ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overtake

OW1 V ER0 T EY2 K   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overtake-, *overtake*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overtake[VI] ตามทัน, See also: ไล่ตามทัน, Syn. catch up with, overhaul
overtake[VT] ไล่ทัน, See also: ไล่แซง, Syn. pass, outstrip
overtake[VI] ไล่ทัน, See also: ไล่แซง, Syn. catch up with
overtake[VT] ตามทัน, See also: ไล่ตามทัน, Syn. catch up with, overhaul
overtake[VT] เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน, See also: เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด, Syn. befall, happen
overtaken[VI] กริยาช่องที่ 3 ของ overtake
overtaken[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ overtake

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overtake(โอเวอะเทค') vt. ตามทัน,โจมตีอย่างฉับพลัน,เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด. vi. ผ่านพาหนะอื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
overtake(vt) ไล่ทัน,ตามทัน,เกิดขึ้นฉับพลัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't know if it can overtake the Evo III in the next curve.ไม่รู้ว่ามันจะแซง E3 ได้ไหมในโค้งหน้า Initial D (2005)
The 86 cuts to the inside and drifts the gutter. He can overtake him.86 พุ่งเข้ามา แซงขึ้นๆ ในที่สุดก็ฝ่าการป้องกันได้ Initial D (2005)
Well, what happens next year when he overtakes you?แล้วพอเขาฉลาดกว่าลูก ลูกจะสอนอะไรเขาดีล่ะจ๊ะ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
Craig Perry shuts the door as Mark Helfrich tries to overtake him.-เครก เพอร์รี่ ปิดทางไปแล้ว -ขณะที่ มาร์ค เฮลฟ์ริช พยายามจะแซงนำ The Final Destination (2009)
Nero's ship would have to drop out of warp for us to overtake it.ยานนีโรจะต้องหยุดวาป เราถึงจะยึดยานของพวกมันได้ Star Trek (2009)
YOON Na-rae overtakes KIM Yang-hee at 3rd place.ยุนนาแรว่ายแซงคิมยังฮี ขึ้นมาเป็นที่ 3 ครับ Death Bell 2: Bloody Camp (2010)
Overtake Sophia's bus.ขับแซงรถของโซเฟียขึ้นไป Face Off (2011)
Overtake Sophia's bus.เอารถบัสคันของโซเฟียไป You Bury Other Things Too (2011)
I'll overtake the train and blow the rail-line. You two get aboard and find Lucy.ฉันจะตามรถไฟไปแล้วระเบิดทาง พวกนาย2คนขึ้นรถแล้วตามหาลูซี่ Priest (2011)
My passions overtake my morals on a daily basis.ความลุ่มหลงของฉันก็ควบคุมศีลธรรมบนรากฐานในแต่ละวัน The Murder of One (2012)
It roughly translates to "the wave that overtakes one."แปลคร่าวๆ ได้ว่า "คลื่นที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน" Big Feet (2012)
Then overtake them and capture the red woman alive.จัดการมันทั้งคู่ และจับตัวผู้หญิงกลับมา John Carter (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overtakeAs for the standard of living, the republic has overtaken other developed countries.
overtakeIf hurrying, you will overtake him.
overtakeI was overtaken by the car.
overtakeSupply will soon overtake demand.
overtakeTheir car overtake ours.
overtakeWe could not overtake him.
overtakeYou will soon overtake her if you hurry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามทัน[V] catch up with, See also: overtake, keep up with, Example: เขาตามทันเพื่อนๆ ไปถึงสถานีรถพอดีก่อนที่รถจะออก, Thai definition: ตามไปถึงพอดี
ทัน[V] catch up with, See also: overtake, keep abreast of, Syn. เท่า, เทียมถึง, เท่าเทียม, Example: นักข่าวต้องหาข่าวให้ทันต่อเหตุการณ์
ทัน[V] overtake, See also: catch up with, Syn. ตามทัน, ตามถึง, Example: นักกีฬาไทยทำคะแนนทันคู่ต่อสู้, Thai definition: ตามไปถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กวด[v.] (kūat) EN: chase ; pursue ; run after ; catch up ; overtake   FR: traquer ; pourchasser ; poursuivre
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene   FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ล้ำหน้า[v.] (lamnā) EN: get ahead of ; outstrip ; overtake ; catch up with and surpass   
แซง[v.] (saēng) EN: overtake ; get ahead of ; surpass   FR: dépasser ; doubler ; surpasser
แซงรถ[v. exp.] (saēng rot) EN: overtake a car ; pass (Am.)   FR: dépasser un véhicule ; doubler un véhicule
ตามทัน[v.] (tāmthan) EN: catch up with ; overtake ; keep up with ; keep pace   FR: rattraper ; rejoindre
ทัน[v.] (than) EN: catch up with ; overtake ; keep abreast of   FR: rattraper ; rejoindre

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERTAKE OW1 V ER0 T EY2 K
OVERTAKEN OW1 V ER0 T EY2 K AH0 N
OVERTAKES OW1 V ER0 T EY2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overtake (v) ˌouvətˈɛɪk (ou2 v @ t ei1 k)
overtaken (v) ˌouvətˈɛɪkən (ou2 v @ t ei1 k @ n)
overtakes (v) ˌouvətˈɛɪks (ou2 v @ t ei1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
追上[zhuī shàng, ㄓㄨㄟ ㄕㄤˋ, ] overtake, #12,236 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
行き暮れる;行暮れる[ゆきくれる, yukikureru] (v1,vi) to be overtaken by darkness [Add to Longdo]
差し足;差足[さしあし, sashiashi] (n) (1) stealthy steps; (2) spurt to overtake a leading horse just before the finish line [Add to Longdo]
若く;如く;及く[しく, shiku] (v5k,vi) (1) (arch) to match; to equal; (2) to catch up with; to overtake [Add to Longdo]
乗り越える(P);乗りこえる;乗越える[のりこえる, norikoeru] (v1,vi) (1) to climb over; to get over; to ride across; (2) to surmount; to overcome; (3) to surpass; to overtake; (P) [Add to Longdo]
追いつき追い越せ[おいつきおいこせ, oitsukioikose] (exp) catch up with and overtake; pass after catching up with [Add to Longdo]
追いつく(P);追い付く(P);追い着く;追付く;追着く;おい付く[おいつく, oitsuku] (v5k,vi) to overtake; to catch up (with); (P) [Add to Longdo]
追い越す(P);追越す;追いこす[おいこす, oikosu] (v5s,vt) (1) (See 追い抜く・おいぬく・1) to pass (e.g. car); to overtake; (2) (See 追い抜く・おいぬく・2) to surpass; to outstrip; to get ahead of; to outdistance; (P) [Add to Longdo]
追い抜く(P);追抜く[おいぬく, oinuku] (v5k,vt) (1) (See 追い越す・おいこす・1) to pass (a car); to overtake; (2) (See 追い越す・おいこす・2) to surpass; to outstrip; to outdistance; to outsail; (P) [Add to Longdo]
追っつく;追っ付く;追っ着く[おっつく, ottsuku] (v5k,vi) (See 追い付く) to overtake; to catch up (with) [Add to Longdo]
抜き去る[ぬきさる, nukisaru] (v5r) to (sur)pass; to overtake [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overtake \O`ver*take"\, v. t. [imp. {Overtook}; p. p.
   {Overtaken}; p. pr. & vb. n. {Overtaking}.]
   [1913 Webster]
   1. To come up with in a race, pursuit, progress, or motion;
    also, to catch up with and move ahead of.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Follow after the men; and when thou dost overtake
       them, say . . . Wherefore have ye rewarded evil for
       good.                 --Gen. xliv.
                          4.
    [1913 Webster]
 
       He had him overtaken in his flight.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To surpass in production, achievement, etc.; as,
    although out of school for half a year due to illness, the
    student returned and overtook all the others to finish as
    valedictorian.
    [PJC]
 
   3. To come upon from behind; to discover; to surprise; to
    capture; to overcome.
    [1913 Webster]
 
       If a man be overtaken in a fault.   --Gal. vi. 1
    [1913 Webster]
 
       I shall see
       The winged vengeance overtake such children. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, figuratively, in the past participle (overtaken),
    drunken. [Obs.] --Holland.
    [1913 Webster]
 
   5. To frustrate or render impossible or irrelevant; -- used
    mostly of plans, and commonly in the phrase overtaken by
    events; as, their careful marketing plan was overtaken by
    events.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overtake
   v 1: catch up with and possibly overtake; "The Rolls Royce
      caught us near the exit ramp" [syn: {overtake}, {catch},
      {catch up with}]
   2: travel past; "The sports car passed all the trucks" [syn:
     {pass}, {overtake}, {overhaul}]
   3: overcome, as with emotions or perceptual stimuli [syn:
     {overwhelm}, {overpower}, {sweep over}, {whelm}, {overcome},
     {overtake}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top