ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tag

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tag-, *tag*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.
sabotage(n) การบ่อนทำลาย
instagram[อิน'สตาแกรม] (n) โปรแกรมฟิลเต้อร์และลูกเล่นในตัวกล้องถ่ายรูปเพื่อการตบแต่งภาพถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ให้โทนสีแปลกไปตามต้องการ พร้อมช่วยให้เกิดความสะดวกแก่การเชื่อมต่อไปยัง Social Media ต่างๆ เช่น Facebook และ Twitter เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tag(n) แถบป้ายบอกข้อมูล, See also: แถบป้ายราคา, Syn. badge, card, tab, stamp, label, sticker
tag(n) สำนวนหรือประโยค
tag(n) คำลงท้าย, Syn. tag question
tag(n) หัวหุ้มปลายเชือกผูกรองเท้า
tag(n) การเล่นไล่จับของเด็ก, See also: การไล่จับในกีฬาเบสบอล, Syn. cross tag, freeze tag, squat tag
tag(vt) ติดป้าย, Syn. hold, earmark
tag(vt) กล่าวหา
tag end(n) ปลาย
tag out(phrv) ทำให้ผู้เล่นออกนอกสนาม (กีฬาเบสบอล)
Tagalog(n) สมาชิกของชาวมลายูในเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tag(แทก) n. หัวหุ้มปลายเชือกผูกรองเท้า, หูหลังรองเท้า, แผ่นกลม, โลหะกลม, ป้ายติดราคา, สายโยง, สายคาด, ชายหรือปลายหางของสิ่งหนึ่ง ๆ , สิ่งต่อท้าย, บทลูกคู่, ฉายา, การเล่นไล่จับของเด็ก vt. ติดป้ายบอกราคา, ติดแผ่นกลม, ติดกระจุก, ต่อ, ติดตาม, ต่อท้าย, ทำให้รวมกัน, ประมาณ, ไล่หลัง, ป้ายระบุหมายถึงรหัสที่ใส่ในแฟ้มข้อมูล หรือใช้ในเรื่องของโครงสร้างข้อมูล (data structure) ที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่า จะต้องมีการตีความเรื่องนั้น ๆ อย่างไร ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ นิยมใช้ป้ายระบุนี้ด้วยจุดประสงค์ต่าง ๆ กัน คำสั่งในภาษา HTML ก็นิยมให้ใช้ป้ายระบุนี้ดู HTML ประกอบ
tagalog(ทากา'ลอก) n. ภาษาอินโดนีเซียที่ใช้กันในฟิลิปปินส์
tagged image file formatรูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุเป็นวิธีการเก็บภาพแบบหนึ่งของคอมพิวเตอร์ เน้นเรื่องระดับสีของสีเทา ภาพเหล่านี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .tiff ใช้เนื้อที่มากกว่าการเก็บภาพประเภทอื่น (การเก็บภาพประเภทอื่นนั้น นอกจากที่ใช้นามสกุลนี้ ก็มี .bmp , .jpg เป็นต้น)
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n., vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help, Ant. hindrance, handicap
advantageous(แอดแวนเท' เจียส) adj. ได้ประโยชน์, ได้กำไร, มีประโยชน์, Syn. useful
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
anecdotage(แอน' นิคโดทิจ) n. ประวัติรวม, ระเบียนเกร็ดพฤติการณ์, เกล็ดพฤติการณ์, เกล็ดประวัต
antagonise(แอนแทก' โกไนซ) vt .ต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, Syn. turn against, make hostile-A. befriend, please
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary

English-Thai: Nontri Dictionary
tag(n) แผ่นกระดาษ, ป้ายติดของ, การเล่นเอาเถิด
tag(vi, vt) ติดป้าย, ติดตาม, ต่อท้าย, ประมาณ
advantage(n) ผลประโยชน์, คุณ, ความได้เปรียบ
advantageous(adj) เป็นประโยชน์, ได้เปรียบ
antagonism(n) การต่อสู้, การต่อต้าน, การเป็นปรปักษ์กัน, ความเป็นศัตรูกัน
antagonist(n) ปรปักษ์, คู่ต่อสู้, ผู้ต่อต้าน, คู่ปรับ, ศัตรู
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน, เป็นศัตรูกัน, ไม่ถูกกัน, ตรงข้ามกัน
antagonize(vt) ทำให้เป็นปรปักษ์, ทำให้เป็นศัตรูกัน, ทำให้ไม่ถูกกัน
backstage(adv) หลังเวที, หลังฉาก, อย่างลับๆ, ส่วนตัว
contagion(n) การติดต่อ, การแพร่กระจาย, พาหะนำโรค, โรคติดต่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tag๑. ติ่ง๒. ติดสลาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tagป้ายระบุ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tagป้ายระบุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tagged image file format (TIFF)รูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุ (ทิฟฟ์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tagged image file format (TIFF)รูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุ (ทิฟฟ์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tagเขตข้อมูล, Example: เขตข้อมูล เป็นรหัสประกอบด้วยตัวเลข 3 ตัว ใช้ในการลงรายการทางบรรณานุกรมที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ หรือ MAchine-Readable Cataloging (MARC) ซึ่งเป็นแต่ละเขตข้อมูลจะเป็นตัวบ่งบอกข้อมูล แบ่งเป็น 10 กลุ่ม <p> <p> 0XX เขตข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมและระบุเลขเรียกวัสดุสารสนเทศ <p>1XX เขตข้อมูลรายการหลัก <p>2XX เขตข้อมูลชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ ฉบับพิมพ์ การพิมพ์ การจำหน่าย ฯลฯ <p>3XX เขตข้อมูลลักษณะรูปร่าง <p>4XX เขตข้อมูลชื่อชุด <p>5XX เขตข้อมูลหมายเหตุ <p>6XX เขตข้อมูลหัวเรื่อง <p>7XX เขตข้อมูลรายการเพิ่มที่ไม่ใช่หัวเรื่อง และชื่อชุด <p>8XX เขตข้อมูลรายการเพิ่มชื่อชุด <p>9XX เขตข้อมูลที่สงวนไว้ให้หน่วยงาน กำหนดใช้ภายในได้ <p>XX หมายถึง การแทนค่ารหัสเขตข้อมูลที่มีรายละเอียดลงไปอีก ตัวอย่าง เขตข้อมูลที่ใช้บ่อยสำหรับการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือในระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วย MRAC มีดังนี้ <p>เขตข้อมูล 020 เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ <p>เขตข้อมูล 040 แหล่งที่มาของการลงรายการ <p>เขตข้อมูล 050 เลขหมู่แบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน <p>เขตข้อมูล 082 เลขหมู่แบบทศนิยมดิวอี้ <p>เขตข้อมูล 100 รายการหลักที่เป็นผู้แต่ง <p>เขตข้อมูล 130 ชื่อเรื่องแบบฉบับ <p>เขตข้อมูล 245 ชื่อเรื่อง <p>เขตข้อมูล 246 ชื่อเรื่องอีกชื่อหนึ่ง <p>เขตข้อมูล 250 ครั้งที่พิมพ์ <p>เขตข้อมูล 260 พิมพลักษณ์ <p>เขตข้อมูล 300 บรรณลักษณ์ จำนวนหน้า ภาพประกอบ และขนาด <p>เขตข้อมูล 440 ชื่อชุด <p>เขตข้อมูล 500 หมายเหตุ <p>เขตข้อมูล 505 สารบัญ <p>เขตข้อมูล 520 สาระสังเขป <p>เขตข้อมูล 600 หัวเรื่องที่เป็นชื่อบุคคล <p>เขตข้อมูล 610 หัวเรื่องที่เป็นชื่อนิติบุคคล <p>เขตข้อมูล 650 หัวเรื่องทั่วไป <p>เขตข้อมูล 700 รายการเพิ่มบุคคล (ผู้แต่งเพิ่ม ผู้แปล ผู้วาดภาพประกอบ บรรณาธิการ เป็นต้น) <p>เขตข้อมูล 710 รายการเพิ่มนิติบุคคล <p>เขตข้อมูล 800 ชื่อชุดที่เป็นบุคคล <p>เขตข้อมูล 830 รายการเพิ่มชื่อชุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Tagmemicsแทกมีมิคส์ [TU Subject Heading]
Taguchi methods (Quality control)วิธีการทากูชิ (การควบคุมคุณภาพ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Windows found some shredded long johns, but the name tag was missing.และตอนนี้พวกเราเหนื่อยกันมาก " ไม่มีใครไว้ใจกันเองเลย " The Thing (1982)
I'm allowing you to tag along, so why don't you give your mouth a rest?ฉันช่วยให้คุณสามารถแท็กพร้อม ดังนั้นทำไมคุณไม่ให้ปากของคุณส่วนที่เหลือได้หรือไม่ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
At least I let you tag along.อย่างน้อย ผมก็ให้คุณติดตามผมมา Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
"He says he's from Chicago, but he's got an Illinois tag on his car. ""เขาบอกว่าเขามาจาชิคาโก้ แต่ รถของเขาทะเบียนมาจากอิลินอยส์นะ " The Education of Little Tree (1997)
You could have my face on your name tag for Christ's sake.คุณเอารูปผมไปติดบนบัตรคุณยังได้เลย Gattaca (1997)
- I put the tag on myself!-ฉันติดป้ายไว้แล้วนะ The Red Violin (1998)
Tag 'em and bag 'em, cherries! We're movin' out!เก็บศพและเก็บข้าวของเร็ว เราจะไปกันแล้ว Rushmore (1998)
They keep the tags on... and then they return the clothes afterthey´ve worn them.พวกเขาไม่แกะป้ายออก.. แล้วเอาไปคืนร้านหลังจากใส่แล้ว Never Been Kissed (1999)
TAG Heuer.แท็ก ฮอยเออร์ซะด้วย Woman on Top (2000)
Do you see a slender plastic tag clipped to my shirt... with my name printed on it?บนเสื้อของผมรึเปล่า Unbreakable (2000)
-Any luck finding a date tonight? -l'm playing phone tag with Brian.ชิท! Valentine (2001)
This tub needs an herbal soak Get a tag from the foremanอ่างนี้ต้องใส่น้ำสมุนไพร ไปเอาป้ายมาจากหัวหน้า ป้าย? Spirited Away (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tagCould you take off the price tag for me?
tagHe glanced at her name tag.
tagLet's learn the basic tags in order.
tagMay I see your claim tags?
tagOh, while I remember, it seems that that was a bug that occurs when you use the comment field's 'letter-spacing' tag which adjusts the tracking.
tagPut a tag on the pages you want copied.
tagThe dog tagged along after his master.
tagThe first baseman tagged the runner out.
tagThe product carries a high price tag.
tagThe website's tagline has to let people know what that business does and how it differs from the competition.
tagWe have explained how that HTML is, as a basic rule, elements marked up with open and close tags.
tagWe used to play a game like tag.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำมะหยี่(n) Tagetes erecta, See also: Sinningia speciosa, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อดาวเรืองพันธุ์หนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยประโยชน์[amnūay prayōt] (v, exp) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful  FR: être bénéfique
อาณาประโยชน์[anāprayōt] (n) EN: personal advantage ; one's own interest
เอาเปรียบ[aoprīep] (v) EN: exploit ; take advantage (of)  FR: profiter ; exploiter
อรรถประโยชน์[atthaprayōt] (n) EN: advantage ; utility
อัตราปันส่วน[attrā pansūan] (n, exp) FR: pourcentage [ m ]
อัตราร้อยละ[attrā røila] (n, exp) EN: percentage ; percent  FR: pourcentage [ m ]
อัตราส่วน[attrāsuan] (n) EN: ratio ; rate ; percentage  FR: ratio [ m ] ; taux [ m ] ; pourcentage [ m ]
อวสาน[awasān] (n) EN: end ; conclusion ; final stage  FR: conclusion [ f ] ; fin [ f ]
แบ่ง[baeng] (v) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion  FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งครึ่ง[baeng khreung] (v, exp) EN: divide in two  FR: partager en deux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
tag
tagg
tags
tager
tagge
tagle
tague
tagged
tagout
tagalog

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tag
tags
tagged
tagging

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
互い[たがい, tagai] ซึ่งกันและกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Tag(n) |der, pl. Tage| วัน
Tage(n) |pl.|, See also: der Tag
Tageszeitung|die, pl. Tageszeitungen| หนังสือพิมพ์รายวัน
täglich(adj) (โดย)ทุกวัน, See also: jeden Tag
Dienstag(n) |der| วันอังคาร
Donnerstag(n) |der| วันพฤหัส
Freitag(n) |der| วันศุกร์
Montag(n) |der| วันจันทร์
Samstag(n) |der| วันเสาร์
Sonntag(n) |der| วันอาทิตย์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lötleiste { f }tag block [Add to Longdo]
Tag { m } | Tage { pl } | Tag der Abrechnung | Tag der offenen Tür | Tag der Rache | seinen großen Tag haben | einen schwarzen Tag haben | Tag, an dem alles schief geht | den ganzen Tag | den lieben langen Tag | eines Tages | unter Tage arbeiten | der größte Teil des Tages | in früheren Tagen | vier Tage hintereinander | den Tag nutzen | der Jüngste Tag [ relig. ] | Tag des jüngsten Gerichts [ relig. ]day | days | day of reckoning | open house day | day of reckoning | to have a field day | to strike a bad patch | bad hair day | all day long | the whole blessed day | one day; some day | to work underground | most of the day | in days of yore | four days running | to seize the day | the Last Day | doomsday [Add to Longdo]
Tagebau { m }surface mining; opencast mining [Add to Longdo]
Tagebau { m }open pit mine [Add to Longdo]
Tagebau { m }strip mine [ Am. ] [Add to Longdo]
Tagträumer { m }; Tagträumerin { f }daydreamer [Add to Longdo]
Tagblatt { n } | Tagblätter { pl }daily paper | daily papers [Add to Longdo]
Tagdienst { m }day duty [Add to Longdo]
Tageblatt { n }; Zeitschrift { f }; Tagebuch { n }journal [Add to Longdo]
Tagebuch { n } | Tagebücher { pl } | ein Tagebuch führen | in ein Tagebuch eintragendiary | diaries | to keep a diary | to journalize [Add to Longdo]
Tagebuch { n }; Logbuch { n }; Bordbuch { n }log; log book [Add to Longdo]
Tagebuchschreiber { m }diarist [Add to Longdo]
Tagedieb { m } | Tagediebe { pl }dawdler | dawdlers [Add to Longdo]
Tagelöhner { m }day labourer [Add to Longdo]
Tagelöhner { m }daytaller [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
montagne(n) |f| ภูเขา, เทือกเขา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances #146 [Add to Longdo]
出演[しゅつえん, shutsuen] (n) (1) performance; stage appearance; (vs) (2) to act (in a play); (P) #218 [Add to Longdo]
登場[とうじょう, toujou] (n, vs) (1) entry (on stage); appearance (on screen); (2) entrance; introduction (into a market); (P) #220 [Add to Longdo]
[つぎ, tsugi] (n, adj-no) (1) next; following; subsequent; (2) stage; station; (P) #226 [Add to Longdo]
出場[でば, deba] (n, vs) (1) (stage) appearance; performance; (2) participation (e.g. in a tournament); (P) #302 [Add to Longdo]
出場[でば, deba] (n) (1) one's time (e.g. to go on stage); one's turn; (2) source; origin; place of production #302 [Add to Longdo]
[めん, men] (n) (1) face; (2) mask; face guard; (3) { MA } (in kendo) striking the head; (4) surface (esp. a geometrical surface); (5) page; (n, suf) (6) aspect; facet; side; (7) chamfer; (ctr) (8) counter for broad, flat objects, levels or stages, e.g. in a video game; (P) #530 [Add to Longdo]
[で, de] (n, n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) #632 [Add to Longdo]
[とく, toku] (adj-na, n) (1) (also written as 徳) profit; advantage; benefit; gain; (2) { Buddh } rebirth in paradise, entering nirvana; (P) #716 [Add to Longdo]
舞台[ぶたい, butai] (n) (1) stage (theatre, theater); (2) scene or setting (e.g. of novel, play, etc.); (P) #740 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language [Add to Longdo]
コンピュータグラフィクスのメタファイル[こんぴゅーたぐらふぃくす の めたふぁいる, konpyu-tagurafikusu no metafairu] Computer Graphics Metafile [Add to Longdo]
コンピュータグラフィクスインタフェース[こんぴゅーたぐらふぃくすいんたふぇーす, konpyu-tagurafikusuintafe-su] Computer Graphics Interface [Add to Longdo]
コンピュータグラフィックス[こんぴゅーたぐらふぃっくす, konpyu-tagurafikkusu] computer graphics [Add to Longdo]
コンピュータゲーム[こんぴゅーたげーむ, konpyu-tage-mu] computer game [Add to Longdo]
スイッチングステージ[すいっちんぐすてーじ, suicchingusute-ji] switching stage [Add to Longdo]
ステージ[すてーじ, sute-ji] stage [Add to Longdo]
タグ[たぐ, tagu] tag [Add to Longdo]
タグ付き[タグつき, tagu tsuki] tagged (as in a tagged cell) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
互い[たがい, tagai] gegenseitig, einander [Add to Longdo]
互い違いに[たがいちがいに, tagaichigaini] abwechselnd [Add to Longdo]
多元的[たげんてき, tagenteki] pluralistisch [Add to Longdo]
夜明け[よあけ, yoake] Tagesanbruch, Morgendaemmerung [Add to Longdo]
彼岸[ひがん, higan] Tagundnachtgleiche, Lebensziel [Add to Longdo]
日刊新聞[にっかんしんぶん, nikkanshinbun] Tageszeitung [Add to Longdo]
日刊紙[にっかんし, nikkanshi] Tageszeitung [Add to Longdo]
日帰り[ひがえり, higaeri] Tagesausflug [Add to Longdo]
日程[にってい, nittei] Tagesordnung [Add to Longdo]
日記[にっき, nikki] Tagebuch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tag \Tag\, n. [From {Tag}, v.; cf. {Tag}, an end.]
   A child's play in which one runs after and touches another,
   and then runs away to avoid being touched.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tag \Tag\, n. [Probably akin to tack a small nail; cf. Sw. tagg
   a prickle, point, tooth.]
   1. Any slight appendage, as to an article of dress; something
    slight hanging loosely; specifically, a direction card, or
    label.
    [1913 Webster]
 
   2. A metallic binding, tube, or point, at the end of a
    string, or lace, to stiffen it.
    [1913 Webster]
 
   3. The end, or catchword, of an actor's speech; cue.
    [1913 Webster]
 
   4. Something mean and paltry; the rabble. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   {Tag and rag}, the lowest sort; the rabble. --Holinshed.
    [1913 Webster]
 
   5. A sheep of the first year. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tag \Tag\, v. t. [imp. & p. p. {Tagged}; p. pr. & vb. n.
   {Tagging}.]
   1. To fit with, or as with, a tag or tags.
    [1913 Webster]
 
       He learned to make long-tagged thread laces.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       His courteous host . . .
       Tags every sentence with some fawning word.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To join; to fasten; to attach. --Bolingbroke.
    [1913 Webster]
 
   3. To follow closely after; esp., to follow and touch in the
    game of tag. See {Tag}, a play.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tag \Tag\, v. i.
   To follow closely, as it were an appendage; -- often with
   after; as, to tag after a person.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tag
   n 1: a label written or printed on paper, cardboard, or plastic
      that is attached to something to indicate its owner,
      nature, price, etc. [syn: {tag}, {ticket}]
   2: a label associated with something for the purpose of
     identification; "semantic tags were attached in order to
     identify different meanings of the word"
   3: a small piece of cloth or paper [syn: {rag}, {shred}, {tag},
     {tag end}, {tatter}]
   4: a game in which one child chases the others; the one who is
     caught becomes the next chaser
   5: (sports) the act of touching a player in a game (which
     changes their status in the game)
   v 1: attach a tag or label to; "label these bottles" [syn:
      {tag}, {label}, {mark}]
   2: touch a player while he is holding the ball
   3: provide with a name or nickname
   4: go after with the intent to catch; "The policeman chased the
     mugger down the alley"; "the dog chased the rabbit" [syn:
     {chase}, {chase after}, {trail}, {tail}, {tag}, {give chase},
     {dog}, {go after}, {track}]
   5: supply (blank verse or prose) with rhymes

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TAG
     Technical Advisory Group (PIMA, I3C)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TAG
     Technical Architecture Group (W3C)
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Tag /taːk/ 
  day

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 tag
  roof

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top