Search result for

การซื้อ

(74 entries)
(0.0263 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การซื้อ-, *การซื้อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การซื้อหา[N] buying, See also: purchasing, Syn. การซื้อ, Ant. การขาย, Example: เขาเสียเงินในการซื้อหากระถางต้นไม้รูปทรงแปลกๆ ไปมากมาย
การซื้อขาย[N] trading, See also: buy and sell, barter, dealing, transaction, Syn. การค้าขาย, Example: ตลาดหุ้นโตเกียวอยู่ในสภาวะที่การซื้อขายค่อนข้างเบาบางเนื่องจากนักลงทุนต่างก็ไม่มั่นใจในทิศทางเศรษฐกิจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
buying an electionการซื้อคะแนนเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
co-emptionการซื้อเหมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corporate acquisititionการซื้อกิจการบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Arbitrageการซื้อและขายในต่างตลาดเวลาเดียวกัน [เศรษฐศาสตร์]
Bank acquisitionการซื้อกิจการธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Insider tradingการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลวงใน [เศรษฐศาสตร์]
Big lotการซื้อขายรายใหญ่
การซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง (อาจเป็นหุ้นหรือตราสารหนี้ก็ได้) จำนวนเดียวโดยไม่แบ่งย่อย และมีปริมาณหรือมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ หรือสูงกว่าปริมาณหรือมูลค่าที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์กำหนดว่า การซื้อขายคราวละตั้งแต่ 1 ล้านหุ้น หรือมูลค่า 3 ล้านบาทขึ้นไป ถือเป็นการซื้อขายรายใหญ่ (big lot) ตลาดหลักทรัพย์จัด big-lot board (กระดานซื้อขายรายใหญ่) ไว้รองรับการซื้อขายเช่นนี้ [ตลาดทุน]
Insider tradingการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายใน
การที่บุคคลภายในทราบข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ได้มีข้อกำหนดห้ามมิให้บุคคลภายในใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์และกำหนดโทษไว้ด้วย [ตลาดทุน]
Over-the-counterการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์
การซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นนอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขายหุ้นนอกตลาด โดยทั่วไปจะมีขนาดหรือปริมาณการค้าน้อย มีสภาพคล่องต่ำ และมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุนน้อยกว่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีทางการกำกับดูแล [ตลาดทุน]
Customer typeการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทผู้ลงทุน
การแสดงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์แบ่งแยกตามประเภทผู้ลงทุน 3 ประเภท ได้แก่ สถาบันในประเทศ (Local Institution) ผู้ลงทุนต่างประเทศ (Foreign Investor) และผู้ลงทุนในประเทศ (Local Investors) [ตลาดทุน]
Commodity exchangesการซื้อขายสินค้าโคโมดิตี้ [TU Subject Heading]
Electronic trading of securitiesการซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบออนไลน์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Saving a landmark buys us amazing p.R.,การซื้อขยายที่ดินจำทำให้เราเหมือนกับได้ PR ดีดีซักคน Chuck in Real Life (2008)
Pay for her purchases with a penny jar?จ่ายให้สำหรับการซื้อของของเธองั้นหรอ? There Might be Blood (2008)
To purchase more credit, enter your room number now.ต้องการซื้อเพิ่มให้กดหมายเลขห้องของท่าน Babylon A.D. (2008)
Look, I need to buy a car.ฟังนะครับ.. ผมต้องการซื้อรถ Superhero Movie (2008)
And whether she will make it back safely from the ice-cream parlour.ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเธอจะกลับมา อย่างปลอดภัยจากการซื้อไอศครีม The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Trading has been halted on the New York Stock Exchange, the Nikkei and Hang Seng, as Manhattan prepares for a massive evacuation.มีการหยุดการซื้อขายหุ้น ในตลาดหุ้นนิวยอร์ค ญี่ปุ่น ฮ่องกง และทางแมนฮัตตัน The Day the Earth Stood Still (2008)
"Consider your shoe an investment.เปรียบเทียบการซื้อรองเท้าเป็นการลงทุน Confessions of a Shopaholic (2009)
It's a shopping list.รายการซื้อของ Prison Break: The Final Break (2009)
I would like to buy some weapons, please.ผมต้องการซื้ออาวุธ District 9 (2009)
I need to buy weapons, please.ผมต้องการซื้ออาวุธ District 9 (2009)
I would like to buy some weapons.ผมต้องการซื้ออาวุธใหม่ District 9 (2009)
I just didn't want you guys to meet her until I knew we were serious.เธอคิดว่าการรวมยูเอ็นอาร์เป็นแผนการซื้อขายพลังงาน Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การซื้อ[n.] (kān seū) EN: buying ; purchase ; acquisition   FR: achat [m]
การซื้อกิจการ[n. exp.] (kān seū kitjakān) EN: takeover   
การซื้อกิจการทั้งหมด[n. exp.] (kān seū kitjakān thangmot) EN: buyout   
การซื้อของ[n. exp.] (kān seū khøng) FR: achats [mpl]
การซื้อของโดยไม่ตั้งใจ[n. exp.] (kān seū khøng dōi mai tangjai) EN: impulse buying   FR: achat impulsif [m] ; achat d'impulsion [m]
การซื้อขายด้วยเงินสด[n. exp.] (kān seūkhāi dūay ngoensot) EN: cash transaction   
การซื้อขายตามตัวอย่าง[v. exp.] (kān seūkhāi tām tūayāng) EN: purchase by sample   
การซื้อขายล่วงหน้า[n. exp.] (kān seūkhāi lūang-nā) EN: futures trading   
การซื้อขายหุ้น[n. exp.] (kān seūkhāi hun) EN: stockbroking ; securities trade   FR: bourse [f]
การซื้อขายแบบเหมารวม[n. exp.] (kān seūkhāi baēp mao rūam) EN: package deal   

English-Thai: Longdo Dictionary
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, S. demand curve,
art dealer(n ) ผู้ประกอบกิจการซื้อขายงานศิลปะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bourse[N] การซื้อขายหุ้น
buy[N] การซื้อ, See also: การต่อรอง, การแลกเปลี่ยน, Syn. purchase
buyout[N] การซื้อขายหุ้นของบริษัท
credit[N] การซื้อเชื่อ
deal[N] การซื้อขาย, See also: การตกลงซื้อขาย, ข้อตกลง, การตกลง, การตกลงราคา, การทำความตกลง, ข้อสัญญา, สัญญา, การติดต่อธุรก, Syn. agreement, bargain, trade, business transaction, business agreement
marketability[N] การทำตลาด, See also: การซื้อขายในตลาด
marketing[N] การซื้อขายสินค้าหรือบริการ, See also: การซื้อขายในตลาด, Syn. distribution
package[N] การซื้อขายเหมาทั้งชุด
purchase[N] การซื้อ, Syn. procuremen, acquirement
redemption[N] การไถ่ถอน, See also: การซื้อคืนมา, การกู้คืนมา, Syn. retrieval, reclamation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buy(บาย) {bought,bought,buying,buys} v. ซื้อ,ซื้อของ,ได้มา,เช่า,รับบริการ,ให้สินบน,ไถ่ตัว. n. การซื้อ,สิ่งที่ซื้อ, Syn. procure -Conf. spend
deal(ดีล) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจกไพ่,ติดต่อธุรกิจ,ค้าขาย,ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ,การตกลงลับ,การซื้อขาย,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,การแจกไพ่,สัญญา,นโยบาย
future(ฟิว'เชอะ) n. อนาคต,ภายภาคหน้า,เวลาภายหน้า,อนาคตกาล,สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต,การซื้อขายล่วงหน้า. adj. อนาคต,ภายหน้า,ต่อไป,ภายหลัง., See also: futuristic adj. futuristically adv.
market(มาร์ค'คิท) n. ตลาด,การค้าขาย,กลุ่มคนที่กระทำกิจการซื้อขาย,การตลาด,ธุรกิจ,ความต้องการสินค้า,กลุ่มผู้ซื้อ,ราคาหรือค่าปัจจุบัน -Phr. (on the market สำหรับขายหาซื้อได้) vi. ซื้อหรือขายในตลาด. vt. วางตลาด,นำสู่ตลาด,ขาย, See also: marketability n.
neural networkเครือข่ายเส้นประสาทหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเลียนแบบเส้นใยประสาทของมนุษย์ ที่เรียกว่า นิวโรน ในสมองมนุษย์ ซึ่งมีนับจำนวนล้าน ๆ ตัว การประมวลผลกิจกรรมต่าง ๆ จะออกมาในลักษณะแบบขนาน (ไม่ใช่แบบอนุกรม) หมายถึง ทำงานพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ได้คำตอบอันเดียว ทั้งนี้หมายถึง การที่ต้องสามารถทำงานที่สลับซับซ้อนมาก ๆ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ได้เอง ฉะนั้นการที่เครือข่ายแบบนิวโรนนี้จะให้คำตอบได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งปัญหาต่าง ๆ เข้าไปให้ลองทำมาก ๆ เครือข่ายแบบนี้จะเป็นประโยชน์ เฉพาะในงานประมวลผลงานบางประเภท เช่น เรื่องการประมวลผลเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาด หรือการหาความคล้ายคลึงระหว่างภาพหลาย ๆ ภาพ เช่น ลายนิ้วมือ เป็นต้น ดู artificial intelligence ประกอบ
package dealn. การซื้อขายเหมาทั้งหมด
preemption(พรีเอมพฺ'เชิน) n. การซื้อก่อน,การใช้สิทธิซื้อก่อน,การครอบครองก่อน,การเรียกไพ่ก่อน., Syn. pre-emption
purchase(เพอ'เชิส) vt. ซื้อ,จัดซื้อ n. การซื้อ ,คานงัด,อุปกรณ์ยกของ,กำลังงัด, See also: purchasable adj. purchaser n., Syn. buy
redemption(รีเดมพฺ'เชิน) n. การซื้อคืน,การไถ่ถอน,การชำระหนี้,การกู้คืน,การไถ่บาป,การช่วยชีวิต,การชดใช้,การแลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,การปฏิบัติตามสัญญา, See also: redemptional adj., Syn. reposs
redemptive(รีเดมพ'ทิฟว) adj. เป็นการซื้อคืน,เป็นการไถ่คืน,เป็นการไถ่บาป,เป็นการชดใช้,เป็นการช่วยชีวิต,

English-Thai: Nontri Dictionary
credit(n) ความน่าเชื่อถือ,ความไว้วางใจ,เกียรติยศ,สินเชื่อ,การซื้อเชื่อ
deal(n) การซื้อขาย,การตกลง,การติดต่อ,การจัดการ,ส่วนใหญ่
investment(n) การลงทุน,การซื้อหุ้น,เงินลงทุน,การให้,การมอบตำแหน่ง
marketing(n) การตลาด,การซื้อขาย
negotiation(n) การเจรจา,การประชุม,การซื้อขาย
purchase(n) การซื้อ,ของซื้อขาย,ค่า,ราคา,สิ่งที่ซื้อมา
trade(n) การค้าขาย,การซื้อขาย,ธุรกิจการค้า,ตลาด
transaction(n) การติดต่อกัน,ธุรกิจ,การซื้อขาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
insider tradingการซื้อขายของคนวงใน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
買収[ばいしゅう, baishuu] (n) การซื้อ(เพื่อรวมกิจการ)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
営業[えいぎょう, eigyou] Thai: การซื้อขาย English: trade

German-Thai: Longdo Dictionary
Kauf(n) |der, pl. Käufe| การซื้อ, See also: das Kaufen
beraten(vt) |berät, beriet, hat beraten, in +D| แนะนำ, ให้คำปรึกษา เช่น Der Makler Schneider hat mich beim Hauskauf beraten. นายหน้าชื่อชไนเดอร์ให้คำแนะนำฉันในการซื้อบ้าน, See also: Related: raten
Einkauf(n) |der, pl. Einkäufe| การซื้อของ, การจ่ายตลาด
Anschaffung(n) |die, pl. Anschaffungen| การซื้อ, See also: S. Einkauf, Erwerb, Kauf

French-Thai: Longdo Dictionary
acquérir(vt) 1)ได้มา 2) พยายามให้ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมา 3)การเป็นเจ้าของโดยการซื้อ (เช่น ที่ดิน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top