Search result for

appen

(120 entries)
(1.5834 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appen-, *appen*
Possible hiragana form: あっぺん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
append[VT] ทำให้เชื่อมต่อกัน, Syn. attach, fasten, fix
append[VT] เพิ่มข้อมูลเสริม, Syn. affix, supplement, annex, add
appendix[N] ภาคผนวก, See also: ส่วนเพิ่ม, Syn. addendum, supplement, attachment
appendix[N] ไส้ติ่ง, Syn. vermiform appendix
append to[PHRV] เพิ่ม, See also: เติม
appendage[N] ส่วนที่ยื่นออกไปจากร่างกาย, Syn. limb
appendage[N] ส่วนผนวก, See also: ส่วนห้อยท้าย, Syn. attachment, appendix, accessory
appendant[N] ทรัพย์สินหรือสิทธิที่ตามมา, Syn. appendent
appendant[ADJ] ผนวก, Syn. appendent
appendent[N] ทรัพย์สินหรือสิทธิที่ตามมา, Syn. appendant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
append(อะเพนดฺ') vt. ผนวก,เพิ่มใส่,ติด,ห้อยท้าย, ประทับ, Syn. attach,add
appendage(อะเพน'เดจฺ) n. ส่วนผนวก,ส่วนเพิ่มใส่,แขนขา,อวัยวะประกอบ,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้อยู่ในสังกัด, Syn. accessory, appendix ###A. separation)
appendant(อะเพน'เดินทฺ) adj. ผนวก,ติด,เพิ่ม,ใส่,ในสังกัด, ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่ติดตามมา. -appendance, appendancy, appendence, appendency n. (adjunct, supplement)
appendectomy(แอพเพนเดค'โทมี) n. ศัลยกรรมตัดไส้ติ่งออก, Syn. appendicectomy)
appendent(อะเพน'เดินทฺ) adj. ผนวก,ติด,เพิ่ม,ใส่,ในสังกัด, ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่ติดตามมา. -appendance, appendancy, appendence, appendency n. (adjunct, supplement)
appendicitis(อะเพนดิไซ'ทิส) n. ไส้ติ่งอักเสบ
appendicle(อะเพน'ดิเคิล) n. ส่วนยื่นขนาดเล็ก -appendicular adj.
appendix(อะเพน'ดิคซฺ) n., (pl. -dixes,
happen(แฮพ'เพิน) vi. ปรากฎ,บั้งเกิดขึ้น,เกิดขึ้น,อุบัติขึ้น, Syn. occur,bechance,fall
happeningn. เรื่องราว,เหตุการณ์,กรณี, Syn. occurrence,event

English-Thai: Nontri Dictionary
append(vt) ผนวก,เพิ่มเติม,ต่อท้าย,แนบท้าย
appendage(n) ส่วนที่เพิ่มเติม,ส่วนผนวก,สาขา
appendicitis(n) ไส้ติ่งอับเสบ
appendix(n) ภาคผนวก,ไส้ติ่ง,ส่วนต่อท้าย
happen(vi) เกิดขึ้น,บังเอิญ,อุบัติขึ้น,ปรากฏขึ้น
happening(n) สิ่งที่เกิดขึ้น,เหตุบังเอิญ,เหตุการณ์,เรื่องราว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appendผนวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
appendผนวก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appendageรยางค์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appendageรยางค์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
appendantสิ่งที่ติดพันอยู่กับทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appendectomyการตัดไส้ติ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appendiceal abscessฝีไส้ติ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appendicitisโรคไส้ติ่งอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appendicledมีรยางค์เล็ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
appendicularจะงอยเกสรเพศผู้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
appendageรยางค์, อวัยวะที่ยื่นออกมาจากร่างกายของสัตว์  ช่วยในการเคลื่อนที่และจับอาหาร เช่น แขน ขา ปีก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Appendagesระยางค์, ส่วนยื่นต่างๆ, ระยางค์ [การแพทย์]
Appendectomyการตัดไส้ติ่ง [TU Subject Heading]
Appendectomyไส้ติ่ง, การตัด; ผ่าตัดไส้ติ่ง; การตัดไส้ติ่ง; การผ่าตัดไส้ติ่ง [การแพทย์]
Appendectomy, Retrogradeการเลาะไส้ติ่งเริ่มจากส่วนโคนขึ้นไปหาส่วนปลาย [การแพทย์]
Appendiceal Abscessฝีไส้ติ่ง [การแพทย์]
Appendiceal Neoplasmsไส้ติ่ง, เนื้องอก [การแพทย์]
Appendicitisไส้ติ่งอักเสบ [TU Subject Heading]
Appendicitisไส้ติ่งอักเสบ, การอักเสบของไส้ติ่ง, ปวดท้องไส้ติ่ง [การแพทย์]
Appendicitis, Acuteไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน, การอักเสบของไส้ติ่ง, ไส้ติ่งอักเสบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Say your appendix burst!ไส้ติ่ง บอกว่าเธอไส้ติ่งแตกละกัน Scandal Makers (2008)
Dude, I was able to perform an appendectomy at age 14.ฉันโดนผ่าตัดไส้ติ่งไปตอนอายุ 14 Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
In the upper right. It might be appendicitis.ตรงด้านขวาบน เป็นไส้ติ่งอักเสบแน่ๆเลย Dogtooth (2009)
Appendicitis is down, right.ไส้ติ่งอยู่ขวาล่างนี่ Dogtooth (2009)
Just an appendectomy scar.แค่แผลผ่าตัดไส้ติ่ง Out of Time (2009)
(man exhales deeply) okay, and by the way, it was one organ--an appendix.โอเค แล้วก็มันคืออวัยวะหนึ่ง... ไส้ติ่ง Invasion (2009)
So far just one removed appendix here, one Achilles surgery there.ยังอีกนาน ยังได้แค่ตรงไส้ติ่งเอง มีร่องรอยแผลผ่าตัด Scary Monsters and Super Creeps (2009)
My appendix is bursting. What?- ไส้ติ่งฉันอักเสบ Home Economics (2009)
My appendix is bursting.ใช่ ไส้ติ่งอักเสบฉับพลัน Home Economics (2009)
No, he's my very good friend, and I have appendicitis.ตลกน่า เขาเป็นเพื่อนที่ดีคนนึงต่างหาก และฉันก็เป็นไส้ติ่งอักเสบ Home Economics (2009)
Your Honor, please recall investigation report 59 and appendix #2, which states that most amount of blood get poured on the nearest person when the artery is severed.ใต้เท้า โปรดเรียกรายงานการตรวจสอบที่ 59 และส่วนเพิ่มเติม #2 ที่ระบุว่า เลือดส่วนใหญ่ไหลออกมา The Case of Itaewon Homicide (2009)
It gets lumped together with other nonessential organs like the appendix or...มันถูกรวมไว้กับอวัยวะอื่นๆที่ไม่จำเป็น เช่น ไส้ติ่งหรือ... Questions and Antlers (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appen"How did it go?" "They said it was acute appendicitis"
appenI believe you have appendicitis.
appenI would rather not append so much money on clothes.
appenThe surgeon took out his patient's appendix.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาคผนวก[N] appendix, See also: supplement, addendum, annex, Example: ผู้อ่านจะรู้จักนักเขียนมากขึ้นหากพลิกไปอ่านภาคผนวกของเล่มแรก, Thai definition: ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นท้ายเนื้อหาของหนังสือ เพื่อเสริมความเข้าใจของผู้อ่าน
ผนวก[V] append, See also: annex, attach, mix with, add, Syn. เติม, เสริม, เพิ่ม, บวก, Example: เยอรมนีตะวันตกตัดสินใจผนวกเยอรมนีตะวันออกเข้าไว้ด้วยกัน, Thai definition: รวมเข้าไป
ไส้ติ่ง[N] vermiform-appendix, See also: appendix, Example: ผมฟังหมอพูดไม่ถนัดด้วยว่าไส้ติ่งในท้องแผลงฤทธิ์อีกแล้ว, Thai definition: ไส้ที่เป็นติ่งย้อยจากลำไส้ใหญ่ของคน
ต่อท้าย[V] attach, See also: append, annex, tack, tag, Syn. พ่วง, ห้อยท้าย, Example: วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่จะสังเกตว่ามีภาคผนวกต่อท้ายทุกเรื่อง, Thai definition: ติดอยู่ข้างหลัง
รยางค์[N] appendage, Example: เนื่องจากรยางค์ส่วนหน้าของนกเปลี่ยนไปเป็นปีกสำหรับบิน ดังนั้นการจับหาอาหารจึงกลายเป็นหน้าที่ของปาก, Thai definition: ส่วนที่ยื่นออกจากส่วนหลักของอวัยวะของสิ่งมีชีวิต, Notes: (อังกฤษ)
ขมวด[V] wind up, See also: append, Example: เขาขมวดท้ายคำปราศรัยของเขาด้วยคำโคลง, Thai definition: ย่นย่อข้อความทิ้งท้ายไว้ให้คิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate   FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
บังเอิญ[v.] (bang-oēn) EN: happen ; chance   
ฉุก[v.] (chuk) EN: occur instantaneously ; happen instanly   FR: survenir ; arriver soudainement
ได้แล้ว[v. exp.] (dāi laēo) EN: it is done ; I am done ; it has happened   FR: ça y est
หาง[n.] (hāng) EN: tail ; end ; back ; rear   FR: queue [f] ; appendice [m]
การผ่าตัดไส้ติ่ง[n. exp.] (kān phātat saiting) EN: appendectomy   FR: appendicectomie [f]
ขึ้น[v.] (kheun) EN: come into being ; come out ; be up ; happen   FR: surgir
ข้อต่อท้าย[n. exp.] (khø tøthāi) EN: codicil ; appendix ; appendix clause ; rider   
เกิด[v.] (koēt) EN: happen ; produce ; take place ; take birth ; arise ; originate   FR: arriver ; se produire ; avoir lieu ; apparaître ; surgir ; survenir ; prendre naissance ; éclater
เกิดอะไรขึ้น[xp] (koēt arai kheun) EN: what happened ?   FR: que s'est-il passé ? ; qu'est-il arrivé ?

CMU English Pronouncing Dictionary
APPEND    AH0 P EH1 N D
APPENDED    AH0 P EH1 N D AH0 D
APPENDIX    AH0 P EH1 N D IH0 K S
APPENDAGE    AH0 P EH1 N D IH0 JH
APPENDAGES    AH0 P EH1 N D IH0 JH AH0 Z
APPENDIXES    AH0 P EH1 N D IH0 K S AH0 Z
APPENZELLER    AE1 P AH0 N Z AH0 L ER0
APPENDECTOMY    AE2 P AH0 N D EH1 K T AH0 M IY0
APPENDECTOMIES    AE2 P AH0 N D EH1 K T AH0 M IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
append    (v) (@1 p e1 n d)
appends    (v) (@1 p e1 n d z)
appended    (v) (@1 p e1 n d i d)
appendix    (n) (@1 p e1 n d i k s)
appendage    (n) (@1 p e1 n d i jh)
appending    (v) (@1 p e1 n d i ng)
appendages    (n) (@1 p e1 n d i jh i z)
appendices    (n) (@1 p e1 n d i s ii z)
appendixes    (n) (@1 p e1 n d i k s i z)
appendectomy    (n) (a2 p e n d e1 k t @ m ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Lappen|der, pl. Lappen| วัสดุจากผ้า หรือ หนัง สำหรับเช็ดทำความสะอาด, ผ้าขี้ริ้ว เช่น Joy wischt den Fleck auf dem Tisch mit einem Lappen auf. = จอยเช็ดซับรอยเปื้อนบนโต๊ะออกด้วยผ้าขี้ริ้ว
Lappen(n) |der, pl. Lappen| เงินธนบัตร เช่น Wie viele Lappen hast du denn für das Haus hingelegt? (= bezahhlt) = คุณใช้เงินจ่ายไปเท่าไหร่ครับ สำหรับบ้านหลังนี้
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, See also: S. jmd./ein Tier entkommt jmdm..,
etw. geht jmd. durch die Lappen.(idiomatisch) โอกาสหลุดลอยไป หรือ ไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนา เช่น Mir ist ein herrlicher Job durch die Lappen gegangen = ฉันพลาด ไม่ได้งานสุดเจ๋งที่ต้องการ

Japanese-English: EDICT Dictionary
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
けろっと[, kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
けろり[, kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
ざまを見ろ;様を見ろ[ざまをみろ, zamawomiro] (exp) (See 様見ろ) serves you right!; see what happens! [Add to Longdo]
しれっと[, shiretto] (adv-to,vs) (See けろっと・1) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
じゃんじゃん[, janjan] (adv) clanging noise of a bell; something happening non-stop [Add to Longdo]
その都度[そのつど, sonotsudo] (n) each time it happens; at all such times [Add to Longdo]
としたら[, toshitara] (conj) if it happens that; if we make ...; if we take ...; if we assume ... [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盲肠[máng cháng, ㄇㄤˊ ㄔㄤˊ, / ] appendix (anat.); cecum [Add to Longdo]
盲肠炎[máng cháng yán, ㄇㄤˊ ㄔㄤˊ ㄧㄢˊ, / ] appendicitis [Add to Longdo]
阑尾[lán wěi, ㄌㄢˊ ㄨㄟˇ, / ] appendix (in human body) [Add to Longdo]
阑尾炎[lán wěi yán, ㄌㄢˊ ㄨㄟˇ ㄧㄢˊ, / ] appendicitis [Add to Longdo]
附录[fù lù, ㄈㄨˋ ㄌㄨˋ, / ] appendix [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
追加[ついか, tsuika] addition (vs), append (to a file, e.g.) [Add to Longdo]
付録[ふろく, furoku] appendix, annex [Add to Longdo]
アペンド[あぺんど, apendo] append [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
虫垂[ちゅうすい, chuusui] Appendix, Blinddarm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top