ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comradeship

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comradeship-, *comradeship*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comradeship[N] ความเป็นเพื่อนสนิท, Syn. fellowship, friendship

English-Thai: Nontri Dictionary
comradeship(n) ความเป็นเพื่อน,มิตรภาพ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comradeship (n) kˈɒmrɛɪdʃɪp (k o1 m r ei d sh i p)
comradeships (n) kˈɒmrɛɪdʃɪps (k o1 m r ei d sh i p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
交遊[こうゆう, kouyuu] (n,vs) friend; friendship; companionship; fraternization; fraternity; comradeship; acquaintance [Add to Longdo]
合い印;合い符;合印[あいじるし, aijirushi] (n) comradeship badge; distinguishing mark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comradeship \Com"rade*ship\, n.
   The state of being a comrade; intimate fellowship.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comradeship
   n 1: the quality of affording easy familiarity and sociability
      [syn: {chumminess}, {camaraderie}, {comradeliness},
      {comradery}, {comradeship}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top