Search result for

bris

(120 entries)
(0.0389 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bris-, *bris*, bri
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brisk[ADJ] กระฉับกระเฉง, See also: ไว, กระวีกระวาด, รวดเร็ว, ปราดเปรียว, Syn. nimble, Ant. slow
brisket[N] เนื้อส่วนอกสัตว์ โดยเฉพาะวัว
bristle[N] ขนแข็งของสัตว์, Syn. stiff hair
bristly[ADJ] มีหนามแหลม, Syn. stubbly, Ant. glabrous
bristly[ADJ] ฉุนเฉียว, See also: โกรธเร็ว, โกรธง่าย
briskness[N] ความรีบร้อน, See also: ความคึกคัก, ความเขม้นขะมัก, ความคล่องแคล่ว, ความว่องไว, Syn. nimbleness
bristle up[PHRV] (ขน)ลุกชัน, See also: (ขน)ตั้งตรง
bristle up[PHRV] รำคาญ, See also: หงุดหงิด, รู้สึกถูกรบกวน, ไม่พอใจ, เคือง, Syn. bridle up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brisancen. อำนาจทำลายของดินระเบิดแรงสูง, See also: brisant adj. ดูbrisance
brisk(บริสคฺ) {brisked,brisking,brisks} adj. รวดเร็ว,ปราดเปรียว,ว่องไว,แรง (ลม) vt. ทำให้รวดเร็ว,ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้รุ่งเรือง vi. ว่องไว,กระวีกระวาด,รุ่งเรือง, See also: briskness n., Syn. quick
brisketn. หน้าอกของสัตว์,เนื้อหน้าอก
bristle(บริส'เซิล) {bristled,bristling,bristles} n. ขนแข็งของสัตว์,สิ่งที่คล้ายขน,ขนแปรง,หนวดเคราของคน vt. ตั้งชัน,ขนลุก,โกรธ vt. แข็งหรือตั้งชันเหมือนขนสัตว์,ประดับหรือปกคลุมด้วยขน,ทำให้ตั้งชัน, See also: bristleness n., Syn. r
bristling(บริส'ลิง) n. ลูกปลาซาร์ดีน
bristly(บริสทฺ'ลี) adj. มีขนแข็ง
bristol fashionn. กิริยาเรียบร้อยเป็นระเบียบ
debris(เดบ'บรี,เด'บรี,ดะบรี') n. ซากสลักหักพัง,เศษ,ขยะ,การสะสมของเศษหิน,ดินทรายสะสมที่ถูกพัดมาจากที่สูง, Syn. rubble

English-Thai: Nontri Dictionary
brisk(adj) รวดเร็ว,กระฉับกระเฉง,กระวีกระวาด,ว่องไว,กระตือรือร้น,คล่อง
brisk(vt) ทำให้กระฉับกระเฉง,ทำให้คล่องขึ้น,ทำให้กระตือรือร้น
brisket(n) เนื้อหน้าอกสัตว์
briskness(n) ความคล่องแคล่ว,ความกระวีกระวาด,ความกระตือรือร้น
bristle(vi) ขนลุก,ขนตั้ง
bristly(adj) มีขนแข็ง,ปกคลุมด้วยขน
debris(n) ซากปรักหักพัง,เศษเล็กเศษน้อย,ตะกอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bristleขนแข็ง [มีความหมายเหมือนกับ seta ๑] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bristly; setaceous; setiferous; setigerousมีขนแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Bristol glazeการเคลือบแบบบริสตอล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brisementการทำให้ฉีกขาดออกจากกัน [การแพทย์]
Brisketส่วนเนื้อต่อใต้คอหว่างขาหน้า [การแพทย์]
Brisklyทันที [การแพทย์]
Bristlesขนแข็งยาวๆ,ขนเส้นใหญ่ๆ [การแพทย์]
Bristow Procedureการผ่าตัดแก้ไขข้อไหล่หลุดซ้ำโดยวิธีของบริสโตว์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brisk selling and buying ซื้อมาขายไป
brisket (n ) เนื้ออก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And with the eyes of the world focused on the White House, here in Australia, burglars have broken into a meat factory in Brisbane and stolen a ton of pork sausages.ขณะที่สายตาทุกคู่ในโลก\ จับจ้องไปยังทำเนียบขาว ที่นี้ในประเทศออสเตรเลีย ตีนแมวได้ย่องเข้าไปใน โรงงานผลิตอาหาร ในบริสเบน Frost/Nixon (2008)
Lenny Bristol was definitely another siren vic.เล็นนี่ บริสโตล เป็นเหยื่อของไซเร็นแน่นอน - ไปคุยกับเขามารึยัง ? Sex and Violence (2009)
Oh,i am making a brisket that is gonna blow your socks off.โอ้ ผมกำลังทำบริสเก็ต มันจะทำให้คุณอร่อยจนลืมตายเลยแหละ Seder Anything (2009)
Cyrus,i think the brisket's burnin'. Oh,no.ไซรัส ไซรัส ฉันคิดว่าบิสเก็ต บุริน Seder Anything (2009)
He plays for Bristol Rover reserves. - Impressive.เขายั่วสาวๆมากเลย ไปนั่งด้วยกันดีกว่า Everyone (2009)
It's brisk, though. It's not cold.เย็นสดชื่น ไม่ใช่หนาวเนอะ Holidaze (2009)
Turkey stuffed with a brisket stuffed with gefilte fish.ไก่งวงยัดไส้เนื้อวัวกับปลานิล The Pirate Solution (2009)
My mother put an "I love you" brisket in my backpack.แม่ใส่ อกไก่ไอเลิฟยู ใส่เป้หลังของฉัน The Adhesive Duck Deficiency (2009)
Where bristol palin shops?ที่ร้าน Palin Bristol? The Empire Strikes Jack (2010)
That is brisk, but refreshing.ลมแรงจริง แต่ก็สดชื่นดี Chuck Versus the Honeymooners (2010)
It was down to me and barbara briscoe.ทำให้ฉันอับอาย แล้วยังยัยบาร์บาร่า บริสโค My Two Young Men (2010)
Check out those tibial bristles. There's plenty of room in here, Sheriff, if you want to join us.ช่วยตรวจสอบที่ขนหน้าแข้ง ของมันด้วย ยังมีห้องว่างอยู่ที่นี่อีกน่ะ นายอำเภอ The Witch in the Wardrobe (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brisThe dog's hair bristled when it saw the lion.
brisOf those on the loud side, some people say they look like they're briskly working while others that they're just noisy.
brisThe dog's hair bristled up with anger.
brisIndustrial activity is brisk.
brisRub briskly with soap, and the stain will soon wash off.
brisSales are amazingly brisk.
brisSales at the company zoomed thanks to brisk export demand, but profit did not keep up because of intense competition.
brisThis problem bristles with difficulties both psychological and economical.
brisNew York bristles with towering buildings.
brisSeeing the briskly working toy consultants also left a strong impression.
brisBusiness is brisk now and we are up to the elbows in orders.
brisIt's invigorating to breathe the brisk, fresh mountain air.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปรง[N] bristles, Example: เวลาอาบน้ำหมู ต้องอาบให้สะอาด แม้กระทั่งตรงแปรงก็อย่าให้มีคราบสกปรกติดอยู่, Count unit: แถว, เส้น, Thai definition: ขนเส้นแข็งที่ขึ้นบนคอม้าหรือหมูเป็นแถวๆ
ฉุนเฉียว[ADJ] bristly, See also: easily angered, irascible, Example: อาการฉุนเฉียวของเขาเป็นที่ประจักษ์สายตาแก่ลูกน้องของเขาเป็นอย่างดี
ชัน[V] bristle, See also: stand erect, stand on end, Example: แมวจะชันขนขึ้นเมื่อรู้สึกถึงภัยที่ใกล้เข้ามา, Thai definition: ลักษณะที่ตั้งขึ้น เช่น ขนชัน
ขนพอง[V] bristle in anger, Syn. ขนลุก, Example: แมวขนพองขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงดัง, Thai definition: ขนตั้งชันฟูขึ้น เกิดจากความตกใจหรือความกลัวเป็นต้น
เหยง[ADV] briskly, See also: nimbly, quickly, suddenly, lightly, wildly, Syn. โหยง, โหยงเหยง, Example: เขากระโดดเหยงจนทุกคนที่ห้อมล้อมอยู่หัวเราะ, Thai definition: อาการกระโดดหรือเต้นอย่างฉับไวด้วยดีใจหรือตกใจเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุนเฉียว[v. exp.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious   FR: être fâché ; être offensé
ฉุนเฉียว[adj.] (chunchīo) EN: bristly ; easily angered ; irascible   
หัก[v.] (hak) EN: break ; be broken ; fracture ; dock   FR: briser ; se briser ; se fracturer
หัวอกหัก[v. exp.] (hūa-ǿk hak) EN: be heartbroken   FR: avoir le coeur brisé ; avoir un gros chagrin
กันลม[n.] (kanlom) FR: pare-brise [m]
ไข้ใจ[X] (khai jai) EN: heartsickness ; heartbreak ; love-sickness ; brokenhearted ; downcast   FR: avoir le coeur brisé ; démoralisé ; être abattu
ขนสัตว์[n.] (khonsat) EN: fur ; animal hair ; bristles   FR: pelage [f] ; fourrure [f] ; toison [f]
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย[n. exp.] (khwām sīeng dān khwām pløtphai) EN: safety brisk   
กระจกรถ[n. exp.] (krajok rot) EN: windshield ; windscreen ; car window   FR: pare-brise = parebrise [m]
ล้า[v.] (lā) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out   FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue

CMU English Pronouncing Dictionary
BRISK    B R IH1 S K
BRISKY    B R IH1 S K IY0
BRISKI    B R IH1 S K IY0
BRISON    B R IH1 S AH0 N
BRISCO    B R IY1 S K OW0
BRISENO    B R IY0 S EH1 N OW0
BRISKEY    B R IH1 S K IY0
BRISBON    B R IH1 Z B AH0 N
BRISKET    B R IH1 S K AH0 T
BRISTOW    B R IH1 S T OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brisk    (j) (b r i1 s k)
Bristol    (n) (b r i1 s t l)
brisker    (j) (b r i1 s k @ r)
brisket    (n) (b r i1 s k i t)
briskly    (a) (b r i1 s k l ii)
bristle    (v) (b r i1 s l)
bristly    (j) (b r i1 s l ii)
Brisbane    (n) (b r i1 z b @ n)
briskest    (j) (b r i1 s k i s t)
bristled    (v) (b r i1 s l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brise {f} | Brisen {pl}breeze | breezes [Add to Longdo]
brisant {adj}controversial [Add to Longdo]
brisant {adj}highly charged; explosive issue [Add to Longdo]
brisant {adj}highly explosive [Add to Longdo]
brisant (Situation) {adj}volatile [Add to Longdo]
Brisbane (Stadt in Australien)Brisbane (city in Australia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きびきび[, kibikibi] (adv,adv-to,n,vs) (on-mim) brisk; lively; energetic [Add to Longdo]
ごしごし;ゴシゴシ[, goshigoshi ; goshigoshi] (n,vs,adv) (on-mim) scrubbing; rubbing briskly; rasping [Add to Longdo]
しゃっきり[, shakkiri] (adv) (See しゃきっと,すっきり) crisp; straight (back); unwavering attitude; brisk [Add to Longdo]
すたすた[, sutasuta] (adv) (on-mim) briskly [Add to Longdo]
つかつか[, tsukatsuka] (adv,adv-to) (on-mim) walking briskly; determinedly [Add to Longdo]
てきぱき;てきばき[, tekipaki ; tekibaki] (adv,adv-to,vs) (on-mim) briskly; quickly; promptly [Add to Longdo]
とことこ[, tokotoko] (adv,adv-to) (on-mim) briskly with small steps; trotting [Add to Longdo]
はきはき[, hakihaki] (adv,n,vs) (on-mim) briskly; smartly; promptly; clearly; lucidly [Add to Longdo]
ぼさぼさ[, bosabosa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) unkempt, ruffled hair or brush bristles; idling away time [Add to Longdo]
アカホシキツネベラ[, akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刚毛[gāng máo, ㄍㄤ ㄇㄠˊ, / ] bristle [Add to Longdo]
布里斯班[Bù lǐ sī bān, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ ㄙ ㄅㄢ, / ] Brisbane, capital of Queensland, Australia [Add to Longdo]
横笔[héng bǐ, ㄏㄥˊ ㄅㄧˇ, / ] bristles lying down (brush movement in painting) [Add to Longdo]
[shēn, ㄕㄣ, ] brisk; vigorous (of fire) [Add to Longdo]
胸肉[xiōng ròu, ㄒㄩㄥ ㄖㄡˋ, ] brisket [Add to Longdo]
[tǐng, ㄊㄧㄥˇ, ] brisket meat; straight [Add to Longdo]
[zōng, ㄗㄨㄥ, ] bristles; horse's mane [Add to Longdo]
[zōng, ㄗㄨㄥ, ] bristles; horse's mane [Add to Longdo]
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] bristles; mane [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bris \Bris\ n.
   the Jewish rite of circumcision.
 
   Syn: Berith, Brith.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bris
   n 1: the Jewish rite of circumcision performed on a male child
      on the eighth day of his life [syn: {Berith}, {Berit},
      {Brith}, {Bris}, {Briss}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 bris
   breeze
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top