หรือคุณหมายถึง shortneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shortness

SH AO1 R T N AH0 S   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shortness-, *shortness*, shortnes
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shortness of breath. Blurred vision.หายใจติดขัด ตาพร่ามัว Music and Lyrics (2007)
Shortness of breath.หายใจได้ไม่ลึก Last Resort (2008)
Shortness of breath?นั่นเยี่ยมมากครับ ABQ (2009)
Shortness of breath, brain cancer...หายใจได้สั้นลง มะเร็งที่สมอง... Lost (2010)
* "tim Tim and squirrlio show" * * "and squirrlio show" * yeah, elevated heart rate, shortness of breath and, uh, warm forehead.* "TIM TIM AND SQUIRRLIO SHOW" "AND SQUIRRLIO SHOW" * จ้ะ เดี๋ยวจะตรวจอัตราเต้น ของหัวใจน่ะ หายใจช้า ๆ สิ และอ้า หน้าผากร้อนๆ คงเป็นเพราะติดเ้ชื้อ Revelation Zero: Part 1 (2010)
Within minutes she was probably sweating and then experiencing shortness of breath and possibly seizures.ภายในไม่กี่นาที เธออาจมีเหงื่อออกมาก และจะมีอาการ หายใจติดขัด และเกิดอาการชัก Heathridge Manor (2012)
Chronic chest pain and shortness of breath were a way of life for this man.เจ็บหน้าอกเรื้อรัง และหายใจสั้น เป็นหนทางในการใช้ชีวิตของชายคนนี้ Red and Itchy (2013)
Our sense of the stability of the Earth is an illusion due to the shortness of our lives.เนื่องจากถี่ของชีวิตของเรา ถ้าเราสามารถดูโลกของเราใน มาตราส่วนเวลา ของตัวเอง The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การย่อ[n.] (kān yø) EN: abbreviation ; shortness   FR: abréviation [f] ; raccourci [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHORTNESS    SH AO1 R T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shortness    (n) ʃˈɔːtnəs (sh oo1 t n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geldknappheit {f}shortness of money [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
息切れ[いきぎれ, ikigire] (n,vs) (1) shortness of breath; panting; puffing; (2) running out of steam (e.g. economy); losing momentum; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shortness \Short"ness\, n.
   The quality or state of being short; want of reach or
   extension; brevity; deficiency; as, the shortness of a
   journey; the shortness of the days in winter; the shortness
   of an essay; the shortness of the memory; a shortness of
   provisions; shortness of breath.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shortness
   n 1: the property of being of short spatial extent; "the
      shortness of the Channel crossing" [ant: {longness}]
   2: the condition of being short of something; "there was no
     shortness of money"; "can cause shortness of breath"
   3: the property of being truncated or short [syn: {shortness},
     {truncation}]
   4: the property of being of short temporal extent; "the
     shortness of air travel time" [ant: {longness}]
   5: the property of being shorter than average stature [ant:
     {tallness}]
   6: an abrupt discourteous manner [syn: {abruptness},
     {brusqueness}, {curtness}, {gruffness}, {shortness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top