ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

splendidly

S P L EH1 N D AH0 D L IY0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -splendidly-, *splendidly*, splendid
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I think you're behaving splendidly over all this. Perfectly splendidly.เเละผมว่าคุณรับมือกับเรื่องทั้งหมดนี้ได้อย่างวิเศษ Rebecca (1940)
I've always thought that when the time came, we'd all get on splendidly together.ฉันคิดเสมอว่าเมื่อเวลานั้นมาถึง เราทุกคนจะได้รับในการผงาด ร่วมกัน How I Won the War (1967)
I do know we're all going to get on splendidly together.จะได้รับในการผงาดร่วมกัน How I Won the War (1967)
But a shilling will do splendidly for the moment.แต่ตอนนี้ชิลลิงเดียวก็พอแล้ว Gandhi (1982)
My entire life, I got along splendidly by myself.ตลอดชีวิต ฉันอยู่คนเดียวมีความสุข Around the World in 80 Days (2004)
Oh, yeah, it's going splendidly so far.ใช่ จนถึงตอนนี้มันสุดโค้ยมากเลย Fallout (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
splendidlyHe delivered his speech splendidly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พริ้งเพริศ[ADV] magnificently, See also: splendidly, gorgeously, prettily, Syn. พริ้ง, เพริศพริ้ง, Example: เธอบรรจงแต่งตัวอย่างบรรเจิดพริ้งเพริศรอเวลาให้เขามารับไปงานเลี้ยง, Thai definition: งามเฉิดฉาย
สวยหรู[ADV] splendidly, See also: gorgeously, sumptuously, Syn. สวยงาม, Example: เธอพูดอย่างสวยหรูถึงโครงการที่จะจัดทำในปีหน้า
บรรเจิด[ADV] magnificently, See also: splendidly, Syn. เลิศวิไล, เลิศหรู, Ant. อับเฉา, หดหู่, Example: เขาได้แต่ฝันอย่างบรรเจิดเพริดพริ้งถึงอนาคตอันสดใสโดยไม่มองปัจจุบันที่เป็นอยู่, Thai definition: อย่างเลิศหรู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สวยหรู[adv.] (sūayrū) EN: splendidly ; gorgeously ; sumptuously   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPLENDIDLY S P L EH1 N D AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
splendidly (a) splˈɛndɪdliː (s p l e1 n d i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
水も滴る;水もしたたる[みずもしたたる, mizumoshitataru] (exp,v5r) splendidly handsome [Add to Longdo]
物の見事に[もののみごとに, mononomigotoni] (exp,adv) splendidly; brilliantly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Splendidly \Splen"did*ly\, adv.
   In a splendid manner; magnificently.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 splendidly
   adv 1: extremely well; "he did splendidly in the exam"; "we got
       along famously" [syn: {excellently}, {magnificently},
       {splendidly}, {famously}]
   2: in an impressively beautiful manner; "the Princess was
     gorgeously dressed" [syn: {gorgeously}, {splendidly},
     {resplendently}, {magnificently}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top