ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pursuer

P ER0 S UW1 ER0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pursuer-, *pursuer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pursuer[N] ผู้ล่า, Syn. hunter

English-Thai: Nontri Dictionary
pursuer(n) ผู้ติดตาม,ผู้เจริญรอยตาม,ผู้ตามหา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our pursuers might be on our track so pretend to be a boy for a while Sureข้างนอนอาจมีทหารมาตามจับเราอีก ช่วงนี้เจ้าต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายก่อน รู้มั้ย The Great Jang-Geum (2003)
From Don Quixote, pursuer of lofty but impractical ideals.ดอนกิโฮเต้แสวงหาความฝันอันสูงส่ง แต่ไม่มีทางเป็นจริง The Wicker Man (2006)
You have pursuers.มีคนตามคุณอยู่ Eagle Eye (2008)
Draw the spear and javelin against my pursuers;ปาหอกและทวน กับผู้ที่ไล่ล่าข้า A King's Ransom (2013)
Well, when you're being chased, your subconscious wants you to run home, but your conscious mind doesn't want to lead your pursuers there.คือว่า ถ้าคุณถูกไล่ตามจับ จิตใต้สำนึกคุณต้องการจะให้คุณหนีกลับบ้าน แต่จิตสำนึกของคุณ The Greybar Hotel (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
PURSUER    P ER0 S UW1 ER0
PURSUERS    P ER0 S UW1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pursuer    (n) pˈəsjˈuːər (p @1 s y uu1 @ r)
pursuers    (n) pˈəsjˈuːəz (p @1 s y uu1 @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verfolger {m}; Verfolgerin {f} | Verfolger {pl}pursuer | pursuers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
探求者[たんきゅうしゃ, tankyuusha] (n) searcher; pursuer [Add to Longdo]
追い手[おいて, oite] (n) pursuer [Add to Longdo]
追っ手;追手[おって, otte] (n) pursuer; pursuing party; posse [Add to Longdo]
追跡者[ついせきしゃ, tsuisekisha] (n) pursuer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pursuer \Pur*su"er\, n.
   1. One who pursues or chases; one who follows in haste, with
    a view to overtake.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl. & Scots Law) A plaintiff; a prosecutor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pursuer
   n 1: a person who is pursuing and trying to overtake or capture;
      "always before he had been able to outwit his pursuers"
      [syn: {pursuer}, {chaser}]
   2: a person who pursues some plan or goal; "a pursuer of truth"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top