoi] (adj-i) persistent; obstinate; stubborn; pigheaded [Add to Longdo]
アセロラ[, aserora] (n) acerola (Malpighia glabra) (spa [Add to Longdo]
イクスクイジット・ピグミー・ゴビー;イクスクイジットピグミーゴビー[, ikusukuijitto . pigumi-. gobi-; ikusukuijittopigumi-gobi-] (n) exquisite pygmy goby (Trimma preclarum) [Add to Longdo]
エピグラフ[, epigurafu] (n) epigraph [Add to Longdo]
エピグラム[, epiguramu] (n) epigram [Add to Longdo]
エピゴーネン[, epigo-nen] (n) epigone (ger [Add to Longdo]
エピジェネティクス[, epijieneteikusu] (n) epigenetics [Add to Longdo]
オオフエヤッコダイ[, oofueyakkodai] (n) longnose butterflyfish (Forcipiger longirostris) [Add to Longdo]
ガツ[, gatsu] (n) {food} (perhaps from the English word "gut") stomach (esp. a pig's stomach or a cow's rumen); pork stomach [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劈挂拳[pī guà quán, ㄆㄧ ㄍㄨㄚˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] Piguaquan "Chop-Hanging Fist" (Chinese Martial Art) [Add to Longdo]
[qīng, ㄑㄧㄥ, ] pigsty; rest-room [Add to Longdo]
爪尖儿[zhuǎ jiān r, ㄓㄨㄚˇ ㄐㄧㄢ ㄖ˙, / ] pig's trotters [Add to Longdo]
生铁[shēng tiě, ㄕㄥ ㄊㄧㄝˇ, / ] pig iron [Add to Longdo]
肥肠[féi cháng, ㄈㄟˊ ㄔㄤˊ, / ] pig-gut (large intestine used as foodstuff) [Add to Longdo]
色素[sè sù, ㄙㄜˋ ㄙㄨˋ, ] pigment [Add to Longdo]
猪下水[zhū xià shuǐ, ㄓㄨ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] pig offal [Add to Longdo]
猪尾巴[zhū wěi ba, ㄓㄨ ㄨㄟˇ ㄅㄚ˙, / ] pig's tail (meat) [Add to Longdo]
猪狗[zhū gǒu, ㄓㄨ ㄍㄡˇ, / ] pig-dog (intended as insult); Schweinhund [Add to Longdo]
猪链球菌[zhū liàn qiú jūn, ㄓㄨ ㄌㄧㄢˋ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ, / ] pig streptococcus; streptococcus suis [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ピッギーバックボード[ぴっぎーばっくぼーど, piggi-bakkubo-do] piggyback board [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pig \Pig\, n.
   A piggin. [Written also {pigg}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pig \Pig\, n. [Cf. D. big, bigge, LG. bigge, also Dan. pige
   girl, Sw. piga, Icel. p[imac]ka.]
   1. The young of swine, male or female; also, any swine; a
    hog. "Two pigges in a poke." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Any wild species of the genus {Sus} and related
    genera.
    [1913 Webster]
 
   3. [Cf. {Sow} a channel for melted iron.] An oblong mass of
    cast iron, lead, or other metal. See {Mine pig}, under
    {Mine}.
    [1913 Webster]
 
   4. One who is hoggish; a greedy person. [Low]
    [1913 Webster]
 
   {Masked pig}. (Zool.) See under {Masked}.
 
   {Pig bed} (Founding), the bed of sand in which the iron from
    a smelting furnace is cast into pigs.
 
   {Pig iron}, cast iron in pigs, or oblong blocks or bars, as
    it comes from the smelting furnace. See {Pig}, 4.
 
   {Pig yoke} (Naut.), a nickname for a quadrant or sextant.
 
   {A pig in a poke} (that is, bag), a blind bargain; something
    bought or bargained for, without the quality or the value
    being known. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pig \Pig\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Pigged}; p. pr. & vb. n.
   {Pigging}.]
   1. To bring forth (pigs); to bring forth in the manner of
    pigs; to farrow.
    [1913 Webster]
 
   2. To huddle or lie together like pigs, in one bed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pig
   n 1: domestic swine [syn: {hog}, {pig}, {grunter}, {squealer},
      {Sus scrofa}]
   2: a coarse obnoxious person [syn: {slob}, {sloven}, {pig},
     {slovenly person}]
   3: a person regarded as greedy and pig-like [syn: {hog}, {pig}]
   4: uncomplimentary terms for a policeman [syn: {bull}, {cop},
     {copper}, {fuzz}, {pig}]
   5: mold consisting of a bed of sand in which pig iron is cast
     [syn: {pig bed}, {pig}]
   6: a crude block of metal (lead or iron) poured from a smelting
     furnace
   v 1: live like a pig, in squalor [syn: {pig}, {pig it}]
   2: eat greedily; "he devoured three sandwiches" [syn: {devour},
     {guttle}, {raven}, {pig}]
   3: give birth; "sows farrow" [syn: {farrow}, {pig}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PIG
     Psion Interest Group (Psion)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top