ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brisk

B R IH1 S K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brisk-, *brisk*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brisk(adj) กระฉับกระเฉง, See also: ไว, กระวีกระวาด, รวดเร็ว, ปราดเปรียว, Syn. nimble, Ant. slow
brisket(n) เนื้อส่วนอกสัตว์ โดยเฉพาะวัว
briskness(n) ความรีบร้อน, See also: ความคึกคัก, ความเขม้นขะมัก, ความคล่องแคล่ว, ความว่องไว, Syn. nimbleness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brisk(บริสคฺ) { brisked, brisking, brisks } adj. รวดเร็ว, ปราดเปรียว, ว่องไว, แรง (ลม) vt. ทำให้รวดเร็ว, ทำให้มีชีวิตชีวา, ทำให้รุ่งเรือง vi. ว่องไว, กระวีกระวาด, รุ่งเรือง, See also: briskness n., Syn. quick
brisketn. หน้าอกของสัตว์, เนื้อหน้าอก

English-Thai: Nontri Dictionary
brisk(adj) รวดเร็ว, กระฉับกระเฉง, กระวีกระวาด, ว่องไว, กระตือรือร้น, คล่อง
brisk(vt) ทำให้กระฉับกระเฉง, ทำให้คล่องขึ้น, ทำให้กระตือรือร้น
brisket(n) เนื้อหน้าอกสัตว์
briskness(n) ความคล่องแคล่ว, ความกระวีกระวาด, ความกระตือรือร้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brisketส่วนเนื้อต่อใต้คอหว่างขาหน้า [การแพทย์]
Brisklyทันที [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brisk selling and buyingซื้อมาขายไป
brisket(n) เนื้ออก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With the kind of brisk business you've done here in my absence, I should go away more often.จากการดำเนินการอย่างรวดเร็ว ตอนที่ฉันไม่อยู่ ฉันน่าจะไปให้บ่อยกว่านี้นะ Chuck Versus the Cougars (2008)
Oh, it all starts with a quick look-see into someone's bag and then it's a brisk peeka-roony at our phone records, and before you can say "1984," the thought police are forcy-worcing you to bend and spread.เรื่องทั้งหมดมันเริ่มต้นจากการขอ ตรวจค้นกระเป๋าของใครบางคนซักหน่อย แล้วจากนั้นก็จะมีการขอเรียกดู ประวัติการโทรของเรา Cooperative Calligraphy (2010)
Brisk walking, here ahเดินเร็วนี่ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Hey, brisk walking friendsเฮ้, เดินเร็วๆ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
What are you doing here, not brisk walkingมัวยืนเซ่อทำไมอีกเล่า 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Do not brisk walking?เอ้าเดินเร็วๆ เข้า 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Yup, a little brisk out here.ครับ วันนี้คนเยอะหน่อย Scream a Little Dream (2011)
I believe any man who takes such pride in his natural naked state will surely enjoy the brisk of the outdoors.ฉันเชื่อว่าคนหนึ่งคนใดที่มีความ ภาคภูมิใจเช่นในรัฐเปลือยเปล่าของตนตามธรรมชาติ ก็จะเพลิดเพลินไปกับความแรง ของกลางแจ้ง Hacksaw Ridge (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
briskBusiness is brisk now and we are up to the elbows in orders.
briskIndustrial activity is brisk.
briskIt's invigorating to breathe the brisk, fresh mountain air.
briskOf those on the loud side, some people say they look like they're briskly working while others that they're just noisy.
briskRub briskly with soap, and the stain will soon wash off.
briskSales are amazingly brisk.
briskSales at the company zoomed thanks to brisk export demand, but profit did not keep up because of intense competition.
briskSeeing the briskly working toy consultants also left a strong impression.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยง(adv) briskly, See also: nimbly, quickly, suddenly, lightly, wildly, Syn. โหยง, โหยงเหยง, Example: เขากระโดดเหยงจนทุกคนที่ห้อมล้อมอยู่หัวเราะ, Thai Definition: อาการกระโดดหรือเต้นอย่างฉับไวด้วยดีใจหรือตกใจเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย[khwām sīeng dān khwām pløtphai] (n, exp) EN: safety brisk
พุ้ย[phui = phūi] (v) EN: paddle briskly ; propel
ว่องไว[wǿngwai] (adj) EN: swift ; brisk ; agile ; nimble  FR: agile ; rapide ; prompt

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BRISK B R IH1 S K
BRISKI B R IH1 S K IY0
BRISKY B R IH1 S K IY0
BRISKER B R IH1 S K ER0
BRISKET B R IH1 S K AH0 T
BRISKEY B R IH1 S K IY0
BRISKIN B R IH1 S K IH0 N
BRISKLY B R IH1 S K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brisk (j) brˈɪsk (b r i1 s k)
brisker (j) brˈɪskər (b r i1 s k @ r)
brisket (n) brˈɪskɪt (b r i1 s k i t)
briskly (a) brˈɪskliː (b r i1 s k l ii)
briskest (j) brˈɪskɪst (b r i1 s k i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēn, ㄕㄣ, ] brisk; vigorous (of fire), #58,751 [Add to Longdo]
胸肉[xiōng ròu, ㄒㄩㄥ ㄖㄡˋ, ] brisket [Add to Longdo]
[tǐng, ㄊㄧㄥˇ, ] brisket meat; straight [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
forsch; flott; zügig; hurtig; lebhaft { adj } | forscher; flotter; zügiger; hurtiger; lebhafter | am forschsten; am flottesten; am zügigsten; am hurtigsten; am lebhaftestenbrisk | brisker | briskest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きびきび[kibikibi] (adv, adv-to, n, vs) (on-mim) brisk; lively; energetic [Add to Longdo]
ごしごし;ゴシゴシ[goshigoshi ; goshigoshi] (n, vs, adv) (on-mim) scrubbing; rubbing briskly; rasping [Add to Longdo]
しゃっきり[shakkiri] (adv) (See しゃきっと, すっきり) crisp; straight (back); unwavering attitude; brisk [Add to Longdo]
すたすた[sutasuta] (adv) (on-mim) briskly [Add to Longdo]
つかつか[tsukatsuka] (adv, adv-to) (on-mim) walking briskly; determinedly [Add to Longdo]
てきぱき;てきばき[tekipaki ; tekibaki] (adv, adv-to, vs) (on-mim) briskly; quickly; promptly [Add to Longdo]
とことこ[tokotoko] (adv, adv-to) (on-mim) briskly with small steps; trotting [Add to Longdo]
はきはき[hakihaki] (adv, n, vs) (on-mim) briskly; smartly; promptly; clearly; lucidly [Add to Longdo]
ガシガシ(P);がしがし[gashigashi (P); gashigashi] (adv, adv-to) (on-mim) boisterously; roughly; briskly; (P) [Add to Longdo]
ブリスケ[burisuke] (n) (abbr) (See ブリスケット) brisket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brisk \Brisk\ (br[i^]sk), a. [Cf. W. brysg, fr. brys haste,
   Gael. briosg quick, lively, Ir. broisg a start, leap, jerk.]
   1. Full of liveliness and activity; characterized by
    quickness of motion or action; lively; spirited; quick.
    [1913 Webster]
 
       Cheerily, boys; be brick awhile.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Brisk toil alternating with ready ease. --Wordworth.
    [1913 Webster]
 
   2. Full of spirit of life; effervesc?ng, as liquors;
    sparkling; as, brick cider.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Active; lively; agile; alert; nimble; quick; sprightly;
     vivacious; gay; spirited; animated.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brisk \Brisk\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Bricked}; p. pr. & vb.
   n. {Bricking}.]
   To make or become lively; to enliven; to animate; to take, or
   cause to take, an erect or bold attitude; -- usually with up.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brisk
   adj 1: quick and energetic; "a brisk walk in the park"; "a
       lively gait"; "a merry chase"; "traveling at a rattling
       rate"; "a snappy pace"; "a spanking breeze" [syn:
       {alert}, {brisk}, {lively}, {merry}, {rattling},
       {snappy}, {spanking}, {zippy}]
   2: imparting vitality and energy; "the bracing mountain air"
     [syn: {bracing}, {brisk}, {fresh}, {refreshing},
     {refreshful}, {tonic}]
   3: very active; "doing a brisk business"
   v 1: become brisk; "business brisked up" [syn: {brisk}, {brisk
      up}, {brisken}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top