ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

天井

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -天井-, *天井*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天井[tiān jǐng, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄥˇ, ] courtyard; patio; skylight; name of acupoint TB10, #32,020 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
天井[てんじょう, tenjou] (n) ceiling; ceiling price; (P) [Add to Longdo]
天井[てんじょうが, tenjouga] (n) decorative ceiling painting [Add to Longdo]
天井桟敷[てんじょうさじき, tenjousajiki] (n) gallery (in a theatre); upper gallery; cheap seats; nosebleed section; the gods [Add to Longdo]
天井[てんじょうせん, tenjousen] (n) ceiling fan [Add to Longdo]
天井[てんじょうね, tenjoune] (n) ceiling price [Add to Longdo]
天井知らず[てんじょうしらず, tenjoushirazu] (n) skyrocketing (prices) [Add to Longdo]
天井[てんじょうとう, tenjoutou] (n) ceiling light [Add to Longdo]
天井抜け[てんじょうぬけ, tenjounuke] (n) skyrocketing (prices) [Add to Longdo]
天井[てんじょういた, tenjouita] (n) ceiling boards [Add to Longdo]
天井[てんじょううら, tenjouura] (n) above the ceiling [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The device is attached fast to the ceiling.その装置は天井にしっかりと固定されている。
The cathedral had a religious painting on its ceiling.その大寺院の天井には宗教画が描かれていた。
The fly is on the ceiling.ハエが天井にとまっている。
A fly can walk on the ceiling.ハエは天井を歩くことができる。
So that Michelangelo might paint certain figures on the ceiling of the Sistine Chapel, so that Shakespeare might write certain speeches and Keats his poems, it seemed to me worthwhile that countless millions should have lived and suffered and died.ミケランジェロがシスティナ礼拝堂の天井に人物画を描けるように、シェークスピアがセリフを書けるように、キーツが詩を書けるように、そうしたことのために無数の人々が生きて、苦しんで、死んだのはそれだけの価値があることのように思えたのだった。
The lamp hung from the ceiling.ランプは天井から下がっていた。
A building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.高い天井と巨大な部屋のある建物は、それにとって代わる素気ないオフィスビルほど実用的ではないかも知れないが、周囲の環境とうまく合っている場合が多いのである。
I saw a spider walking on the ceiling.私は蜘蛛が天井をはっているのを見た。
I can't reach the ceiling.私は天井まで手が届かない。
There was beautiful chandelier hanging from the ceiling.天井から美しいシャンデリアが下がっていた。
Down came the ceiling and the dog went away.天井が落ちてきていぬが逃げていった。
If the ceiling fell, he would be crushed.天井が落ちれば、彼は押しつぶされるだろう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"They'd be screaming upstairs, throwing things out of their cots.[CN] "他们在楼上哭喊,把东西扔出天井 The Mother (2003)
Wiped out the entire patio of La Scala.[CN] 扫平了斯卡拉歌剧院的天井 Death Race (2008)
D'Artagnan is right, The courtyard is filling with soldiers,[CN] 达尔大尼央说得对 天井全是卫兵 The Man in the Iron Mask (1998)
Update me as you get info. Right.[JA] 発生状況としましては トンネル天井部に Shin Godzilla (2016)
Maybe because of the ceiling?[JA] 天井のせいかな? Who Will Survive? (2015)
Tlne Sibyl sat way back there. See that shaft of liglnt?[CN] 女预言师会坐在最里面 看到那天井的光线吗? Commendatori (2000)
Then Dad and his friends make a hole in their roof.[JA] だからお父さんと仲間は 天井に穴を開けます Deepwater Horizon (2016)
Well, that's okay. I built a retractable roof into the basketball court.[JA] ここの天井が開く 上はバスケのコートだ X-Men: Apocalypse (2016)
And the atrium window, I'm gonna lose a deposit![CN] 还有天井的窗户 订金会被他们吃掉的! The Knight in White Satin Armor (2000)
Don't pour so much water in the yard.[CN] 别倒那么多水入天井 Children of Heaven (1997)
Ladies, to the stairwell.[CN] 女士们 我们转战天井 Happily Ever After (2008)
I'll hit my head on the ceiling.[JA] 天井ぶつかる ちょっとさ... あっ 痛い 痛い New Boys, New Girls, New City (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
天井[てんじょう, tenjou] Decke, Zimmerdecke, Spitze, oberste_Spitze [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top