Search result for

debris

(36 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -debris-, *debris*, debri
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debris[N] ซากสลักหักพัง, See also: เศษ, ขยะ, Syn. rubble, ruins

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debris(เดบ'บรี,เด'บรี,ดะบรี') n. ซากสลักหักพัง,เศษ,ขยะ,การสะสมของเศษหิน,ดินทรายสะสมที่ถูกพัดมาจากที่สูง, Syn. rubble

English-Thai: Nontri Dictionary
debris(n) ซากปรักหักพัง,เศษเล็กเศษน้อย,ตะกอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
debrisกองเศษหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
debris of Malassez; epithelial rests of Malassezเศษเยื่อบุผิวมาลาเซ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
debris removal clauseข้อกำหนดเคลื่อนย้ายซากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debrisเศษเนื้อตาย [การแพทย์]
Debris, Particulateชิ้นเศษ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
debris[เด-บริส] (n ) เศษซาก
debris[เด-บรี] (n ) เศษซาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Actually, I just received word that Anakin has found the remains of Master Plo's fleet and is searching the debris for survivors.ที่จริง, ข้าได้รับข่าว ว่าอนาคินพบสัญญาณจากยานของอาจารย์โพล และตอนนี้พวกเขากำลังค้นหาผู้รอดชีวิต Rising Malevolence (2008)
Sir, the enemy is attempting to flee through the debris field.ท่านครับ พวกศัตรูพยายามที่จะหลบหนีผ่านซากปรักหักพังไปครับ Rising Malevolence (2008)
I was able to confirm these as postmortem bruises likely caused by rocks and debris from the victim traveling downriver.ซึ่งผมได้ยืนยันว่ามันเป็นร่อยรอยที่เกิดขึ้นหลังจากที่เค้าเสียชีวิต ซึ่อาจเกิดขึ้นจากการที่เหยื่อกระแทกกับโขดหินหรือเศษหินระหว่างที่ไหลไปตามแม่น้ำ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
The tank lifters are here to move the debris as ordered.ยานกู้ซากมาถึงตามคำสั่งแล้วครับ Weapons Factory (2009)
It could just be debris.อาจจะเป็นแค่ซากปรักหักพังก็ได้ Legacy of Terror (2009)
Four million pounds of debris. And why do we care?ล้อนี้ไม่ทำงาน! G-Force (2009)
Boron, Your Majesty, if I understand this correctly Metal Beak is not a myth he's building a slave army of moon-blinked owlets and is planning to conquer the world with magical pellet debris.ขอร้องฝ่าบาท หากข้าเข้าใจถูกต้อง.. เมทัลบีคไม่ใช่แค่เรื่องเล่า.. เขากำลังสร้างกองทัพนก ที่ต้องมนต์จันทรา Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
As of yet, details are scarce, but callers describe witnessing an explosion overhead, followed by falling debris.ยังไม่ได้รับรายงานรายละเอียด เข้ามาอย่างแน่ชัด แต่จากสายโทรศัพท์ผู้เห็นเหตุการณ์ มีการระเบิดเหนือน่านฟ้า เศษเครื่องบินตกลงมายังพื้นดิน ที่มองขึ้นไปเห็นได้อย่างชัดเจน No Más (2010)
But officials warn that, with a debris field of this magnitude, the investigation and the clean-up may well stretch-- ...are now saying that the Boeing 737 was being re-routed or vectored through the airspace, which is standard procedure,แต่เจ้าหน้าที่ของทางการได้เเจ้งเตือน ว่าเศษของเครื่องบิน ที่ตกลงมาขนาดใหญ่นี้ จะมีการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ และกู้ซากเครื่องบินที่ตก No Más (2010)
And, um... uh, we had debris land in our yard and all of our neighborhood, so-และ เอ่อ... เอ่อ เรามีเศษซากเครื่องบินเต็มบ้านไปหมด - เเละเพื่อนบ้านของเราทุกคน No Más (2010)
Cleared the debris away.เคลียร์ซากปรักหักพัง หมดไปแล้ว Fool Me Once (2010)
Um, my house was in the debris field.เอ่อ บ้านของผมอยู่ในเขต กู้ซากเครื่องบินตกครับ Caballo sin Nombre (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซาก[N] ruins, See also: debris, wreckage, remains, Syn. #ร่องรอย, ซากปรักหักพัง, Example: วัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเผาจนเหลือแต่ซาก, Count unit: ซาก, Thai definition: สิ่งก่อสร้างที่ปรักหักพังแล้วเหลือแต่เค้า
ซากปรักหักพัง[N] ruins, See also: debris, wreckage, remains, Syn. ซาก, Example: โบราณสถานแห่งนี้เหลือแต่ซากปรักหักพัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซาก[n.] (sāk) EN: ruins ; remains   FR: débris [m] ; vestige [m] ; fragment [m] ; épave [f] ; carcasse [f] ; restes [mpl]
สะเก็ด[n.] (saket) EN: scrap ; piece ; fragment   FR: débris [m] ; fragment [m]
ซากปรักหักพัง[n.] (sākprakhakphang) EN: ruins ; debris ; wreckage ; remains   FR: ruines [fpl] ; décombres [mpl]
เศษ[n.] (sēt) EN: bits ; scraps ; odds and ends ; bits and pieces ; remnants ; remainder ; leftovers   FR: débris [mpl] ; restes [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEBRIS    D AH0 B R IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
debris    (n) (d ei1 b r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwemmkegel {m}debris cone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デブリ[, deburi] (n) debris (fre [Add to Longdo]
移着[いちゃく, ichaku] (n,vs) adhering or embedding of wear debris in the opposing surface [Add to Longdo]
砕片[さいへん, saihen] (n) debris [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 D'ebris \D['e]`bris"\, n. [F., fr. pref. d['e]- (L. dis) +
   briser to break, shatter; perh. of Celtic origin.]
   1. (Geol.) Broken and detached fragments, taken collectively;
    especially, fragments detached from a rock or mountain,
    and piled up at the base.
    [1913 Webster]
 
   2. Rubbish, especially such as results from the destruction
    of anything; remains; ruins.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 debris
   n 1: the remains of something that has been destroyed or broken
      up [syn: {debris}, {dust}, {junk}, {rubble}, {detritus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top