ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-oblige-

AH0 B L AY1 JH   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: oblige, *oblige*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oblige[VT] บังคับ, See also: ทำให้จำเป็นต้อง, Syn. compel, drive, force, Ant. hamper, bar
oblige[VT] ทำบุญคุณให้
oblige[VT] ช่วยเหลือ, See also: ให้ความสะดวก, กรุณา, Syn. help, favor, Ant. check, hinder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oblige(อะไบลจฺ) {obliged,obliging,obliges} vt. บังคับ,บีบบังคับ,เกณฑ์,ขอให้ทำ,ผูกมัด,ทำบุญคุณให้,กรุณา,ทำให้เป็นหนี้,vi. ช่วยเหลือ,กระทำเพื่อแสดงเจตนาที่ดี., See also: obligedly adv. obligedness n. obliger n., Syn. gratif

English-Thai: Nontri Dictionary
oblige(vt) กรุณา,บังคับ,ผูกมัด,เอื้อเฟื้อ,ทำบุญคุณให้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you fondle his genitals, did he oblige you to do so?ทำคุณลูบไล้ด้วยความรัก Ndid เกี่ยวกับอวัยวะสับพันธ์ของเขา . ,\ที่เขาบังคับคุณให้ทำเช่นนั้น? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'm sure he'll be happy to oblige you!ฉันมั่นใจว่าเขาคงจะมีความสุขที่ได้กรุณาต่อคุณ Episode #1.6 (1995)
You refuse to oblige me?เธอปฏิเสธที่จะกรุณาต่อฉันใช่มั้ย Episode #1.6 (1995)
No. I'm always happy to oblige my fans.ฉันยินดีที่จะใจดีกับแฟนๆอยู่แล้ว Inspector Gadget 2 (2003)
Mr Bennet will be vastly happy to oblige and will save the best coveys for you.คุณเบนเน็ตจะดีใจมาก แล้วฉันจะบอกเขาเอง Pride & Prejudice (2005)
Glad, as always, to oblige my friends and neighbors.ยินดี ที่ได้รับใช้ สหายเอ๋ย Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
An interesting notion, Miss Austen. Oblige me a walk along the river to enlarge upon the topic.เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมาก มิสออสติน อยากเดินไปกับผมที่แม่น้ำหน่อยมั้ย เพื่อคุยเรื่องนี้ให้มากขึ้น Becoming Jane (2007)
Our tradition obliges the people to choose a successor.ตามประเพณีบังคับให้พวกเขา... ...ต้องเลือกผู้สืบทอด Pathfinder (2007)
And he won't oblige unless I tell him I love him. ugh.แต่เขาก็จะไม่ทำจนกว่าฉันจะบอกรักเขา เฮ้อ Pret-a-Poor-J (2008)
If I have to oblige on such a condition,ถ้าผมต้องถูกบังคับในเงื่อนไขนั้น, Episode #1.9 (2008)
I assure you, the republic Will oblige you the fight You're looking for.ข้ารับรองว่าพวกสาธารณรัฐ จะมอบการต่อสู้ที่พวกเจ้าตามหาให้แน่ Duchess of Mandalore (2010)
Well, then, we shall oblige you.งั้นก็ เราจะตั้งเกณ์ Scarlet Ribbons (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obligeA small income obliges us to thrift.
obligeBecause of illness, he was obliged to give up smoking.
obligeBecause of the heavy rain, we were obliged to stay there.
obligeBecause of the storm, we were obliged to stay at home.
obligeI am much obliged to you.
obligeI am much obliged to you for your help.
obligeI am much obliged to you for your kind help.
obligeI am much obliged to you for your kindness.
obligeI am obliged to leave early to catch my train.
obligeI am so much obliged to you for your kindness.
obligeI am very much obliged to you for your help.
obligeIf you will lend me the money, I shall be much obliged to you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำคุณ[V] oblige, Syn. ทำประโยชน์, Ant. ให้โทษ, Example: สุนัขทำคุณกับเจ้าของ โดยการจับผู้ร้ายที่เข้ามาขโมยของในบ้าน
กตัญญู[V] be grateful, See also: oblige, Syn. รู้คุณ, แสดงความกตัญญู, Example: เด็กๆ จะถูกสอนให้กตัญญูรู้คุณบิดามารดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำคุณ[v.] (thamkhun) EN: oblige   

CMU English Pronouncing Dictionary
OBLIGE AH0 B L AY1 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oblige (v) ˈəblˈaɪʤ (@1 b l ai1 jh)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oblige \O*blige"\ ([-o]*bl[imac]j"; 277), v. t. [imp. & p. p.
   {Obliged} ([-o]*bl[imac]jd"); p. pr. & vb. n. {Obliging}
   ([-o]*bl[imac]"j[i^]ng).] [OF. obligier, F. obliger, L.
   obligare; ob (see {Ob-}) + ligare to bind. See {Ligament},
   and cf. {Obligate}.]
   1. To attach, as by a bond. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He had obliged all the senators and magistrates
       firmly to himself.          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To constrain by physical, moral, or legal force; to put
    under obligation to do or forbear something.
    [1913 Webster]
 
       The obliging power of the law is neither founded in,
       nor to be measured by, the rewards and punishments
       annexed to it.            --South.
    [1913 Webster]
 
       Religion obliges men to the practice of those
       virtues which conduce to the preservation of our
       health.                --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   3. To bind by some favor rendered; to place under a debt;
    hence, to do a favor to; to please; to gratify; to
    accommodate.
    [1913 Webster]
 
       Thus man, by his own strength, to heaven would soar,
       And would not be obliged to God for more. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The gates before it are brass, and the whole much
       obliged to Pope Urban VIII.      --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
       I shall be more obliged to you than I can express.
                          --Mrs. E.
                          Montagu.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oblige
   v 1: force somebody to do something; "We compel all students to
      fill out this form" [syn: {compel}, {oblige}, {obligate}]
   2: bind by an obligation; cause to be indebted; "He's held by a
     contract"; "I'll hold you by your promise" [syn: {oblige},
     {bind}, {hold}, {obligate}]
   3: provide a service or favor for someone; "We had to oblige
     him" [syn: {oblige}, {accommodate}] [ant: {disoblige}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top