Search result for

awaking

(262 entries)
(3.0483 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -awaking-, *awaking*, awak
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา awaking มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *awaking*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awake[VT] กระตุ้น, See also: ทำให้ตื่นตัว, Syn. rouse, arouse
awake[ADJ] ตื่น, See also: ซึ่งยังไม่หลับ, Syn. waking, consious
awake[VI] ตื่น, Syn. wake, wake up, get up
awake[VI] ตื่นตัว
awake[ADJ] ตื่นตัว, Syn. alert, active
awake[VT] ปลุก, See also: ทำให้ตื่น, ปลุก, Syn. call, wake
awaken[VT] กระตุ้น, See also: ทำให้ตื่นตัว, Syn. arouse, stir
awaken[VI] กระตุ้น, Syn. awake, rouse
reawake[VT] ปลุก, See also: เรียกให้ตื่น, Syn. revive
Sarawak[N] แคว้นซาราวักในมาเลเซีย
awake to[PHRV] ตระหนักถึง, See also: เริ่มเข้าใจ, Syn. wake to
reawaken[VT] กระตุ้นเตือนให้ระลึกถึง, Syn. rekindle
awaken to[PHRV] ทำให้ตื่น (หลังจากหลับ), Syn. alert to, awake to, wake to, waken to
awake from[PHRV] ทำให้รู้สึกตัว, See also: ทำให้ตื่นจาก, Syn. wake from
wide awake[IDM] ตื่นตัว, See also: กระตือรือร้น, รู้ตัวดี, ตื่น(ไม่ง่วงนอนเลย)
wide-awake[ADJ] ตื่นตัวเต็มที่, See also: ตื่นตัว, Syn. alert, watchful, vigilant
awaken from[PHRV] รู้สึกตัว (จากหลับ), See also: ตื่นจาก (หลับ), Syn. arouse from
awaken from[PHRV] ทำให้เข้าใจความจริง, See also: ตื่นจากความฝัน, ทำให้รู้สึกตัว, ทำให้ตระหนักถึง, ทำให้ตื่นตัวเรื่อง, Syn. arouse from, waken from
unawakening[ADJ] ซึ่งไม่ถูกปลุกให้ตื่น, See also: ซึ่งไม่ถูกกระตุ้น
wideawakeness[N] การตื่นตัวเต็มที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
awake(อะเวค') vt.,vi. ปลุก,ทำให้ตื่นตัว,ทำให้รู้สึก, กระตุ้น,รู้สึกตัว. -adj. ไม่นอนหลับอยู่,ตื่นอยู่,ตื่นตัว. -awakener n., Syn. waken, awaken,wakeful ###A. asleep,inattentive)
awaken(อะเว'เคิน) vt.,vi. ทำให้ตื่น,ทำให้ตื่นตัว,กระตุ้น, ทำให้รู้ตัว. -awakener n.
sarawak(ซะรา'วาค) n. ซาระวัค,ชื่อเขตหนึ่งในมาเลเซีย
wide-awake(ไวดฺ'อะเวค) adj. ตื่นตัวเต็มที่,ถ่างตา,ลืมตาโพลง,ว่องไว, See also: wide-awakeness n., Syn. alert,awake

English-Thai: Nontri Dictionary
awake(adj) ตื่นตัว,รู้สึกตัว
awake(vt) ปลุก,ทำให้รู้สึกตัว,ทำให้ตื่นตัว
awaken(vt) ปลุก,กระตุ้น,ทำให้ตื่น
awakening(n) การปลุก,การทำให้ตื่น,การทำให้รู้สึกตัว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sarawakซาราวัก [TU Subject Heading]
Awakeตื่น [การแพทย์]
Awakening, Early Morningตื่นเช้ากว่าธรรมดา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Awaken.ดีมาก Dark Shadows (2012)
Why is this man still awake? I told you to give him a sedative.ทำไมเขายังไม่หลับ บอกให้ฉีดยาระงับประสาทไงล่ะ Dead Space: Downfall (2008)
The holy artifact must be delivered to the church if humanity is to be delivered into the welcome arms of the universal awakening!เราจะต้องเอาสิ่งประดิษฐ์นี้ กลับไปยังที่โบสถ์ ถ้าอยากให้มนุษย์ได้รับการตอนรับจากแขน ที่อบอุ่นของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
Does she have to be awake?เธอจำเป็นต้องตื่นขึ้นมาด้วยเหรอ? Not Cancer (2008)
I mean, he's not gonna be awake to tell us where it hurts-ฉันหมายความว่าถึงเขาคงไม่ฟื้น ขึ้นมาบอกเราว่าเจ็บตรงไหน Not Cancer (2008)
What caused the first sleepwalking? The coke he took while he was wide awake.เขาใช้โคเคนตอนที่ยังตื่นอยู่ Joy (2008)
We all do stuff in our dreams we wouldn't do when we're awake.พวกเราทำเรื่องเหลวไหลกัน ในควา่มฝัน เราไม่ทำมันตอนตื่นอยู่ Joy (2008)
This mosquito bite kept me awake.ยุงกัดทำให้ฉันได้สติ The Itch (2008)
Yehairamay wan knicht awak..... Excalibur (2008)
Oh, I'm wide awake. What's up?โอ, ฉันตื่นนานแล้ว มีอะไรเหรอ? Passengers (2008)
Stick around, I will awake you when I'm having one.แต่ผมจะโทรปลุกคุณ ถ้าผมฝัน Passengers (2008)
You know when you have a dream and you're half awake, but it's still in the fringe of your brain?นายรู้ไหม เมื่อยามที่นายฝัน แล้วตื่นขึ้นมา แต่มันก็ยังวนเวียนอยู่ในสมอง Wanted (2008)
Lucy, are you awake?ลูซี่, เธอตื่นอยู่มัย? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Are you awake?คุณตื่นแล้วหรือ? Episode #1.5 (2008)
He's awake?เขารู้สึกตัวแล้ว? Episode #1.5 (2008)
Or it'll just keep me awake.ฉันมักหลับไม่ลงเวลาเดินทางไกล Quantum of Solace (2008)
So what's keeping you awake?แล้วอะไรที่ทำให้นายหลับไม่ลง ? Quantum of Solace (2008)
"If he is awakened, all mortals should despair."หากพระองค์ฟื้นคืนชนม์ เหล่าคนสามัญจักลำเค็ญ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Your father's awake.อเล็กซ์ พ่อนายตื่นแล้วนะ มานี่ซิ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
If the virus awakens, we'll be infected first.ถ้าเชื้อกำเริบละ เราติดก่อนใครเลยนะ Death Note: L Change the World (2008)
I am awake.ฉันยังไม่ตาย Pilot (2008)
She's wide awake.ยายโคตรรู้รอบโลกเลย Fighting (2009)
No, Agent Pierce, I'm wide awake.ไม่ ผมตื่นนานแล้ว Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
A store can awaken a lust for things you never even knew you needed.ห้างมักกระตุ้นความอยากได้สินค้า แม้คุณไม่คิดว่าคุณต้องการมัน Confessions of a Shopaholic (2009)
Your mind doesn't know if it's asleep or awake.คุณไม่รู้สึกว่ากำลังหลับหรือตื่นอยู่ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
I'm wide awake, and we're just lying here.ฉันตื่น. ฉันตื่นแบบเวิ้งว้าง. และเราเพียงนอนตรงนี่. The Fourth Kind (2009)
You will be awakened and conscious in five, four, three, two, one.คุณจะตื่น, และได้สติ ใน 5,4,3,2,1 The Fourth Kind (2009)
Around 300 in the morning, they are awakened for no apparent reason, and they wake up apprehensive, frightened, panicked,ประมาณ 3: 00 ในตอนเช้า, พวกเขาตื่นแบบไม่มีเหตุผล, พวกเขาผวาตื่น หวาดกลัว ตกใจ The Fourth Kind (2009)
Okay, Tommy, when I count to three, you will awaken.ไม่, ไม่, ไม่, ไม่, ไม่, ไม่ เอาละ ฉันจะนับถึง 3 คุณจะตื่น. The Fourth Kind (2009)
Go on in, he's probably awake.เชิญข้างในครับ เขาน่าจะตื่นแล้ว Bit by a Dead Bee (2009)
No, I was awake.ไม่ ผมตื่นแล้ว Bit by a Dead Bee (2009)
Finding myself awake at 3 in the morning.ตื่นขึ้นมาค้นหาตัวเองตี 3 Better Call Saul (2009)
I know you're awake.รู้นะ ว่าเธอตื่นอยู่ Bloodline (2009)
HE MAY HAVE AWAKENED.เขาคงเพิ่งรู้ตัว Zoe's Reprise (2009)
Well, I'm awake now.อืม ผมตื่นแล้ว A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Blair waldorf had a rude awakening when The rooster crowed at dawn this morning.แบลล์ วอลดรอฟ ก็ถูกปลุกให้มาเผชิญความจริงอย่างโหดร้าย เมื่อตอนพ่อไก่โต้งโก่งคอเช้ามืดนี้ Carrnal Knowledge (2009)
My neighbor's dog's been keeping me awake, and seems strangely invulnerable to poison.หมาข้างบ้านมันเห่าจนผมตื่น มันดูแปลก\ พิษที่ไม่ถูกทำลาย House Divided (2009)
That question has kept me awake for a long time.ผมไม่ค่อยแน่ใจในรายละเอียด The Cove (2009)
Try to stay awake there, Tom.Tom. Did You Hear About the Morgans? (2009)
When you awake in the morning's hush...เมื่อคุณตื่นขึ้นในเช้าที่เงียบเหงา Desert Cantos (2009)
I'm just glad he wasn't awake to see that landing.ข้าดีใจอยู่ลึกๆ ที่เขาไม่ได้ตื่นมาดูการลงจอดนั่น Jedi Crash (2009)
I refuse to apoligize for what you have awakened in me.ฉันจะไม่ขอโทษที่เธอเข้ามาปลุกเร้าใจฉัน Nothing But the Blood (2009)
You're awake.ตื่นแล้วหรอ Scratches (2009)
He stayed awake while I dug a bullet out of his shoulder.เขารู้สึกตัวตลอดเวลาที่ฉันผ่าเอากระสุนออกจากไหล่เขา Splash (2009)
She'll be awake six to eight hours.เธอจะฟื้นในอีก 6-8 ชั่วโมง Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Are you awake?ตื่นได้แล้ว Episode #1.18 (2009)
You know? # When everyone has gone to sleep # # And you are wide awake #คุณรู้มั้ย ? บอกมาคำเดียว และฉันจะโทร Life (2009)
You may be able to keep me here awake for a day, maybe two, but not forever.เธออาจจะทำให้ฉันถ่างตา ได้ทั้งวัน อาจจะสองวัน Release Me (2009)
I know it's late, but, uh, is jack still awake?ผมรู้ว่ามันดึกแล้ว แต่แจ็คยังตื่นอยู่หรือเปล่า Amplification (2009)
* * well, baby, they're tumbling down * * they didn't even put up a fight * * they didn't even make a sound * * it's like i've been awakened * * every rule I had you breakin' ** * ที่รัก มันพังทลายลงไปแล้ว * * มันพังลงอย่างง่ายดาย * Vitamin D (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
awakAs often as not, we lay awake all night.
awakThe household was already awake at in the morning.
awakYou should awake to your responsibilities.
awakI would keep waiting for you if I had to stay awake past midnight.
awakShe lay awake all night.
awakStrong coffee kept her awake all night.
awakThe dog barked furiously, which awakened my brother.
awakThe child is wide awake in bed.
awakI'm awake.
awakMore often than not I lay awake all night.
awakHe shook me awake, shouting, "A fire!"
awakThe coffee enabled me to stay awake during the dull concert.
awakAs it is, You are awake.
awakHe lay awake all night.
awakHe tried to awake people from their ignorance.
awakI was rudely awakened by a loud noise.
awakAwake or asleep, she was thinking about it.
awakIn order to stay awake I may have to drink more coffee.
awakI had a cup of tea to keep myself awake.
awakThe 48-year-old Ryouichi Kawakatsu took over as coach at Fukuoka in June this year, but his fate is closely linked with that of 46-year-old Matsuda.
awakThe noise kept me a awake all night.
awakLast night my house was robbed while I was still awake.
awakThe heat kept me awake all night.
awakThe noise of the heavy traffic kept me awake all night.
awakTokyo, which is the largest city in Japan, is awake 24 hours.
awakPlenty of opportunities will present themselves, if only you are awake to them.
awakCoffee keeps me awake.
awakWe need it when asleep as well as when awake.
awakHe lay awake for hours thinking about her.
awakThis book will awaken your imagination.
awakSatan's ghost awakes.
awakAs it is, I am awake.
awakShe lay awake for a long time, thinking of her future.
awakNow I'm wide awake.
awakIt goes without saying that those who are awake to their own rights must respect those of others.
awakTo be awake is to be alive.
awakI was kept awake all night by the noise.
awakThe brain waves during REM sleep are the same as when awake, and it's the stage when you have dreams.
awakI lay awake in bed.
awakTake care not to awake the sleeping baby.
awakOne day in October, when Sadako was awake, she saw her mother crying.
awakAt that time I was still awake.
awakSawako wants to go to France.
awakIt's quite possible that there are times I am half awake, and thus the day feels shorter.
awakHe stayed awake all night wondering why the deal went wrong.
awakThe alarm clock awakes me at seven.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระวังตัว[V] be alert, See also: be watchful, be vigilant, be on one's guard, be wide-awake, be on the lookout, Syn. ระวังเนื้อระวังตัว, รักษาตัว, ดูแลตัว, Example: ตลาดหลักทรัพย์ฯเริ่มมีมาตรการบางอย่าง เพื่อเตือนนักลงทุนให้ระวังตัวอยู่เสมอ
ปลุกเร้า[V] encourage, See also: urge, arouse, awaken, rouse, inspire, stimulate, summon up, Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, เร่งเร้า, กระตุ้นเร้า, Example: ผู้นำสหรัฐฯ ปลุกเร้าจิตสำนึกให้คนผิวดำ โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คนผิวดำขึ้น, Thai definition: ทำให้มีชีวิตชีวา, กระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกตื่นตัว
ปลุก[V] awake, See also: wake up, Example: ข้าพเจ้าปลุกเธอด้วยเสียงดัง และเขย่าตัว แต่เธอก็ไม่รู้สึก, Thai definition: ทำให้ตื่นจากหลับ
ตื่น[V] wake up, See also: be awake, get up, Syn. ตื่นพระบรรทม, Ant. หลับ, Example: เช้าวันนั้นเขาตื่นแต่ฟ้ายังไม่สาง เพราะเป็นวันสำคัญและมีความหมายอย่างยิ่งยวด, Thai definition: ฟื้นจากหลับ
ตื่นขึ้น[V] wake up, See also: be awake, Syn. ตื่น, Ant. หลับลง, Example: อ้นตื่นขึ้นอีกครั้ง หยิบไฟฉายบนพื้นมากราดแสงไปที่กอหญ้า
ตื่นตัว[V] be awakened to, See also: be alert, be well-informed, be active, Syn. ทันเหตุการณ์, Example: ในระยะเริ่มต้นของยุคปัญญาประดิษฐ์นี้ มีนักวิจัยทางด้านนี้ตื่นตัวที่จะทำการวิจัยกันมาก, Thai definition: รู้และปฏิบัติได้ทันต่อเหตุการณ์
ตื่นนอน[V] wake up, See also: be awake, get up, Syn. ตื่น, Ant. เข้านอน, หลับ, Example: หลังจากตื่นนอนแล้ว ชายชราก็นั่งมองท้องฟ้าในยามรุ่ง, Thai definition: ลุกขึ้นหลังจากหลับ
ถ่างตา[V] dilate the eyes, See also: keep the eyes open, stay awake, open one's eyes wide, Syn. เบิกตา, Example: เมื่อคืนทำอย่างไรเธอก็ไม่หลับต้องนอนถ่างตาทั้งคืน, Thai definition: พยายามเบิกตาให้กว้าง
หูตาสว่าง[V] be well-informed, See also: be wide-awake, become enlightened, Syn. ตาสว่าง, Example: การอภิปรายครั้งนี้คงจะทำให้คนไทยหูตาสว่างขึ้นมากทีเดียว, Thai definition: รู้เหตุการณ์ดีขึ้น, เข้าใจชัดแจ้งแจ่มแจ้ง
ไหวตัว[V] be alert, See also: be on the move, be on tiptoe, be awake, be aware of, Syn. ไหวทัน, รู้ตัว, รู้ทัน, Example: คนร้ายไหวตัวเสียก่อนตำรวจจึงพลาดการจับกุม, Thai definition: เคลื่อนไหวเพราะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
ไหวทัน[V] be aware of, See also: be awake, be on tiptoe, be on the move, be alert, Syn. ไหวตัว, รู้ทัน, รู้ตัว, Example: ตำรวจไหวทันเสียก่อนจึงไม่พลาดท่าผู้ร้าย, Thai definition: นึกรู้ทัน
ความตื่นตัว[N] attentiveness, See also: alert, awaking, activation, stir, Syn. ความกระตือรือร้น, Ant. ความเฉื่อยชา, Example: ทุกวันนี้คนไทยมีความตื่นตัวทางการเมืองกันมากขึ้น, Thai definition: ความเอาใจใส่ต่อเหตุการณ์และปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright   
กล้วยน้ำว้า[n. exp.] (klūay nāmwā) EN: “namwa” banana ; pisang awak   FR: banane “namwa” [f] ; pisang awak
ปลุก[v.] (pluk) EN: awake ; wake ; awaken ; arouse   FR: éveiller ; réveiller ; tirer du sommeil
ระวังตัว[v.] (rawang tūa) EN: be alert ; be watchful ; be vigilant ; be on one's guard ; be wide-awake ; be on the lookout   FR: se méfier ; se défier
ตื่น[v.] (teūn) EN: wake up ; awake   FR: s'éveiller ; se lever
ตื่นนอน[v.] (teūnnøn) EN: wake up ; be awake ; get up   FR: se réveiller ; se lever ; sortir du lit
ตื่นตัว[v.] (teūntūa) EN: be awakened to ; be alert ; be well-informed ; be active ; become aware (of) ; awake (to) ; be on the alert   FR: avoir conscience de ; ouvrir les yeux ; s'éveiller
ถ่างตา[v. exp.] (thāng tā) EN: dilate the eyes ; keep the eyes open ; stay awake ; open one's eyes wide   

CMU English Pronouncing Dictionary
AWAKE    AH0 W EY1 K
AWAKEN    AH0 W EY1 K AH0 N
SARAWAK    S EH1 R AH0 W AA0 K
AWAKENS    AH0 W EY1 K AH0 N Z
AWAKENED    AH0 W EY1 K AH0 N D
REAWAKEN    R IY2 AH0 W EY1 K AH0 N
KAWAKAMI    K AA2 W AA0 K AA1 M IY0
AWAKENING    AH0 W EY1 K AH0 N IH0 NG
MISHAWAKA    M IH2 SH AH0 W AO1 K AH0
REAWAKENED    R IY2 AH0 W EY1 K AH0 N D
REAWAKENING    R IY2 AH0 W EY1 K AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
awake    (v) (@1 w ei1 k)
awaken    (v) (@1 w ei1 k @ n)
awakes    (v) (@1 w ei1 k s)
Sarawak    (n) (s @1 r aa1 w a k)
awakens    (v) (@1 w ei1 k @ n z)
awaking    (v) (@1 w ei1 k i ng)
awakened    (v) (@1 w ei1 k @ n d)
awakening    (v) (@1 w ei1 k @ n i ng)
awakening    (n) (@1 w ei1 k n i ng)
Sarawakian    (n) (s a2 r @ w a1 k i@ n)
awakenings    (n) (@1 w ei1 k n i ng z)
unawakened    (j) (uh2 n @ w ei1 k @ n d)
wide-awake    (j) - (w ai2 d - @ w ei1 k)
Sarawakians    (n) (s a2 r @ w a1 k i@ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
覚ます[さます, samasu] Thai: ปลุกให้ตื่นหรือทำให้รู้ตัว English: to awaken
乾く[かわく, kawaku] Thai: แห้ง English: to get dry

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erwachen {n}awakening [Add to Longdo]
Wiedererweckung {f}reawakening [Add to Longdo]
aufrüttelndawakening [Add to Longdo]
aufwachen; erwachen | aufgewacht; erwachtto awake | awoken; awakened [Add to Longdo]
aus {prp; +Dativ} | aus dem Fenster | aus der Flasche trinken | aus dem Zusammenhang reißen | aus der Übung sein | aus Sachsen | aus tiefem Schlaf erwachen | aus folgendem Grundout of; from | out of the window | to drink out of the bottle; to drink from the bottle | to take out of its context | to be out of training | from Saxony | to awake from a deep sleep | for the following reason [Add to Longdo]
erweckt wiederreawakens [Add to Longdo]
erweckte wiederreawakened [Add to Longdo]
hellwach {adj}wide awake [Add to Longdo]
munter {adj} | munterer | am munterstenawake | more awake | most awake [Add to Longdo]
neu aufweckento reawake [Add to Longdo]
unschuldigunawakened [Add to Longdo]
wach {adj} | ganz wach seinawake | to be wide awake [Add to Longdo]
wecken; erwecken; aufwecken | weckend; erweckend; aufweckend | geweckt; erweckt; aufgeweckt | weckt; erweckt | weckte; erweckteto awake {awoke; awaked, awoken}; to awaken | awaking | awoken | awakens | awakened [Add to Longdo]
wieder erweckento reawaken [Add to Longdo]
Er ist hellwach.He's wide awake. [Add to Longdo]
Kurzschnabeldelfin {m} [zool.]Fraser's dolphin; Sarawak dolphin; shortsnout dolphin; Bornean dolphin; Fraser's porpoise; white-bellied dolphin (Lagenodelphis hosei) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うら若い;末若い;裏若い(iK)[うらわかい, urawakai] (adj-i) young; youthful [Add to Longdo]
ぷちぷち;プチプチ[, puchipuchi ; puchipuchi] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sound of bubbles (or other small objects) being popped; (2) (on-mim) lumpy sensation (e.g. of food); (n) (3) little bits; small grains; (4) (プチプチ only) (See 気泡緩衝材) bubble wrap (trademark of Kawakami Sangyo Co.) [Add to Longdo]
まんじりともしない;まんじりともせず[, manjiritomoshinai ; manjiritomosezu] (exp) not sleeping a wink; wide awake all night [Add to Longdo]
アウェイク;アウエイク[, aueiku ; aueiku] (n) awake [Add to Longdo]
アウェイクン;アウエイクン[, aueikun ; aueikun] (vs) awaken [Add to Longdo]
インフルエンザワクチン[, infuruenzawakuchin] (n) flu vaccine; influenza vaccine [Add to Longdo]
逢うは別れの始め[あうはわかれのはじめ, auhawakarenohajime] (exp) those who meet must part (suggesting the transient nature of this life); we meet only to part [Add to Longdo]
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.) [Add to Longdo]
横川吸虫[よこがわきゅうちゅう, yokogawakyuuchuu] (n) Metagonimus yokogawai (species of intestinal fluke) [Add to Longdo]
沖縄開発庁長官[おきなわかいはつちょうちょうかん, okinawakaihatsuchouchoukan] (n) Director General of Okinawa Development Agency; (P) [Add to Longdo]
沖縄県[おきなわけん, okinawaken] (n) Okinawa prefecture (including Okinawa island) [Add to Longdo]
何が何だか分からない[なにがなんだかわからない, naniganandakawakaranai] (exp) don't know what's what [Add to Longdo]
開眼[かいがん;かいげん, kaigan ; kaigen] (n,vs) enlightenment; spiritual awakening; opening one's eyes to the truth [Add to Longdo]
覚ます(P);醒ます[さます, samasu] (v5s,vt) (1) to awaken; (2) to disabuse; (3) to sober up; (P) [Add to Longdo]
覚醒[かくせい, kakusei] (n,vs) (1) waking up; awakening; arousal; revival; (2) disillusion; disillusionment; awakening (figurative) [Add to Longdo]
革工場[かわこうば, kawakouba] (n) tannery [Add to Longdo]
渇き[かわき, kawaki] (n) thirst; (P) [Add to Longdo]
渇く[かわく, kawaku] (v5k,vi) to be thirsty; (P) [Add to Longdo]
滑稽者;戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者(oK);白癡者(oK)[おどけもの(滑稽者;戯け者;戲け者);たわけもの(戯け者;たわけ者;白痴者;戲け者;白癡者), odokemono ( kokkei mono ; tawake mono ; tawake mono ); tawakemono ( tawake mono ; t] (n) idiot; dummy; joker; fool; trickster [Add to Longdo]
乾かす[かわかす, kawakasu] (v5s,vt) to dry (clothes, etc.); to desiccate; (P) [Add to Longdo]
乾き[かわき, kawaki] (n) drying; dryness [Add to Longdo]
乾ききる[かわききる, kawakikiru] (v5r) (1) to drain dry; to dry out; (2) to scorch [Add to Longdo]
乾きの早い[かわきのはやい, kawakinohayai] (adj-i) fast drying (clothes) [Add to Longdo]
乾く[かわく, kawaku] (v5k,vi) to get dry; (P) [Add to Longdo]
喚起[かんき, kanki] (n,vs) arousal; excitation; awakening; evocation; (P) [Add to Longdo]
眼が冴える;目が冴える[めがさえる, megasaeru] (exp,v1) to be wide-awake; to be wakeful; to be unable to sleep [Add to Longdo]
願わくは(P);希わくは[ねがわくは, negawakuha] (adv) I pray; I wish; (P) [Add to Longdo]
願わくば;希わくば[ねがわくば, negawakuba] (adv) (See 願わくは) I pray; I wish [Add to Longdo]
願わくわ[ねがわくわ(ik), negawakuwa (ik)] (exp) (misspelling of 願わくは;ねがわくは) (See 願わくは) I pray [Add to Longdo]
気が若い[きがわかい, kigawakai] (exp,adj-i) young at heart [Add to Longdo]
戯け;白痴[たわけ, tawake] (n) (1) (See 戯ける) tomfoolery; foolish act; nonsense; (2) (See 戯け者) fool; idiot [Add to Longdo]
戯ける;戲ける(oK)[おどける;たわける, odokeru ; tawakeru] (v1,vi) to jest; to joke; to play the fool; to act indecently; to be silly over; to talk foolishly [Add to Longdo]
戯言;たわ言;戲言(oK);譫言(iK)[たわごと;ぎげん(戯言;戲言);たわこと(ok), tawagoto ; gigen ( tawagoto ; tawagoto ); tawakoto (ok)] (n) nonsense; bullshit; silly things; joke [Add to Longdo]
逆さ別れ[さかさわかれ, sakasawakare] (n) a child dying before its parents [Add to Longdo]
旧情[きゅうじょう, kyuujou] (exp) old friendship; old love; old acquaintance; reawakened feeling, emotion, passion, sentiment, etc. [Add to Longdo]
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism) [Add to Longdo]
胸脇[むなわき, munawaki] (n) (obsc) sides of the chest [Add to Longdo]
啓蟄[けいちつ, keichitsu] (n) "awakening of insects" solar term (approx. Mar. 6, the day on which hibernating insects are said to come out of the ground) [Add to Longdo]
型枠[かたわく, katawaku] (n) mold; mould [Add to Longdo]
喧嘩別れ[けんかわかれ, kenkawakare] (n) (of a couple) fighting and splitting up [Add to Longdo]
呼び起こす;呼び起す;呼起こす;呼起す;喚び起こす;喚び起す[よびおこす, yobiokosu] (v5s,vt) (1) to wake someone (by calling for them); to awaken; (2) to call (to mind); to remember [Add to Longdo]
乞い願わくは;希わくは;冀わくは;庶幾わくは[こいねがわくは, koinegawakuha] (exp,adv) I pray in earnest that; I beg that; I yearn that [Add to Longdo]
喉が乾く;喉が渇く;喉がかわく;のどが乾く;のどが渇く[のどがかわく, nodogakawaku] (exp,v5k) (See 喉・のど・1,渇く) to be thirsty [Add to Longdo]
庚申待;庚申待ち[こうしんまち, koushinmachi] (n) (See 三尸) staying awake on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle (to prevent the three worms from reporting one's wrongdoings and shortening one's lifespan), while worshipping Sakra, the Blue-Faced Vajra, or Sarutahiko [Add to Longdo]
香川県[かがわけん, kagawaken] (n) Kagawa prefecture (Shikoku) [Add to Longdo]
佐川急便[さがわきゅうびん, sagawakyuubin] (n) Sagawa Express (parcel delivery company) [Add to Longdo]
左のような訳[ひだりのようなわけ, hidarinoyounawake] (exp) the reason(s) is (are) as follows [Add to Longdo]
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P) [Add to Longdo]
参加枠[さんかわく, sankawaku] (n) limit on participation [Add to Longdo]
山分け[やまわけ, yamawake] (n,vs) equal split [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叫醒[jiào xǐng, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˇ, ] to awaken; to wake sb up; to rouse [Add to Longdo]
启蒙[qǐ méng, ㄑㄧˇ ㄇㄥˊ, / ] to impart rudimentary knowledge to beginners; to initiate; to awake sb from ignorance; to free sb from prejudice or superstition; enlightened; the Enlightenment; in China, refers esp. to Western learning from the late Qing [Add to Longdo]
[wù, ˋ, ] awake from sleep [Add to Longdo]
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] awaken [Add to Longdo]
提神[tí shén, ㄊㄧˊ ㄕㄣˊ, ] to freshen up; to be cautious or vigilant; to watch out; stimulant to enhance mental performance; stay-awake drug; agrypnotic [Add to Longdo]
提神剂[tí shén jì, ㄊㄧˊ ㄕㄣˊ ㄐㄧˋ, / ] stimulant to enhance mental performance; stay-awake drug; agrypnotic [Add to Longdo]
断袖之癖[duàn xiù zhī pǐ, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄡˋ ㄓ ㄆㄧˇ, / ] lit. cut sleeve (成语 saw); fig. euphemism for homosexuality, originating from History of Western Han 漢書|汉书: emperor Han Aidi (real name Liu Xin) was in bed with his lover Dong Xian, and had to attend a court audience that morning. Not wishing to awaken Don [Add to Longdo]
清醒[qīng xǐng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄥˇ, ] clear-headed; sober; awake [Add to Longdo]
甦醒[sū xǐng, ㄙㄨ ㄒㄧㄥˇ, ] to come to; to awaken; to regain consciousness [Add to Longdo]
睡醒[shuì xǐng, ㄕㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˇ, ] to wake up; awake; conscious [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, / ] feel; find that; thinking; awake; aware [Add to Longdo]
觉醒[jué xǐng, ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄥˇ, / ] to awaken; to come to realize; awakened to the truth; the truth dawns upon one; scales fall from the eyes; to become aware [Add to Longdo]
[xǐng, ㄒㄧㄥˇ, ] to wake up; to awaken; to be awake [Add to Longdo]
惊梦[jīng mèng, ㄐㄧㄥ ㄇㄥˋ, / ] to awaken from a dream [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乾かす[かわかす, kawakasu] trocknen (tr) [Add to Longdo]
乾く[かわく, kawaku] trocknen, austrocknen, trocken_werden [Add to Longdo]
川上[かわかみ, kawakami] Oberlauf [Add to Longdo]
渇きを覚える[かわきをおぼえる, kawakiwooboeru] Durst_haben [Add to Longdo]
渇く[かわく, kawaku] durstig_sein [Add to Longdo]
皮切り[かわきり, kawakiri] Anfang, Beginn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Awake \A*wake"\, v. t. [imp. {Awoke}, {Awaked}; p. p. {Awaked};
   (Obs.) {Awaken}, {Awoken}; p. pr. & vb. n. {Awaking}. The
   form {Awoke} is sometimes used as a p. p.] [AS.
   [=a]w[ae]cnan, v. i. (imp. aw[=o]c), and [=a]wacian, v. i.
   (imp. awacode). See {Awaken}, {Wake}.]
   1. To rouse from sleep; to wake; to awaken.
    [1913 Webster]
 
       Where morning's earliest ray . . . awake her.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       And his disciples came to him, and awoke him,
       saying, Lord, save us; we perish.   --Matt. viii.
                          25.
    [1913 Webster]
 
   2. To rouse from a state resembling sleep, as from death,
    stupidity., or inaction; to put into action; to give new
    life to; to stir up; as, to awake the dead; to awake the
    dormant faculties.
    [1913 Webster]
 
       I was soon awaked from this disagreeable reverie.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       It way awake my bounty further.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       No sunny gleam awakes the trees.   --Keble.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top