ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

garnish

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garnish-, *garnish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garnish(vt) ประดับ, See also: ประดับประดา, ตกแต่ง, Syn. embellish, trim, deck
garnish(n) เครื่องตกแต่ง, See also: เครื่องประดับ, Syn. embellishment, topping
garnish with(phrv) ปรุงแต่งอาหารด้วย, See also: ตกแต่งอาหารด้วย
garnish with(phrv) เขียนเสริม, See also: เขียนเติม, เติมแต่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garnish(การ์'นิช) vt. ประดับ, ตกแต่ง, ปรุงแต่ง. n. สิ่งประดับ, สิ่งตกแต่ง, เครื่องปรุงแต่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
garnish(adj) มีแสงจ้า, สุกใส, งดงาม, หรูหรา, ฉูดฉาด
garnish(n) เครื่องประดับ, เครื่องปรุง, เครื่องตกแต่ง
garnish(vt) ประดับ, ปรุง, ตกแต่ง, ประดิษฐ์ประดอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
garnishอายัดทรัพย์, อายัดทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
garnisheeผู้ถูกอายัดทรัพย์, ผู้ถูกอายัดทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
garnishmentการอายัดทรัพย์, การอายัดทรัพย์สิน [ ดู attachment ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
garnishment(n) การอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้/จำเลยไว้จนกว่าศาลจะพิพากษา
garnishmentอายัดเงิน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Garnish it with a "farofa" and the sliced avocado.ประดับด้วยฟาโรฟากับอาโวคาโดฝาน Woman on Top (2000)
Just because I let you execute a few eye-catching garnishes that gratify your need to show off, doesn't mean that I can't do them just as well myself.แค่เพียงเพราะฉันให้เธอจัดการพวกเครื่องตกแต่งเค้ก ที่เธอน่าจะพอใจที่ได้โชว์ฝีมือ ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าฉันลงมือเอง ฉันจะทำไม่ได้นะ You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Halloween is that magical day of the year when a child is told their grandmother's a demon who's been feeding them rat casserole with a crunchy garnish of their own scabs.ฮัลโลวีนคือวันมหัศจรรย์แห่งปี เวลาที่เราสั่งสอนลูกหลานว่า วิญญาณร้ายของคุณยายพวกเขา ทำคาซาโรลจากหนู และตกแต่งอย่างสวยงาม The Rocky Horror Glee Show (2010)
He didn't garnish wages. Pierce.ไม่ใช่เรียกร้องทรัพย์สินเงินทอง Accounting for Lawyers (2010)
It's a peculiar garnish.(เคาะประตู) Hop (2011)
Yeah, okay. No offense -- you can skip the garnish.นี่ ไม่ใช่อะไรนะ คุณช่วยข้าม พิธีรีตรองไปเถอะ Death's Door (2011)
It only seems fair to garnish your proceeds to account for it.มันดูเหมือนว่ายุติธรรมต่อเครื่องตกแต่งซ่อง ต่อการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของเจ้า VIII. (2014)
I added some spices for flavor to the sauce, and coriander for garnish and freshness.ผมเติมเครื่องเทศเพิ่มรสชาติให้ซอส ผักชีประดับหน้าและให้ความสดชื่น The Hundred-Foot Journey (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายัด[āyat] (v) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish  FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดทรัพย์[āyat sap] (v, exp) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish  FR: saisir les biens
การอายัดทรัพย์ค่าจ้าง[kān āyat sap khājāng] (n, exp) EN: garnishment of wages
ผู้ถูกอายัดทรัพย์[phū thūk āyat sap] (n, exp) EN: garnishee  FR: saisi [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
garnish
garnished
garnishes
garnishment

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garnish
garnished
garnishes
garnishing

WordNet (3.0)
garnish(n) something (such as parsley) added to a dish for flavor or decoration
garnish(n) any decoration added as a trimming or adornment
garnishee(n) a wage earner who is served with a garnishment
garnishee(v) take a debtor's wages on legal orders, such as for child support, Syn. garnish
garnishment(n) a court order to an employer to withhold all or part of an employee's wages and to send the money to the court or to the person who won a lawsuit against the employee
trim(v) decorate (food), as with parsley or other ornamental foods, Syn. dress, garnish

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Garnish

v. t. [ imp. & p. p. Garnished p. pr. & vb. n. Garnishing. ] [ OE. garnischen, garnissen, OF. garnir to provide, strengthen, prepare, garnish, warn, F. garnir to provide, furnish, garnish, -- of German origin; cf. OHG. warnōn to provide, equip; akin to G. wahren to watch, E. aware, ware, wary, and cf. also E. warn. See Wary, -ish, and cf. Garment, Garrison. ] 1. To decorate with ornamental appendages; to set off; to adorn; to embellish. [ 1913 Webster ]

All within with flowers was garnished. Spenser. [ 1913 Webster ]

2. (Cookery) To ornament, as a dish, with something laid about it; as, a dish garnished with parsley. [ 1913 Webster ]

3. To furnish; to supply. [ 1913 Webster ]

4. To fit with fetters. [ Cant ] Johnson. [ 1913 Webster ]

5. (Law) To warn by garnishment; to give notice to; to garnishee. See Garnishee, v. t. Cowell. [ 1913 Webster ]

Garnish

n. 1. Something added for embellishment; decoration; ornament; also, dress; garments, especially such as are showy or decorated. [ 1913 Webster ]

So are you, sweet,
Even in the lovely garnish of a boy. Shak. [ 1913 Webster ]

Matter and figure they produce;
For garnish this, and that for use. Prior. [ 1913 Webster ]

2. (Cookery) Something set round or upon a dish as an embellishment, such as parsley. See Garnish, v. t., 2. Smart. [ 1913 Webster ]

3. Fetters. [ Cant ] [ 1913 Webster ]

4. A fee; specifically, in English jails, formerly an unauthorized fee demanded by the old prisoners of a newcomer. [ Cant ] Fielding. [ 1913 Webster ]


Garnish bolt (Carp.), a bolt with a chamfered or faceted head. Knight.
[ 1913 Webster ]

Garnishee

v. t. [ imp. & p. p. Garnisheed p. pr. & vb. n. Garnisheeing. ] (Law) (a) To make (a person) a garnishee; to warn by garnishment; to garnish. (b) To attach (the fund or property sought to be secured by garnishment); to trustee. [ 1913 Webster ]

Garnishee

n. (Law) One who is garnished; a person upon whom garnishment has been served in a suit by a creditor against a debtor, such person holding property belonging to the debtor, or owing him money. [ 1913 Webster ]

☞ The order by which warning is made is called a garnishee order. [ 1913 Webster ]

Garnisher

n. One who, or that which, garnishes. [ 1913 Webster ]

Garnishment

n. [ Cf. OF. garnissement protection, guarantee, warning. ] 1. Ornament; embellishment; decoration. Sir H. Wotton. [ 1913 Webster ]

2. (Law) (a) Warning, or legal notice, to one to appear and give information to the court on any matter. (b) Warning to a person in whose hands the effects of another are attached, not to pay the money or deliver the goods to the defendant, but to appear in court and give information as garnishee. [ 1913 Webster ]

3. A fee. See Garnish, n., 4. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
妻(P);夫;具[つま, tsuma] (n) (1) (妻, 夫 only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, 夫 only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P) #991 [Add to Longdo]
ガーニッシュ[ga-nisshu] (n) garnish; (automotive) trim [Add to Longdo]
仮差押え;仮差し押さえ;仮差し押え;仮差押[かりさしおさえ, karisashiosae] (n) provisional seizure; provisional attachment; provisional garnishment [Add to Longdo]
吸い物;吸物[すいもの, suimono] (n) clear broth soup, with ingredients and garnish floating in and on it [Add to Longdo]
吸口;吸い口[すいくち, suikuchi] (n) (1) mouthpiece; cigarette holder; cigarette filter (tip); (2) (See 吸い物) fragrant garnish (for soup) [Add to Longdo]
差し押さえる;差し押える;差押さえる;差押える[さしおさえる, sashiosaeru] (v1, vt) to seize; to impound; to garnish; to attach goods [Add to Longdo]
刺身のつま;刺し身のつま;刺身の妻;刺し身の妻[さしみのつま, sashiminotsuma] (exp) (1) sashimi garnish; (2) something of no significance; something that can easily be done without [Add to Longdo]
添える(P);副える[そえる, soeru] (v1, vt) (1) to garnish; to accompany (as a card does a gift); (2) to add to as support; to prop up; (3) to accompany (as an aid, guide, translator, etc.); (4) (arch) to mimic; to imitate; (5) (arch) to draw something near to oneself; to approach nearby; (P) [Add to Longdo]
剥き物[むきもの, mukimono] (n) art of decorative garnishing [Add to Longdo]
付け合わせ;付合せ[つけあわせ, tsukeawase] (n) vegetable relish with meat; garnish [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top