ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crossbreed

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crossbreed-, *crossbreed*, crossbre, crossbree
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crossbreed[VI] ผสมข้ามพันธุ์
crossbreed[VT] ผสมข้ามพันธุ์, Syn. hybridize
crossbreed[N] พันธุ์ผสม, Syn. hybrid, mongrel, cross, crossbred

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crossbreed(ครอส'บรีด) {crossbred,crossbreeding,crossbreeds} vt.,vi. ผสมข้ามพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ผสม n. พันธุ์ผสม

English-Thai: Nontri Dictionary
crossbreed(vt) ผสมข้ามพันธุ์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันธุ์ผสม[N] hybrid, See also: crossbreed, Syn. พันทาง, ลูกผสม, Example: ในช่วงทศวรรษที่ 1960 และ 1970 มีการค้นพบพันธุ์ผสมอันหลากหลายของธัญพืชที่ให้ผลิตผลสูงอย่างน่าพอใจ, Thai definition: ผลผลิตที่เกิดจากลักษณะของพันธุ์ที่ผสมกัน ไม่ใช่พันธุ์ใดพันธุ์หนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พันธุ์ผสม[n. exp.] (phan phasom) EN: hybrid ; crossbreed   FR: métis [m] ; hybride [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crossbreed    (v) krˈɒsbriːd (k r o1 s b r ii d)
crossbreeds    (v) krˈɒsbriːdz (k r o1 s b r ii d z)
crossbreeding    (v) krˈɒsbriːdɪŋ (k r o1 s b r ii d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
異種交配[いしゅこうはい, ishukouhai] (n) crossbreeding [Add to Longdo]
間の子;合の子;合いの子;あいの子[あいのこ, ainoko] (n) (derog) person of mixed parentage; crossbreed; Eurasian; mulatto; hybrid [Add to Longdo]
交雑種[こうざつしゅ, kouzatsushu] (n) hybrid; crossbreed; cross [Add to Longdo]
交配[こうはい, kouhai] (n,vs) mating; crossbreeding; cross-fertilization; cross-fertilisation [Add to Longdo]
交配種[こうはいしゅ, kouhaishu] (n) a crossbreed [Add to Longdo]
雑種[ざっしゅ, zasshu] (n) hybrid; crossbreed; mongrel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crossbreed \Cross"breed`\ (-br[=e]d`), n.
   1. A breed or an animal produced from parents of different
    breeds; a new variety, as of plants, combining the
    qualities of two parent varieties or stocks.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything partaking of the natures of two different things;
    a hybrid.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crossbreed
   n 1: (genetics) an organism that is the offspring of genetically
      dissimilar parents or stock; especially offspring produced
      by breeding plants or animals of different varieties or
      breeds or species; "a mule is a cross between a horse and a
      donkey" [syn: {hybrid}, {crossbreed}, {cross}]
   v 1: breed animals or plants using parents of different races
      and varieties; "cross a horse and a donkey"; "Mendel tried
      crossbreeding"; "these species do not interbreed" [syn:
      {crossbreed}, {cross}, {hybridize}, {hybridise},
      {interbreed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top