ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glum

G L AH1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glum-, *glum*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glum(adj) หม่นหมอง, See also: หดหู่, เศร้าสร้อย, Syn. moody, sullen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glum(กลัม) adj. มืดครึ้ม, บึ้ง, หม่นหมอง, ระทมทุกข์., See also: glumly adv. glumness n.
glumaceous(กลูเม'ซัส) adj. ปลายแหลม
glume(กลุม) n. ช่อใบที่ปลายแหลม

English-Thai: Nontri Dictionary
glum(adj) เศร้า, โศกเศร้า, ระทมทุกข์, หม่นหมอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glumaceousเหมือนกาบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glumeกาบช่อย่อย [ วงศ์ Gramineae และ Cyperaceae ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
#Any time you're feeling glum #เมื่อใดที่นายเศร้า An American Tail (1986)
If you keep on making that glum face, both will be left unsold.ถ้าเธอทำหน้าหมองละก็ ทั้งสองอย่างคงขายไม่ออกแหงเลย Absolute Boyfriend (2008)
What are you talking about? Your face has glum written all over it!หน้าพี่น่ะ บ่งบอกว่าเศร้าซะเต็มประดา Episode #1.3 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glumDon't be so glum about it. Life has its ups and downs.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าตามอซอ[nātā møsø] (n, exp) EN: glum face

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GLUM G L AH1 M
GLUMLY G L AH1 M L IY0
GLUMMER G L AH1 M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glum (j) glˈʌm (g l uh1 m)
glumly (a) glˈʌmliː (g l uh1 m l ii)
glummer (j) glˈʌmər (g l uh1 m @ r)
glummest (j) glˈʌmɪst (g l uh1 m i s t)
glumness (n) glˈʌmnəs (g l uh1 m n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[えい, ei] (n) awn; glume [Add to Longdo]
根暗[ねくら, nekura] (adj-na, n) dark-natured; introverted; dour; moody; insular; glum; gloomy; pessimistic [Add to Longdo]
時化る(ateji)[しける, shikeru] (v1, vi) (1) (uk) to be stormy or choppy (sea); (2) (uk) to go through hard times; to be broke; (3) (uk) to be gloomy; to be glum [Add to Longdo]
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) [Add to Longdo]
不満げ;不満気[ふまんげ, fumange] (adj-na) dissatisfied; discontented; glum; complaining [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glum \Glum\, v. i.
   To look sullen; to be of a sour countenance; to be glum.
   [Obs.] --Hawes.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glum \Glum\ (gl[u^]m), n. [See {Gloom}.]
   Sullenness. [Obs.] --Skelton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glum \Glum\, a.
   Moody; silent; sullen.
   [1913 Webster]
 
      I frighten people by my glun face.    --Thackeray.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glum
   adj 1: moody and melancholic
   2: showing a brooding ill humor; "a dark scowl"; "the
     proverbially dour New England Puritan"; "a glum, hopeless
     shrug"; "he sat in moody silence"; "a morose and unsociable
     manner"; "a saturnine, almost misanthropic young genius"-
     Bruce Bliven; "a sour temper"; "a sullen crowd" [syn: {dark},
     {dour}, {glowering}, {glum}, {moody}, {morose}, {saturnine},
     {sour}, {sullen}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top