ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wry

R AY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wry-, *wry*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wry(adj) ซึ่งขบขันเชิงเหน็บแนม
wry(adj) เบี้ยว, See also: บิด, บิดเบี้ยว, Syn. distorted, crooked, twisted
wryly(adv) อย่างขบขันแกมเหน็บแนม
wryly(adv) อย่างบิดเบี้ยว
wryneck(n) นกตระกูลนกหัวขวาน มีขนมีน้ำตาล, See also: ชื่อละตินคือ Jynx torquilla Jynx ruficollis
wryneck(n) โรคคอแข็งเนื่องจากกล้ามเนื้อคอหดเกร็ง, Syn. torticollis
wryness(n) ความขบขันแกมเหน็บแนม
wryness(n) ความบิดเบี้ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wry(ไร) adj. บูดเบี้ยว, หน้างอ, บิด, งอ, บิดเบี้ยว, อ้อมค้อม, คดเคี้ยว, ตรงข้าม, ผิดปกติ, ชอบกล, หลอกลวง, See also: wryly adv. wryness n., Syn. askew, distorted, ironic
wry-mouthed(ไร'เมาธดฺ) adj. ปากเบี้ยว, เหน็บแนม, บิดเบือน, บิดเบี้ยว
wryneck(ไร'เนคฺ) n. โรคคอแข็งเนื่องจากกล้าเนื้อคอหดเกร็ง, อาการคอบิด, อาการคอเอียง, คนที่เป็นโรคหรือมีอาการดังกล่าว, Syn. torticollis
awry(อะไร') adj., adv. งอหรือคดหรือเฉียงไปทางข้างหนึ่ง, เฉไป, เบี้ยว, ผิดทาง (เข้าใจ) ผิด
cowry(คาว'รี) n. ดูcowrie
dowry(เดา'เออะรี) n.สินเดิมของหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
wry(adj) บิด, เบี้ยว, บิดเบือน, คดเคี้ยว, ผิดปกติ
awry(adv) เห, เฉไป, เบี้ยว, ผิดทาง
cowry(n) เบี้ย, หอยเบี้ย
dowry(n) สินสมรส
outlawry(n) การทำให้ผิดกฎหมาย, การประณาม, การคว่ำบาตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wryneck; loxia; torticollis; trachelocyllosisอาการคอบิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าบูดหน้าเบี้ยว(adj) wry, Syn. บูดเบี้ยว, Ant. ยิ้มแย้มแจ่มใส, หน้าบาน, หน้าชื่น, Example: โดยทั่วไปเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสในวันชื่นคืนสุข ไม่ใช่มาทำหน้าบูดหน้าบึ้งไม่เข้ากับบรรยากาศ, Thai Definition: ทำหน้านิ่วแสดงอาการเจ็บปวดหรือไม่พอใจ
เบี้ยวๆ บูดๆ(adj) wry (face), Syn. บิดๆ เบ้ๆ, เบ้, บูดเบี้ยว, Example: น้องทำหน้าเบี้ยวๆ บูดๆ เหมือนจะร้องไห้คงจะเจ็บแผลที่รถล้ม, Thai Definition: ที่แสดงอาการจะร้องไห้เพราะไม่พอใจหรือเจ็บปวด เป็นต้น
บูดบึ้ง(adj) sullen, See also: wry, sulky, grouchy, Syn. ขึ้งเครียด, บึ้ง, บึ้งตึง, บูด, Ant. เบิกบาน, แจ่มใส, Example: หล่อนสะบัดก้นทำหน้าตาบูดบึ้งใส่พ่อแม่อย่างไม่เกรงใจ, Thai Definition: ที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะโกรธหรือไม่พอใจ
บูด(adj) wry, See also: sullen, Syn. บึ้ง, บึ้งตึง, บูดบึ้ง, Example: ฉันหันไปเห็นหน้าบูดบึ้งตึงก็รู้ทันทีว่าเธอไม่พอใจที่ฉันพูด, Thai Definition: ที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะโกรธหรือไม่พอใจ
เหย(adj) wry, See also: woebegone, woeful, warped, Syn. เบ้, เหยเก, Example: เขาทำหน้าเหยเพราะความเจ็บปวดสุดทรมาน, Thai Definition: เบ้เบี้ยวไป (ใช้แก่หน้า)
เหยเก(adj) wry, See also: woebegone, woeful, warped, Syn. เบี้ยว, เบ้, Example: พอเห็นใบหน้าเหยเกก็รู้ได้ทันทีว่าเขาเจ็บปวดสุดขีด, Thai Definition: เบ้เบี้ยวไป (ใช้แก่หน้า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ย[bīa] (n) EN: cowrie = cowry ; cowrie shell  FR: cauri = cauris [ m ]
บิดเบือน[bitbeūoen] (v) EN: distort ; go awry ; twist  FR: déformer ; dénaturer
บิดเบี้ยว[bitbīo] (v) EN: distort ; go awry ; writhe  FR: déformer
บิดผัน[bitphan] (v) EN: distort ; go awry ; misrepresent ; twist  FR: déformer
บูด[būt] (adj) EN: wry ; sullen ; puckered  FR: maussade
บูดบึ้ง[būtbeung] (adj) EN: sullen ; wry ; sulky ; grouchy  FR: morose ; morne
เก[kē] (adj) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping  FR: de travers ; tordu
หน้าบูดหน้าเบี้ยว[nābūt nā bīo] (adj) EN: wry
นกคอพัน[nok khø phan] (n, exp) EN: Eurasian Wryneck  FR: Torcol fourmillier [ m ] ; Tord-cou [ m ] ; Torcol verticille [ m ]
สินเดิม[sindoēm] (v) EN: property acquired before marriage ; bride's portion ; groom's portion ; dower ; dowry ; dot ; marriage settlement  FR: biens propres [ mpl ] ; dot [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WRY R AY1
WRYE R AY1
WRYLY R AY1 L IY0
WRYNESS R AY1 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wry (j) rˈaɪ (r ai1)
wryly (a) rˈaɪliː (r ai1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鬼脸[guǐ liǎn, ㄍㄨㄟˇ ㄌㄧㄢˇ, / ] wry face; to grimace; to pull a face; comic face; face mask; devil mask, #31,743 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schief { adj } | schiefer | am schiefstenwry | wrier | wriest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蟻吸[ありすい;アリスイ, arisui ; arisui] (n) (uk) Eurasian wryneck (species of bird, Jynx torquilla) [Add to Longdo]
曲がった[まがった, magatta] (adj-f) (1) (See 曲がる・1) bent; curved; warped; winded; twisted; (2) awry; askew; crooked [Add to Longdo]
曲がる(P);曲る[まがる, magaru] (v5r, vi) (1) to bend; to curve; to warp; to wind; to twist; (2) (See 折れる・おれる・4) to turn; (3) to be awry; to be askew; to be crooked; (P) [Add to Longdo]
苦り顔[にがりがお, nigarigao] (n) sour (wry) face [Add to Longdo]
苦笑[くしょう, kushou] (n, vs) bitter smile; wry smile; strained laugh; sarcastic laugh; (P) [Add to Longdo]
子安貝;小安貝(iK)[こやすがい;コヤスガイ, koyasugai ; koyasugai] (n) (uk) (See 宝貝, 八丈宝貝) cowrie (esp. the chocolate cowrie, Mauritia mauritiana); cowry [Add to Longdo]
持参金[じさんきん, jisankin] (n) dowry [Add to Longdo]
斜頸;斜頚[しゃけい, shakei] (n, adj-no) torticollis; wryneck; stiff neck [Add to Longdo]
食い違う(P);食違う(P);くい違う;食いちがう[くいちがう, kuichigau] (v5u, vi) to cross each other; to run counter to; to differ; to clash; to go awry; (P) [Add to Longdo]
星宝貝[ほしだからがい;ホシダカラガイ, hoshidakaragai ; hoshidakaragai] (n) (uk) tiger cowrie (Cypraea tigris); tiger cowry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wry \Wry\, a. [Compar. {Wrier}; superl. {Wriest}.] [Akin to OE.
   wrien to twist, to bend, AS. wrigian to tend towards, to
   drive.]
   [1913 Webster]
   1. Turned to one side; twisted; distorted; as, a wry mouth.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, deviating from the right direction; misdirected;
    out of place; as, wry words.
    [1913 Webster]
 
       Not according to the wry rigor of our neighbors, who
       never take up an old idea without some extravagance
       in its application.          --Landor.
    [1913 Webster]
 
   3. Wrested; perverted.
    [1913 Webster]
 
       He . . . puts a wry sense upon Protestant writers.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   {Wry face}, a distortion of the countenance indicating
    impatience, disgust, or discomfort; a grimace.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wry \Wry\, v. t. [AS. wre['o]n.]
   To cover. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Wrie you in that mantle.         --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wry \Wry\, v. i.
   1. To twist; to writhe; to bend or wind.
    [1913 Webster]
 
   2. To deviate from the right way; to go away or astray; to
    turn side; to swerve.
    [1913 Webster]
 
       This Phebus gan awayward for to wryen. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       How many
       Must murder wives much better than themselves
       For wrying but a little!       --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wry \Wry\, v. t. [imp. & p. p. {Wried}; p. pr. & vb. n.
   {Wrying}.] [OE. wrien. See {Wry}, a.]
   To twist; to distort; to writhe; to wrest; to vex. --Sir P.
   Sidney.
   [1913 Webster]
 
      Guests by hundreds, not one caring
      If the dear host's neck were wried.   --R. Browning.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wry
   adj 1: humorously sarcastic or mocking; "dry humor"; "an ironic
       remark often conveys an intended meaning obliquely"; "an
       ironic novel"; "an ironical smile"; "with a wry Scottish
       wit" [syn: {dry}, {ironic}, {ironical}, {wry}]
   2: bent to one side; "a wry neck"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top