ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เชย

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชย-, *เชย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชย[V] be old-fashioned, See also: be outdated, be dated, be out of date, be unfashionable, Syn. ล้าสมัย, โบราณ, หมดสมัย, หมดยุค, Ant. ทันสมัย, Example: เสื้อผ้าร้านนี้เชย
เชย[ADJ] old-fashioned, See also: outdated, outmoded, dated, out of date, unfashionable, Syn. ล้าสมัย, โบราณ, หมดสมัย, หมดยุค, Ant. ทันสมัย, Example: เพราะความเป็นคนเชยในสายตาของใครๆ ทำให้เขาขาดความมั่นใจ
เชย[V] touch fondly, See also: chuck, fondle, pet, caress, stroke, Example: หมอเชยคางคนไข้เพื่อดูแผลที่ริมฝีปากให้ถนัด, Thai definition: สัมผัสเบาๆ หรือช้อนขึ้นเบาๆ ด้วยความเอ็นดูหรือรักใคร่
เชย[V] blow gently, Syn. พัด, โชย, Example: ลมเชยแก้มของนาง, Thai definition: พัดมาเฉื่อยๆ
เชย[V] drizzle (rain), See also: shower, Syn. โปรยปราย, Example: ฝนเชยลงมาสองสามคราวพืชพันธุ์ต่างๆ เหล่านั้นก็กลับงอกงามขึ้นใหม่, Thai definition: โปรยปรายลงมา ในคำว่า ฝนเชย
เชยชม[V] fondle, See also: caress, stroke, Syn. จับต้อง, สัมผัส, Example: เขาเป็นชายเดียวที่ได้เชยชมร่างกายของหล่อน
เชยแหลก[V] be very unfashionable, Syn. เชย, เชยระเบิด, Ant. ทันสมัย, Example: ในยุคนี้ถ้าใครไม่รู้จักดาราคนนี้ถือว่าเชยแหลกทีเดียว, Notes: (สแลง)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชยก. สัมผัสเบา ๆ หรือช้อนขึ้นเบา ๆ ด้วยความเอ็นดูหรือรักใคร่ เช่น เชยแก้ม เชยคาง.
เชยก. โปรยปรายลงมา ในคำว่า ฝนเชย
เชยพัดมาเฉื่อย ๆ (ใช้แก่ลม).
เชยก. สกัดเมล็ดงาเอานํ้ามัน เรียกว่า เชยนํ้ามันงา.
เชยว. ไม่ทันสมัย, เปิ่น.
เชยชมก. จับต้องเล้าโลม, กอดจูบ, เช่น พิศสวรรค์สุดเอื้อมมาเชยชม (ท้าวแสนปม).
เชยชิดก. สัมผัสแนบชิด เช่น ในเพลงปี่ว่าสามพี่พราหมณ์เอ๋ย ยังไม่เคยเชยชิดพิสมัย (อภัย).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We pretend to take up hope again as the image recedes into the past, as if we were cured once and for all of the scourge of the camps.เราตั้งความหวังใหม่ขึ้นมา ให้ความทรงจำได้กลายเป็นอดีต เหมือนว่ามนุษยชาติ ได้ชดเชยชะตาชีวิตจากในแคมป์แล้ว Night and Fog (1956)
My compliments.ฉันชมเชย The Godfather (1972)
Head them off at the pass? I hate that cliché!ตัดหัวเสียบประจานเรอะ ฉันเกลียดคำพูดเชยๆ นี่ Blazing Saddles (1974)
Among the Dahlias I often dailyฉันมักเชยชมดอกดาเลีย The Little Prince (1974)
My compliments.ช่างน่าชมเชยSuspiria (1977)
She'll be part of my compensation.เธอจะเป็นส่วนชดเชยของฉัน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I can compensate for it by using the redundant units.ฉันสามารถชดเชยให้กับมัน โดยใช้หน่วยซ้ำซ้อน 2010: The Year We Make Contact (1984)
And I have a way of making it up for you.และฉันก็อยากจะชดเชยให้กับคุณในเรื่องนั้น Mannequin (1987)
More pursue it than study, lately.ต้องชดเชยที่เริ่มเรียนช้าไปน่ะ The Princess Bride (1987)
I got fresh fish in here, buddy! I'm gonna get compensated for 'em, right?ฉันต้องไปเอาปลาที่นี่, เพื่อนฝูง ฉันจะได้รับการชดเชยหรือเปล่า? Akira (1988)
Compensation for my brother-in-law's car.เป็นค่าชดเชย สำหรับรถของน้อยเขยฉัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Hey, Bernie!เค้าก้อชดเชยสิ่งที่เค้าไปแล้วนะ Hero (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชย[v.] (choēi) EN: caress ; drizzle ; shower ; blow gently ; fondle ; chuck   FR: caresser ; cajoler

English-Thai: Longdo Dictionary
corny(n) เชย, ที่ล้าสมัย เช่น The movie was okay, but the love scene was really corny.
severance pay(n) เงินชดเชยเมื่อถูกให้ออกจากงาน เช่น Is there a law that requires employers to provide severance pay?, S. compensation for loss of job: money paid as compensation, on the basis of length
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
out of date[IDM] ล้าสมัย, See also: เชย, โบราณ, เลิกใช้แล้ว
old-fashioned[ADJ] ที่ล้าสมัย, See also: เชย, ที่เป็นสมัยเก่า, Syn. ou of date, outdated, Ant. modern, new
antwacky[SL] เชย, See also: ล้าสมัย
unfashionable[ADJ] ล้าสมัย, See also: เชย, ไม่ทันสมัย, ไม่เข้ายุคสมัย, Syn. unstylish, out of fasion, Ant. fasionable, stylish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve)
admire(แอดไม' เออะ) vi.,vt. ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม. -admiring adj., Syn. approve)
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize,acknowledge
assoil(อะซอยล') vt. ยกโทษให้, อภัยให้,ชดเชย, ไถ่ (absolve; acquit; pardon)
atone(อะโทน') vt.,vi. ชดเชย,ไถ่คืน, แก้ไข,ตกลง,ทำให้ปรองดองกัน. -atonable adj. -atoner n., Syn. expiate, repent)
atonement(อะโทน'เมินทฺ) n. การชดเชย,การไถ่คืน,การคืนดีของพระเจ้าและมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์,การตกลง,การคืนดี, Syn. amends, reparation)
belaud(บิลอด') {belauded,belauding,belauds} vt. ชมเชยอย่างสูง,ยกย่อง
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK

English-Thai: Nontri Dictionary
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
admiration(n) การชมเชย,การยกย่องสรรเสริญ,ความยินดี,ความศรัทธา
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
admirer(n) ผู้ชมเชย,ผู้เลื่อมใส,ผู้นิยม
amends(n) ค่าชดใช้,การชดเชย
applaud(vt) ชมเชย,ปรบมือให้,สรรเสริญ
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ
atone(vt) แก้ตัว,แก้ไข,ไถ่คืน,ชดเชย
atonement(n) การแก้ตัว,การแก้ไข,การไถ่คืน,การชดเชย

German-Thai: Longdo Dictionary
Zimt(n) |der| อบเชย, See also: Gewürze
Gewürz(n) |das, pl. Gewürze| เครื่องเทศที่ใช้ไส่ในอาหาร เช่น พริกไทย อบเชย
Zimtstange(n) |die, pl. Zimtstangen| อบเชยที่เป็นแท่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top