ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-sullen-

S AH1 L AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sullen, *sullen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sullen(adj) บึ้งตึง, See also: บูดบึ้ง, ไม่พูดไม่จา, Syn. moody, morose, surly
sullen(adj) อึมครึม, See also: มืดครึ้ม, Syn. dull, glum
sullen(adj) เชื่องช้า, See also: เฉื่อยชา, Syn. awkward, slow-moving, sluggish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sullen(ซัล'เลิน) adj. บึ้งตึง, ไม่พูดไม่จา, โกรธ, เคือง, มีอารมณ์บูดบึ้ง, มืดสลัว, เชื่องช้า, เฉื่อยชา., See also: sullenly adv. sullenness n., Syn. morose, glum

English-Thai: Nontri Dictionary
sullen(adj) มืดมัว, บูดบึ้ง, มืดสลัว, เฉื่อยชา, บึ้งตึง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sullenHe is very sullen now.
sullenShe had a sullen look on her face.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บึ้ง(adj) sullen, See also: serious, Syn. บูด, หน้ามุ่ย, ปั้นปึ่ง, บึ้งตึง, Example: ผมไม่ชอบหน้าบึ้งของคุณเลยมันดูโลกนี้หม่นหมองไปหมด, Thai Definition: ที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส
บึ้งตึง(adj) sullen, See also: frowning, sulky, stern, morose, serious, Syn. บึ้ง, บูด, หน้ามุ่ย, ปั้นปึ่ง, Ant. ยิ้มระรื่น, Example: เขามีสิทธิ์อะไรมาทำหน้าบึ้งตึงใส่ฉัน, Thai Definition: ลักษณะใบหน้าที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะโกรธหรือไม่พอใจ
บูดบึ้ง(adj) sullen, See also: wry, sulky, grouchy, Syn. ขึ้งเครียด, บึ้ง, บึ้งตึง, บูด, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, Example: หล่อนสะบัดก้นทำหน้าตาบูดบึ้งใส่พ่อแม่อย่างไม่เกรงใจ, Thai Definition: ที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะโกรธหรือไม่พอใจ
บูด(adj) wry, See also: sullen, Syn. บึ้ง, บึ้งตึง, บูดบึ้ง, Example: ฉันหันไปเห็นหน้าบูดบึ้งตึงก็รู้ทันทีว่าเธอไม่พอใจที่ฉันพูด, Thai Definition: ที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะโกรธหรือไม่พอใจ
บึ้งบูด(v) sullen, See also: serious, strained, unsmiling, Syn. บึ้ง, หน้ามุ่ย, บูดบึ้ง, Example: หล่อนบึ้งบูดใส่ผมทั้งๆ ที่ผมเองยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรให้หล่อนไม่พอใจ, Thai Definition: ี่ทำหน้าเหง้าแสดงความไม่พอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บึ้งตึง[beungteung] (adj) EN: sullen

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SULLEN S AH1 L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sullen (j) sˈʌlən (s uh1 l @ n)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sullen \Sul"len\, a. [OE. solein, solain, lonely, sullen;
   through Old French fr. (assumed) LL. solanus solitary, fr. L.
   solus alone. See {Sole}, a.]
   1. Lonely; solitary; desolate. [Obs.] --Wyclif (Job iii. 14).
    [1913 Webster]
 
   2. Gloomy; dismal; foreboding. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Solemn hymns so sullen dirges change. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Mischievous; malignant; unpropitious.
    [1913 Webster]
 
       Such sullen planets at my birth did shine. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Gloomily angry and silent; cross; sour; affected with ill
    humor; morose.
    [1913 Webster]
 
       And sullen I forsook the imperfect feast. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   5. Obstinate; intractable.
    [1913 Webster]
 
       Things are as sullen as we are.    --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   6. Heavy; dull; sluggish. "The larger stream was placid, and
    even sullen, in its course." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sulky; sour; cross; ill-natured; morose; peevish;
     fretful; ill-humored; petulant; gloomy; malign;
     intractable.
 
   Usage: {Sullen}, {Sulky}. Both sullen and sulky show
      themselves in the demeanor. Sullenness seems to be an
      habitual sulkiness, and sulkiness a temporary
      sullenness. The former may be an innate disposition;
      the latter, a disposition occasioned by recent injury.
      Thus we are in a sullen mood, and in a sulky fit.
      [1913 Webster]
 
         No cheerful breeze this sullen region knows;
         The dreaded east is all the wind that blows.
                          --Pope.
      [1913 Webster] -- {Sul"len*ly}, adv. --
      {Sul"len*ness}, n.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sullen \Sul"len\, n.
   1. One who is solitary, or lives alone; a hermit. [Obs.]
    --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. Sullen feelings or manners; sulks; moroseness; as, to
    have the sullens. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sullen \Sul"len\, v. t.
   To make sullen or sluggish. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Sullens the whole body with . . . laziness. --Feltham.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sullen
   adj 1: showing a brooding ill humor; "a dark scowl"; "the
       proverbially dour New England Puritan"; "a glum, hopeless
       shrug"; "he sat in moody silence"; "a morose and
       unsociable manner"; "a saturnine, almost misanthropic
       young genius"- Bruce Bliven; "a sour temper"; "a sullen
       crowd" [syn: {dark}, {dour}, {glowering}, {glum},
       {moody}, {morose}, {saturnine}, {sour}, {sullen}]
   2: darkened by clouds; "a heavy sky" [syn: {heavy}, {lowering},
     {sullen}, {threatening}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top