Search result for

addendum

(32 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -addendum-, *addendum*
Possible hiragana form: あっでんづん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
addendum[N] ใบแทรก (โดยเฉพาะสำหรับหนังสือ), See also: ภาคผนวก, คำเพิ่มเติม
addendum[N] สิ่งที่เพิ่มเข้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
addendum(อะเดน' เดิม) n. (pl. -da) สิ่งที่เพิ่มเข้า, การเพิ่มหรือบวกเข้า, ภาคผนวก

English-Thai: Nontri Dictionary
addendum(n) ภาคผนวก,บทเสริม,บทต่อท้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
addendumข้อเพิ่มเติม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
addendumบทเพิ่มเติม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Actually, I have an addendum to that.จริงๆแล้วฉันมีอะไรเพิ่มเติมนิดนึง If It's Only in Your Head (2009)
William, amendment 63, seventh addendum:วิลเลี่ยม... มาตรา 63 ภาคผนวกที่ 7 Mattress (2009)
Knight's forensic pathology with all relevant addendum.Knight's forensic pathology :ความสัมพันธ์และภาคผนวก Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Show choir rule book,page 24. Provision 14,second addendum.กติกาวงประสานเสียง หน้า 24 ข้อที่ 14 ภาคผนวกที่ 2 Throwdown (2009)
- Good, so here's my addendum.ดี ต่อไปภาคผนวก Mercury Retrograde (2010)
As for the shower capacity issue, I cite addendum J.ส่วนกรณีปริมาณคนในห้องอาบน้ำ ฉันขออ้างอิงถึงแอดเดนดัม เจ. The Agreement Dissection (2011)
- No, and I'm not going to, because Figgins put an addendum to my application talking about my suspension.-ไม่ ฉันไม่ได้ เพราะฟิกกินส์ต่อเติมใบสมัครของฉัน เรื่องที่ฉันถูกพักการเรียน Yes/No (2012)
Yet Carrie Mathison's addendum to your file contradicts that.แต่คำพูดของแคร์รี่ แมททิสันในเอกสารค้านกับคำพูดคุณ Q&A (2012)
There's always an addendum.มีบทเพิ่มเติมในหนังสือเสมอ Trou Normand (2013)
It's in the Employee Handbook. An addendum.มันในคู่มือพนักงาน ภาคผนวก Hidden Figures (2016)
I want to review them, now that there are some addendums.ผมขอให้พวกเขาได้พิจารณามันก็แล้วกัน ตอนนี้มีอุปสรรคบางสิ่งที่จะทำให้เราผ่านพ้นไป Transporter 3 (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบแทรก[N] insert, See also: addendum, supplement, inset, Syn. ใบเสริม, Example: แผนที่พิมพ์อยู่บนใบแทรกของประกาศในหนังสือพิมพ์ แสดงที่ที่เกิดการฆาตกรรมกองโจรอินโดนีเซีย, Count unit: ใบ, Thai definition: แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเป็นต้นที่แทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์
ใบเสริม[N] insert, See also: addendum, supplement, inset, Syn. ใบแทรก, Count unit: ใบ, Thai definition: แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเป็นต้นที่แทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาคผนวก[n. exp.] (phāk phanūak) EN: appendix ; supplement ; addendum ; annex   FR: appendice [m] ; addenda [m inv.] ; annexe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDENDUM    AH0 D EH1 D AH0 M
ADDENDUMS    AH0 D EH1 D AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
addendum    (n) (@1 d e1 n d @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachtrag {m}; Anhang {m}; Zusatz {m} | Nachträge {pl}; Anhänge {pl}addendum | addenda [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
追補[ついほ, tsuiho] (n,adj-no) {comp} addenda; addendum [Add to Longdo]
追録[ついろく, tsuiroku] (n,vs) postscript; addendum [Add to Longdo]
別添[べってん, betten] (n,vs) attachment; annexation; addendum; appendix [Add to Longdo]
補論[ほろん, horon] (n) addendum [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补遗[bǔ yí, ㄅㄨˇ ㄧˊ, / ] addendum, #94,094 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
追補[ついほ, tsuiho] addenda, addendum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Addendum \Ad*den"dum\, n.; pl. {Addenda}. [L., fr. addere to
   add.]
   A thing to be added; an appendix or addition.
   [1913 Webster]
 
   {Addendum circle} (Mech.), the circle which may be described
    around a circular spur wheel or gear wheel, touching the
    crests or tips of the teeth. --Rankine.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 addendum
   n 1: textual matter that is added onto a publication; usually at
      the end [syn: {addendum}, {supplement}, {postscript}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top