ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deck

D EH1 K   
117 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deck-, *deck*
English-Thai: Longdo Dictionary
deck out(vt) แต่งตัว, ประดับตกแต่ง เช่น John Soto Jr., 6, was decked out in a Luke Skywalker costume.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deck[N] เครื่องเล่นเทป (ทางอิเล็กทรอนิกส์), See also: เทปเด็ด, เครื่องเล่นเทปที่ไม่มีภาคขยายเสียง, Syn. tape deck
deck[VT] ชนะน็อค, See also: น็อคคู่ต่อสู้, Syn. knock down, floor
deck[N] ชั้น, See also: พื้น, Syn. floor
deck[N] ดาดฟ้า, See also: ดาดฟ้าเรือ
deck[VT] ตกแต่ง (คำย่อของ decorate), See also: ประดับ, ประดับประดา, Syn. adorn, array, beautify, bedeck, bedizen, clothe, dress, embellish, festoon, garb, garnish, ornament, outfit, trim, decorate
deck[N] สำรับไพ่, See also: ชุดไพ่, Syn. pack of cards, pack
deck up[PHRV] ประดับตกแต่งเพื่อ, Syn. dress up
deck out[PHRV] ประดับตกแต่ง, Syn. dress up
deckhand[N] กลาสีปากเรือ
deck with[PHRV] ประดับตกแต่งด้วย, Syn. bedeck with, decorate with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deck(เดค) {decked,decking,decks} n. ดาดฟ้าเรือ,ชุดไพ่,ชั้น. adj. ซึ่งมีชั้นที่อยู่เหนือขึ้นไป. vt. แต่งตัว,ประดับ,ทำให้ล้มลง,ให้มีดาดฟ้า
deck cabinn. ห้องเคบินบนดาดฟ้าเรือ
deck cargon. สินค้าปากระวาง
deck handn. ลูกเรือหรือกลาสีบนดาดฟ้า
deck housen. ห้องเคบินบนดาดฟ้า,ห้องบนดาดฟ้า
decklen. กรอบที่ใช้ทำแม่แบบในการผลิตกระดาษ,สายกรอบดังกล่าว, Syn. deckel
afterdeck(อาฟ' เทอะเดคฺ, แอฟ-') n. ดาดฟ้าเรือข้างหลัง (abaft midship section)
bedeck(บิเดค') {bedecked,bedecking,bedecks} vt. ประดับ,ตกแต่ง
gundeckn. ดาดฟ้าชั้นที่ตั้งปืนของเรือรบ
half deckที่พักคนฝึกงานในเรือสินค้า

English-Thai: Nontri Dictionary
deck(n) ดาดฟ้าเรือ,ชั้น
deck(vt) ตกแต่ง,ประดับ,แต่งตัว,ปกคลุม
afterdeck(n) ดาดฟ้าท้ายเรือ
bedeck(vt) ประดับ,ตกแต่ง,ทำให้สะพรั่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deck (n) เครื่องเล่นแผ่นเสียง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, yes. Probably the door jammed, and she couldn't get on deck again.ครับ แล้วเปิดประตูก็คงจะติดขัด หล่อนเลยออกมาที่ดาดฟ้าเรือไม่ได้ Rebecca (1940)
Someone send for a pinochle deck and we'll just sweat the whole thing out right here.คนส่งดาดฟ้า Pinochle และเราก็จะเหงื่อออกสิ่งทั้งหมดที่นี่ 12 Angry Men (1957)
He smelled the tar and oakum of the deck as he slept... ... and he smelled the smell of Africa that the land breeze brought with the morning.เขากลิ่นต้าและเส้นเชือกของ ดาดฟ้า ในขณะที่เขานอนหลับอยู่และ เขาได้กลิ่นกลิ่น ของทวีปแอฟริกาที่สายลมที่ดิน The Old Man and the Sea (1958)
Playin' solitaire 'til dawn with a deck of fifty-oneplayin 'ไพ่' til รุ่งอรุณกับดาดฟ้าของห้าสิบเอ็ด Pulp Fiction (1994)
Playin' solitaire 'til dawn with a deck of fifty-oneplayin 'ไพ่' til รุ่งอรุณกับดาดฟ้าของห้าสิบเอ็ด Pulp Fiction (1994)
It doesn't make any sense. Okay, we do it the hard way. Deck by deck, room by room.ถ้างั้น เราเข้าไปดูกันเลย ค้นทุกชั้น ทุกห้อง Event Horizon (1997)
The Engineering decks are on the other side.เข้าไปอีกนิดนึงจะเจอห้องเครื่อง Event Horizon (1997)
- I'm up on Deck 4.-ผมอยู่ชั้น 4 Event Horizon (1997)
Dive six. Here we are again on the deck of Titanic.ไดฟ์ 6 เรามาอยู่ที่ดาดฟ้าไททานิค Titanic (1997)
I want you guys working the D deck reception area and the dining saloon.ผมอยากให้พวกคุณทำงานที่ชั้น-ดี บริเวณแผนกต้อนรับกับห้องอาหาร Titanic (1997)
Your exertions below decks were, no doubt, exhausting.หมดแรงล่ะสิ ไปออกกำลังที่ชั้นล่าง Titanic (1997)
But it was thought, by some... the deck would look too cluttered.แต่บางคนคิดว่าจะทำให้เกะกะดาดฟ้า Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deckAnd there is one more method of climbing up to the slide deck.
deckGo on deck.
deckI don't think he's playing with a full deck.
deckI went on deck from my cabin.
deckI would like to purchase a wooden deck panel that can be laid on the porch.
deckMorning found them on deck.
deckShe stood on the deck with her long hair waving in the wind.
deckThe ship had three decks.
deckThey are decked out in their Sunday clothes.
deckThis airport doesn't have as many flights as New Chitose Airport and even looking from the observation deck at first there were no planes.
deckTom is the on deck batter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่า[V] decorate, See also: deck out, dress, Syn. ประดับ, ตกแต่ง
ชั้นดาดฟ้า[N] deck, See also: roof-deck, flat top of a roof, Syn. ดาดฟ้า, Example: ตึกนี้ถ้านับชั้นใต้ดิน และชั้นดาดฟ้าก็เป็น 5 ชั้น, Count unit: ชั้น
ดาดฟ้า[N] deck, See also: roof-deck, Syn. ชาน, Example: กะลาสีบนดาดฟ้าได้รับคำสั่งให้กางใบ, Thai definition: พื้นราบตอนบนของเรือ, พื้นราบตอนบนสุดของอาคาร
ปากเรือ[N] deck, See also: sundeck, Syn. ดาดฟ้าเรือ
ปากเรือ[N] deck, See also: sundeck, Syn. ดาดฟ้าเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาน[n.] (chān) EN: porch ; terrace ; balcony ; loggia ; veranda = verandah ; deck   FR: plate-forme [f] ; terrasse [f]
ดาดฟ้า[n.] (dātfā) EN: deck ; roof-deck ; flat roof ; upper deck ; sun-deck   FR: pont (de bateau) [m] ; terrasse [f]
เก๋งพั้ง[n.] (kengphang) EN: upper deck ; living quarters   
เครื่องเล่นเทป[X] (khreūang len thēp) EN: tape recorder ; tape deck ; cassette player ; cassette recorder   FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m] ; enregistreur à bandes [m]
ประดับธง[v. exp.] (pradap thong) EN: decorate with flags ; deck with flags   
แต่งองค์ทรงเครื่อง[v. exp.] (taeng ong songkhreūang) EN: be decked out ; deck oneself out ; put on full dress ; be in full dress   
วิทยุเทป[n. exp.] (witthayu thep) EN: radio cassette recorder   FR: deck radio-cassette [m] ; combiné radio-cassette [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DECK D EH1 K
DECKS D EH1 K S
DECKED D EH1 K T
DECKER D EH1 K ER0
DECKARD D IH0 K AA1 R D
DECKERT D EH1 K ER0 T
DECKING D EH1 K IH0 NG
DECKMAN D EH1 K M AH0 N
DECKER'S D EH1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deck (v) dˈɛk (d e1 k)
decks (v) dˈɛks (d e1 k s)
decked (v) dˈɛkt (d e1 k t)
decker (n) dˈɛkər (d e1 k @ r)
deckers (n) dˈɛkəz (d e1 k @ z)
decking (v) dˈɛkɪŋ (d e1 k i ng)
deckle-edged (j) dˌɛkl-ˈɛʤd (d e2 k l - e1 jh d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甲板[jiǎ bǎn, ㄐㄧㄚˇ ㄅㄢˇ, ] deck (of a boat etc), #18,431 [Add to Longdo]
躺椅[tǎng yǐ, ㄊㄤˇ ㄧˇ, ] deck chair, #40,110 [Add to Longdo]
纸叶子[zhǐ yè zi, ㄓˇ ㄧㄝˋ ㄗ˙, / ] deck of playing cards [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
kostendeckend(adv adj) ที่ครอบคลุมราคาหรืออยู่ในวงเงิน
entdecken(vt) |entdeckte, hat entdeckt| ค้นพบ (สิ่งที่มีอยู่แล้ว) เช่น Kolumbus hat Amerika entdeckt.
Entdeckung(n) |die, pl. Entdeckungen| การค้นพบ, See also: das Entdecken
bedeckt(adj) (พูดถึงสภาพอากาศ) มีเมฆปกคลุม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deckkraft {f}opacity [Add to Longdo]
Deckentapete {f}celing paper [Add to Longdo]
Deckfarbe {f}body colour [Add to Longdo]
Deckgestein {n}overburden [Add to Longdo]
Deck {n} | an Deck | unter Deckdeck | above deck | below deck [Add to Longdo]
Deckadresse {f} | Deckadressen {pl}cover address | cover addresses [Add to Longdo]
Deckanstrich {m}top coating [Add to Longdo]
Deckbett {n}feather bed [Add to Longdo]
Deckblatt {n} | Deckblätter {pl}cover sheet; flyleaf | cover sheets; flyleaves [Add to Longdo]
Deckchen {n}doily [Add to Longdo]
Decke {f} | Decken {pl}blanket | blankets [Add to Longdo]
Decke {f}manta [Add to Longdo]
Decke {f}; Deckel {m}; Überzug {m}cover [Add to Longdo]
Deckel {m}; Haube {f}cap; cover [Add to Longdo]
Deckel {m} | Deckel {pl}lid | lids [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエーティングサークル[, ue-teingusa-kuru] (n) waiting circle (baseball); on-deck batter's circle [Add to Longdo]
オートチューニングデッキ[, o-tochu-ningudekki] (n) automatic tuning deck [Add to Longdo]
カードデック[, ka-dodekku] (n) {comp} card deck [Add to Longdo]
カセットデッキ[, kasettodekki] (n) cassette deck [Add to Longdo]
サンデッキ[, sandekki] (n) sun deck [Add to Longdo]
スーパーハイデッカー[, su-pa-haidekka-] (n) super high decker [Add to Longdo]
ダブルデッカー[, daburudekka-] (n) double-decker [Add to Longdo]
テープデッキ[, te-pudekki] (n) tape deck [Add to Longdo]
デッキ[, dekki] (n) deck (e.g. ship, tape, cassette, observation, train vestibule, etc.); (P) [Add to Longdo]
デッキシューズ[, dekkishu-zu] (n) deck shoes [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カードデック[かーどでっく, ka-dodekku] card deck [Add to Longdo]
巻き戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]
巻戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]
早送り[はやおくり, hayaokuri] fast forward (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
天井[てんじょう, tenjou] Decke, Zimmerdecke, Spitze, oberste_Spitze [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deck \Deck\, n. [D. dek. See {Deck}, v.]
   1. The floorlike covering of the horizontal sections, or
    compartments, of a ship. Small vessels have only one deck;
    larger ships have two or three decks.
    [1913 Webster]
 
   Note: The following are the more common names of the decks of
      vessels having more than one.
      [1913 Webster]
 
   {Berth deck} (Navy), a deck next below the gun deck, where
    the hammocks of the crew are swung.
 
   {Boiler deck} (River Steamers), the deck on which the boilers
    are placed.
 
   {Flush deck}, any continuous, unbroken deck from stem to
    stern.
 
   {Gun deck} (Navy), a deck below the spar deck, on which the
    ship's guns are carried. If there are two gun decks, the
    upper one is called the main deck, the lower, the lower
    gun deck; if there are three, one is called the middle gun
    deck.
 
   {Half-deck}, that portion of the deck next below the spar
    deck which is between the mainmast and the cabin.
 
   {Hurricane deck} (River Steamers, etc.), the upper deck,
    usually a light deck, erected above the frame of the hull.
    
 
   {Orlop deck}, the deck or part of a deck where the cables are
    stowed, usually below the water line.
 
   {Poop deck}, the deck forming the roof of a poop or poop
    cabin, built on the upper deck and extending from the
    mizzenmast aft.
 
   {Quarter-deck}, the part of the upper deck abaft the
    mainmast, including the poop deck when there is one.
 
   {Spar deck}.
    (a) Same as the upper deck.
    (b) Sometimes a light deck fitted over the upper deck.
 
   {Upper deck}, the highest deck of the hull, extending from
    stem to stern.
    [1913 Webster]
 
   2. (arch.) The upper part or top of a mansard roof or curb
    roof when made nearly flat.
    [1913 Webster]
 
   3. (Railroad) The roof of a passenger car.
    [1913 Webster]
 
   4. A pack or set of playing cards.
    [1913 Webster]
 
       The king was slyly fingered from the deck. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A heap or store. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Who . . . hath such trinkets
       Ready in the deck.          --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   6. (A["e]ronautics) A main a["e]roplane surface, esp. of a
    biplane or multiplane.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. the portion of a bridge which serves as the roadway.
    [PJC]
 
   8. a flat platform adjacent to a house, usually without a
    roof; -- it is typically used for relaxing out of doors,
    outdoor cooking, or entertaining guests.
    [PJC]
 
   {Between decks}. See under {Between}.
 
   {Deck bridge} (Railroad Engineering), a bridge which carries
    the track upon the upper chords; -- distinguished from a
    through bridge, which carries the track upon the lower
    chords, between the girders.
 
   {Deck curb} (Arch.), a curb supporting a deck in roof
    construction.
 
   {Deck floor} (Arch.), a floor which serves also as a roof, as
    of a belfry or balcony.
 
   {Deck hand}, a sailor hired to help on the vessel's deck, but
    not expected to go aloft.
 
   {Deck molding} (Arch.), the molded finish of the edge of a
    deck, making the junction with the lower slope of the
    roof.
 
   {Deck roof} (Arch.), a nearly flat roof which is not
    surmounted by parapet walls.
 
   {Deck transom} (Shipbuilding), the transom into which the
    deck is framed.
 
   {To clear the decks} (Naut.), to remove every unnecessary
    incumbrance in preparation for battle; to prepare for
    action.
 
   {To sweep the deck} (Card Playing), to clear off all the
    stakes on the table by winning them.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deck \Deck\ (d[e^]k), v. t. [imp. & p. p. {Decked} (d[e^]kt); p.
   pr. & vb. n. {Decking}.] [D. dekken to cover; akin to E.
   thatch. See {Thatch}.]
   1. To cover; to overspread.
    [1913 Webster]
 
       To deck with clouds the uncolored sky. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To dress, as the person; to clothe; especially, to clothe
    with more than ordinary elegance; to array; to adorn; to
    embellish.
 
   Syn: adorn, decorate, grace, embellish, ornament, beautify.
     [1913 Webster]
 
        Deck thyself now with majesty and excellency.
                          --Job xl. 10.
     [1913 Webster]
 
        And deck my body in gay ornaments. --Shak.
     [1913 Webster]
 
        The dew with spangles decked the ground. --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   3. To furnish with a deck, as a vessel.
    [1913 Webster]
 
   4. to knock down (a person) with a forceful blow; as, He
    decked his opponent with a single punch.
 
   Syn: coldcock, dump, knock down, floor.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deck
   n 1: any of various platforms built into a vessel
   2: street name for a packet of illegal drugs
   3: a pack of 52 playing cards [syn: {pack of cards}, {deck of
     cards}, {deck}]
   4: a porch that resembles the deck on a ship
   v 1: be beautiful to look at; "Flowers adorned the tables
      everywhere" [syn: {deck}, {adorn}, {decorate}, {grace},
      {embellish}, {beautify}]
   2: decorate; "deck the halls with holly" [syn: {deck},
     {bedight}, {bedeck}]
   3: knock down with force; "He decked his opponent" [syn: {deck},
     {coldcock}, {dump}, {knock down}, {floor}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top