ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พยากรณ์

   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พยากรณ์-, *พยากรณ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พยากรณ์[V] forecast, See also: predict, forecast, foretell, prophesy, Syn. ทาย, ทำนาย, คะเน, คาดเดา, คาดการณ์, Example: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าอากาศจะเย็นลงอีก, Thai definition: ทำนาย, คาดการณ์, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
พยากรณ์[N] fortune-telling, See also: prediction, prophecy, forecast, Syn. คัมภีร์พยากรณ์, Example: เขาซื้อหนังสือคัมภีร์พยากรณ์มาอ่านเพื่อศึกษาด้วยตนเอง, Count unit: คัมภีร์, Thai definition: ชื่อคัมภีร์โหราศาสตร์ว่าด้วยการทำนาย, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พยากรณ์(พะยากอน) ก. ทำนายหรือคาดการณ์โดยอาศัยหลักวิชา.
พยากรณ์(พะยากอน) น. ชื่อคัมภีร์โหราศาสตร์ว่าด้วยการทำนาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
life expectancyพยากรณ์ชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
prognose; prognosticateพยากรณ์โรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prognosticate; prognoseพยากรณ์โรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Box-Jenkins forecastingพยากรณ์แบบบอกซ์-เจนกินส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prediction theoryพยากรณ์ศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Weather forecastingพยากรณ์อากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Box-Jenkins forecastingพยากรณ์แบบบ็อกซ์-เจนกินส์ [TU Subject Heading]
Business forecastingพยากรณ์ธุรกิจ [TU Subject Heading]
Cyclone forecastingพยากรณ์ไซโคลน [TU Subject Heading]
Drought forecastingพยากรณ์สภาพแล้ง [TU Subject Heading]
Earthquake predictionพยากรณ์แผ่นดินไหว [TU Subject Heading]
Economic forecastingพยากรณ์เศรษฐกิจ [TU Subject Heading]
Election forecastingพยากรณ์การเลือกตั้ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I double-checked the terminal forecast, and the wind's aloft and IFR ceilings all the way.ผมตรวจสอบการพยากรณ์ อย่างละเอียดแล้ว ลมพัดขึ้นสูงและมี ม่านเมฆไอเอฟอาร์ตลอดทาง Airplane! (1980)
I have a priority package from the nat-sat printing room.[ดาวเทียมพยากรณ์อากาศ ห้ามใช้ทางการทหาร] ผมมีเอกสารลับมาส่ง เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมจารกรรม Spies Like Us (1985)
You remember those weird stock picks?ยังจำพยากรณ์ราคาหุ้นพิลึก ๆ นั่น ได้ไหมครับ ? Pi (1998)
She was what they call a seer.พวกเขาเรียกเธอว่าเป็น ผู้พยากรณ์Ringu (1998)
With the predictions of a sorcerer, who could foretell the outcome of every battle Memnon slaughtered all who resisted him until only a brave few remained.จากคําพยากรณ์ของผู้พยากรณ์... ผู้สามารถทํานายผล ของการรบได้ทุกครั้ง เมมนอนสังหารทุกคนที่ต่อต้านเขา The Scorpion King (2002)
With his sorcerer at his side no mortal can defeat Memnon.เขามีผู้พยากรณ์อยู่ข้างกาย... ไม่มีใครหน้าไหนปราบเมมนอนได้ The Scorpion King (2002)
And, if the sorcerer were to die what then?เเล้วถ้าผู้พยากรณ์ตายล่ะ มันจะเป็นยังไง The Scorpion King (2002)
By their hand, the sorcerer will die.ด้วยฝีมือของพวกเขา ผู้พยากรณ์จะต้องตาย The Scorpion King (2002)
If these men kill the sorcerer, will you fight?ถ้าพวกเขาฆ่าผู้พยากรณ์ได้ พวกเจ้าจะสู้รึเปล่า The Scorpion King (2002)
As long as one of us still breathes the sorcerer will die.ตราบใดที่หนึ่งในพวกเรา ยังมีลมหายใจอยู่... ผู้พยากรณ์จะต้องตาย The Scorpion King (2002)
The sorcerer's tent.กระโจมของผู้พยากรณ์ The Scorpion King (2002)
What news from my sorceress today?วันนี้มีพยากรณ์อะไรบ้าง The Scorpion King (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยากรณ์[n.] (phayākøn) EN: forecast ; prediction ; prophesy   
พยากรณ์[v.] (phayākøn) EN: forecast ; predict ; forecast ; foretell ; prophesy ; divine   FR: prédire ; prévoir ; pronostiquer ; deviner ; prophétiser
พยากรณ์อากาศ[n. exp.] (phayākøn ākāt) EN: weather forecast   
พยากรณ์อากาศ[v. exp.] (phayākøn ākāt) EN: predict the weather ; forecast the weather   FR: prédire le temps ; prévoir la météo
พยากรณ์ไม่ได้[adj.] (phayākøn mai dāi) EN: unpredictable   FR: imprévisible

English-Thai: Longdo Dictionary
predictable(adj) ที่พอจะทำนายได้,พยากรณ์ได้
big data(n ) ข้อมูลขนาดใหญ่, ข้อมูลหลากหลายปริมาณมหาศาลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลดัชนีการค้นคืนของเว็บ ข้อมูลการสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลในเครือข่ายสังคม ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anticipate[VT] ทำนาย, See also: พยากรณ์, คาดคะเน, คะเน, คาดการณ์, Syn. foresee, predict, forecast
prophesy[VI] ทำนาย, See also: พยากรณ์, Syn. predict, prognosticate, forecast
prophesy[VT] ทำนาย, See also: พยากรณ์, Syn. predict, prognosticate, forecast

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
divination(ดิฟวะเน'เชิน) n. การพยากรณ์,การทำนาย., See also: divinatory adj.
divine(ดิไววนฺ') adj. เกี่ยวกับพระเจ้า,ศักดิ์สิทธิ์,เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,เหนือมนุษย์,เป็นพรสวรรค์n. นักศาสนศาสตร์,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา,พระ, See also: the Divine พระเจ้า,เทพเจ้า,จิตวิญญาณ vi.,vt. ทำนาย,คาดการณ์,พยากรณ์. divin
diviner(ดิไว'เนอะ) n. ผู้พยากรณ์,ผู้ทำนาย,ผู้คาดการณ์,หมอเวทมนตร์, Syn. soothsayer
forecast(ฟอร์'คาสทฺ) {forecast/forecasted,forecasting,forecasts} vt. ทำนาย,คาดคะเน,พยากรณ์,วางแผน. vi. พยากรณ์,ทำนาย. n. การทำนาย,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์., See also: forecaster n., Syn. prognosis
mantic(แมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับการพยากรณ์
operations researchการวิจัยดำเนินการใช้ตัวย่อว่า OR (อ่านว่า โออาร์) หมายถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาจัด วางเป็นระบบ หรือเป็นทฤษฎีที่จะทำให้การดำเนินงานต่อไปดีขึ้น รวมทั้งทำให้สามารถพยากรณ์ผลของการประกอบการในอนาคตได้ด้วย บางทีใช้ operational research
oracle(ออ'ระเคิล) n. เทพยากรณ์,คำพยากรณ์,สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์, See also: oracles พระคัมภีร์ไบเบิล,ผู้ทำนายที่ศักดิ์สิทธิ์, Syn. sage
oracular(โอแรค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับoracle (ดู) ,เป็นการพยากรณ์,เป็นปริศนา,ศักดิ์สิทธิ์,คลุมเครือ, Syn. obscure
predict(พรีดิคทฺ') vt.,vi. ทำนาย,บอกล่วงหน้า,พยากรณ์., See also: predictability n. predictable adj. predictor n., Syn. prophesy,foretell
prediction(พรีดิค'เชิน) n. การทำนาย,การบอกล่วงหน้า,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
augur(vi) ทำนาย,ทาย,ดูดวง,พยากรณ์
augury(n) การพยากรณ์,การทำนาย
divine(vt) ทำนาย,หยั่งรู้,เดา,พยากรณ์,คาดการณ์
diviner(n) ผู้ทำนาย,โหร,หมอดู,นักพยากรณ์,ผู้คาดการณ์
forebode(vt) ทาย,พยากรณ์,สังหรณ์ใจ,บอกเหตุล่วงหน้า
foreboding(n) การทาย,การพยากรณ์,ลางสังหรณ์,นิมิต,ลาง
forecast(n) คำทำนาย,การคาดคะเน,การพยากรณ์,คำพยากรณ์
forecast(vt) ทำนาย,พยากรณ์,คาดคะเน
foretell(vt) ทาย,พยากรณ์,ทำนาย,คาดการณ์,บอกล่วงหน้า
oracle(n) คำพยากรณ์,คำทำนาย,ผู้พยากรณ์,คนทรงเจ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
予想[よそう, yosou] (vt) พยากรณ์,คาดการณ์
天気予報[てんきよほう, tenkiyohou] (n) พยากรณ์อากาศ

German-Thai: Longdo Dictionary
Vorhersage(n) |die, pl. Vorhersagen| การพยากรณ์ล่วงหน้า
Wettervorhersage(n) |die, pl. Wettervorhersagen| การพยากรณ์อากาศ เช่น die Wettervorhersage für die Region Bonn

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
vorhersagen (vt ) พยากรณ์ คาดการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top