ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acuteness

AH0 K Y UW1 T N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acuteness-, *acuteness*, acutenes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
acuteness(n) ความเฉียบแหลม,ความเก่ง,ความมีไหวพริบ

CMU English Pronouncing Dictionary
ACUTENESS AH0 K Y UW1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acuteness (n) ˈəkjˈuːtnəs (@1 k y uu1 t n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
acuteness(n) กึ่งเฉียบพลัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
切迫[せっぱく, seppaku] (n,vs,adj-no) pressure; urgency; tension; imminence; acuteness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acuteness \A*cute"ness\, n.
   1. The quality of being acute or pointed; sharpness; as, the
    acuteness of an angle. AS
    [1913 Webster]
 
   2. The faculty of nice discernment or perception; acumen;
    keenness; sharpness; sensitiveness; -- applied to the
    senses, or the understanding. By acuteness of feeling, we
    perceive small objects or slight impressions: by acuteness
    of intellect, we discern fine distinctions.
    [1913 Webster]
 
       Perhaps, also, he felt his professional acuteness
       interested in bringing it to a successful close.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. Shrillness; high pitch; -- said of sounds.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) Violence of a disease, which brings it speedily to
    a crisis. AS
    [1913 Webster]
 
   Syn: Penetration; sagacity; keenness; ingenuity; shrewdness;
     subtlety; sharp-wittedness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acuteness
   n 1: a sensitivity that is keen and highly developed; "dogs have
      a remarkable acuteness of smell"
   2: a quick and penetrating intelligence; "he argued with great
     acuteness"; "I admired the keenness of his mind" [syn:
     {acuteness}, {acuity}, {sharpness}, {keenness}]
   3: the quality of having a sharp edge or point [ant:
     {obtuseness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top