ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decking

D EH1 K IH0 NG   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decking-, *decking*, deck
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
or here's how you sew a fly strip on the back of a decking.และนี่เป็นวิธีเย็บแถบหุ้ม ที่ด้านหลังของพื้นโซฟา It Might Get Loud (2008)
I'm really sorry about decking Carpenter.ฉันขอโทษเรื่องชกคาเพนเตอร์ It Just Got Normal (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
DECKING    D EH1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decking    (v) dˈɛkɪŋ (d e1 k i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deck \Deck\ (d[e^]k), v. t. [imp. & p. p. {Decked} (d[e^]kt); p.
   pr. & vb. n. {Decking}.] [D. dekken to cover; akin to E.
   thatch. See {Thatch}.]
   1. To cover; to overspread.
    [1913 Webster]
 
       To deck with clouds the uncolored sky. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To dress, as the person; to clothe; especially, to clothe
    with more than ordinary elegance; to array; to adorn; to
    embellish.
 
   Syn: adorn, decorate, grace, embellish, ornament, beautify.
     [1913 Webster]
 
        Deck thyself now with majesty and excellency.
                          --Job xl. 10.
     [1913 Webster]
 
        And deck my body in gay ornaments. --Shak.
     [1913 Webster]
 
        The dew with spangles decked the ground. --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   3. To furnish with a deck, as a vessel.
    [1913 Webster]
 
   4. to knock down (a person) with a forceful blow; as, He
    decked his opponent with a single punch.
 
   Syn: coldcock, dump, knock down, floor.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top