Search result for

drive away

(36 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drive away-, *drive away*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drive away[PHRV] ขับออกไป, See also: ขับจากไป, Syn. drive off
drive away[PHRV] ขับไล่ (ความรู้สึก) ไปให้พ้น, Syn. drive off
drive away at[PHRV] ขับหนีไป
drive away at[PHRV] ทำงานหนัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can't believe I just let him drive away.ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่า ฉันปล่อยให้เขาขับรถออกไปได้ Caregiver (2010)
I explicitly say I want no air freshener, and every time I drive away smelling like an Alpine w3-- house.ฉันขอพูดอย่างชัดเจน ฉันไม่อยากสูดมลพิษทางอากาศเข้าไป และทุกครั้งฉันขับรถหนีมันตลอดเลย กลิ่นยังกะอัลไพน์ ส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนบ้าน 3 วัน Abiquiu (2010)
Somebody said they saw a 1970s blue sedan drive away...บางคนบอกว่า เขาเห็นรถยุค 1970 รถเก๋งสีฟ้า ขับออกไป... Let No Man Put Asunder (2010)
Drive away slow, okay?ขับช้าๆนะ โอเค้? I Guess This Is Goodbye (2010)
Well, it looks like he stabbed the Reverend while he was driving and then the truck crashed down here, he pushed him over, tried to drive away, but the truck was stuck.อืม มันดูเหมือนว่า เขาแทงบาทหลาง ในขณะที่เขาบาทหลวงกำลังขับรถ แล้วรถก็เสียหลักลงมาที่นี่ เขาผลักบาทหลวงออก พยายามจะขับรถออกไป Safe Haven (2010)
OK, get in your car and drive away.โอเค งั้นขึ้นรถซะแล้วขับออกไป No Strings Attached (2011)
Drive away!ขับต่อไป Episode #1.1 (2011)
Then get into the car and drive away.-ขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปซะ A Scandal in Belgravia (2012)
You can get in the car, you can drive away, and you can never come back.นายสามารถเข้าไปในรถ นายสามารถขับรถออกไป และนายสามารถไม่ต้องกลับมาที่นี่อีก The Thing with Feathers (2012)
No, it's forwards, you land forwards, backwards, forwards, backwards, then drive away.ไม่ เป็นเดินหน้า ร่อนลงจะเดินหน้า ถอยหลัง เดินหน้า ถอยหลัง แล้วขับไป Episode #18.3 (2012)
You'd think one soldier would drive away-- especially against something so slow.คุณคิดว่าทหาร 1 นาย ไม่สามารถกำจัด... โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บางสิ่งที่เชื่องช้ามากได้เหรอไง Killer Within (2012)
Please, drive away. Please!ได้โปรดเถอะคะ รีบขับไป ได้โปรด! Dark Cousin (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drive awayDrive away and it's the same everywhere death row, everyone's a victim.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขับ[V] drive away, See also: expel, Syn. ไล่, ขับไล่, Example: คณะปฏิวัติขับรัฐบาลออกแล้วร่างกฎหมายใหม่, Thai definition: ต้อนให้ไป, บังคับให้ไป
ไสหัว[V] drive away, See also: dispel, drive off, chase away, Syn. ขับไล่, ไล่ส่ง, Example: ตำรวจดีควรยกย่อง แต่ตำรวจชั่วๆ ก็ควรจะไสหัวไปซะ, Thai definition: คำกล่าวขับไล่อย่างไม่เกรงใจ
เฉด[V] drive away, See also: expel, dismiss, Syn. ไล่, ขับไล่, ขับไล่ไสส่ง, Ant. เชิญ, เชื้อเชิญ, Example: ผมถูกเฉดออกจากงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉด[v.] (chēt) EN: drive away ; expel ; dismiss   FR: renvoyer ; chasser
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish   FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
ขจัด[v.] (khajat) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove   FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
ขับ [v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off   FR: expulser ; éjecter ; propulser
ไล่[v.] (lai) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss   FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
吹き飛ばす;吹飛ばす[ふきとばす, fukitobasu] (v5s,vt) (1) to blow away; to blow off; to blow up; (2) to dispel; to drive away; (3) to talk big [Add to Longdo]
退ける;斥ける;却ける[しりぞける, shirizokeru] (v1,vt) to repel; to drive away; to repulse; to reject [Add to Longdo]
虫送り[むしおくり, mushiokuri] (n) torch procession to drive away crop-eating insects [Add to Longdo]
追いやる;追い遣る[おいやる, oiyaru] (v5r,vt) (1) to drive away; to order off; to chase away; (2) to force into an unpleasant situation (bankruptcy, prostitution, suicide, etc.) [Add to Longdo]
追い散らす;追散らす[おいちらす, oichirasu] (v5s,vt) to drive away; to scatter; to rout [Add to Longdo]
追い払う;追払う[おいはらう;おいぱらう, oiharau ; oiparau] (v5u,vt) to drive away [Add to Longdo]
追っ払う;追っぱらう[おっぱらう, opparau] (v5u,vt) to chase away; to drive away; to drive out [Add to Longdo]
頭の上の蠅も追えない;頭の蠅も追えない[あたまのうえのはえもおえない(頭の上の蠅も追えない);あたまのはえもおえない(頭の蠅も追えない), atamanouenohaemooenai ( atama no ueno hae mo oe nai ); atamanohaemooenai ( atama no] (exp) unable even to drive away the flies on one's own head (denoting a helpless person) [Add to Longdo]
払い出す;払出す[はらいだす, haraidasu] (v5s,vt) to pay (out); to drive away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drive away
   v 1: force to go away; used both with concrete and metaphoric
      meanings; "Drive away potential burglars"; "drive away bad
      thoughts"; "dispel doubts"; "The supermarket had to turn
      back many disappointed customers" [syn: {chase away},
      {drive out}, {turn back}, {drive away}, {dispel}, {drive
      off}, {run off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top