ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interbreed

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interbreed-, *interbreed*, interbre, interbree
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interbreed(vt) ทำให้ผสมพันธุ์กันระหว่างสัตว์ต่างสายพันธุ์
interbreed(vi) ผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์ต่างสายพันธุ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interbreed(อินเทอบรีด') v. ทำให้ผสมพันธุ์กันระหว่างพันธุ์ต่าง ๆ ,ทำให้ผสมพันธุ์กัน. ภาวะเชิงโต้ตอบหมายถึง ภาวะการตอบโต้อย่างทันทีทันควัน เช่น การพิมพ์ป้อนโปรแกรมภาษาเบสิกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าพิมพ์ผิด ก็จะมีรายงานบนจอภาพทันที ผิดกับการใช้โปรแกรมบางภาษาที่ไม่สามารถโต้ตอบได้ ต้องรอจนจบโปรแกรมก่อน จึงจะโต้ตอบ หรือรายงานข้อผิดพลาด หรือหาผลลัพธ์ ให้คำตอบได้

English-Thai: Nontri Dictionary
interbreed(vt) เพาะพันธุ์,ผสมพันธุ์

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interbreed (v) ˌɪntəbrˈiːd (i2 n t @ b r ii1 d)
interbreeds (v) ˌɪntəbrˈiːdz (i2 n t @ b r ii1 d z)
interbreeding (v) ˌɪntəbrˈiːdɪŋ (i2 n t @ b r ii1 d i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interbreed \In`ter*breed"\, v. t. & i.
   To breed by crossing different stocks of animals or plants.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interbreed
   v 1: breed animals or plants using parents of different races
      and varieties; "cross a horse and a donkey"; "Mendel tried
      crossbreeding"; "these species do not interbreed" [syn:
      {crossbreed}, {cross}, {hybridize}, {hybridise},
      {interbreed}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top