Search result for

ต่อท้าย

(32 entries)
(0.0229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่อท้าย-, *ต่อท้าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อท้าย[V] attach, See also: append, annex, tack, tag, Syn. พ่วง, ห้อยท้าย, Example: วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่จะสังเกตว่ามีภาคผนวกต่อท้ายทุกเรื่อง, Thai definition: ติดอยู่ข้างหลัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His most lasting legacy is that today any political wrongdoing is immediately given the suffix "gate."มรดกตกทอดที่ยืนยาวที่สุดของเขา ก็คือ ทุกวันนี้การกระทำผิดศีลธรรมในทางการเมือง จะถูกต่อท้ายทันทีด้วยคำว่า "เกท" Frost/Nixon (2008)
By appropriating his character's name and adding the S, we imply that we we'll be the crushers of Wesley.โดยใช้ชื่อตัวละครของเขา และต่อท้ายตัวเอสลงไป หมายถึงเราจะบดขยี้เวสลีย์ The Wheaton Recurrence (2010)
Don't hit below the belt. Don't hit behind the neck. Give me a clean fight.Good luck.ห้ามต่อยใต้เข็มขัด ห้ามต่อท้ายทอย โชคดี Fite Nite (2010)
How many times has the choir been listed in the appendix?พวกประสานเสียงมีชื่อ ต่อท้ายเท่าไหร่หรอ My Name Is Trouble (2011)
I'm going to the back of the line. This spot's for Paul.ฉันจะไปต่อท้ายแถว ให้พอลอยู่ตรงนี้ละกัน Thanksgiving (2011)
Hey, I'll go back there, too.เฮ้ ฉันก็จะไปต่อท้ายเหมือนกัน Thanksgiving (2011)
Just a number? There was an exclamation point after it.แค่ตัวเลขเหรอ มันมีเครื่องหมายตกใจต่อท้ายด้วยนี่ CTRL:A (2012)
We're divorced. I lost the hyphen, kept the ring.เราหย่ากันแล้ว ก็ไม่มีนามสกุลต่อท้าย แต่ว่าเก็บแหวนไว้ Amuse-Bouche (2013)
If you want to be exact about it. 1-5-9 with 18 zeroes behind it.ถ้าคุณอยากได้ตัวเลขที่เป๊ะๆ 1-5-9 กับศูนย์อีก 18 ตัวต่อท้าย The Imitation Game (2014)
See that trailing outer arm?ดูที่แขนด้านนอกต่อท้ายStanding Up in the Milky Way (2014)
Unless It's Followed By The Phrase,เว้นแต่ ถ้ามีคำต่อท้าย ว่า. Something's Coming (2007)
Get to the back of the line.ไปต่อท้ายแถว Brothers of Nablus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อท้าย[v.] (tøthāi) EN: attach   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suffix[VT] เติมส่วนที่ต่อท้ายคำ, See also: ต่อท้าย, เติมคำต่อท้าย, Syn. add, affix, postfix
tail back[PHRV] ต่อท้ายไปไกล, See also: ต่อหางไปไกล, ขยาย / ต่อออกไป (ด้านหลัง) ไกล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
addition(อะดิช' เชิน) n. การเพิ่ม, การบวก, สิ่งที่เพิ่มเข้าไป, ชื่อที่เพิ่มต่อท้ายชื่อนามสกุล.
affix(อะฟิคซฺ') vt. ติด, ติดกับ, ประทับ, เพิ่มใส่, ใส่ (ความ) -n. สิ่งที่ติดใส่, ส่วนผนวก, คำต่อท้าย, คำนำหน้า. -affixal, affixial adj. -affixer n., Syn. fasten, attach ###A. split)
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
codiciln. บันทึกเพิ่มเติมของพินัยกรรม,ภาคผนวก,ส่วนต่อท้าย, See also: codicillary adj. ดูcodicil
suffix(ซัฟ'ฟิคซฺ) n. คำเสริมท้าย,คำต่อท้าย,อาคม,ปัจจัย,สิ่งต่อท้าย,เครื่องหมายต่อท้าย. vt. ต่อท้าย,เสริมท้าย,เติมปัจจัย., See also: suffixal adj. suffixion n. suffixation n.
tag(แทก) n. หัวหุ้มปลายเชือกผูกรองเท้า,หูหลังรองเท้า,แผ่นกลม,โลหะกลม,ป้ายติดราคา,สายโยง,สายคาด,ชายหรือปลายหางของสิ่งหนึ่ง ๆ ,สิ่งต่อท้าย,บทลูกคู่,ฉายา,การเล่นไล่จับของเด็ก vt. ติดป้ายบอกราคา,ติดแผ่นกลม,ติดกระจุก,ต่อ,ติดตาม,ต่อท้าย,ทำให้รวมกัน,ประมาณ,ไล่หลัง,ป้ายระบุหมายถึงรหัสที่ใส่ในแฟ้มข้อมูล หรือใช้ในเรื่องของโครงสร้างข้อมูล (data structure) ที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่า จะต้องมีการตีความเรื่องนั้น ๆ อย่างไร ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ นิยมใช้ป้ายระบุนี้ด้วยจุดประสงค์ต่าง ๆ กัน คำสั่งในภาษา HTML ก็นิยมให้ใช้ป้ายระบุนี้ดู HTML ประกอบ
terminator(เทอ'มะเนเทอะ) n. ผู้ยุติ,สิ่งที่อยู่ท้าย,สิ่งต่อท้าย,ผู้อยู่ตอนปลาย,เส้นแบ่งเขตความมืดและความสว่างของดาวนพเคราะห์

English-Thai: Nontri Dictionary
addendum(n) ภาคผนวก,บทเสริม,บทต่อท้าย
affix(n) สิ่งเพิ่มเติม,ภาคผนวก,คำต่อท้าย
append(vt) ผนวก,เพิ่มเติม,ต่อท้าย,แนบท้าย
appendix(n) ภาคผนวก,ไส้ติ่ง,ส่วนต่อท้าย
suffix(n) อาคม,วิภัตติ,ปัจจัย,คำต่อท้าย
suffix(vt) ต่อท้าย,เติมท้าย,เติมปัจจัย
tag(vi,vt) ติดป้าย,ติดตาม,ต่อท้าย,ประมาณ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ぶり[ぶり, buri] (prep) ต่อท้ายคำแสดงเวลาเพื่อให้มีแปลว่าไม่เกิดขึ้นในระยะเวลานั้น เช่น 28年ぶりに金メダルを獲得した ได้รับเหรียญทองหลังจากที่ไม่ได้รับมา 28 ปี

German-Thai: Longdo Dictionary
gell(slang) |ใช้มากทางใต้ของเยอรมนี| จริงไหม, ใช่ไหม (เป็นวลีที่ใช้ต่อท้ายประโยค) เช่น Maria wohnt in dieser Gegend, gell? มาเรียพักอยู่ย่านนี้ จริงไหม , See also: S. oder?, nicht wahr ,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top