Search result for

ความกระตือรือร้น

(45 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความกระตือรือร้น-, *ความกระตือรือร้น*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enthusiasmความกระตือรือร้น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I appreciate your enthusiasm and the face, but I'm afraid it just won't work out.ผมประทับใจในความกระตือรือร้นของคุณ และใบหน้านั่น แต่ผมเกรงว่ามันจะไม่ได้ผลนะครับ Mama Spent Money When She Had None (2009)
an enthusiastic, fucking fantastic fucker.ความกระตือรือร้น ช่างเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อเลย The Pickle Jar (2009)
What happened to all the enthusiasm I saw earlier?ความกระตือรือร้นที่ข้าเพิ่งเห็นเมื่อกี้ มันหายไปไหนหมดซะล่ะ? Landing at Point Rain (2009)
If I don't like your enthusiasm,ถ้าฉันไม่ชอบ ความกระตือรือร้น ของคุณ I Spit on Your Grave (2010)
Appreciate the enthusiasm, Sergeant.ความกระตือรือร้นน่าชื่นชมมาก จ่า Subversion (2010)
And the sublimating energies of that connection are responsible for the energy, vigor and rigor that you bring to your homicide investigations.และพลังงานที่เกิดจากความสัมพันธ์นั่น ก่อให้เกิด พลังงาน ความกระตือรือร้นและเข้มงวดกวดขัน The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I'm smart,I'm extremely attractive,plus I'm a sexual dynamo.ฉันฉลาด ฉันมีเสน่ห์ที่สุด บวกกับฉันเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในเรื่องเพศ The Bones on the Blue Line (2010)
I like that girl. She has fire.น้าชอบเด็กคนนี้ เธอมีความกระตือรือร้นดี Isobel (2010)
Live on with your kind of enthusiasm on the train.มีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยความกระตือรือร้น แบบบนรถไฟ Dae Mul (2010)
Your enthusiasm is so great, I'm looking forward to what you have planned.ความกระตือรือร้นของคุณดีมาก ผมจะตั้งตาคอยกับสิ่งที่คุณวางแผนไว้ Episode #1.2 (2010)
He must be passionate about his work.แล้วมีความกระตือรือร้นในงานที่เขาทำมาก Episode #1.9 (2010)
Try and contain your enthusiasm.พยายามและรักษาความกระตือรือร้นของลูก Blind Dates (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
action[N] ความกระฉับกระเฉง, See also: ความกระตือรือร้น
alacrity[N] ความกระตือรือร้น
dash[N] ความกระฉับกระเฉง, See also: ความกระตือรือร้น, ความคล่องแคล่ว, ความห้าวหาญ, ความฮึกเหิม, Syn. animation, elan, enthusiasm, energy, exuberance, flair, life, nimbleness, Ant. listlessness, sluggishness, torpor
eagerness[N] ความกระตือรือร้น, Syn. enthusiasm, zeal
earnestness[N] ความกระตือรือร้น, Syn. enthusiasm
energy[N] ความกระตือรือร้น, See also: ความมีชีวิตชีวา, ความกระฉับกระเฉง, Syn. forcefulness, liveliness
enthusiasm[N] ความกระตือรือร้น, Syn. ardor, eagerness, zeal
evangelism[N] ความกระตือรือร้นอย่างมากในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, Syn. enthusiasm, fervor, zeal
excitement[N] ความตื่นเต้น, See also: ความกระตือรือร้น, Syn. enthusiasm, excitation
fire[N] ความกระตือรือร้น, See also: ความรู้สึกแรงกล้า, ความเร่าร้อน, Syn. enthusiasm, ardour, passion, Ant. dullness, ennui

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.
agog(อะกอก') adj.,adv. ตื่นเต้นมาก (ด้วยความกระตือรือร้นหรือความอยากรู้อยากเห็นหรืออื่น ๆ), Syn. highly excited)
alacrity(อะแลค' ริที) n. ความกระตือรือร้น, ความฮึกเหิม, ความคล่องแคล่ว, ความเต็มใจ
animation(แอนนิเม' เชิน) n.ภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน,ความดีใจ, Syn. spirit)
ardency(อาร์'เดินซี) n. อารมณ์,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น, Syn. passion,ardour)
ardor(อาร์'เดอะ) n. ความเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น (fervour,zeal, passion)
ardour(อาร์'เดอะ) n. ความเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น (fervour,zeal, passion)
cool(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
crazy(เคร'ซี) adj. บ้า,มีจิตฟั่นเฟือน,เหลวไหล,พิลึกกึกกือ,ประหลาด,อ่อนแอ,ไม่มั่นคง,ดูจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย -Phr. (like crazy ด้วยความกระตือรือร้น ถึงที่สุด) n. ผู้ที่ไม่ลงรอยกับใคร., See also: crazily adv. craziness n. คำที่มีความหมายเหมื
earnest(เอิร์น'นิสทฺ) adj. จริงจัง,เอาใจ,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้นจริง,สำคัญมาก,ซึ่งควรได้ความสนใจมาก. n. ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง, See also: earnestly adv. earnestness n. ดูearnest, Syn. serious

English-Thai: Nontri Dictionary
alacrity(n) ความกระชุ่มกระชวย,ความกระตือรือร้น,ความว่องไว
animation(n) ความมีชีวิต,ความมีชีวิตชีวา,ความกระตือรือร้น
anxiety(n) ความกังวล,ความกระวนกระวาย,ความกระตือรือร้น,ความห่วงใย
ardour(n) ความรุ่มร้อน,ความขวนขวาย,ความกระตือรือร้น
briskness(n) ความคล่องแคล่ว,ความกระวีกระวาด,ความกระตือรือร้น
celerity(n) ความกระตือรือร้น,ความเร็ว,ความฉับไว,ความว่องไว
eagerness(n) ความกระหาย,ความทะเยอทะยาน,ความอยากได้,ความกระตือรือร้น
earnest(adj) เอาจริงเอาจัง,จริงจัง,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้น
effervescence(n) ความมีชีวิตชีวา,ความร่าเริง,ความกระตือรือร้น,ความเป็นฟอง
enthusiasm(n) ความกระตือรือร้น,ความกุลีกุจอ,ความศรัทธาอย่างแรงกล้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
熱意[ねつい, netsui] Thai: ความกระตือรือร้น English: enthusiasm

German-Thai: Longdo Dictionary
Begeisterung(n) |die, pl. Begeisterungen| ความกระตือรือร้น ความศรัทธาอย่างแรงกล้า เช่น Der Dalai Lama ist zu Besuch in Deutschland und die Begeisterung ist dem religiösen Oberhaupt der Tibeter dabei sicher., See also: S. der Enthusiasmus

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top