Search result for

prosecute

(35 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prosecute-, *prosecute*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prosecute[VT] ปฏิบัติให้ลุล่วง, See also: ทำให้ลุล่วง, Syn. continue, execute, finish
prosecute[VT] ฟ้องร้อง, Syn. contest, bring to justice
prosecute[VI] ดำเนินคดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prosecute(พรอส'ซิคิวทฺ) vt. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ปฏิบัติ,ดำเนินถึงที่สุด. vi. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ทำหน้าที่เป็นอัยการ., See also: prosecutability adj., Syn. pursue,sue

English-Thai: Nontri Dictionary
prosecute(vt) ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,เรียกร้องสิทธิ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And an officially signed document guaranteeing we won't be prosecuted and we won't be pursued.แล้วก็มีเอกสารลงนามอย่างเป็นทางการ รับประกันว่าเราจะไม่ถูกดำเนินคดี แล้วก็ไม่มีการไล่ตาม The Bank Job (2008)
All that's relevant here is that your wife is going to be prosecuted for colluding with Bauer, unless you help us find him.ทั้งหมดมันเกี่ยวกับภรรยาคุณ เขาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับบาวเออร์ แต่ถ้าคุณช่วยเราหาเขา Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Whether she decides to prosecute this or bury it, that's her call.จะดำเนินเรื่องนี้ต่อไป หรือ เงียบซะ นั่นเป็นเรื่องของท่าน Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
You'll get your shot to prosecute him.คุณน่าเล่นงานเค้าด้วยการฟ้องร้องดำเนินคดี I Lied, Too. (2009)
And when they do, they'll prosecute you.เมื่อพวกเขารู้ เขาจะลงโทษคุณ London. Of Course (2009)
I'm gonna prosecute them.ผมจะฟ้องร้องพวกเขา They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
on sexual assault that you so ably prosecuted was overturned.คำร้องข้อกล่าวหาของคุณ... ถูกยกฟ้อง Bound (2009)
YOU HAD PROBABLE CAUSE TO MAKE THE ARREST. WE JUST DON'T HAVE ENOUGH TO PROSECUTE HIM YET.เราแค่ยังไม่มีหลักฐานมากพอที่จะฟ้องเค้าได้ Soul Mates (2009)
She'll be prosecuted to the fullest extent of the law.หล่อนจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายกำหนดไว้สูงสุด Pleasure Is My Business (2009)
Will they be prosecuted?พวกเขาจะถูกดำเนินคดีด้วยหรือเปล่า? Pleasure Is My Business (2009)
They'll prosecute you for all 4 murders.พวกเขาจะฟ้องคุณข้อหาฆาตกรรม 4 ราย Pleasure Is My Business (2009)
Can we prosecute him?ปากก็พูดไม่ได้ ไม่ได้รับรส The Cove (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟ้องคดี[V] prosecute, Syn. ฟ้อง, ฟ้องร้อง, Example: เขาน่าจะฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายกับผู้สั่งยิงประชาชนในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ, Thai definition: กล่าวโทษผู้อื่นต่อศาลสถิตยุติธรรม
ดำเนินคดี[V] sue, See also: prosecute, charge, indict, go to court, Syn. ฟ้อง, ฟ้องร้อง, ฟ้องร้องคดี, Example: เขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีข้อหามียาเสพติดในครอบครอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำเนินคดี[v. exp.] (damnoēnkhadī) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings   FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter ; attaquer
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute   FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
ซักฟอก[v.] (sakføk) EN: question ; interrogate ; ask ; prosecute   FR: cuisiner (fam.)
ต้องคดี[v. exp.] (tǿngkhadī) EN: be accused (with) ; be sued ; be charged (with) ; be prosecuted ; be involved in litigation ; be under prosecution   FR: être inculpé ; être poursuivi en justice

CMU English Pronouncing Dictionary
PROSECUTE    P R AA1 S AH0 K Y UW2 T
PROSECUTED    P R AA1 S IH0 K Y UW2 T AH0 D
PROSECUTES    P R AA1 S IH0 K Y UW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prosecute    (v) (p r o1 s i k y uu t)
prosecuted    (v) (p r o1 s i k y uu t i d)
prosecutes    (v) (p r o1 s i k y uu t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
原告適格[げんこくてきかく, genkokutekikaku] (n) standing (of a legal case, e.g. whether there are grounds to prosecute) [Add to Longdo]
公訴時効[こうそじこう, kousojikou] (n) (legal) limitation; prescription of the right to prosecute an accused; statute of limitation [Add to Longdo]
親告罪[しんこくざい, shinkokuzai] (n) type of crime which requires a formal complaint from the victim in order to prosecute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prosecute \Pros"e*cute\, v. t. [imp. & p. p. {Prosecuted}; p.
   pr. & vb. n. {Prosecuting}.] [L. prosecutus, p. p. of
   prosequi to follow, pursue. See {Pursue}.]
   [1913 Webster]
   1. To follow or pursue with a view to reach, execute, or
    accomplish; to endeavor to obtain or complete; to carry
    on; to continue; as, to prosecute a scheme, hope, or
    claim.
    [1913 Webster]
 
       I am beloved Hermia;
       Why should not I, then, prosecute my right ? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To seek to obtain by legal process; as, to prosecute a
    right or a claim in a court of law.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) To pursue with the intention of punishing; to accuse
    of some crime or breach of law, or to pursue for redress
    or punishment, before a legal tribunal; to proceed against
    judicially; as, to prosecute a man for trespass, or for a
    riot.
    [1913 Webster]
 
       To acquit themselves and prosecute their foes.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prosecute \Pros"e*cute\, v. i.
   1. To follow after. [Obs.] --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To institute and carry on a legal prosecution; as,
    to prosecute for public offenses. --Blackstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prosecute
   v 1: conduct a prosecution in a court of law
   2: bring a criminal action against (in a trial); "The State of
     California prosecuted O.J. Simpson" [ant: {defend},
     {represent}]
   3: carry out or participate in an activity; be involved in; "She
     pursued many activities"; "They engaged in a discussion"
     [syn: {prosecute}, {engage}, {pursue}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top