Search result for

grateful

(63 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grateful-, *grateful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grateful[ADJ] ซึ่งสำนึกในบุญคุณ, See also: ซึ่งกตัญญูรู้คุณ, Syn. appreciative, thankful, Ant. ungrateful
grateful[ADJ] อย่างสุขสบาย, See also: น่าสบาย, Syn. pleasant, pleasurable, Ant. unenjoyable
gratefulness[N] ความกตัญญู, See also: ความตื้นตันใจ, ความซาบซึ้งใจ, Syn. appreciation, gratitude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grateful(เกรท'ฟูล) adj. ขอบคุณ,ปลื้มปีติ,เป็นที่ชื่นชมยินดี., See also: gratefully adv. gratefulness n.
ungrateful(อันเกรท'ฟูล) n. เนรคุณ,ไม่สำนึกบุญคุณ,น่าเบื่อ,น่าสะอิดสะเอียน,ไม่มีรสชาติ., See also: ungratefully adv. ungratefulness n., Syn. thankless,unmindful

English-Thai: Nontri Dictionary
grateful(adj) กตัญญู,ขอบคุณ,รู้คุณ,ปลื้มปีติ
ungrateful(adj) อกตัญญู,เนรคุณ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm grateful for the memory.ผมชอบความทรงจำนี้ Never Been Marcused (2008)
They should be grateful they're even allowed in the--พวกนั้นควรจะรู้สึกขอบคุณ เขาจะได้เข้าร่วม.. Brave New World (2008)
Can you blame me for being grateful?คุณจะโทษฉันที่รู้สึกขอบคุณเขาเหรอ There's Always a Woman (2008)
I'D BE SO GRATEFUL IF CARLOS WERE TO ACCOMPANY ME AS MY PERSONAL MASSEUR.ฉันคงจะรู้สึกขอบคุณมาก ถ้าคาร์ลอสจะไปกับฉันในฐานะคนนวดส่วนตัว There's Always a Woman (2008)
Uh, doctor, we are very grateful,เอ่อ! คุณหมอคะ เรารู้สึกขอบคุณมากๆ A Vision's Just a Vision (2008)
If we pick him up, show him a good time first, how grateful is Chuck?หากเราจะเอาตัวมันมา อย่างแรกคือต้องรีบคว้าตัวมันไว้ก่อน ชัคมันรู้คุณดีแค่ไหน Giving Back (2008)
I'm grateful to work.ผมมีความสุขกับงาน Catching Out (2008)
well, we're grateful for your help.อืม เราซาบซึ้งในความกรุณาของคุณ The Same Old Story (2008)
I'd be grateful for just a visual identificationผมสำนึกสำหรับการชี้ตัว Mr. Ferguson Is Ill Today (2008)
- We are grateful... - Fuck you.ต่อไปเธอจะโดดเดี่ยว Plaisir d'amour (2008)
I'm grateful to you, because he was gonna die.ฉันซาบซึ้งนะ เพราะเขากำลังจะตาย The Sunshine State (2008)
I'd be really grateful if we could see a neurologist.ฉันจะดีใจมาก ถ้าเราได้ไปพบนักประสาทวิทยา The Legend (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gratefulAny comments will be gratefully appreciated.
gratefulBrian was grateful when Chris delivered the money at the end of the week.
gratefulHe was grateful for your help.
gratefulHe was, quite rightly, very grateful to them.
gratefulHis employer was sincerely grateful for his cooperation.
gratefulI am deeply grateful to you for your kindness.
gratefulI am grateful to you for inviting me to the party.
gratefulI am grateful to you for your help.
gratefulI am grateful to you for your kindness.
gratefulI am more than grateful to you for your help.
gratefulI am very grateful to you for what you've done for my family.
gratefulI am very grateful to you for your help.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอบคุณ[N] thank, See also: gratefulness, recognition, Example: พิธีกรกล่าวคำขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้, Thai definition: คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ
กตเวที[ADJ] grateful, See also: obliged, appreciative, indebted, Syn. ขอบคุณ, รู้สึกขอบคุณ, Example: เราควรมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ
กตัญญุตา[N] gratefulness, See also: thankful, Syn. ความกตัญญูรู้คุณท่าน, กตเวทิตา, Example: พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนว่า บุตรและธิดาทั้งหลายต้องมีกตัญญุตาคือรู้คุณท่าน บำรุงพระคุณของท่านให้มีความเจริญ
ความตื้นตัน[N] joyfulness, See also: gratefulness, impressiveness, gratification, Syn. ความตื้นตันใจ, ความซาบซึ้ง, Example: ความตื้นตันท่วมท้นอยู่ในใจของนาง, Thai definition: ความรู้สึกอัดอั้นเพราะดีใจหรือเสียใจเป็นต้น
สุดซึ้ง[ADV] gratefully, See also: appreciatively, Syn. ซาบซึ้ง, Example: รัฐบาลของข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ท่านมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงมิได้ต้อนรับให้สมเกียรติ, Thai definition: อย่างซาบซึ้งเป็นที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกตัญญู[v.] (akatanyū) EN: be ungrateful   FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful   FR: ingrat ; pas reconnaissant
อกตัญญุตา[n.] (akatanyutā) EN: ingratitude ; ungratefulness   FR: ingratitude [f]
ด้วยกตเวที[adv.] (dūay katawēthī) EN: gratefully   
ด้วยความกตัญญู[adv.] (dūay khwām katanyū) EN: gratefully ; with gratitude ; as an expression of gratitude   
กตัญญู[n.] (katanyū) EN: gratefulness ; gratitude ; sense of obligation ; appreciation ; filial devotion ; piety   FR: gratitude [f] ; dévotion [f] ; reconnaissance [f]
กตัญญูกตเวที[n.] (katanyūkatawēthī) EN: gratitude ; grateful   
กตัญญูรู้คุณ[v. exp.] (katanyū rūkhun) EN: be grateful to someone   
กตเวที[n.] (katawēthī) EN: grateful person ; appreciative person   
กตเวทิตา[v.] (katawēthitā) EN: be grateful for sb.'s kindness ; be bound in gratitude   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRATEFUL    G R EY1 T F AH0 L
GRATEFULLY    G R EY1 T F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grateful    (j) (g r ei1 t f @ l)
gratefully    (a) (g r ei1 t f @ l ii)
gratefulness    (n) (g r ei1 t f @ l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
恩を着せる[おんをきせる, onwokiseru] (exp,v1) to make one feel grateful [Add to Longdo]
恩を忘れる[おんをわすれる, onwowasureru] (exp,v1) to be ungrateful [Add to Longdo]
喜ぶ(P);悦ぶ;歓ぶ;慶ぶ;欣ぶ[よろこぶ, yorokobu] (v5b,vi) (1) to be delighted; to be glad; to be pleased; (2) to congratulate; (3) (See 喜んで) to gratefully accept; (P) [Add to Longdo]
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed [Add to Longdo]
人でなし;人で無し[ひとでなし, hitodenashi] (adj-na,n) brute; miscreant; ungrateful fellow [Add to Longdo]
有り難がる[ありがたがる, arigatagaru] (v5r) to be thankful; to feel grateful; to show one's gratitude [Add to Longdo]
有難い(P);有り難い(P)[ありがたい, arigatai] (adj-i) grateful; thankful; welcome; appreciated; evoking gratitude; (P) [Add to Longdo]
忝い;辱い[かたじけない, katajikenai] (adj-i) (uk) grateful; indebted [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感恩图报[gǎn ēn tú bào, ㄍㄢˇ ㄣ ㄊㄨˊ ㄅㄠˋ, / ] grateful and seeking to repay the kindness (成语 saw) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grateful \Grate"ful\, a. [Grate, a. + full; cf. F. gr['e]
   thanks, good will, fr. L. gratum, neut. of gratus agreeable,
   grateful. See {Grate}, a.]
   1. Having a due sense of benefits received; kindly disposed
    toward one from whom a favor has been received; willing to
    acknowledge and repay, or give thanks for, benefits; as, a
    grateful heart.
    [1913 Webster]
 
       A grateful mind
       By owing, owes not, but still pays.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Affording pleasure; pleasing to the senses; gratifying;
    delicious; as, a grateful present; food grateful to the
    palate; grateful sleep.
    [1913 Webster]
 
       Now golden fruits on loaded branches shine,
       And grateful clusters swell.     --Pope.
 
   Syn: Thankful; pleasing; acceptable; gratifying; agreeable;
     welcome; delightful; delicious. -- {Grate"ful*ly}, adv.
     -- {Grate"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grateful
   adj 1: feeling or showing gratitude; "a grateful heart";
       "grateful for the tree's shade"; "a thankful smile" [syn:
       {grateful}, {thankful}] [ant: {thankless}, {ungrateful},
       {unthankful}]
   2: affording comfort or pleasure; "the grateful warmth of the
     fire"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top